(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Kelininkai nespėjo paskui grįžusią žiemą?

2017 m. sausio 6 d.
„Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­kruo­jiš­kis vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo apie snie­gu ap­lip­dy­tus ke­lio ženk­lus, kelk­raš­čių stul­pe­lius. Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, pa­si­rū­pin­ti juos grei­tai nu­va­ly­ti svar­bu bent jau jud­rio­se san­kry­žo­se – to­kio­se, kaip Kuo­siš­kių kai­me, kur su­si­ker­ta du kraš­to ke­liai.
„Ak jau ta šio se­zo­no žie­ma – grįž­ta su pū­go­mis ke­lin­tą kar­tą, ir vis ke­li­nin­kai jai iš pa­skos ne­spė­ja!“ – ap­mau­džiai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją Kuo­siš­kių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pa­kruo­jiš­kis.
Vy­rą...

Rozalimo jubiliejinių metų pradžią ženklino ne tik ugnies šou

2017 m. sausio 6 d.
2017-ie­ji Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai. Su­kan­ka 250 me­tų, kai Ro­za­li­mas pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Klo­vai­nių baž­ny­čios met­ri­kų kny­go­je. Ju­bi­lie­ji­nius me­tus mies­te­lis pa­si­ti­ko įspū­din­gu ug­nies šou, ku­rį do­va­no­jo Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nė.Pas­ku­ti­nes be­si­bai­gian­čių me­tu va­lan­das ro­za­li­mie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­leis­ti ne tik prie vai­šių sta­lų ir te­le­vi­zo­rių. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas 22 va­lan­dą pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius į Pa­dė­kos Mi­šias. Jo žo­džiais, vi­sus me­tus...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Rozalimas įžengė į jubiliejinius metus

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ven­to­jai ir sve­čiai 2017-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius mies­te­lio me­tus, pa­si­ti­ko Lais­vės aikš­tė­je, ku­rio­je su­reng­tas ug­nies šou. Nuo­tai­kin­gas fa­ky­rų pa­si­ro­dy­mas ir fe­jer­ver­kai ta­po įžan­ga į Ro­za­li­mo pa­mi­nė­ji­mo 250-osioms me­ti­nėms nu­ma­ty­tą ren­gi­nių cik­lą.Ug­nies šou idė­ja ki­lo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Vir­gi­ni­jai Kaz­laus­kie­nei.
„Ug­nis man aso­ci­juo­ja­si su ki­li­mu į vir­šų, švie­sa. Idė­ja taip pa­si­tik­ti Nau­juo­sius pa­si­tei­si­no...

Lygumuose ir Guostagalyje – paslaugų centrai (2)

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Me­tų pa­bai­go­je Pakruojo rajono Ly­gu­mų mies­te­ly­je ir Guos­ta­ga­lio kai­me įsteig­ti pa­slau­gų cent­rai.Ly­gu­mų cent­rą įkū­rė vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė, mies­te­lio bend­ruo­me­nės cent­ras, aso­cia­ci­ja Dva­riš­kių bend­ruo­me­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Stei­gė­jai nau­jai vie­ša­jai įstai­gai pir­mą­jį ka­pi­ta­lą su­dė­jo sim­bo­liš­kai – po pen­kias­de­šimt eu­rų. Cent­rui, veik­sian­čiam Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se, va­do­vau­ti pa­skir­ta As­ta Ga­siū­nie­nė – mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.
Ly­gu­mie­čiai ke­ti­na...

Austėjai palinkėjo sveikti ir įteikė dovanų

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Pir­ma­die­nį Lau­ra Va­len­ti­nie­nė San­ta­riš­kių vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riu­je be­si­gy­dan­čiai duk­rai Aus­tė­jai nu­ve­žė pa­kruo­jie­čių do­va­nas – žais­lą ir bū­si­mam ko­jos pro­te­zui paau­ko­tus pi­ni­gus. Juos ak­ci­jos „Var­dan Aus­tė­jos“ me­tu nuo lapk­ri­čio su­rin­ko Pak­ruo­jo pro­ba­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir jų pri­žiū­ri­mi žmo­nės. Ak­ci­jas pa­rem­ti mer­gai­tę ren­gia ir ki­tos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos.L. Va­len­ti­nie­nei iš Jo­va­rų Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai per­da­vė pliu­ši­nį meš­kiu­ką su lin­kė­ji­mais...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: „Dėkojame už dar vienus buvimo kartu ir bendradarbiavimo metus“

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džiui skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes me­tų va­lan­das, min­ti­mis, ko­kie bu­vo 2016 m., kas nu­veik­ta, o kas taip ir li­ko dar ne­pa­da­ry­ta, da­li­ja­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.Darijaus MALINAUSKO nuotr.

Pap­ras­tai ap­ta­riant veik­los re­zul­ta­tus yra ana­li­zuo­ja­mas val­dan­čių­jų ge­bė­ji­mas dar­niai dirb­ti. Ži­no­jo­me, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra jau taip pa­pras­ta, ypač, kai ten­ka priim­ti ne vi­sai po­pu­lia­rius spren­di­mus ar kar­tais per­gal­vo­ti sa­vo...

Dienos populiariausi

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį (4)

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo...

Keturi kampai

Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74854]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai