(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Linkuvos seniūnijos žmonės vėl dusinami dulkėmis (4)

2017 m. gegužės 26 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai pa­kruo­jie­čiai šven­tė res­tau­ruo­tos si­na­go­gos ati­da­ry­mą, Lin­ku­vo­je žmo­nės rin­ko­si spręs­ti gy­vy­biš­kai svar­bų klau­si­mą: kas pa­dės Lin­ku­vos mies­to ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams gel­bė­tis nuo du­si­ni­mo žvyr­ke­lių dul­kė­mis ir ap­gins tei­sę kvė­puo­ti nor­ma­liu oru?
Praė­ju­siais me­tais ke­li­nin­kai ne­ra­do spren­di­mo, kaip ap­sau­go­ti prie re­gio­no žvyr­ke­lių gy­ve­nan­čius žmo­nes nuo du­si­ni­mo dul­kė­mis. Žmo­nės ra­šė pra­šy­mus, rin­ko pa­ra­šus, kvie­tė­si ke­li­nin­kus ir...

Įteikti pirmieji Pakruojo universiteto diplomai

2017 m. gegužės 26 d.
Šeš­ta­die­nį bai­giant moks­lo me­tus Pak­ruo­jo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jams įteik­ti pir­mie­ji dip­lo­mai. Vi­suo­me­ni­nė sa­viš­vie­tos or­ga­ni­za­ci­ja jun­gia be­veik aš­tuo­nias de­šim­tis ra­jo­no sen­jo­rų.Bū­rys gar­baus am­žiaus žmo­nių prie Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ro suė­jo su­va­žia­vo ne tik iš Pak­ruo­jo mies­to, bet ir iš ap­lin­ki­nių kai­mų, ir ato­kes­nių vie­to­vių. Taip, kaip su­si­rink­da­vo į Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) už­siė­mi­mus kul­tū­ros bei svei­ka­tos...

Žalia šviesa Pakruojo rajono bendruomenėms ir organizacijoms

2017 m. gegužės 26 d.
„Džiau­gia­mės ra­jo­no vi­suo­me­ni­nin­kų ak­ty­vu­mu da­ly­vau­jant pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­suo­se. Dėl pa­si­tei­si­nu­sio fi­nan­sa­vi­mo smu­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mui, kai­mo bend­ruo­me­nėms, ne­vy­riau­sy­bi­nėms ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms, 2017 m. fi­nan­sa­vi­mas nė­ra su­ma­žin­tas. La­bai džiu­gu, kad praei­tais me­tais bu­vo įgy­ven­din­ta daug įdo­mių ir svar­bių pro­jek­tų. Šie­met vėl ti­ki­mės ini­cia­ty­vų, nau­din­gų dar­bų ir ak­ty­vios veik­los“, – taip kal­bė­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žmo­nės ži­no, kad no­rint ge­rai jaus­tis, rei­kia de­rin­ti mais­to pro­duk­tus. No­rint gra­žiai at­ro­dy­ti, rei­kia...

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

„Sta­siu­ka ar­mo­niok“ Bal­siuo­se

Krašto žinios
2017 m. gegužės 25 d.
Šį pa­va­sa­rį tra­di­ci­nė Pakruojo rajono ar­mo­ni­ninkų šven­tė iš Ti­to­nių per­si­kė­lė į Bal­sių et­nog­ra­fi­nę so­dy­bą. Čia grie­žė mu­zi­kan­tai ko ne iš vi­sos Lie­tu­vos.Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ne tik Bal­sių et­nog­ra­fi­nės so­dy­bos kie­mas, bet ir vi­sas kai­mas skam­bė­jo nuo sma­gios liau­diš­kos mu­zi­kos. Čia vy­ko ket­vir­to­ji ar­mo­ni­ninkų ir kai­miš­kos mu­zi­kos šven­tė „Sta­siu­ka ar­mo­niok“.
Prie so­dy­bos var­tų vie­ti­niai mu­zi­kan­tai tren­kė sma­gius mar­šus at­vyks­tan­tiems šven­tės sve­čiams: at­li­kė­jams iš Kau­no, Vil­niaus, Šir­vin­tų...

Reformacijos jubiliejaus koncertas avarinės būklės bažnyčioje (3)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne be­ne ryš­kiau­sias re­for­ma­ci­jos pėd­sa­kas – Žei­me­ly­je. Krikš­čio­ny­bės at­mai­na, tu­rė­ju­si įta­kos ma­žo mies­te­lio is­to­ri­jai, ju­bi­lie­ji­nius me­tus mi­ni api­ru­sio­je baž­ny­čio­je.Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį, kai bu­vo mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė gat­vės mu­zi­kos die­na, Žei­me­lis ir­gi mė­ga­vo­si sa­vo mu­zi­kan­tais, dai­ni­nin­kais ir net šo­kė­jais, išė­ju­siais links­min­tis ir links­min­ti ki­tus į mies­te­lio gat­ve­les. Ta­čiau be­ne pa­ts svar­biau­sias tą die­ną žei­me­lie­čiams ren­gi­nys vy­ko...

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis (6)

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama (12)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė (2)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

Dienos populiariausi

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Keturi kampai

Kel­miš­kis ju­ve­ly­ras Vai­das Sap­ra­go­nas yra pa­da­ręs pa­puo­ša­lų ir ves­tu­vi­nių žie­dų ne vie­nai sce­nos žvaigž­dei ir ki­toms...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Zi­ta Li­sen­ko­va su vy­ru Piot­ru ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­na Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r), ta­čiau ne­pa­lie­ka už­marš­ty­je sa­vo...

Au­ten­tiš­ką XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dva­ro kas­die­ny­bę at­gai­vi­nu­sia­me Pak­ruo­jo dva­re pri­ke­lia­mi ne...

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Visi straipsniai