(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo vicemeras atleistas iš pareigų (7)

2016 m. balandžio 29 d.
Ta­ry­bo­je spren­di­mas priim­tas, re­mian­tis G. Gry­bės pa­reiš­ki­mu, ku­ria­me ra­šo­ma: „Pra­šau pa­ruoš­ti Ta­ry­bai spren­di­mą dėl ma­no at­lei­di­mo iš viceme­ro pa­rei­gų“. Bu­vo pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl jo „at­si­sta­ty­di­ni­mo“ ir pa­teik­tas Ta­ry­bai bal­suo­ti. Ta­ry­bo­s o­po­zi­ci­jos at­sto­vai sua­be­jo­jo, ar toks spren­di­mo pro­jek­tas ati­tin­ka G. Gry­bės pra­šy­mą „pa­ruoš­ti spren­di­mą“.
G. Gry­bė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog dirb­ti ga­li, svei­ka­ta lei­džia, o pa­reiš­ki­mą pa­ra­šė...

Verslumo ugdymas – vienas iš 2016 m. jaunimo politikos prioritetų

2016 m. balandžio 29 d.
Jau­ni­mo vers­lu­mui ug­dy­ti šiais me­tais pa­reng­ta Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­ma, ku­riai skir­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prog­ra­mą įgy­ven­dins VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras, bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riu­mi, Švie­ti­mo cent­ru, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ug­dy­mo įstai­go­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja, Dar­bo bir­ža...

Mamą lydės Lietuvoje likę vaikai (2)

2016 m. balandžio 29 d.
Pak­ruo­jie­tei Ire­nai Al­do­nai Ka­ti­nie­nei skir­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis. Mo­ters nuo­pel­nas – do­rais, darbš­čiais žmo­nė­mis užau­gin­ti sep­ty­ni vai­kai. Šian­dien ap­do­va­no­ji­mą pa­kruo­jie­tei tei­kia Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je ma­mą ly­di sū­nūs, mar­čios ir anū­kai – tie, ku­rie gy­ve­na Lie­tu­vo­je.
I. A. Ka­ti­nie­nės šei­mos, kaip ir dau­ge­lio ki­tų, neap­len­kė emig­ra­ci­ja: abi duk­ros jau ke­lio­li­ka me­tų įsi­kū­rusios Jung­ti­nė­se...

Kryžiuojamos ietys dėl Pakruojo sinagogos šiltinimo (5)

2016 m. balandžio 29 d.
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, res­tau­ra­to­rių są­jun­gos at­sto­vai, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai bei ar­chi­tek­tai ap­žiū­rė­jo pra­dė­tą res­tau­ruo­ti Pak­ruo­jo si­na­go­gą ir ban­dė ras­ti su­ta­ri­mą, kaip ge­riau pa­sta­tą ap­šil­tin­ti, kad ma­žiau­siai nu­ken­tė­tų jo au­ten­ti­ka. Ra­jo­no val­džia sa­ko, kad to­kios dis­ku­si­jos – jau pa­vė­luo­tos.
Be­veik tris­de­šim­ties spe­cia­lis­tų gru­pė Pak­ruo­jy­je dis­ku­ta­vo dėl me­di­nio kul­tū­ros pa­vel­do – Pak­ruo­jo si­na­go­gos – tvar­ky­bos. Dis­ku­si­ja, pra­dė­jus...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vi­lius PU­RO­NAS

Jau­ni­mas vi­sais lai­kais bu­vo toks pat – jau­nas, no­rin­tis veis­tis, ma­ty­ti sa­vo...


Kar­tą gy­ve­no žmo­gus. Ir mi­rė – kar­tą.
Per pa­čią mė­nu­lio pil­na­tį, bau­giai ir di­din­gai bliz­gan­čią juo­da­me...

Vi­lius PU­RO­NAS
Is­to­ri­ja su­si­de­da iš at­si­tik­ti­nu­mų. Ei­da­mas ša­li­gat­viu at­si­tik­ti­nis praei­vis...

Tik bul­do­ze­ris ver­čia nuo sa­vęs...Tai Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma, kad Lie­tu­va kur­tų ver­ty­bes ir jas sau­go­tų.
Klau­siau...

Politikų tribūnaDaugiau

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors...

Praė­jo šiek tiek dau­giau nei me­tai nuo to lai­ko, kai Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą tie­sio­giai bu­vo iš­rink­ti ir pra­dė­jo...

Eu­ro­pos Par­la­men­tas to­liau ūžia nuo kal­bų apie mig­ran­tus: bai­mi­na­ma­si nau­jo jų ant­plū­džio, o da­bar­ti­nei...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Užtvankos avarija priminė apie įrenginių amžių (1)

Krašto žinios
2016 m. balandžio 28 d.
Po ava­ri­jos Dva­riu­kų už­tvan­ko­je Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­tos prie­mo­nės pa­na­šiems įvy­kiams iš­veng­ti. Vie­na iš nuo­mo­nių, kad už­tvan­kos įren­gi­niai, pa­sta­ty­ti prieš dau­giau nei tris­de­šimt me­tų, tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti nau­jais.
Ap­ta­riant ava­ri­jos prie­žas­tis ir pa­da­ri­nius bu­vo pa­ste­bė­ta, kad vi­sos tar­ny­bos dir­bo dar­niai, ta­čiau su­stab­dy­ti spar­tų tven­ki­nio van­dens nu­te­kė­ji­mą į upę se­kė­si ne taip sklan­džiai.
Vie­na pro­ble­ma – kra­nai. Pa­si­ro­do, kad iš...

Prasiveržęs vanduo sodybų neapsėmė (5)

Teisėtvarka
2016 m. balandžio 26 d.
Ant ko­jų vi­sas Pak­ruo­jo ra­jo­no ope­ra­ty­vi­nes tar­ny­bas šeš­ta­die­nį su­kė­lu­si Dva­riu­kų elekt­ri­nės įren­gi­nio ava­ri­ja te­be­lie­ka mįs­le. Nors ava­ri­ja spė­ta su­val­dy­ti ir ji ne­lai­ko­ma ekst­re­ma­liu įvy­kiu, pa­da­ry­ta ža­la gam­tai ga­li siek­ti še­šia­ženk­lę su­mą.
Va­kar ry­tą Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos sky­rius in­for­ma­vo, kad šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę Dva­riu­kuo­se įvy­ku­si van­dens už­tva­ro ava­ri­ja ir jos pa­da­ri­niai ne­pri­lygs­ta ekst­re­ma­liam įvy­kiui.
Ta­čiau...

Aplinkos tvarkytojai jau darbuojasi (2)

Krašto žinios
2016 m. balandžio 22 d.
Ry­toj ra­jo­ne vyk­sian­čios ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­jos „Da­rom“ me­tu pla­nuo­ja­ma iš­va­ly­ti be­veik de­vy­nias de­šim­tis šiukš­li­nų te­ri­to­ri­jų – pa­ke­lių, pa­plū­di­mių, vie­šų­jų vie­tų. Vi­suo­me­niš­kiau­si tvar­ky­to­jai ak­ci­jos die­nos nė ne­lau­kė – dar­ba­vo­si jau anks­čiau. „Da­rom“ ra­jo­ne ple­čia­si – prie ini­cia­to­rių pri­si­de­da nau­ji žmo­nės, ne­tgi iš­ti­so­mis šei­mo­mis.Pa­mū­šio (Klo­vai­nių se­niū­ni­ja) kai­me vei­kian­čios „Li­nų“ bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tai, su­ta­rę dau­ge­liui bend­ruo­me­nės na­rių tin­ka­miau­sią da­tą, bū­riu išė­jo so­din­ti...

Pakruojiečiai sodino mišką

Krašto žinios
2016 m. balandžio 22 d.
Šeš­ta­die­nio ry­tą bū­rys pa­kruo­jie­čių pa­su­ko Si­gu­tė­nų link: už šio kai­mo esan­čio Pak­ruo­jo miš­ko kir­ti­me vy­ko pir­ma­sis na­cio­na­li­nis miš­ka­so­dis.Į jį atė­jo Pak­ruo­jo de­ka­nas Re­mi­gi­jus Če­ka­vi­čius, Links­mu­čių kai­mo gy­ven­to­jai, ra­jo­no vi­suo­me­ni­nin­kai, po­li­ti­kai, „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai ir pe­da­go­gai, Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Pak­ruo­jo sky­riaus na­riai. Iš vi­so – 68 žmo­nės.
„Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek daug ateis tal­ki­nin­kų. Sma­gu, kad žmo­nės...

Dienos populiariausi

Pakruojo vicemeras atleistas iš pareigų (7)

2016 m. balandžio 29 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šeš­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je (Kel­mės ra­jo­nas) de­vin­tą kar­tą su­reng­ta Jur­gi­nių šven­tė „Jur­gis, Jor­gis ir Jur­ge­lis –...

Centas prie cento

Vė­ly­vas pa­va­sa­ris ga­di­no ne tik nuo­tai­ką – ne­pa­lan­kūs orai ma­ži­na pa­ja­mas na­mi­niais paukš­čiais...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės...

Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­to­li Klo­vai­nių mies­te­lio, yra spar­čiai sa­vo kraš­to­vaiz­dį kei­čian­tis Kri­vai­čių kai­mas. Čia že­mė...

Pa­va­sa­ris ei­na lė­tai. Iš­si­gan­du­si žo­lė at­sar­giai smaigs­to­si ža­liom ada­tom, o iš­brin­kę me­džių pum­pu­rai ne­sku­ba...

Vi­dur­die­nis, bet Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je tuš­čia. Cak­si tik hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [41869]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [43308]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai