(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Pakruojyje

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

KODĖL TIRPSTA IR SKAUDA PLAŠTAKA?

2016 m. spalio 28 d.
nu­tir­pi­mu, ne­jaut­ru­mu ar dilg­čio­ji­mu pirš­tuo­se, iš­sky­rus ma­žą­jį. Daž­niau­siai ju­ti­mai su­trin­ka III pirš­te. Šie po­jū­čiai ne­re­tai at­si­ran­da vai­ruo­jant, il­gai ran­ko­je lai­kant te­le­fo­ną, laik­raš­tį;
nak­ti­niais de­gi­nan­čiais pirš­tų skaus­mais, ku­rie pa­ža­di­na iš mie­go, kar­tai net ke­lis kar­tus per nak­tį. Pa­cien­tai ne­re­tai ban­do simp­to­mus pa­leng­vin­ti pur­ty­da­mi ran­ką, ją nu­leis­da­mi že­myn, lanks­ty­da­mi ir ma­sa­žuo­da­mi pirš­tus. Skaus­mai ne­re­tai plin­ta link al­kū­nės...

Petraičių tvenkinį tikimasi atgaivinti (2)

2016 m. spalio 28 d.
Eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos už­nuo­dy­tą Pet­rai­čių tven­ki­nį ra­jo­no žve­jai ti­ki­si at­gai­vin­ti. Pak­ruo­jo me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos val­dy­bos na­rys My­ko­las Ar­ci­ma­vi­čius jau ma­to pro­švais­čių – van­de­ny­je dau­gė­ja de­guo­nies. Nuo ter­ša­lų tven­ki­nys tu­rė­tų iš­si­va­ly­ti per ke­le­tą me­tų.„Pak­ruo­jo kraš­tui“ M. Ar­ci­ma­vi­čius ra­do lai­ko, su­grį­žęs iš ei­li­nio bu­dė­ji­mo prie Pet­rai­čių tven­ki­nio. Žu­vų per­kė­li­mas iš jo su­stab­dy­tas, kol mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai neiš­duos pa­žy­mos, kad tai...

Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos

2016 m. spalio 28 d.
Va­kar įvy­ku­sia­me po­sė­dy­je Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba svars­tė klau­si­mą „Dėl pri­ta­ri­mo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Koz­lo­vo sa­vi­val­dy­bės (Len­ki­jos Res­pub­li­ka) drau­gys­tės su­tar­čiai“. Koz­lo­vo sa­vi­val­dy­bė – de­vin­tas ofi­cia­lus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ra­dar­bia­vi­mo par­tne­ris.*Tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ry­šiai Lie­tu­vo­je ypač ak­ty­viai ėmė megz­tis po Nep­rik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo. Ne išim­tis ir mū­sų Sa­vi­val­dy­bė. Il­giau­siai...

Linkuvą drebino sportiniai automobiliai

2016 m. spalio 28 d.
Šeš­ta­die­nį Lin­ku­vo­je vy­ku­sios pir­mo­sios au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bos „Lin­ku­vos tau­rė – 2016“ su­lau­kė dau­giau kaip aš­tuo­nių de­šim­čių da­ly­vių iš vi­sos ša­lies. Jų or­ga­ni­za­to­riai, Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo (ASK) na­riai, puo­se­lė­ja pla­nus var­žy­bas reng­ti vi­so­se se­niū­ni­jo­se ir taip po­pu­lia­rin­ti šį spor­tą.Da­ly­viai dėl ap­do­va­no­ji­mų var­žė­si pen­kio­se kla­sė­se.
Da­mų kla­sė­je sla­lo­mo tra­są Lin­ku­vos cent­ri­nė­je aikš­tė­je grei­čiau­siai įvei­kė pa­kruo­jie­tė Gin­ta­rė Ge­giec­kai­tė su...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vla­das VER­TE­LISIš­gąs­tį, pa­ma­čius, kad val­dy­ti Lie­tu­vos grįž­ta nak­ti­niai 2008-ųjų re­for­ma­to­riai, pi­lie­čiai...

Vilius Puronas

Kaip be­žiū­rė­si – nuo tei­sy­bės ne­pa­bėg­si. Jau­niū­nuo­se te­bet­vy­ro epo­chos skau­du­lys – Sau­lės...

Kol nau­jai iš­rink­ti po­li­ti­kai bu­ria koa­li­ci­jas ir de­ri­na bū­si­mos vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tas...Ne vie­ne­rius me­tus Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jų pa­vo­jaus šauks­mą dėl mil­ži­niš­kų me­džio drož­lių kal­nų įmo­nė­je...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

INVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS ŪKĮ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 25 d.
Šva­rus ge­ria­ma­sis van­duo yra gy­vy­biš­kai svar­bus vi­suo­me­nės svei­ka­tai ir eko­no­mi­kos ge­ro­vei. Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja da­ro iš­va­dą, kad „priei­gos prie sau­gaus ge­ria­mo­jo van­dens ir sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų ge­ri­ni­mas ga­li bū­ti nau­din­gas ne tik svei­ka­tai, nes taip už­ker­ta­mas ke­lias per van­de­nį plin­tan­čioms li­goms“. Taip ga­li bū­ti su­tau­py­ta lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, pa­di­dė­ti dar­bin­gų die­nų me­tuo­se skai­čius, pa­ge­rė­ti mo­kyk­los lan­ko­mu­mas ir iš­sau­go­ta gy­vy­bė...

Eko­lo­gi­nė ka­tast­ro­fa dau­giau ste­bi­ma, nei val­do­ma (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Nuo pir­ma­die­nio Pak­ruo­jy­je pa­skelb­tas ekst­re­ma­lus įvy­kis dėl Pet­rai­čių tven­ki­nį pa­sie­ku­sių ter­ša­lų ir ja­me žūs­tan­čių žu­vų per sa­vai­tę ne­pa­si­kei­tė: tven­ki­nio van­duo, už­terš­tas po pju­ve­nų kal­no ge­si­ni­mo Rad­vi­liš­ky­je, ne­truk­do­mai te­ka link Mū­šos že­mu­pio, gru­pe­lė žve­jų mė­gė­jų trau­kia to­nas leis­gy­vių žu­vų.Eko­lo­gi­ne ka­tast­ro­fa vir­tu­siam ekst­re­ma­liam įvy­kiui su­val­dy­ti Sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos iš­si­kvie­tė eks­per­tus. Jie tu­rė­tų at­vyk­ti šian­dien. Aki­vaiz­dus fak­tas – eko­lo­gi­nė...

Neregintieji siekia išeiti iš atskirties

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos (LASS) Pak­ruo­jo fi­lia­lo va­do­vy­bė pra­šo Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­bos skir­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai di­des­nes pa­tal­pas. Ši pro­ble­ma kel­ta, ir mi­nint Tarp­tau­ti­nę bal­to­sios laz­de­lės die­ną.Di­des­nių pa­tal­pų, nei šiuo me­tu Pak­ruo­jy­je nuo­mo­ja­mas ke­tu­rio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­rys, neį­ga­lie­siems rei­kia ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį bei įsi­jun­giant į vi­suo­me­nę.
Or­ga­ni­za­ci­jos pa­tal­po­se ne tik sau­go­mi do­ku­men­tai. Čia...

Patirtis ir jaunystė ieškojo bendrų sprendimų

Krašto žinios
2016 m. spalio 14 d.
Nuo 2007-ųjų me­tų spa­lio 10-ąją Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Vie­tos sa­vi­val­dos die­na. Tai vi­sų mū­sų šven­tė ir pui­ki pro­ga kal­bė­tis apie ak­ty­ves­nį da­ly­va­vi­mą prii­mant bend­ruo­me­nėms svar­bius spren­di­mus, spren­džiant kas­die­nius klau­si­mus.
Ta pro­ga Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pir­ma­die­nį įvy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jų ir jau­ni­mo at­sto­vų jung­ti­nės ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­džiui va­do­va­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius...

Balsių šviesuoliams – aštuonioliktas ruduo

Krašto žinios
2016 m. spalio 14 d.
Gy­ve­ni­mas Bal­siuo­se sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas be klu­bo „Švie­suo­liai“ veik­los. Nie­kie­no ne­ra­gi­na­mi, žmo­nės ren­ka­si į kai­mo bib­lio­te­ką, kad pa­bend­rau­tų ar pa­si­mo­ky­tų ko nors nau­jo. Klu­bo sen­bu­vius jau kei­čia jau­nes­nė kar­ta.
Bū­rys bal­sie­čių kiek­vie­nos sa­vai­tės vie­ną po­pie­tę ski­ria su­si­ti­ki­mui bib­lio­te­ko­je. Prieš aš­tuo­nio­li­ka me­tų įkur­tas klu­bas „Švie­suo­liai“ ir šian­dien te­bė­ra svar­bus kai­mo žmo­nėms. Čia ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su įdo­miais žmo­nė­mis, mo­te­rys...

Prarastas renovacijos džiaugsmas (5)

Krašto žinios
2016 m. spalio 14 d.
Pak­ruo­jo P. Ma­šio­to gat­vės 63-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai po re­no­va­ci­jos gy­ve­no su ret­kar­čiais tie­kia­mu šil­tu van­de­niu, o iki praė­ju­sio tre­čia­die­nio va­ka­ro – ir be šil­dy­mo. Iki na­mo mo­der­ni­za­vi­mo to­kių pro­ble­mų ne­bu­vo.Ant­ra­die­nio po­pie­tę P. Ma­šio­to 63-ojo na­mo bend­ri­jos „Pa­lau­kės“ ši­lu­mos maz­ge sta­ty­bi­nin­kai įjun­gė iki tol ne­vei­ku­sį karš­to van­dens cir­ku­lia­ci­nį siurb­lį.
Jis bu­vo už­stri­gęs nuo praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos: po to, kai tre­čią kar­tą re­mon­tuo­tas bu­vo...

Dienos populiariausi

Petraičių tvenkinį tikimasi atgaivinti (2)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Tur­ny­re var­žė­si Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU), Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU)...

Keturi kampai

Bai­gia­si ant­ras ru­dens mė­nuo. Pir­mo­sios šal­nos nu­kan­do va­sa­ri­nes gė­les, pra­dė­jo bir­ti me­džių la­pai. Nors der­lius...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Šian­dien Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) – dvi­gu­ba šven­tė: Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus 30-metis ir Dau­kan­ti­nės – Lie­tu­vos...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71770]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai