(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Rugpjūčio 25–27 d. kviečiame visus į Pakruojo šventę

2017 m. rugpjūčio 18 d.
RUGP­JŪ­ČIO 25 D. (PENK­TA­DIE­NIS)
10.00 Vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras Me­ro tau­rei lai­mė­ti (Pak­ruo­jo sta­dio­ne).
11.00 Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės jau­ni­mui (At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro kie­me (bu­vu­si „Vers­mė").
16.30 Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mas ant Pak­ruo­jo van­den­tie­kio bokš­to (ste­bė­ti ak­ci­ją kvie­čia­me prie Pak­ruo­jo sta­dio­no).
17.00 Mi­šios Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je (po mi­šių folk­lo­ro an­samb­lių kon­cer­tas ir ei­se­na į Pak­ruo­jo par­ką, kur vyks folk­lo­ro šven­tė)...

Veiklūs vyrai ėmėsi jaunimo laisvalaikio

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žei­me­lio vai­kai ir jau­ni­mas lei­džia lai­ką sta­dio­ne, žve­jai ren­gia va­sa­ros žve­jų var­žy­tu­ves, or­ga­ni­zuo­ja pa­plū­di­mio tvar­ky­mą, ren­gi­niuo­se ver­da ir vai­ši­na gar­du­mu gar­sė­jan­čią žu­vie­nę. Vi­są šią veiklą`su pa­gal­bi­nin­kais su­ka žve­jų klu­bo „Berž­ta­lis“ vy­rai, ne­gai­lin­tys sa­vo lais­va­lai­kio jau­najai kar­tai užim­ti.pa­kruo­jis @skrastas.lt
Žo­li­nės ant­ra­die­nį žei­me­lie­čiai aist­ras ir pra­kai­tą lie­jo sta­dio­ne. Čia bu­vo pa­sta­ty­ti sto­vai ir iš­temp­tas tink­las...

Vaikus skatino geriau pažinti miestelį

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žei­me­ly­je vie­tos vai­kai ir bū­re­lis jų bend­raam­žių iš Lat­vi­jos mo­kė­si pa­žin­ti mies­te­liui sa­vi­tu­mą ir iš­skir­ti­nu­mą tei­kian­čius ob­jek­tus, su­pras­ti jų at­si­ra­di­mo prie­žas­tis ir reikš­mes. Ren­gi­nį vai­kams or­ga­ni­za­vo Žei­me­lio „Žiem­ga­los“ mu­zie­jus.
Į sve­čius pas žei­me­lie­čius bu­vo at­vy­kę Run­da­lės vai­kai, ly­di­mi mu­zie­jaus bi­čiu­lio fo­to­me­ni­nin­ko Dmit­ri­jaus Šče­go­le­vo. Mu­zie­ji­nin­kė Dai­va Skrups­ke­ly­tė ir fo­tog­ra­fė La­ri­sa Ka­za­ke­vi­čie­nė vai­kams pa­ren­gė už­duo­tį: pa­gal...

Sinagoga lankytojus jau skaičiuoja tūkstančiais

2017 m. rugpjūčio 18 d.

Si­na­go­go­je ant lan­ky­to­jus prii­mi­nė­jan­čios bib­lio­te­ki­nin­kės Gi­ta­nos Maa­sie­nės dar­bo sta­lo – at­si­lie­pi­mų kny­ga. Prieš po­rą mė­ne­sių per ati­da­ry­mą pra­dė­ta ra­šy­ti, šian­dien ji pri­mar­gin­ta įvai­rių tau­ty­bių žmo­nių at­si­lie­pi­mų.
Dau­ge­ly­je įra­šų – pa­dė­ka už pri­kel­tą is­to­ri­nį pa­sta­tą ir žy­dų kul­tū­ros pa­li­ki­mą, kaip pa­gar­bos ženk­lą Pak­ruo­jy­je gy­ve­nu­siai bend­ruo­me­nei.
J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos Gi­ta­na Maa­sie­nė ir Si­gi­ta Ka­va­liaus­kie­nė kruopš­čiai...

Gražiausios aplinkos konkurse – per pusšimtis pretendentų

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo ra­jo­no ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai bai­gė ap­žiū­rė­ti pre­ten­den­tų į šie­me­ti­nių gra­žiau­sių­jų ti­tu­lus te­ri­to­ri­jas. Pre­ten­den­tų – dau­giau nei pus­šim­tis.Di­džiau­sia kon­ku­ren­ci­ja jau tra­di­ciš­kai vyks­ta kai­mo so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je. Šie­met dėl nu­ga­lė­to­jų var­do bei pri­zi­nių vie­tų šio­je ka­te­go­ri­jo­je var­žo­si dvi­de­šimt aš­tuo­ni pre­ten­den­tai.
Mies­to so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je ra­jo­ni­niam kon­kur­sui pri­sta­ty­tos še­šios so­dy­bos, dau­giau­siai...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vis dėlto vie­nas pa­pras­tas da­ly­kas dar yra li­kęs iš lai­kų, kai val­džia dar ne­bu­vo uzur­pa­vu­si vi­sų žmo­gaus gy­ve­ni­mo...

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs...

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja...


„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

MA­JO­RO AŠA­ROS (14)Vo­kie­čiai pra­dė­jo trauk­tis 1944-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je. Kas­dien vir­šum Tel­šių skri­do di­džiu­liai...

imestamp]" border="0" alt="" />

Dovanokime savo širdies šilumą vaikams

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 11 d.
Gy­ven­to­jų po­žiū­ris į vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą pa­ma­žu kei­čia­si. Lie­tu­vo­je dau­gė­ja šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na ne tik svei­kus, ta­čiau ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar vy­res­nio am­žiaus vai­kus. Po tru­pu­tį dau­gė­ja po­rų, ku­rios ryž­ta­si tap­ti ke­lių vai­kų – bro­lių ir se­se­rų – įtė­viais. Tie­sa, įvai­ki­ni­mo sta­tis­ti­ka iš­lie­ka pa­na­ši – per me­tus įvai­ki­na­ma apie šim­tą vai­kų.Skau­du, kad vi­suo­me­nė­je bu­vo su­si­for­ma­vęs įvaiz­dis, jog tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai pa­vel­di sa­vo tė­vų blo­gą­sias sa­vy­bes, kad vai­ką iš glo­bos na­mų užau­gin­ti...

Pakruojo pakraštyje įsikūrė užribio žmonės (5)

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 11 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je sto­vin­tis ap­leis­tas bu­vu­sios me­die­nos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ta­po be­na­mių prie­globs­čiu. Na­me­ly­je iš­dau­žy­tais lan­gais kas glau­džia­si nuo­lat, kas atei­na kartkartėmis per­nak­vo­ti.Ap­leis­to pa­sta­to kam­ba­riuo­se ma­ty­ti gy­ve­nant. Vie­na­me ant sie­nos ka­bo ne itin šva­rūs džin­sai, prie ki­tos sie­nos – iš su­lū­žu­sios lo­vos lie­ka­nų įsi­reng­tas guo­lis. Ki­ta­me – ap­de­gę lent­ga­liai, grei­čiau­siai nau­do­ja­mi val­giui vir­ti, sto­vi po­ra šva­rių uni­ta­zų...

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro...

Dienos populiariausi

Gražiausios aplinkos konkurse – per pusšimtis pretendentų

2017 m. rugpjūčio 18 d.
lankomiausias

Veiklūs vyrai ėmėsi jaunimo laisvalaikio

2017 m. rugpjūčio 18 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Pas­ku­ti­nė­se čem­pio­na­to rung­ty­nė­se „Sa­va­no­rio“ (Raiz­giai) fut­bo­li­nin­kams per­ga­lė prieš „Sau­li­nin­ką“ (Gil­vy­čiai...

Keturi kampai

Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasRa­dio­lių gen­tį iš­gar­si­no raus­vo­ji ra­dio­lė (Rh.ro­sea) – le­gen­di­nė auk­si­nė šak­nis. Au­ga­las pa­na­šus...

Centas prie cento

Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip...

Ko rei­kia poil­siau­jant prie jū­ros su vai­kais? Ne tik ge­ro oro. Rei­kia ir ra­my­bės, ir pra­mo­gų. Ir vie­no, ir ki­to...

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met...

Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na...

Visi straipsniai