(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Vietoje „siauruko“ – dviračių takas

2016 m. rugpjūčio 25 d.
Ta­ko pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Juos at­lie­ka dar­bų pir­ki­mo kon­kur­są lai­mė­ju­si VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“.
Da­bar dvi­ra­čių ta­ku nuo prie­mies­ti­nio Pak­ruo­jo kai­mo bu­vo ga­li­ma nu­min­ti iki Pak­ruo­jo dva­ro. Nu­tie­sus nau­ją­ją ta­ko at­kar­pą, ja (tik kir­tus ke­lią į ki­tą pu­sę) bus ga­li­ma nu­va­žiuo­ti iki ke­liu­ko į bu­vu­sius ko­lek­ty­vi­nius so­dus. Jis ve­da prie do­lo­mi­to kar­je­ro, kur nu­ma­ty­ta įreng­ti pa­plū­di­mį.
Dvi­ra­čių...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir...


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma And­ri­kie­nė ma­no, kad Lie­tu­vos val­džios ne­veik­lu­mas bei il­ga­lai­kės...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Gry­bus nu­fo­tog­ra­fa­vęs jos vy­ras sa­kė, jog nie­ka­da ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad tai ba­ra­vy­kai, nes bū­tų ma­nęs, jog tai –...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pakruojo rajono savivaldybės vadovų padėka 2016 m. Pakruojo šventės organizatoriams, partneriams, rėmėjams ir visiems šventės dalyviams

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 19 d.
Bai­gė­si dar vie­na šven­tė. Šie­met, po rim­tų svars­ty­mų ir dis­ku­si­jų, bu­vo priim­tas spren­di­mas tra­di­ci­nę ra­jo­no šven­tę ir Ama­tų, mu­zi­kos ir alaus fes­ti­va­lį su­jung­ti į vie­ną ren­gi­nį. Tai­gi at­šo­ko­me „Žal­do­ko duk­ters ves­tu­ves“. Nu­ri­mus „ves­tu­vių“ siau­tu­liui, la­bai džiau­gia­mės vi­sais ren­gi­nio sve­čiais, da­ly­viais, jų nuo­tai­ka, ku­rios ne­su­ga­di­no net lie­tus. Svar­biau­sia, kad vi­si bu­vo­me ak­ty­vūs, pa­lai­kė­me ir ska­ti­no­me vie­ni ki­tus.Ačiū Pak­ruo­jo de­ka­nui Re­mi­gi­jui Če­ka­vi­čiui už gra­žią...

Pak­ruo­jo šven­tė ver­tin­ta įvairiai (28)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 19 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­si Pak­ruo­jo šven­tė, su­jung­ta su Ama­tų, mu­zi­kos ir alaus fes­ti­va­liu, lan­ky­to­jų bu­vo ver­ti­na­ma ne­vie­na­reikš­miš­kai. Gir­da­mi jo­je iš­ra­din­gai pa­si­ro­džiu­sias or­ga­ni­za­ci­jas, žmo­nės pa­žė­rė kri­ti­kos to­kio jun­gi­nio su­ma­ny­to­jams.Penk­ta­die­nį Pak­ruo­jis šur­mu­lia­vo nuo pa­va­ka­rės iki iš­nak­tų. Po dai­ni­nin­kų kon­cer­to baž­ny­čio­je į cent­ri­nę gat­vę mies­te­lė­nus ir sve­čius pa­kvie­tė li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vų na­riai. Mo­kė pa­grin­di­nių žings­ne­lių, va­di­no į bū­rį pa­šok­ti kar­tu.
Kul­tū­ros...

Neįgalieji sulauks daugiau paslaugų

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 19 d.
Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro ko­lek­ty­vas lai­mė­jo Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mą ir ki­tais me­tais neį­ga­liems ra­jo­no žmo­nėms pra­dės teik­ti in­teg­ra­lią pa­gal­bą na­muo­se. To­kių pa­slau­gų pa­kruo­jiš­kiai pra­šė ne vie­ne­rius me­tus.„Jau prieš ku­rį lai­ką su­ži­no­jo­me, kad mū­sų ko­lek­ty­vo pa­ra­šy­tas pro­jek­tas lai­mė­jo at­ran­ką. Ke­ti­no­me jį pra­dė­ti jau šie­met, bet už­si­tę­sė įvai­rūs de­ri­ni­mai ins­ti­tu­ci­jo­se, dar tiks­li­na­ma ir cent­rui skir­ta pi­ni­gų su­ma. To­dėl pro­jek­tą vyk­dy­ti im­si­mės...

Kilti prieš aplinkos niokotojus kviečiami visi (3)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 12 d.
Pi­lie­tiš­kų pa­kruo­jie­čių ini­cia­ty­va Pak­ruo­jo Ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re su­kvies­tos dis­ku­si­jos da­ly­viai svars­tė, kaip su­draus­min­ti ap­lin­kos nio­ko­to­jus, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi. Sam­bū­rį ini­ci­ja­vę žmo­nės su­ta­rė, jog su­si­tik­ti rei­kia lai­kas nuo lai­ko, įtrauk­ti vi­sus no­rin­čius – veik­los už­teks ne vie­ne­riems me­tams. Van­da­lai ne­rims­ta – nak­tį į ant­ra­die­nį cent­ri­nė­je Pak­ruo­jo gat­vė­je jiems vėl už­kliu­vo gė­lės.Į dis­ku­si­ją su­si­rin­ko ke­lios de­šim­tys įvai­raus am­žiaus ir...

Pretenzijos dėl tvindomų sodybų – kaimynui (1)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 12 d.
Po Pak­ruo­jy­je praū­žu­sių smar­kių lie­tų pa­tvins­ta ke­lios mies­to so­dy­bos, esan­čios sa­va­va­liš­kų sta­ti­nių kai­my­nys­tė­je. Ši bė­da so­dy­bų sa­vi­nin­kus ka­muo­ja ne­be pir­mus me­tus. Žmo­nės pik­ti­na­si vis ne­ran­dan­tys ins­tan­ci­jos, ga­lin­čios su­tram­dy­ti jų tur­tą ga­di­nan­tį kai­my­ną. Tvin­do­mų so­dy­bų sa­vi­nin­kams siū­lo­ma ža­lą pri­si­teis­ti.„At­vy­kit ir įsi­ti­kin­kit, kad ne­per­de­dam – so­dy­bų kie­mai „plau­kia“, van­duo plau­na pa­sta­tų pa­ma­tus“, – te­le­fo­nu emo­cin­gai kvie­tė pa­kruo­jie­tė.
Iš­mir­ku­sios ve­jos...

Dienos populiariausi

Vietoje „siauruko“ – dviračių takas

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

Bau­žų kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­tis Leo­nar­das Skė­rys – Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros drau­gi­jos gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas. Už...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Dvy­li­ka me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­ti, vieš­bu­čiuo­se dir­ban­ti Ni­jo­lė Za­ka­re­vi­čie­nė net ir tvar­ky­da­ma kam­ba­rius...

Elnias rū­ke – fo­tog­ra­fi­ja at­ne­šu­si pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą šiau­lie­čiui Kęs­tu­čiui Bal­čiū­nui. Pres­ti­ži­nia­me...

Way­ne Chong sa­va­no­riau­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką šį rugp­jū­tį at­vy­ko iš to­li­mo­jo Hon­kon­go. Ne vie­ną pa­sau­lio ša­lį...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [61098]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [63479]

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai