(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Gamink ir Balsuok
Jur­gi­ta ŽI­NE­VI­ČIE­NĖ, so­cia­li­nė pe­da­go­gė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Susilaikymas – dorybė ar gudrybė?

2016 m. vasario 5 d.
Dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės dir­bau Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je, to­dėl jau­čiuo­si tu­rįs tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis, ki­lu­sias po pa­sta­ro­jo Ta­ry­bos po­sė­džio.
Pas­te­bė­jau ryš­kė­jan­čią opo­zi­ci­jos, ypač So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rių, ten­den­ci­ją bal­suo­jant „su­si­lai­ky­ti“. Keis­ta po­zi­ci­ja. Steng­da­vau­si drą­siai pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir bal­suo­da­vau „prieš“, jei man at­ro­dy­da­vo, kad prii­ma­mas spren­di­mas prieš­ta­rau­ja ma­no įsi­ti­ki­ni­mams ar...

Pakruojietė – kandidatė į Rusijos literatūrinę premiją

2016 m. vasario 5 d.
Pak­ruo­jie­tė Na­dia Glie­bie­nė ne­se­niai su­lau­kė ži­nios, kad ta­po Ru­si­jos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos „Me­tų poe­tas“ no­mi­nan­te. Tarp­tau­ti­nio ru­sų kal­ba ra­šan­čių li­te­ra­tų klu­bo „Sti­hi.ru“ in­ter­ne­ti­nės na­rės N. Glie­bie­nės kan­di­da­tū­rą pri­sta­tė ei­lė­raš­čius ver­ti­nę or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­riai.Į Pak­ruo­jį at­ke­lia­vo N. Glie­bie­nės no­mi­na­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tis dip­lo­mas bei ofi­cia­lus or­ga­ni­za­ci­nio pre­mi­jos ko­mi­te­to laiš­kas. Tai pat – do­va­na au­to­rei, pen­ki eg­zemp­lio­riai...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Kul­tū­ro­lo­gas, tre­čios kar­tos šiau­lie­tis Jo­nas Nek­ra­šius Sau­lės mū­šio ir Šiau­lių mies­to var­do pa­mi­nė­ji­mo 780-osioms me­ti­nėms...

Šiaulių universitetas Savivaldybės užsakymu atliko „Verslo sąlygų tyrimą Šiaulių mieste“. Apklaustų miesto verslininkų nuomone, verslui sėkmingai...

Šiaulių pramonininkų asociacijos nariams pristatytas šiųmetinis Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas. Jo Taryba dar nepatvirtino, tačiau...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„Vei­do“ žur­na­lo pa­skelb­ta­me ša­lies me­rų rei­tin­ge pir­mas – Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Šiau­lių me­ras...


Man 42-eji, ir aš dar ne­da­viau me­di­kams ky­šio. Nei vo­ke­liais, nei nu­pe­nė­to­mis žą­si­mis, nei ski­lan­džiais...

Nau­ją svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą su­ras­ti ne­bus leng­va. Da­bar ne­beuž­teks pa­tik­rin­ti ang­lų kal­bos ži­nias...

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rė pri­si­šne­kė­jo. Vie­šai prieš te­le­vi­zi­jos ka­me­ras pri­si­pa­ži­no da­vu­si ky­šį me­di­kams...

Politikų tribūnaDaugiau

Ar­vy­das MOC­­KUSSei­mo na­­rysTo­kia šio ko­men­ta­ro ant­raš­tė – ne at­si­tik­ti­nu­mas. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais...

Dabartinei valdžiai, anot Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio, viskas „dzin“. Panašią mintį išsakė ir...

Mokyklų naujienosDaugiau

To­kio ly­gio kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą, į jį pa­kvies­ta dau­giau kaip 200 moks­lei­vių. Kon­kur­są...

Šven­tės me­tu iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ug­dy­ti­niai, pe­da­go­gai, ki­ti dar­buo­to­jai, tė­ve­liai drau­ge su...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Renovacija sustojo – nebėra pinigų (9)

Krašto žinios
2016 m. sausio 29 d.
Pak­ruo­jy­je beį­si­bė­gė­jan­ti dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja įstri­go – iki per­nykš­čio rugp­jū­čio bu­vo iš­nau­do­tas vi­sas šiai pro­gra­mai skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ir su­stab­dy­tas pa­raiš­kų priė­mi­mas. Do­ku­men­tus mo­der­ni­za­ci­jai pa­ren­gu­sių try­li­kos dau­gia­bu­čių bu­tų sa­vi­nin­kams pa­siū­ly­ta lauk­ti, kol fi­nan­sa­vi­mas bus at­nau­jin­tas.Ofi­cia­lia­me re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čios vie­šo­sios įstai­gos „Pak­ruo­jo būs­tas“ pra­ne­ši­me in­for­muo­ja­ma, kad pi­ni­gai šiai pro­gra­mai pa­si­bai­gė. No­rin­tys...

Daugiausiai gaisrų kilo dėl neatsargumo

Krašto žinios
2016 m. sausio 29 d.
Per­nai Pak­ruo­jo ra­jo­ne, paly­gi­nti su anks­tes­niais me­tais, gais­rų su­ma­žė­jo. Ta­čiau jų prie­žas­tys ne­si­kei­čia – dau­giau­siai kar­tų ug­nį pri­šau­kė neat­sar­gus el­ge­sys, pa­de­gė­jai ir žo­lės bei ra­žie­nų de­gin­to­jai.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖ
2015-ai­siais ki­lo de­vy­nias­de­šimt de­vy­ni gais­rai – dvi­de­šim­čia ma­žiau nei už­per­nai. Ko­ne penk­ta­da­lis jų – bu­tuo­se ir na­muo­se. Dau­giau kar­tų, nei 2014-ai­siais, de­gė ūki­niai pa­sta­tai. Ug­nia­ge­siams ne­trū­ko dar­bo, ge­si­nant de­gan­čias pie­vas, ra­žie­nas...

Parodoje ADVENTUR 2016 pristatytas ir Pakruojis

Krašto žinios
2016 m. sausio 29 d.
Sau­sio 22 – 24 d. pa­ro­dų cent­re „Li­tex­po“ vy­ko tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pa­ro­da „Ad­ven­tur 2016“. Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos pa­ro­do­je pri­si­sta­ty­tas ir Pak­ruo­jo ra­jo­nas.Pa­ro­dos ati­da­ry­mo die­ną Pak­ruo­jį po­pu­lia­ri­no me­ro pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Gry­bė, me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis, Vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė So­na­ta Fal­kaus­kai­tė ir va­dy­bi­nin­kas...

Pakruojyje lenktyniavo sportininkai iš visos šalies

Sportas
2016 m. sausio 27 d.
Sek­ma­die­nį Pak­ruo­jy­je ant Kruo­jos tven­ki­nio le­do var­žy­bo­se „Pak­ruo­jo žie­ma-2016“ dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo be­veik pu­sant­ro šim­to au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­to en­tu­zias­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.„Pak­ruo­jo žie­mos“ star­tų pra­džia vė­la­vo vi­są va­lan­dą – or­ga­ni­za­to­riams pa­sku­ti­niu mo­men­tu te­ko tvar­ky­ti for­ma­lu­mus dėl prieš pat var­žy­bas pa­pil­do­mai už­si­re­gist­ra­vu­sių da­ly­vių.
Ant Kruo­jos le­do star­ta­vo 112 au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų ir 16 mo­to­cik­li­nin­kų. Var­žy­bas...

Dienos populiariausi

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA (7)

2016 m. vasario 5 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Kaip re­no­vuo­ja­mi na­mai Lie­tu­vo­je ga­li­me iš­girs­ti įvai­riau­sių nuo­mo­nių: nuo blo­giau­sių at­si­lie­pi­mų iki sėk­mės is­to­ri­jų. O...

Centas prie cento

„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė so­cia­li­nia­me tink­le pla­ti­na­mos nuo­trau­kos su gy­vū­nais Jo­niš­kio ko­mu­na­li­nio ūkio...

Atolankos

Prieš porą metų Marko Šreiberio pavardė pakruojiečiams buvo mažai girdėta, dabar apie šią asmenybę žino turbūt kiekvienas rajono gyventojas...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­liuo­se yra vie­ta, į ku­rią neį­lei­džia­ma mo­te­rų. Į vie­nin­te­lę mies­to barz­das­ku­tyk­lą jos pa­ten­ka tik išim­ti­niais...

Už­ga­vė­nių pro­ga šiau­lie­čiai sie­kia page­rin­ti Lie­tu­vos re­kor­dą – iš­kep­ti dau­giau­siai šir­de­lės for­mos bly­nų. Tiks­las – 16...

Už­ven­tiš­kė Ona Ša­raus­kie­nė pir­mą kar­tą į ran­kas smui­ke­lį paė­mė bū­da­ma dar vai­kas. Smui­ke­lis ta­ry­tum lip­te pri­li­po...

Iš amžinos vasaros Kanarų salos Tenerifės (Ispanija) – į nuo šalčio sužvarbusius Šiaulius. Teisės studijas baigęs 22-ejų ispanas Ivan Josafat...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [25441]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [26347]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai