(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Miuziklas – dovana Rozalimo jubiliejui

2017 m. rugsėjo 19 d.
Ro­za­li­mo mies­te­lio var­do 250 me­tų ju­bi­lie­jui skir­ta kū­ry­bin­gų žmo­nių do­va­na ta­po ne­pa­mirš­ta­mu kraš­to kul­tū­ros įvy­kiu. Sek­ma­die­nį po at­lai­dų baž­ny­čio­je ir skulp­to­rių Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko ir Sau­liaus Lam­pic­ko dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pa­ro­dy­tas šiau­lie­čio kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Ly­gu­to miu­zik­las „Dva­rų idi­lės“, ku­rį ro­za­li­mie­čiams pa­sta­ty­ti pa­dė­jo Lin­ku­vos ir Pak­ruo­jo dai­ni­nin­kai bei šo­kė­jai.
Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los sce­na bu­vo per ankš­ta trims de­šim­tims Ro­za­li­mo...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba...

Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti...

Me­dis lie­tu­viui nuo se­nų lai­kų bu­vo šven­tas. Jį so­din­da­vo gi­mus vai­kui, so­di­nu­kais ap­juos­da­vo vien­kie­mių so­dy­bas...

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

"Jis – tik­ras me­ni­nin­kas" (2)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 15 d.
Apie Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vą ir Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rių Si­mą Ki­lių ne­re­tai iš­gir­si sa­kant: „Jis – tik­ras me­ni­nin­kas“. O Si­mas, kal­bė­da­mas apie kū­ry­bi­nę veik­lą, pra­by­la apie ga­li­my­bes ir jų sto­ką mė­gė­jiš­ka­me teat­re.
Nors kul­tū­ros įstai­go­se dar­bo su me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vais ofi­cia­li pra­džia dar tik bus skel­bia­ma, Si­mo Ki­liaus va­do­vau­ja­mi mė­gė­jiš­ki teat­rai jau dir­ba.
Nuo rug­sė­jo pra­džios su­si­rin­kę po va­sa­ros ato­sto­gų re­pe­tuo­ja, vaid­me­nis...

Apie In­di­ją ir san­skri­tą (1)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 15 d.
J. Nek­ra­šius pri­sta­ty­da­mas fil­mą ir pa­sa­ko­da­mas įspū­džius iš In­di­jos, gim­na­zis­tams lin­kė­jo pa­žin­ti skir­tin­gas kul­tū­ras ke­liau­jant, do­mė­tis is­to­ri­ja.
J. Nek­ra­šius 2013-ai­siais da­ly­va­vo eks­pe­di­ci­jo­je „In­di­ja'13 A.Poš­kos ke­liais“. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos In­di­jo­je , Lie­tu­vos –Indijos Fo­ru­mo, Lie­tu­vos ke­liau­to­jų są­jun­gos ir Žur­na­lis­tų są­jun­gos Ke­lio­nių ir Pra­mo­gų klu­bo su­reng­ta eks­pe­di­ci­ja bu­vo skir­ta žy­miam Lie­tu­vos ke­liau­to­jui, moks­li­nin­kui...

Gatvės remontininkų radinys – senasis grindinys (1)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 15 d.
Pak­ruo­jy­je Kęs­tu­čio gat­vę re­mon­tuo­jan­tys ke­li­nin­kai šio­mis die­no­mis bai­gia žvy­ru už­klo­ti nau­jai nu­ties­tas ko­mu­ni­ka­ci­jas ir ar­dy­ti sa­vo pirm­ta­kų pa­li­ki­mą – lau­ko rie­du­lių grin­di­nį. Jis ke­lis de­šimt­me­čius gu­lė­jo po gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies as­fal­to dan­ga.Ku­riais me­tais ak­me­ni­mis bu­vo grin­džia­mos mies­to gat­vės, tiks­lių duo­me­nų re­dak­ci­jai ap­tik­ti ne­pa­vy­ko. O ir se­nų­jų pa­kruo­jie­čių pri­si­mi­ni­mai apie tai – prieš­ta­rin­gi.
Kul­tū­ros pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų...

Bėgimų istoriją puošia įžymybės ir medaliai

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 15 d.
Šie­met, spa­lio 7-ąją į Pak­ruo­jį vėl rink­sis bė­gi­mo mė­gė­jai. Prie ju­bi­lie­ji­nės su­kak­ties ar­tė­jan­tis spor­to ren­gi­nys kas­met su­trau­kia vis dau­giau įvai­riau­sio am­žiaus da­ly­vių. Bė­gi­mo „Pak­ruo­jo dva­ro ta­kais“ is­to­ri­ją šie­met ženk­lins jau ant­ras dva­ro mo­ty­vais pa­puoš­tas me­da­lis.
Nuo 1994-ųjų bė­gi­mą, ku­ris ta­da va­di­no­si „Pak­ruo­jo gat­vė­mis“, or­ga­ni­zuo­ja Pak­ruo­jo spor­to cent­ro tre­ne­ris Ar­tū­ras Ma­ce­vi­čius. Šio bė­gi­mo at­si­ra­di­mas sie­ja­mas su 1987-ai­sias, ka­da...

Baleto pamokėlės – įgyvendinama svajonė

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 14 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ova­lio­ji Pak­ruo­jo dva­ro sa­lė spin­dė­jo ne žva­kių švie­so­mis, o de­gan­čio­mis smal­su­mu vai­kų ake­lė­mis. Ke­tu­rias­de­šimt pen­kios mer­gai­tės ir vie­nas ber­niu­kas, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių atė­jo į pir­mą su­si­ti­ki­mą su ba­le­to šo­kė­ju. Šie vai­kai pa­no­ro lan­ky­ti „ba­le­to mo­kyk­lė­lę“ – J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los ba­le­to bū­re­lį.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖDvie­jų mo­te­rų min­tys su­ta­po
Ar­tė­jant mo­kyk­lė­lės ati­da­ry­mo mo­men­tui, sa­lė jau bu­vo pil­nu­tė­lė vai­kų ir suau­gu­sių­jų šur­mu­lio. O kam­ba­ry­je...

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 8 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja su­si­rū­pi­no vie­ša nuo­mo­ne apie sa­ve. Už­va­kar po­sė­dy­je nu­spręs­ta kreip­tis į ra­jo­no me­rą, Ta­ry­bą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tir­ti, kaip at­si­ra­do Ko­mi­si­jos spren­di­mo do­ku­men­tas, ku­rio nu­ta­ria­mo­ji da­lis ga­li pri­lyg­ti klas­to­tei. Vėl, tik jau rim­tai, už­si­min­ta apie ko­mi­si­jos at­si­sta­ty­di­ni­mą.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Skan­da­lu virs­tan­tys ko­mi­si­jos spren­di­mai dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės...

Odontologų rajone trūksta (5)

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 8 d.
TE­MĄ PA­SIŪ­LĖ SKAI­TY­TO­JAS
Nors Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (PSPC) skel­bia­si apie vyk­do­mas per­mai­nas pa­cien­tų la­bui, pa­na­šu, kad odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų jos ne­pa­sie­kia. Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis, skun­dę­sis, kad no­rint iš­si­trauk­ti dan­tį jam į PSPC re­gist­ra­tū­rą te­ko vaikš­čio­ti vos ne tris sa­vai­tes, kol vie­ną ry­tą prie jos atė­jęs dar prieš sep­tin­tą, „lai­mė­jo“ ta­lo­ną trauk­ti dan­tį.
Re­dak­ci­ja si­tua­ci­ją pa­ko­men­tuo­ti pa­pra­šė PSPC...

Gaila senų medžių

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 8 d.
Pjau­ti ar ne se­nas lie­pas Pak­ruo­jo Prof. S. Ušins­ko gat­vė­je dėl įva­žia­vi­mo ke­liu­ko į kie­mą per­kė­li­mo to­liau nuo na­mo? To­kį klau­si­mą spren­dė mi­nė­tos gat­vės 31-ojo ir 31A na­mų gy­ven­to­jai. Už kie­mo me­džių iš­sau­go­ji­mą pa­si­sa­kiu­sie­ji ne­no­rom nu­si­lei­do dau­gu­mos nuo­mo­nei: lie­pas teks kirs­ti.
Dar me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Prof. S.Ušins­ko gat­vės 31-ojo na­mo gy­ven­to­jų pra­šy­mą nuo sie­nos „pa­trauk­ti“ į šio ir gre­ti­mo 31A na­mo kie­mus ve­dan­tį ke­liu­ką. Žmo­nės val­di­nin­kų pra­šė iš­spręs­ti...

Pakruojiečių vaikai baleto mokysis dvare

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 7 d.
Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­la ir Pak­ruo­jo dva­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si bend­ro pro­jek­to – įsteig­ti ba­le­to kla­sę. Sa­vo vai­kus ve­žio­ti į ba­le­to už­siė­mi­mus jau pa­no­ro ir šiau­lie­čiai.Į pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą su pro­fe­sio­na­liu ba­le­to šo­kė­ju Mar­ty­nu Ka­va­liaus­ku vai­kai ir tė­ve­liai rink­sis šeš­ta­die­nį, o no­rin­čių­jų at­ža­las leis­ti į šiuos už­siė­mi­mus są­ra­šas jau ar­tė­ja prie pus­šim­čio. Šiuose są­ra­šuo­se ne tik pa­kruo­jie­čių, bet ir šiau­lie­čių pa­var­dės, nes ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se...

Dienos populiariausi

Miuziklas – dovana Rozalimo jubiliejui

2017 m. rugsėjo 19 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Keturi kampai

RUD­BE­KI­JOS – auk­so gel­to­nu­mo, oran­ži­nės, ru­dos spal­vos žie­dais. Puoš jū­sų so­dą iki pat šal­nų.
JUR­GI­NAI žy­di iki...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Bū­na sa­vai­čių, pra­le­kian­čių kaip šven­tė. To­kia šven­tė bu­vo Gru­zi­ja. Vie­ti­nių iš­min­tis ir hu­mo­ras, gam­ta ir is­to­ri­ja...

Šiau­lie­tis ves­tu­vių fo­tog­ra­fas Do­na­tas Ufo šiais me­tais su­si­žė­rė net tris vie­nos stip­riau­sių tarp­tau­ti­nių ves­tu­vių...

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Visi straipsniai