(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Ilgi darbštumo ir doros metai

2016 m. gegužės 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę se­niau­sio­ji pa­kruo­jie­tė šven­tė 105-erių me­tų su­kak­tį. Sū­naus šei­mo­je gy­ve­nan­čią Ma­ri­ją Lo­die­nę na­miš­kiai lai­ko pa­vyz­džiu, kaip darbš­tu­mu, do­ra ir blai­vy­be pel­no­mas il­gas gra­žus gy­ve­ni­mas.Praė­ju­sį penk­ta­die­nį po­nia Ma­ri­ja prii­mi­nė­jo svei­ki­ni­mus iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės, Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos at­sto­vų. Su­tik­ti sve­čių il­gaam­žė išė­jo pa­čios siū­ta su­knia. Rė­mė­si ne tik laz­de­le, bet ir į mar­čios Vir­gi­ni­jos ran­ką. Šyp­so­jo­si priim­da­ma gė­lių puokš­tes, do­va­nas, po­zuo­da­ma fo­tog­ra­fams...

Opozicija už „saviškį“ balsavo kojomis

2016 m. gegužės 27 d.

Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja, pa­si­pil­džiu­si praė­ju­sį mė­ne­sį iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­nu­siu Ge­di­mi­nu Gry­be, ta­po dau­gu­ma. Pa­reiš­ki­mą apie nau­ją­ją Ta­ry­bos dau­gu­mą, ku­rio­je try­li­ka na­rių, po­sė­džio pra­džio­je per­skai­tė koa­li­ci­jos se­niū­nas so­cial­de­mok­ra­tas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius.
Po­li­ti­kas pa­si­da­li­jo ir įžval­ga: „Tai pa­reiš­ki­mas apie tur­būt trum­piau­sio ga­lio­ji­mo koa­li­ci­ją.“
Kad ši užuo­mi­na ne šiaip iš­sprū­do, paaiš­kė­jo po­sė­džio pa­bai­go­je me­rui Sau­liui...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Po mė­ne­sio, bir­že­lio 23 die­ną, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) gy­ven­to­jai spręs ham­le­tiš­ką klau­si­mą: iš­sto­ti iš Eu­ro­pos...

Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus...

Regina MUSNECKIENĖ
Vis dar pri­si­me­nu vaiz­dą – Vil­niu­je Ko­vo 11-ąją ei­na tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių bū­rys ir ne­ša...

Tai, kas vyks­ta šiuo me­tu, kai tūks­tan­čiai lie­tu­vai­čių boi­ko­tuo­ja pre­ky­bos cent­rus, ir­gi yra sa­vo­tiš­kas blo­gą ži­nią...

Politikų tribūnaDaugiau

Ar­tū­ras Zuo­kas,
Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) pir­mi­nin­kas
Ne taip se­niai už­kliu­vo...

Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me...

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gėlininkų klube – grožį mylintys žmonės

Krašto žinios
2016 m. gegužės 26 d.
Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų klu­bas šeš­ta­die­nį pa­žy­mė­jo reikš­min­gą su­kak­tį – veik­los de­šimt­me­tį. Sukaktis pa­ženk­lin­ta pra­smin­gais dar­bais mies­tui ir per tris de­šim­tis vie­ni­jan­čiai ra­jo­no gė­li­nin­kų bend­ruo­me­nei.Gė­li­nin­kų klu­bas sa­vo pir­mą­jį ap­va­lų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo Links­mu­čių pu­šy­ne – bū­ti gam­to­je ap­lin­kos gro­žį puo­se­lė­jan­tiems žmo­nėms yra mie­liau­sia.
Čia skam­bė­jo svei­ki­ni­mai klu­bo sen­bu­viams, ak­ty­vis­tams, kle­gė­jo juo­kas, skam­bė­jo dai­nos. Pri­si­min­ta ir klu­bo is­to­ri­ja, ku­ri pra­si­dė­jo...

Vyriausia pakruojietė sulaukė 105-ojo jubiliejaus

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Penk­ta­die­nį pa­kruo­jie­tė Ma­ri­ja Lo­die­nė prii­mi­nė­jo svei­ki­ni­mus 105-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga. Ji – se­niau­sia ra­jo­no gy­ven­to­ja.Il­gaam­žę svei­ki­no ar­ti­mie­ji, Sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos va­do­vai bei dar­buo­to­jai.
Iš Prie­nų ki­lu­si M. Lo­die­nė jau dau­giau nei ket­vir­tį am­žiaus gy­ve­na sū­naus Gin­ta­ro šei­mo­je. Į Pak­ruo­jį il­gaam­žė per­si­kė­lė 1989–iaisiais, li­ku­si naš­lė.
„Išė­jus į Am­ži­ny­bę tė­ve­liui, ma­ma ne iš kar­to su­ti­ko pa­lik­ti jų abie­jų ran­ko­mis su­kur­tą šei­mos so­dy­bą Prie­nuo­se...

Ra­jo­ne keičiasi val­džia? (8)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 20 d.
Me­ro pa­va­duo­to­jui Ge­di­mi­nui Gry­bei at­si­sta­ty­di­nus iš me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų ir pe­rė­jus į Ta­ry­bos opo­zi­ci­ją, ra­jo­no val­džios lai­vas su­siū­ba­vo: opo­zi­ci­nė So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja su­for­ma­vo koa­li­ci­ją su bu­vu­siu vi­ce­me­ru, ku­ri ta­po skait­lin­ges­nė už val­dan­čią­ją.
Pas­ta­ro­sio­mis die­nomis prie ra­jo­no me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko ka­bi­ne­to min­dži­ka­vo į sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bą iš­rink­tų par­ti­jų ra­jo­no ly­de­riai.
Po G. Gry­bės at­si­sta­ty­di­ni­mo ir pa­reiš­ki­mo...

Reikalinga ar ne rajono sveikatos įstaigų pertvarka?

Krašto žinios
2016 m. gegužės 20 d.
Ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas klau­si­mas „Dėl vie­šo­sios įstai­gos Pak­ruo­jo li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo bū­du pri­jun­giant ją prie vie­šo­sios įstai­gos Pak­ruo­jo ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro pra­džios“, ku­rį ini­ci­ja­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­ma, ta­čiau spren­di­mas šiuo metu su­stab­dytas.Mintis pra­dė­ti įstai­gų per­tvar­ką gi­mė sie­kiant Pak­ruo­jy­je iš­lai­ky­ti abi svei­ka­tos...

Nelegalų sąvartyną pildo ir valdžia (3)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 13 d.
Tre­čia­die­nį No­rei­ko­nių kai­mo žmo­nės skam­bi­no į re­dak­ci­ją pra­šy­da­mi pa­dė­ti: „Da­ry­ki­te ką nors, ne­be­tu­ri­me kuo kvė­puo­ti dėl dul­kių.“ Nu­vy­kus į vie­tą, žmo­nės pa­ro­dė ne­tei­sė­tą są­var­ty­ną, į ku­rį su at­lie­ko­mis per kai­mą dūz­gė Pak­ruo­jo se­niū­no siųs­ti sunk­ve­ži­miai.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Są­var­ty­ną pa­ro­dė gy­ven­to­jai
Žmo­nės į re­dak­ci­ją krei­pė­si pra­šy­da­mi pri­min­ti val­di­nin­kams, kad į ne­le­ga­lų są­var­ty­ną ne­to­li kai­mo ne­ga­li­ma vež­ti at­lie­kų, o jei­gu jau ve­ža (!), sunk­ve­ži­mius bū­tų ga­li­ma pa­siųs­ti...

Taros supirkimas – problema ir žmonėms, ir verslui (3)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 13 d.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ skai­ty­to­jas iš Ly­gu­mų (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) pik­ti­na­si, jog mies­te­ly­je neį­ma­no­ma par­duo­ti už­sta­to ženk­lu pa­žy­mė­tos ta­ros. Ly­gu­mie­čiams be­lie­ka ją ga­ben­ti į Pak­ruo­jį ar Šiau­lius – ar­čiau ta­ro­ma­tų nė­ra. Ly­gu­mų pro­ble­mą iš­spręs­tų siū­lo­mas įsta­ty­mų pa­kei­ti­mas: jį pa­tvir­ti­nus, ta­ros su­pir­ki­mo vie­tos at­si­ras­tų vi­so­se se­niū­ni­jo­se.Ly­gu­mie­tis sa­kė, kad pra­si­dė­jus ta­ros su­pir­ki­mui, ją pri­sta­ty­da­vo į UAB „Kan­ru­gė“ par­duo­tu­vę. Ta­čiau ne­se­niai at­ne­šęs ta­rą...

Dienos populiariausi

Keturi kampai

Jad­vy­ga ir An­ta­nas Krikš­čiū­nai į be­si­ku­rian­čią Šed­ba­rų gy­ven­vie­tę (Kel­mės ra­jo­nas) at­si­kė­lė dau­giau kaip prieš pu­sę am­žiaus...

Centas prie cento

Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš...

Atolankos

„Bū­se­nos“ – tai pa­tir­ties, min­ties ir jaus­mų ke­lio­nė ho­ri­zon­to link, nie­kad tos li­ni­jos ne­priei­nant. Anot Izao­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žais­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te žais­ti ki­tiems“ – sa­ko žai­dė­jas, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų kri­ti­kas Ar­tū­ras Ru­mian­ce­vas...

Iš to­li ma­ty­ti vi­du­ry pla­taus ja­vų lau­ko au­gan­tis iš­la­kus ąžuo­las. Me­dis nu­džiu­vęs. Ja­me iš­kal­tas an­ge­las bei...

Iš Jo­niš­kio ki­lu­si me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė nuo­lat ste­bi­na sa­vo kū­ry­ba – šį­kart ji pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą –...

Te­re­sė ir Pra­nas Bart­kai – vie­nin­te­liai Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­niū­ni­jos Sen­lio­lių kai­mo gy­ven­to­jai. Jų gy­ve­ni­mas du...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [46061]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [47712]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai