(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Gamink ir Balsuok
Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Skulptūrų meistrui geriau, kai lyja (1)

2016 m. birželio 23 d.
Ro­za­li­mie­tis, me­džio dro­žė­jas Egi­di­jus Im­po­lis, kiek­vie­ną die­ną pra­de­da ir bai­gia stuk­sen­da­mas kal­tais. Nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je meist­ras ku­ria skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją Triš­ko­nių apy­lin­kių iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti. Iki šven­tės, ku­rio­je nu­ma­ty­ta ati­deng­ti kom­po­zi­ci­ją, li­ko po­ra sa­vai­čių, o dar­bo – daug.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
pa­kruo­jis,@skratsas.lt
Lie­pos 9-ąją Triš­ko­nių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia di­džiu­lę šven­tę. Ji skir­ta kraš­tie­čiams ir iš­ny­ku­siams ap­lin­ki­niams...

Pas šei­mos gy­dy­to­ją – po dvie­jų sa­vai­čių (2)

2016 m. birželio 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Bal­sių kai­mo gy­ven­to­jas, dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų bir­že­lio dvi­de­šim­tą­ją re­gist­ra­vę­sis pas šei­mos gy­dy­to­ją Pak­ruo­jo po­lik­li­ni­ko­je. Jam kon­sul­ta­ci­jos die­na bu­vo pa­skir­ta lie­pos ket­vir­tą­ją.
Atė­jęs į re­dak­ci­ją žmo­gus pik­ti­no­si: „Iki lie­pos ket­vir­to­sios ne­gau­da­mas tin­ka­mo gy­dy­mo, ga­liu tap­ti ne­dar­bin­gas. Ar nor­ma­lu, kad kon­sul­ta­ci­jos pas šei­mos gy­dy­to­ją rei­kia lauk­ti dvi sa­vai­tes?“
Laik­raš­čio skai­ty­to­jas pa­ste­bė­jo, kad pas...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Re­tai taip bū­na, kad skai­ty­tum įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir ne­ga­lė­tum pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­tai. Kar­tą me­tuo­se, ba­lan­džio...

Ar pa­me­na­te, kaip vi­si po­li­ti­kai tri­mi­ta­vo, kad, priė­mus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą, su­ma­žės su­lau­žy­tų...

Vilius PURONAS

Ar pa­par­čiai žy­di?
Per Jo­ni­nes įpras­ta ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do, ži­nant, kad jo nė­ra...


Aną­dien te­ko kal­bė­tis su gar­siu ša­lies vy­rų krep­ši­nio tre­ne­riu, per sa­vo kar­je­rą pa­bu­vo­ju­siu to­li­miau­siuo­se...

Politikų tribūnaDaugiau

2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę...

Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis...


Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų...

Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio...

2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Sužinotas tikras Lygumų bažnyčios aukštis (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 17 d.
Nuo šiol ly­gu­mie­čiai ga­li di­džiuo­tis, tiks­liai ži­nan­tys sa­vo baž­ny­čios aukš­tį. Tiks­lūs skait­me­ni­nio prie­tai­so aukš­čio rod­me­nys pa­nei­gia iki šiol vie­šai skelb­tus skir­tin­gus šios baž­ny­čios aukš­čius.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Įvai­riuo­se en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se Pak­ruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios aukš­tis bu­vo nu­ro­do­mas apy­tiks­lis ir skir­tin­gas. Ly­gu­mų baž­ny­čia įvar­di­ja­ma tarp aukš­čiau­sių Lie­tu­vos baž­ny­čių. Ta­čiau koks tiks­lus jos aukš­tis, nie­kas ne­ga­lė­jo...

Atgyjantis kaimas dusinamas dulkėmis (2)

Krašto žinios
2016 m. birželio 17 d.
Prieš ke­le­rius me­tus plauk­da­mi Mū­šos upe meš­ke­rio­to­jai iš Pa­ne­vė­žio pa­čia­me Pak­ruo­jo ra­jo­no pa­kraš­ty­je ap­ti­ko se­ną, be­bai­gian­tį nyk­ti Ge­džiū­nų kai­mą. Da­bar kai­mas šiems vy­rams ta­po nau­jai­siais na­mais, o į kai­mą, ap­sup­tą nuo­sta­bios gam­tos, ke­lia­si žmo­nės.
Penk­ta­die­nio vi­du­die­nis. Re­dak­ci­jos au­to­mo­bi­lis nuo Lin­ku­vos žvyr­ke­liu su­ka link Dva­riu­kų. Už jų ke­li ki­lo­met­rai, ra­jo­no pa­kraš­ty­je, ant pa­ties Mū­šos vin­gio kran­to – Ge­džiū­nai.
Mus ap­len­kia di­džiu­liu grei­čiu...

„Gimiau ir mirsiu nepartinis“ (25)

Krašto žinios
2016 m. birželio 17 d.
Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis už­si­trau­kė bend­ra­par­tie­čių ne­ma­lo­nę – šie nu­ta­rė pa­ša­lin­ti jį iš par­ti­jos.In­ter­viu su Jo­nu JUO­ZA­PAI­ČIU.– Va­kar ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad Jus pa­ša­li­no par­ti­jos. Kaip priė­mė­te šią ži­nią?– Tai jau bu­vo aiš­ku. Skau­džiau­sia bu­vo po ge­gu­žės po­sė­džio (ka­da pa­pra­šiau bal­sa­vi­mą už ma­no kan­di­da­tū­rą ati­dė­ti), ka­da ma­ne svars­tė par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba...

Teis­me nu­teis­tas „nu­ken­tė­jė­lis“

Teisėtvarka
2016 m. birželio 10 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­ta iš­skir­ti­nė pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­la. Pa­žįs­ta­mą ap­kal­ti­nęs pa­reiš­kė­jas pa­ts bu­vo nu­teis­tas už fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mą. Teis­mo nuo­spren­dy­je ne­pa­nei­gia­ma ver­si­ja, kad kal­ti­ni­mai – ga­li­mai tik sie­kis at­ker­šy­ti.Dir­žių kai­mo gy­ven­to­jas Juo­za­pas Kast­ra­vic­kas krei­pė­si į teis­mą, pa­žįs­ta­mą Vy­tau­tą Sta­ni­kai­tį kal­tin­da­mas smur­tu ir fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mu, au­to­mo­bi­lio ap­dau­žy­mu. Pa­reiš­kė­jas...

Į Pakruojo turgelį ateinanti europinė investicija šokiravo prekiautojus (4)

Krašto žinios
2016 m. birželio 10 d.
Ket­vir­ta­die­nį da­lis Pak­ruo­jo ma­žo­jo tur­ge­lio kios­kų bu­vo už­ra­kin­ti. Dirb­ti ne­be­ki­lo ran­kos jų sa­vi­nin­kams, iš­gir­dus apie eu­ro­pi­nę in­ves­ti­ci­ją į Pak­ruo­jo vie­šą­sias erd­ves ir bū­si­mas per­mai­nas pre­kei­viams.
Tre­čia­die­nį ra­jo­no val­džia su­ren­gė su­si­ti­ki­mus su smul­kiai­siais vers­li­nin­kais, tu­rin­čiais kios­kus ma­ža­ja­me Pak­ruo­jo tur­ge­ly­je. Siek­ta ras­ti spren­di­mą, kaip bus pa­nau­do­ja­mos eu­ro­pi­nės lė­šos, skir­tos vie­šo­sioms mies­to erd­vėms tvar­ky­ti. Vie­na iš...

Pakruojis turi naują vicemerą, valdantieji – persvarą (23)

Krašto žinios
2016 m. birželio 10 d.
Va­kar neei­li­nia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis. Jis pa­pra­šė bū­ti iš­brauk­tas iš opo­zi­ci­jos, ku­ri trum­pam bu­vo ta­pu­si dau­gu­ma.Jo­no Juo­za­pai­čio kan­di­da­tū­ra į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas bu­vo pa­skelb­ta praė­ju­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ta­čiau jam pa­čiam pra­šant slap­tas bal­sa­vi­mas bu­vo ati­dė­tas.Va­kar neei­li­nia­me po­sė­dy­je, da­ly­vau­jant 21 (iš 25) Ta­ry­bos na­riui, bal­sų dau­gu­ma pri­tar­ta J. Juo­za­pai­čio...

Savivaldybės paramos programos – įrankis iniciatyvumui skatinti

Krašto žinios
2016 m. birželio 10 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­di­na ke­lias pa­ra­mos pro­gra­mas. Kas­met biu­dže­te nu­ma­to­ma lė­šų bend­ruo­me­nių, jau­ni­mo ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ini­cia­ty­voms, smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti. 2016 m. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te pa­ra­mos pro­gra­moms įgy­ven­din­ti skir­ta kur kas di­des­nė pi­ni­gų su­ma nei 2015 m.: ne­vy­riau­sy­bi­nių ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams rem­ti skir­ta po 9 tūkst. Eur, bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­voms skir­ta 15 tūkst. Eur...

Žeimelyje – pasaulinio garso žydų rabino pėdsakas (4)

Krašto žinios
2016 m. birželio 9 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Žei­me­ly­je (Pakruojo r.) lan­kę­si sve­čiai iš Iz­rae­lio se­no­sio­se žy­dų ka­pi­nai­tė­se su­ra­do pa­sau­ly­je gar­saus ra­bi­no, teo­lo­go ir fi­lo­so­fo Av­ra­ha­mo Ic­cha­ko Ho-Koe­no Ku­ko pir­mo­sios žmo­nos ka­pą. XIX am­žiaus pa­bai­go­je jis aš­tuo­ne­rius me­tus va­do­va­vo mies­te­lio žy­dų bend­ruo­me­nei.Žei­me­lie­tė fo­tog­ra­fė La­ri­sa Ka­za­ke­vi­čie­nė, dvi­ra­čiu va­žia­vu­si pro ka­pi­nai­čių kal­ne­lį, at­krei­pė dė­me­sį į ne­ma­ty­tus žmo­nes prie jo.
„Sve­čiai kal­bė­jo žy­diš­kai, o juos...

Dienos populiariausi

Pas šei­mos gy­dy­to­ją – po dvie­jų sa­vai­čių (2)

2016 m. birželio 23 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su bai­da­rių ir ka­no­jų...

Keturi kampai

Ap­lin­kos puo­šy­bą kiek­vie­nas su­vo­kia sa­vaip. Daž­nas ban­do pa­kar­to­ti ro­jų pri­me­nan­čius vaiz­dus su fon­ta­nais...

Centas prie cento

Atolankos

„Bū­se­nos“ – tai pa­tir­ties, min­ties ir jaus­mų ke­lio­nė ho­ri­zon­to link, nie­kad tos li­ni­jos ne­priei­nant. Anot Izao­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jau šį va­ka­rą švę­si­me va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tę, tu­rin­čią ne vie­ną var­dą – Jo­ni­nės, Ra­sos, Ku­po­li­nės.Bė­gant am­žiams šios šven­tės...

Ar pa­kel­tu­mė­te for­te­pi­jo­ną? Kiek kiau­ši­nių per die­ną su­val­go­te? Dau­gy­be links­mų ir rim­tų klau­si­mų vai­kai ir suau­gu­sie­ji...

Trys mu­zie­jai, dvi si­na­go­gos ir baž­ny­čia – toks ko­das ga­lė­tų skam­bė­ti ke­liau­jan­čių po Jo­niš­kio mies­tą gal­vo­se. Šie...

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je sto­vi du ap­žval­gos bokš­tai – Kel­mės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [49378]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [51311]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai