(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Profesionalus interneto sprendimas
Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
Farming simulator 2015 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
TopLimo.lt – limuzinų nuoma
Autosupirktukas.lt – autosupirkimas
Dzimums.lv
Vezaianglija.lt
Farming simulator 2017 mods
keywords=" border='0' alt='' />

Ekologinės nelaimės pamokos: sugrįžta tarsi į sovietmetį (1)

2016 m. gruodžio 9 d.
Ekst­re­ma­lio­ji si­tua­ci­ja dėl už­terš­to Pet­rai­čių tven­ki­nio ir Obe­lės upės at­šauk­ta. Ty­ri­mai ro­do, kad tven­ki­nio bei upės van­duo – jau nor­ma­lus, eko­lo­gi­nę ka­tast­ro­fą iš­gy­ve­nu­sioms žu­vims grės­mės ne­bė­ra. Pa­vo­jaus ne­be­li­ko, ta­čiau neat­sa­ky­tų klau­si­mų, neišsp­ręs­tų pro­ble­mų šlei­fas te­be­si­vel­ka. Ko­kias pa­mo­kas ekst­re­ma­lio­ji si­tua­ci­ja da­vė vi­sų ly­gių ins­ti­tu­ci­joms, svars­ty­ta iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je, ku­rį Pak­ruo­jy­je su­ren­gė Sei­mo lai­ki­no­sios Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės na­riai...

Metus palydi renginys žymiam kraštiečiui

2016 m. gruodžio 9 d.
Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re pa­gerb­tas kraš­tie­čio kom­po­zi­to­riaus, vi­suo­me­ni­nin­ko, Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio Ju­liaus Ju­ze­liū­no at­mi­ni­mas.Ati­da­ry­ta do­ku­men­tų pa­ro­da „Ly­gu­mų kraš­to ąžuo­las“ žy­mio­jo kraš­tie­čio nuo Žei­me­lio 100-me­čiui, pa­reng­ta Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės kraš­to­ty­rai Ge­nės Juo­dy­tės.
Ke­lių de­šim­čių nuo­trau­kų ir įvai­rių do­ku­men­tų, ci­ta­tų fak­si­mi­lė­se ren­gė­ja at­sklei­dė vi­są J. Ju­ze­liū­no gy­ve­ni­mą – nuo vai­ko iš...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Kas tas KA­RA­VY­KAS? Tai – kry­žius su dviem kryž­mo­mis. Mums, lie­tu­viams, tai – Vy­čio kry­žiaus at­mai­na...

Nau­jau­si EB­PO tarp­tau­ti­nio moks­lei­vių ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai ne­džiu­gi­na, sa­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis...

Pa­ža­dė­ju­si vi­sus spren­di­mus prii­mi­nė­ti tik pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ne, pa­ža­dė­ju­si ne­da­ry­ti jo­kių nak­ti­nių...


Apie ka­rus ir avia­ci­jas ži­no­me tiek daug, kad be­veik – nie­ko. Ži­no­me, kad ka­re nai­kin­tu­vai vai­kė­si...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Automobilininkai sukūrė eglutę iš padangų

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je prie už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Mon­ta­ka“ dirb­tu­vių įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė iš se­nų pa­dan­gų.UAB „Mon­ta­ka“ di­rek­to­rius Pau­lius Ka­če­raus­kas, gal­vo­da­mas, kaip prieš šven­tes pa­puoš­ti įmo­nės dirb­tu­ves, iš kar­to at­si­sa­kė min­čių apie tra­di­ci­nę eg­lai­tę – gy­vą ar dirb­ti­nę. Vers­li­nin­kui no­rė­jo­si įdo­mes­nio ak­cen­to.
„Pa­gel­bė­jo in­ter­ne­tas – žmo­na, nar­šy­da­ma so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ap­ti­ko pa­ta­ri­mų, kaip ga­li­ma pa­nau­do­ti se­nas pa­dan­gas. Vie­nas iš jų ir bu­vo...

At­šauk­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 6 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne at­šauk­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja dėl ne­ži­no­mo­mis me­džia­go­mis už­terš­to Pet­rai­čių tven­ki­nio. Skai­čiuo­ja­mi eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos pa­da­ry­ti nuo­sto­liai, o Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą.Spren­di­mas at­šauk­ti ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją priim­tas penk­ta­die­nį, po Pak­ruo­jy­je vy­ku­sio iš­va­žiuo­ja­mo­jo Sei­mo lai­ki­no­sios Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės po­sė­džio.
Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos va­do­vas, Pak­ruo­jo ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros...

Linkuvos vienuolynas nyksta

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 2 d.
Prieš be­veik pust­re­čio šimt­me­čio sta­ty­tas vie­nuo­ly­no komp­lek­sas jau ei­lę me­tų lai­ko­mas ava­ri­niu, ke­lian­čiu grės­mę vi­suo­me­nei. Nuo sto­go kren­ta su­skel­dė­ju­sios čer­pės. Jos bu­vo su­dė­tos 1990-ai­siais, grą­ži­nant vie­nuo­ly­ną ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nei.
Pri­pa­žįs­ta­ma, kad čer­pės bu­vo ne­ko­ky­biš­kos, at­lai­kė vos de­šim­tį me­tų. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Min­dau­go Ve­liu­lio nuo­mo­ne, sto­gas ga­li­mai yra ir dėl su­pu­vu­sių jo konst­ruk­ci­jų...

Žiema grįžo po poros savaičių

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 2 d.
Gied­ru ant­ra­die­nio oru ir ne­di­de­liu šal­čiu be­si­džiau­gian­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai fo­toa­pa­ra­tais ir iš­ma­niai­siais fo­tog­ra­fa­vo, fil­ma­vo nuo snie­go links­tan­čias me­džių ša­kas, stai­ga at­si­ra­du­siuo­se vė­pū­ti­niuo­se be­si­sle­pian­čius krū­mokš­nius.
Žmo­nės gro­žė­jo­si ne­daž­nai ma­to­mu reiš­ki­niu – virš pra­de­dan­čių už­šal­ti van­dens tel­ki­nių ki­lo tirš­to rū­ko juos­tos.
Žie­mos grį­ži­mas ne­pra­džiu­gi­no vai­ruo­to­jų ir ke­li­nin­kų. Per ke­lias nak­ti­nio sny­gio va­lan­das ra­jo­ną pa­den­gė maž­daug...

Dienos populiariausi

Ekologinės nelaimės pamokos: sugrįžta tarsi į sovietmetį (1)

2016 m. gruodžio 9 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Keturi kampai

Centas prie cento

Atolankos

Šian­dien, lapk­ri­čio 25-ąją, su­kan­ka 40 me­tų, kai brež­ne­vi­nės san­tvar­kos pri­plė­ku­siuo­se pa­tam­siuo­se įkur­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ak­to­rės Re­gi­nos Ar­ba­čiaus­kai­tės-Flick gim­ti­nė – Šiau­liai, o vai­kys­tės, mo­kyk­li­niai...

Dvy­li­ka die­nų, pra­leis­tų Si­bi­re, Ir­kuts­ko sri­ty­je, ta­po ne tik re­por­ta­žų cik­lu „Šiau­lių kraš­te“ – šian­dien jo au­to­rė...

Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­pie­tę su­ren­gė iš vieš­na­gės po In­di­ją grį­žęs kel­miš­kis Jo­nas Sta­bin­gis.To­li­mą­ją ša­lį...

„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [73178]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai