(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Vienkiemyje pildosi svajonės

2016 m. rugsėjo 24 d.
„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl. Ry­tą pra­ve­riu lan­gą – ave­lės jau duo­nos lau­kia. O dar paukš­čių gies­mės...“ Taip apie sa­vo lai­mę, ne­se­niai įsi­gy­tą vien­kie­mį, pa­sa­ko­ja Lai­ma Sko­pie­nė. Bu­vu­si Šiu­py­lių (Šiau­lių r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir vie­tos ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė da­bar ūki­nin­kau­ja Pet­ro­nių kai­me, ne­to­li Grik­pė­džių, Pakruojo rajone.
Pet­ro­niai – Žei­me­lio se­niū­ni­jos nyks­tan­tis vien­kie­mių kai­mas...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Kar­tą krei­pė­si gar­baus am­žiaus šiau­lie­tis, bu­vęs trem­ti­nys. Pra­šė pa­dė­ti ap­si­gin­ti nuo „kai­myn­kos“, ku­ri su­kė­lė...

Kur ei­ni, Eu­ro­pa? Ko­dėl Eu­ro­po­je stip­rė­ja po­pu­liz­mas? Ko­kia Eu­ro­pa po Bre­xit re­fe­ren­du­mo? Va­kar šiuos...

Ne­se­niai ra­šiau apie kel­miš­kę Liu­ci­ją Kin­de­rie­nę, pri­vers­tą gy­ven­ti iš 120 eu­rų pen­si­jos vi­są mė­ne­sį. Vis pri­si­me­nu...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Po renovacijos – problemos gyventojams (2)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 23 d.
Prieš pus­me­tį re­no­vuo­to Pak­ruo­jo P. Ma­šio­to gat­vės 63-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai re­no­va­ci­ja ne­si­džiau­gia. Dėl nau­jo cir­ku­lia­ci­nio siurb­lio ge­di­mų jau du kar­tus bu­vo li­kę be šil­to van­dens, o nau­jo­ji pa­tal­pų ven­ti­lia­vi­mo sis­te­ma orą iš pa­tal­pų ne trau­kia, o pu­čia iš lau­ko.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖĮ „Pak­ruo­jo kraš­tą“ P. Ma­šio­to 63-ojo na­mo bend­ri­jos „Pa­lau­kė“ gy­ven­to­jai krei­pė­si, pri­trū­kę kant­ry­bės sa­vai­tė­mis gy­ven­ti be šil­to van­dens. Žmo­nės pa­si­pik­ti­ni­mą reiš­kė ir te­le­fo­nu, ir...

Kur iškelti Pakruojo turgelį? (2)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 23 d.

Iš­kels po­rai me­tų
Pak­ruo­jo ma­ža­ja­me tur­ge­ly­je dir­ban­tiems vers­li­nin­kams su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais rū­pė­jo iš­siaiš­kin­ti: kur ir ku­riam lai­kui jie bus pri­vers­ti iš­si­kraus­ty­ti iš aikš­tės, ka­da jo­je pra­si­dės ir baig­sis re­konst­ruk­ci­ja, ko­kie rei­ka­la­vi­mai po aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos bus ke­lia­mi kios­kams, ku­riuo­se žmo­nės pre­kiau­ja jau ne vie­ną de­šimt­me­tį?
Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jui Gin­ta­rui Ma­kaus­kui pri­sta­čius ra­jo­no...

Už sutaupytas lėšas – sinagogos sienų tapyba (3)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 20 d.
Se­niau­sios Lie­tu­vo­je ir vie­nos se­niau­sių Eu­ro­po­je me­di­nės Pak­ruo­jo žy­dų si­na­go­gos res­tau­ra­ci­ja ar­tė­ja į pa­bai­gą. Ka­dan­gi su­tau­py­ta lė­šų, bus at­kur­ta ir sie­nų ta­py­ba. At­gi­mu­sio­je si­na­go­go­je ki­tą­met jau veiks bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius.Gru­pė res­tau­ruo­to­jų len­te­lė­mis (gon­tais) den­gia pa­sta­to sto­gą, ki­ta gru­pė triū­sia prie sie­nų. Si­na­go­gos sie­na nuo Kruo­jos upės pu­sės bai­gia­ma ap­kal­ti nau­jo­mis len­to­mis. Iki res­tau­ra­ci­jos ši sie­na bu­vo la­biau­siai...

Žingsniai Pakruojo muziejaus link (3)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 16 d.
Tarp­tau­ti­nės „LAT­LIT“ pro­gra­mos kon­kur­sui pa­teik­tas bu­vu­sios Pak­ruo­jo spaus­tu­vės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas. Po jos is­to­ri­nia­me pa­sta­te nu­ma­to­ma įkur­ti Pak­ruo­jo kraš­to mu­zie­jų, ku­ria­me sa­vo vie­tą at­ras­tų ir kraš­to­ty­ri­nin­kų su­rink­ta au­ten­tiš­ka me­džia­ga.Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai „LAT­LIT“ pa­teik­ta­me pro­jek­te „Bu­vu­sios Pak­ruo­jo mies­to spaus­tu­vės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ir pri­tai­ky­mas mu­zie­jaus reik­mėms“...

Lygumų artojas rungėsi su geriausiais pasaulyje (1)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 16 d.
Ke­tu­rias die­nas tre­ni­ra­vę­si ar­to­jai į var­žy­bų lau­ke­lius iš­va­žia­vo praė­ju­sį šeš­ta­die­nį bei sek­ma­die­nį. Tra­di­ci­nių plū­gų kla­sė­je da­ly­va­vo 27 ar­to­jai.
A. Pler­pa pa­sa­ko­jo, jog pir­mą­ją var­žy­bų die­ną te­ko va­go­ti ra­žie­ną. Ly­gu­mie­tis li­ko aš­tuo­nio­lik­tas. Sek­ma­die­nį ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai var­žy­bų plo­tus sky­rė sun­kes­nė­je vie­to­je – do­bi­lie­no­je. A. Pler­pos re­zul­ta­tas bu­vo dvi­de­šim­tas.
Jau penk­to­se pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bo­se da­ly­va­vęs vy­ras pa­ste­bė­jo, jog...

SAVIVALDYBĖS POZICIJA. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tės ren­gi­niuo­se

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 16 d.
Kiek­vie­ną rug­sė­jį vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se or­ga­ni­zuo­ja­ma Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tė, ku­ri vyks­ta rug­sė­jo 16-22 die­no­mis.Ju­du­mo sa­vai­te sie­kia­ma keis­ti žmo­nių ke­lia­vi­mo įpro­čius, ska­ti­nant vi­suo­me­nę rink­tis ir iš­ban­dy­ti al­ter­na­ty­vias trans­por­to prie­mo­nes ir bū­dus, nes trans­por­to prie­mo­nės – pa­grin­di­nis Eu­ro­pos mies­tų tar­šos šal­ti­nis, o ak­ty­vus ke­lia­vi­mas tiek dvi­ra­čiu, tiek pės­čio­mis yra ge­ras re­cep­tas, kaip iš­lik­ti pui­kios for­mos.
Rug­sė­jo 16 d. 15–18...

Dienos populiariausi

Vienkiemyje pildosi svajonės

2016 m. rugsėjo 24 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Fi­nan­si­nius sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­tis krep­ši­nio klu­bas „Šiau­liai“ ket­vir­ta­die­nį pa­ro­dė cha­rak­te­rį pir­mo­se...

Keturi kampai

Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [67358]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai