(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Prasidėjo Pakruojo centro rekonstrukcija

2017 m. liepos 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę ke­li­nin­kai pra­dė­jo Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je dar­bi­nin­kai im­sis ir Vie­ny­bės aikš­tės – ne­se­niai pa­si­ra­šy­ta jos re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų su­tar­tis.Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės ke­li­nin­kų tech­ni­ka ir dar­bi­nin­kai ar­do se­ną Kęs­tu­čio gat­vės as­fal­tą, ša­li­gat­vio ply­te­les. Abi­pus gat­vės iki pat san­kry­žos su Prof. S. Ušins­ko gat­ve nu­pjau­ti me­džiai.
Pra­si­dė­ję dar­bai su­lau­kė vi­suo­me­nės...

Egzaminų maratonas baigėsi

2017 m. liepos 14 d.
Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo ir pa­sku­ti­nių ke­tu­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.Pa­gerb­ti ke­tu­ri ra­jo­no abi­tu­rien­tai, ga­vę šim­tą ba­lų už vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Ap­do­va­no­ti ir jų mo­ky­to­jai.
Už pui­kų mo­ky­mą­si pa­dė­ka įteik­ta šie­met Žei­me­lio gim­na­zi­ją bai­gu­siam Jus­tui Ka­za­ke­vi­čiui. Šim­tu­ku bu­vo įver­tin­tos jo ang­lų kal­bos ži­nios. Šią kal­bą vai­ki­nui dės­tė mo­ky­to­ja Da­lia Pet­rai­tie­nė.
Ap­do­va­no­ta ir šią...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va –...Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti...

Politikų tribūnaDaugiau


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Centralizuotų nuotekų sistemų nauda – jau matoma

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 7 d.
Anks­tes­niais me­tais Pak­ruo­jo ra­jo­no mies­tuo­se, mies­te­liuo­se bei di­des­niuo­siuo­se kai­muo­se, nu­tie­sus van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lus, jau ma­ty­ti jų nau­da ir žmo­nėms, ir ap­lin­kai.Mies­tų gy­ven­to­jų lauk­ti di­die­ji van­dent­var­kos pro­jek­tai Pak­ruo­jo ra­jo­ne baig­ti prieš po­rą me­tų. Nau­jos cent­ra­li­zuo­tos van­den­tie­kio bei nuo­te­kų sis­te­mos įreng­tos gy­ven­vie­tė­se, mies­tų da­ly­se ten, kur anks­čiau jų ne­bu­vo. Pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti nau­jus tink­lus Ro­za­li­me – jų iki šiol nė­ra pu­sė­je šio...

Laikas susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaracijas

Krašto žinios
2017 m. liepos 7 d.
Iki ki­tų me­tų ati­dė­jus Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną, per pu­sant­ro šim­to prie Sa­vi­val­dy­bės „gy­ve­nan­čių“ pa­kruo­jiš­kių tu­ri pus­me­tį dek­la­ruo­ti konk­re­tų ad­re­są. To ne­pa­da­riu­siems gre­sia ne­tek­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų, už­grius ir ki­to­kie ne­pa­to­gu­mai. Nuo 2015-ųjų pa­bai­gos dek­la­ruo­tų­jų prie Sa­vi­val­dy­bės ra­jo­ne su­ma­žė­jo be­veik ke­tu­ris kar­tus.Lie­pos pra­džio­je Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo 176 prie Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo vie­tą dek­la­ra­vę žmo­nės...

Dienos populiariausi

Sigutėnų ilgaamžė šventė šimtąjį jubiliejų

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti...

Centas prie cento

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių...

Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai...

Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no...

Visi straipsniai