(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Bendruomenėms siūlomos naujos veiklos (4)

2017 m. sausio 20 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me ra­jo­no bend­ruo­me­nių ir ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų su­si­rin­ki­me vi­suo­me­ni­nin­kams siū­ly­ta tap­ti so­cia­li­niais glo­bė­jais, už­siim­ti vers­lais, ra­šy­ti pro­jek­tus ir ki­ta veik­la.Vi­suo­me­ni­nin­kų su­si­rin­ki­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta vai­kų glo­bos nau­jo­vėms.
Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re yra įsteig­ti trys bu­din­čių glo­bė­jų eta­tai. Į juos pre­ten­duo­ti kvie­čia­mi as­me­nys ar šei­mos, bai­gę mo­ky­mus pa­gal glo­bė­jų (įtė­vių) ruo­ši­mo pro­gra­mą...

Tebetiriami Pakruojo vandenys (2)

2017 m. sausio 20 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas in­for­ma­vo, kad vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kont­ro­lės sky­riaus pa­rei­gū­nai te­be­ti­ria Obe­lės ir Kruo­jos upių van­dens ko­ky­bę.
Ty­ri­mai at­lie­ka­mi ke­lis kar­tus per mė­ne­sį. Jie ro­do, kad van­dens ko­ky­bė Obe­lės upė­je ties įte­kė­ji­mu ir iš­te­kė­ji­mu iš Pet­rai­čių tven­ki­nio yra ge­ra. Van­dens rūgš­tin­gu­mas (PH) – daugiau nei 8, ja­me iš­tir­pu­sio de­guo­nies ran­da­ma 10 mi­lig­ra­mų lit­re. Eko­lo­gi­nės ne­lai­mės...

Patrauklus turizmas – viena iš regiono gaivinimo ir populiarinimo priemonių

2017 m. sausio 20 d.
Kal­bant apie re­gio­nų pa­trauk­lu­mo di­di­ni­mą, net ir ma­žes­niems ša­lies mies­tams pa­pras­tai siū­lo­ma įgy­ven­din­ti įdo­mias tu­riz­mo idė­jas. Ir ne vel­tui – juk tu­riz­mas iš tie­sų da­ro įta­ką ra­jo­no eko­no­mi­kai: tu­ris­tams rei­ka­lin­gos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­pos, trans­por­tas, mais­tas, gė­ri­mai, pra­mo­gos, įvai­rios pre­kės bei pa­slau­gos.
Vie­nin­te­lis bū­das no­rint bū­ti kon­ku­ren­cin­giems da­bar­ti­nė­je tu­riz­mo rin­ko­je ku­riant iš­skir­ti­nes pa­slau­gas ir pri­trau­kiant tu­ris­tus –...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li...

Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo...

Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės...


Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Nerandama bu­din­čių glo­bė­jų (1)

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Bu­din­tiems glo­bė­jams nu­ma­ty­tas nuo­la­ti­nis at­ly­gi­ni­mas bei mo­ka­mi vai­ko pi­ni­gai tuo lai­ku, ka­da na­muo­se gy­vens glo­bo­ti­niai.
Pak­ruo­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė-Pe­sec­kė in­for­ma­vo, kad be­si­do­min­čių iki tol ne­bu­vu­sio­mis so­cia­li­nio dar­bo vie­to­mis yra, ta­čiau kol kas vis­kas bai­gia­si in­for­ma­ci­niais po­kal­biais.
„Ga­li bū­ti, kad žmo­nės ne­si­ryž­ta tap­ti bu­din­čiais glo­bė­jais, ži­no­da­mi, jog vai­kai pas juos gy­vens...

Neuž­mirš­tuo­lės snie­ge – lais­vės gy­nė­jams at­minti (5)

Krašto žinios
2017 m. sausio 17 d.
Į aikš­tę be­si­ren­kan­tys da­ly­viai pri­si­mi­nė, kad 1991iaisiais oras taip pat bu­vo pa­na­šus – vė­juo­tas, su snai­gė­mis. Tik nuo­tai­ka ki­to­kia: jau ne­be ne­ri­mas, o švie­si at­min­tis. Vie­ni žmo­nės atė­jo ne­ši­ni pa­čių pa­da­ry­to­mis sim­bo­li­nė­mis gė­ly­tė­mis, ki­tiems neuž­mirš­tuo­les da­li­jo Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai, Pak­ruo­jo at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro na­riai.
Į ak­ci­ją žmo­nės įsitraukė ir šei­mo­mis. Jau­ni­mas fo­tog­ra­fa­vo nuo­tai­kin­gas as­me­nu­kes su neuž­mirš­tuo­lė­mis...

„Metų pareigos“ nominantei kilometrai – ne kliūtis (2)

Krašto žinios
2017 m. sausio 13 d.
Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Kris­ti­na Stoč­kū­nai­tė į dar­bą kas­dien va­žiuo­ja pus­šim­tį ki­lo­met­rų – iš Šiau­lių. To­kių ke­lio­nių ne­lai­kan­ti kliū­ti­mi spe­cia­lis­tė per­nai ra­jo­no „Jau­nų­jų žvaigž­du­čių“ ap­do­va­no­ji­muo­se bu­vo įver­tin­ta „Me­tų pa­rei­gos“ no­mi­na­ci­ja. Kris­ti­ną ap­do­va­no­ji­mui pri­sta­tė se­niū­ni­ja.
Kris­ti­nos dar­bo ka­bi­ne­te Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jo­je ka­bo no­mi­na­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, o „žvaigž­du­tės“ sta­tu­lė­lė lai­ko­ma na­muo­se Šiau­liuo­se. Spe­cia­lis­tė...

Gimsta daugiau, miršta mažiau, bet minusas išlieka

Krašto žinios
2017 m. sausio 13 d.
Dėl emig­ra­ci­jos, per ma­žo gims­ta­mu­mo, ku­rį len­kia mir­čių skai­čius, ra­jo­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Kol kas tiks­lių skai­čių dar nė­ra, bet ne vie­no­je se­niū­ni­jo­je skai­čiuo­ja­ma, jog šiuos me­tus pra­dė­jo dar ma­žiau žmo­nių, nei bu­vo 2016-ųjų pra­džio­je. Tuo­met ra­jo­ne skai­čiuo­ta 20 956 gy­ven­to­jai.Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, 2016 me­tais ra­jo­ne gi­mė 228 kū­di­kiai (92 mer­gai­tės ir 136 ber­niu­kai) – 58 vai­kais dau­giau, nei už­per­nai. Ta­čiau į šį skai­čių įtrauk­ti ir...

Trispalvė lydi per gyvenimą (11)

Budintis reporteris
2017 m. sausio 12 d.
Pak­ruo­jie­tį Al­gir­dą Pet­kų Tris­pal­vė nuo­lat ly­di be­veik tris­de­šimt me­tų – nuo pat At­gi­mi­mo lai­kų. Su sa­vo vė­lia­va vy­ras 1991-ai­siais bu­dė­jo ir prie Par­la­men­to.Vi­suo­me­ni­nin­kas A. Pet­kus jau ke­lin­tai pa­kruo­jie­čių kar­tai pa­žįs­ta­mas kaip vy­ras su vė­lia­va. Ne­ši­nas Tris­pal­ve, jis da­ly­vau­ja vals­ty­bės šven­tė­se ar ki­tų svar­bių da­tų mi­nė­ji­muo­se. Nė­ra pra­lei­dęs nė vie­no kar­to, ka­da prie na­mų ke­lia­ma vals­ty­bi­nė vė­lia­va.
Ar­tė­jant Lais­vės gy­nė­jų die­nai, A. Pet­kus pri­si­mi­nė 1991-ųjų sau­sio 13-osios...

Dienos populiariausi

Bendruomenėms siūlomos naujos veiklos (4)

2017 m. sausio 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio...

Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma –...

Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos...

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74854]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai