(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mikoliškio kaimas skaičiuoja penktąjį šimtmetį

2016 m. liepos 22 d.
Sa­vait­ga­lį Mi­ko­liš­kio bend­ruo­me­nė ir kraš­tie­čiai mi­nė­jo kai­mo 430-ąjį ju­bi­lie­jų. Nuo ry­to su­kvie­tė šven­tės „Po lie­pom, bran­di­nan­čiom me­dų“ ren­gi­niai. Kai ku­rie kraš­tie­čiai sa­va­me kai­me ne­bu­vo lan­kę­si de­šimt­me­čius.Kai­mo ri­bą žy­min­tys ke­lio ženk­lai at­vy­kė­lius pa­si­tin­ka pa­pil­do­mu ak­cen­tu – iš ža­lių ša­ke­lių nu­pin­tu skai­čiu­mi „430“. Bend­ruo­me­nės na­mų pa­sta­tas ap­sup­tas žmo­nių, ne­to­lie­se pri­ri­kiuo­ta au­to­mo­bi­lių. Vie­ni smal­suo­liai ap­žiū­ri­nė­ja de­ko­ra­ty­vi­nių paukš­čių pa­ro­dą, ki­ti tai­ko­si...

Vasara Linkuvoje neįsivaizduojama be Škapliernos

2016 m. liepos 22 d.
Sa­vait­ga­lį Lin­ku­va tra­di­ciš­kai šven­tė Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dus bei 516- ąjį mies­to gim­ta­die­nį, kvie­tė bend­ruo­me­nę ir mies­to sve­čius ak­ty­viai da­ly­vau­ti tris die­nas vy­ku­siuo­se ren­gi­niuo­se.
Va­sa­ra Lin­ku­vo­je jau se­niai ne­beį­si­vaiz­duo­ja­ma be tra­di­ci­nės mies­to šven­tės ir Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dų, vie­ti­nių va­di­na­mų Škap­lier­na.
Ne­di­de­lia­me mies­te su­si­ren­ka kaip nie­kad daug žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos. Vie­ni grįž­ta švęs­ti pas...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ju­dė­jo ir įstri­go. De­ja, tai ne vie­nin­te­lė am­ži­nos stag­na­ci­jos vie­ta...

eko­no­mis­tė

Teis­mai ta­po ne tik Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos da­li­mi, nors...

(Par­ti­jų ka­ras. Dėl žmo­gaus? Ar dėl val­džios?)Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams in­ten­sy­vė­ja ka­ras tarp par­ti­jų. Dau­gė­ja mū­šių ir...


Lie­pos pir­mą­ją, Tarp­tau­ti­nės ar­chi­tek­tų die­nos pro­ga su­reng­tos pa­ro­dos me­tu, tarp še­šių kon­kur­so „Kryp­tis –...

Politikų tribūnaDaugiau

Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten...

Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12...

Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad...

Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pražydusi Linkuva švenčia gimtadienį (2)

Krašto žinios
2016 m. liepos 19 d.
Tris die­nas vi­sa Lin­ku­va (Pak­ruo­jo r.) skam­bė­jo nuo gy­vos mu­zi­kos, vie­ti­nių bei mies­to sve­čių bal­sų. Lin­ku­vo­je bu­vo šven­čia­mi Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dai ir 516-asis mies­to gim­ta­die­nis. Šie­met jis pa­si­puo­šė dar įspū­din­ges­nė­mis gė­lių kom­po­zi­ci­jo­mis.
Lin­ku­vos mies­to šven­tė „Lin­ku­va kvie­čia“, kar­tu su­tam­pan­ti ir su Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dais, pa­si­ti­ko ne tik ren­gi­nių gau­sa, bet ir di­džiu­lė­mis gė­lių kom­po­zi­ci­jo­mis. Žy­din­tis dru­ge­lis...

Apie atliekų tvarkymą – be politikos

Krašto žinios
2016 m. liepos 15 d.
2016 m. bir­že­lio 30 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą Nr. T–234 „Dėl vie­nos to­nos ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, iš­sky­rus at­ski­rai su­rink­tas bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas, priė­mi­mo ir ap­do­ro­ji­mo įkai­nio“. Re­mian­tis spren­di­mu, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nu­sta­ty­tas 38,61 Eur be PVM (46,72 Eur su PVM) vie­nos to­nos ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, iš­sky­rus at­ski­rai su­rink­tas bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas, priė­mi­mo ir ap­do­ro­ji­mo įkai­nis.Šiuo me­tu...

Žmonės sukilo prieš gresiančią taršą (16)

Krašto žinios
2016 m. liepos 15 d.
Klo­vai­nių bend­ruo­me­nės at­sto­vai su „Pak­ruo­jo kraš­tu“ pa­si­da­li­jo ne­ri­mu dėl vers­li­nin­kų pla­nų ga­ben­ti per mies­te­lį to­nų to­nas mėš­lo. Jis su­si­da­ry­tų, iš­plė­tus pe­ni­mų gal­vi­jų fer­mas Klo­vai­nių pa­kraš­ty­je. Praė­ju­sią sa­vai­tę pri­sta­ty­ta že­mės ūkio bend­ro­vės „Šiau­rės bu­lius“ po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta mies­te­lė­nams pa­li­ko neat­sa­ky­tų klau­si­mų.Šio­mis die­no­mis Klo­vai­nių gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ap­si­spręs­ti, pri­ta­ria ar ne praė­ju­sią sa­vai­tę pri­sta­ty­tai ŽŪB „Šiau­rės bu­lius“ PAV ata­skai­tai ir...

Apylinkių istoriją saugo Triškoniai

Krašto žinios
2016 m. liepos 15 d.
T­riš­ko­nių bei ap­lin­ki­nių kai­mų šven­tė­je „Ir li­ko tik se­nas ąžuo­las pa­lau­kėj“ prie Triš­ko­nių bend­ruo­me­nės cent­ro na­mų ati­deng­tas kop­lyts­tul­pis ke­tu­riems iš­ny­ku­siems so­džiams at­min­ti. Jo ini­cia­to­riai, bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tai jau­čia­si įpa­rei­go­ti iš­sau­go­ti apy­lin­kių is­to­ri­ją.Šven­tės pra­džio­je iš­ny­ku­sių kai­mų at­sto­vai bend­rai už­de­gė ren­gi­nio au­ku­rą, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie tik is­to­ri­jo­je li­ku­sius Pu­piš­kius, Ju­diš­kius, Bar­ga­vo­nius. Pak­vie­tus pri­si­min­ti Pa­duo­bius...

PASIKALBĖJIMAI PRIEŠ ŠKAPLIERINĘ LINKUVOJE (4)

Krašto žinios
2016 m. liepos 15 d.
Ar­tė­ja vie­nas svar­biau­sių Lin­ku­vos pa­ra­pi­jos žmo­nėms įvy­kių – Škap­lie­ri­nės at­lai­dai. Jų iš­va­ka­rė­se ge­ra pro­ga pa­kal­bė­ti apie sa­vo kraš­to is­to­ri­ją, sim­bo­lius, žmo­nes, jų dar­bus. O ar ga­li bū­ti ge­res­nė pro­ga, kaip Lin­ku­vos at­lai­dai, kal­bė­ti apie iš Pak­ruo­jo kraš­to ki­lu­sius ku­ni­gus jė­zui­tus Vin­cen­tą Pu­pi­nį, Ani­ce­tą Ta­mo­šai­tį ir jo kny­gą „Rak­tai mū­sų ran­ko­se“. Apie tai kal­ba­si du lin­ku­viai – Vla­das Ver­te­lis, „Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius, pe­rio­di­nių lei­di­nių lei­dė­jas, ir Sta­sys...

Išnykusius kaimus primena koplytstulpis

Krašto žinios
2016 m. liepos 14 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­no T­riš­ko­nių bei ap­lin­ki­nių kai­mų šven­tė­je „Ir li­ko tik se­nas ąžuo­las pa­lau­kėj“ prie Triš­ko­nių bend­ruo­me­nės cent­ro na­mų ati­deng­tas kop­lyts­tul­pis ke­tu­riems iš­ny­ku­siems so­džiams at­min­ti.Šių kai­mų at­sto­vai bend­rai už­de­gė šven­tės au­ku­rą, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie tik is­to­ri­jo­je li­ku­sius Pu­piš­kius, Ju­diš­kius, Bar­ga­vo­nius. Pak­vie­tus pri­si­min­ti Pa­duo­bius, neat­si­šau­kė nie­kas – net se­nų­jų triš­ko­nie­čių at­min­ty­je apie šį kai­mą teiš­li­ku­sios ke­lios pa­dri­kos nuo­tru­pos...

Visuomenė prašo suolelių ligoniams

Krašto žinios
2016 m. liepos 12 d.
Pak­ruo­jo li­go­ni­nė­je pro­ce­dū­ro­mis gy­do­miems li­go­niams ten­ka ke­lis šim­tus met­rų ei­ti ša­li­gat­viais iki ar­ti­miau­sių suo­le­lių. Ne vie­nam ser­gan­čiam žmo­gui toks ke­lias tam­pa sun­kiu iš­ban­dy­mu. Žmo­nės pra­šo suo­le­lius įreng­ti ar­čiau li­go­ni­nės.Vaikš­tan­ti pa­si­rams­čiuo­da­ma laz­de­le vy­res­nio am­žiaus pa­kruo­jie­tė „Kraš­to žinioms“ sa­kė, jog gy­dy­to­jai pro­ce­dū­rų stip­rin­ti svei­ka­tai ski­ria nuo­lat. Po jų išė­ju­si iš li­go­ni­nės mo­te­ris no­rė­tų pri­sės­ti ne­to­lie­se. Pa­sak pa­kruo­jie­tės, gy­dy­mas var­gi­na...

Dienos populiariausi

Vėl gadinamas kelias per Noreikonius (4)

2016 m. liepos 22 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė Re­gi­na Ma­čiu­ly­tė tre­ji me­tai ko­lek­cio­nuo­ja kny­gų skir­tu­kus. Jos ko­lek­ci­jo­je...

Centas prie cento

Atolankos

Į Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą iš Či­ka­gos (JAV) li­tua­nis­ti­kos ty­ri­mų ir stu­di­jų cent­ro lai­vu per...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­čių Ra­ma­naus­kų šei­ma šią va­sa­rą ke­liau­ja po Lie­tu­vą lip­da­mi į ap­žval­gos bokš­tus. Šia idė­ja už­si­krė­tė per­nai. Šie­met...

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui...

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko...

Ža­ga­rie­tė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­nė lie­pos 2-ąją su­si­tuo­kė su švie­ti­mo dar­buo­to­ju...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [55115]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [57159]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai