(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Žvejų rūpestis – ir „smarkūs“ vaikai

2017 m. kovo 28 d.
Žve­jų klu­bas „Berž­ta­lis“ iš Žei­me­lio (Pak­ruo­jo r.) mi­ni dve­jų me­tų su­kak­tį. Klu­bą įkū­ru­sių vy­rų tiks­las ne tik pa­tiems pra­si­ma­ny­ti pra­mo­gų gam­to­je, bet ir žve­jy­bos ma­lo­nu­mais su­do­min­ti vai­kus bei paaug­lius. Nes ir jų vai­kys­tę pa­kei­tė žve­jy­ba, ku­riai „smar­kius“ ber­niu­kus bū­rė švie­saus at­min­imo mo­ky­to­jas Vin­cas Šmai­lys.
Eri­ko Druk­te­nio va­do­vau­ja­mas žve­jų klu­bas – be­ne skait­lin­giau­sia vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja Žei­me­ly­je. Jo­je ne tik vy­rai, bet ir mo­te­rys, paaug­liai...

Muziejus žadina sentikių kultūrinę atmintį (1)

2017 m. kovo 28 d.
Apie Šiau­rės Lie­tu­vos sen­ti­kių is­to­ri­ją, kul­tū­ros pa­vel­dą, iko­nas bei sen­ti­kių kny­gų kul­tū­rą pra­ne­ši­mus skai­tė moks­li­nin­kai ir ty­ri­nė­to­jai. Sa­vą­jį pra­ne­ši­mą apie Žei­me­lio sen­ti­kius, jų pa­pro­čius bei ap­ran­gą per­skai­tė ir Žei­me­lio tre­čios kla­sės gim­na­zis­tė Vik­to­ri­ja Lei­mon­tai­tė (dar­bo va­do­vė mo­kyt. Li­na Uli­nie­nė). Jos mo­čiu­tė – žei­me­lie­tė Ma­ri­ja Ged­mi­nie­nė yra iš sen­ti­kių gi­mi­nės. Se­no­ji re­li­gi­nė kul­tū­ra Žei­me­ly­je ėmė nyk­ti dėl miš­rių (tau­ti­niu po­žiū­riu) san­tuo­kų. Mies­te­ly­je sen­ti­kių bend­ruo­me­nės...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne...

Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės...


Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

imestamp]" border="0" alt="" />

Su­šil­dė gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį (1)

Krašto žinios
2017 m. kovo 24 d.
Pak­ruo­jie­tė li­te­ra­tė Ka­ro­li­na Kaz­laus­kie­nė ke­liems mė­ne­siams bu­vo ta­pu­si sa­va­no­re slau­ge – globo­jo ne­se­niai į Am­ži­ny­bę išė­ju­sį mu­zi­kan­tą, folk­lo­ri­nin­ką Al­ber­tą Jū­rą. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti Ka­ro­li­na jau­čia džiaugs­mą bū­ti rei­ka­lin­ga.Pa­va­sa­riop pa­kruo­jie­čiai vėl gat­vė­se ma­to ei­liuo­to­ją Ka­ro­li­ną Kaz­laus­kie­nę, ne­ši­ną krep­šiu ir ne­re­tai ve­di­ną šu­niu­ku. Li­te­ra­tė pa­pras­tai sku­ba į ko­kį su­si­ti­ki­mą ar spau­dai ruo­šia­mos nau­jos sa­vo kny­gos rei­ka­lais. Ar­ba – par­neš­ti drau­gei...

Pareikalauta ištaisyti renovacijos broką

Krašto žinios
2017 m. kovo 24 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės, re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo ir dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos „Pa­lau­kė“ at­sto­vai griež­tai pa­rei­ka­la­vo iš­tai­sy­ti po na­mo re­no­va­ci­jos pa­lik­tus de­fek­tus. Dėl jų gy­ven­to­jams karš­tas van­duo tie­kia­mas su per­trū­kiais, tin­ka­mai ne­vei­kia na­mo ven­ti­lia­ci­ja, pra­dė­jo pe­ly­ti bu­tai. Re­no­vuo­to­jams, UAB „Au­lau­kis“, rei­ka­la­vi­mų neį­vyk­džius, ke­ti­na­ma duo­ti juos į teis­mą.Pak­ruo­jo P. Ma­šio­to 63-ojo dau­gia­bu­čio bend­ra­sa­vi­nin­kų...

Iš­mo­kau ver­tin­ti gy­ve­ni­mą

Budintis reporteris
2017 m. kovo 17 d.
Man šian­dien 24-eri. Ta­čiau kaip šian­dien pri­si­me­nu pir­mą­jį kar­tą, kai pa­ra­ga­vau al­ko­ho­lio. Man bu­vo ke­tu­rio­li­ka, su drau­gais šven­tė­me gim­ta­die­nį. Pa­ti­ko. Iš­gė­ri­nė­ti pra­dė­jau jau bū­da­ma še­šio­li­kos. Ei­da­vo­me į šo­kius, o jų „be gra­mo“ neį­si­vaiz­da­vau. Kiek­vie­nas sa­vait­ga­lis ta­po lau­kia­mas ne dėl kaž­ko­kių su­si­ti­ki­mų su drau­gais, o dėl to gra­me­lio. Lauk­da­vau sa­vait­ga­lių.
Į dug­ną pra­dė­jau smeg­ti bū­da­ma dvi­de­šim­ties. Ži­no­ma, ta­da pa­ti taip ne­ma­niau. Nors bū­da­ma de­vy­nio­li­kos jau...

Trys dešimtmečiai „Volungės“ dainų

Krašto žinios
2017 m. kovo 17 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Sta­čiū­nų et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los tris­de­šimt­me­tį. Šven­tė su­kvie­tė ir bū­rį bu­vu­sių ko­lek­ty­vo na­rių – tiek il­gaam­žių, tiek tų, ku­rie liau­diš­kas dai­nas skar­de­no, ra­te­lius su­ko prieš de­šimt­me­čius, dar bū­da­mi moks­lei­viai.Šven­tei skir­to­je pro­gra­mo­je kon­cer­ta­vo at­si­nau­ji­nu­si „Vo­lun­gė“ – ir suau­gu­sie­ji dai­ni­nin­kai, ir moks­lei­vių gru­pė, va­di­na­ma „pie­me­nė­liais“. O jiems plo­jo žiū­ro­vų sa­lė­je sė­din­tys bu­vę an­samb­lio na­riai – ži­la­gal­vės sen­jo­ros...

Pakruojui reikia erdvios šarvojimo salės (2)

Krašto žinios
2017 m. kovo 17 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis Jo­nas Va­si­le­vi­čius. Vy­ras atė­jo, jo žo­džiais, su pa­čia rim­čiau­sia vi­sam mies­tui pro­ble­ma: šar­vo­ji­mo sa­lės ma­žos, lai­do­jant jau­ną ar ži­no­mą žmo­gų, atė­ju­sie­ji at­si­svei­kin­ti sto­vi­niuo­ja lau­ke, kad pa­tek­tų į vi­dų, kai iš sa­lės išeis jau at­si­svei­ki­nu­sie­ji su ve­lio­niu. Re­dak­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad skai­ty­to­jo nuo­mo­nei yra pri­ta­rian­čių, ta­čiau vers­li­nin­kų no­rin­čių im­tis šio vers­lo ar plės­ti jau tu­ri­mą, kol kas nė­ra.pakruojis@skrastas. lt
Jo­nas...

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

Krašto žinios
2017 m. kovo 17 d.
VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­de­da­mi Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.Su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, nai­ki­na­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Guos­ta­ga­lio, Bal­sių, Bar­diš­kių, Me­di­ko­nių...

Įgyvendinamų projektų naudą rajono gyventojai gauna

Krašto žinios
2017 m. kovo 17 d.
Įsi­bė­gė­ja nau­jo­jo 2014-2020 m. pe­rio­do ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo star­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu dis­ku­tuo­jant šia te­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ven­gia­ma pa­brėž­ti, kad ES lė­šos – tai ne pa­ra­ma, o in­ves­ti­ci­jos, to­dėl iš ES lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ti­ki­ma­si aiš­kios orien­ta­ci­jos į re­zul­ta­tus ir pro­jek­tų at­si­pir­ki­mo.Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ir praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo sie­kia­ma to pa­ties –...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

Paskutinis
2017 m. kovo 17 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

Linkuvos vienuolyną sutarta gelbėti (9)

Krašto žinios
2017 m. kovo 16 d.

Pak­ruo­jo ra­jo­no va­do­vai bei vi­suo­me­nės at­sto­vai lan­kė­si pas Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį dėl bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Vys­ku­pui bu­vo įteik­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų, su­rink­tų ra­jo­no pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je už šio kul­tū­ros ob­jek­to iš­sau­go­ji­mą ir re­konst­ruk­ci­ją.
Su­si­ti­ki­mo su vys­ku­pu me­tu svar­biau­siu klau­si­mu bu­vo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nas, ku­rio pri­reik­tų Sa­vi­val­dy­bei sie­kiant in­ves­ti­ci­nių...

Kaimynai sutarė bendradarbiauti

Krašto žinios
2017 m. kovo 14 d.
Pak­ruo­jy­je iš­kil­min­go Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių. Su Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai pri­klau­san­čiais kai­my­nais ar­ti­mes­nių ry­šių Pak­ruo­jis sa­vi­val­dy­bių ly­giu iki šiol ne­tu­rė­jo.Do­ku­men­tą pa­si­ra­šė Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.
Kai­my­ni­niai ra­jo­nai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos...

Dienos populiariausi

Muziejus žadina sentikių kultūrinę atmintį (1)

2017 m. kovo 28 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Centas prie cento

Nuo gam­tos ir Len­ki­jos šian­dien pri­klau­so ūki­nin­kų Li­no ir Dai­vos Ša­tei­kų vers­las. Gam­ta dik­tuo­ja der­lių, o Len­ki­ja –...

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Sek­ma­die­nį TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ pus­fi­na­ly­je Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los...

Kiek­vie­ną sa­vai­tę puo­de­lis ar­ba­tos ar ka­vos Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ bu­vo pre­teks­tas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­kvies­ti...

Pa­čios ge­riau­sios idė­jos ir pro­jek­tai gims­ta iš ne­są­mo­nių – įsi­ti­ki­nęs šiau­lie­tis Man­tas Ber­tu­lis. Nors jam tik 23-eji...

Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti...

Visi straipsniai