(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kelininkai nespėjo paskui grįžusią žiemą?

2017 m. sausio 6 d.
„Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­kruo­jiš­kis vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo apie snie­gu ap­lip­dy­tus ke­lio ženk­lus, kelk­raš­čių stul­pe­lius. Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, pa­si­rū­pin­ti juos grei­tai nu­va­ly­ti svar­bu bent jau jud­rio­se san­kry­žo­se – to­kio­se, kaip Kuo­siš­kių kai­me, kur su­si­ker­ta du kraš­to ke­liai.
„Ak jau ta šio se­zo­no žie­ma – grįž­ta su pū­go­mis ke­lin­tą kar­tą, ir vis ke­li­nin­kai jai iš pa­skos ne­spė­ja!“ – ap­mau­džiai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją Kuo­siš­kių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pa­kruo­jiš­kis.
Vy­rą...

Rozalimo jubiliejinių metų pradžią ženklino ne tik ugnies šou

2017 m. sausio 6 d.
2017-ie­ji Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai. Su­kan­ka 250 me­tų, kai Ro­za­li­mas pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Klo­vai­nių baž­ny­čios met­ri­kų kny­go­je. Ju­bi­lie­ji­nius me­tus mies­te­lis pa­si­ti­ko įspū­din­gu ug­nies šou, ku­rį do­va­no­jo Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nė.Pas­ku­ti­nes be­si­bai­gian­čių me­tu va­lan­das ro­za­li­mie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­leis­ti ne tik prie vai­šių sta­lų ir te­le­vi­zo­rių. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas 22 va­lan­dą pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius į Pa­dė­kos Mi­šias. Jo žo­džiais, vi­sus me­tus...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Rozalimas įžengė į jubiliejinius metus

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ven­to­jai ir sve­čiai 2017-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius mies­te­lio me­tus, pa­si­ti­ko Lais­vės aikš­tė­je, ku­rio­je su­reng­tas ug­nies šou. Nuo­tai­kin­gas fa­ky­rų pa­si­ro­dy­mas ir fe­jer­ver­kai ta­po įžan­ga į Ro­za­li­mo pa­mi­nė­ji­mo 250-osioms me­ti­nėms nu­ma­ty­tą ren­gi­nių cik­lą.Ug­nies šou idė­ja ki­lo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Vir­gi­ni­jai Kaz­laus­kie­nei.
„Ug­nis man aso­ci­juo­ja­si su ki­li­mu į vir­šų, švie­sa. Idė­ja taip pa­si­tik­ti Nau­juo­sius pa­si­tei­si­no...

Lygumuose ir Guostagalyje – paslaugų centrai

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Me­tų pa­bai­go­je Pakruojo rajono Ly­gu­mų mies­te­ly­je ir Guos­ta­ga­lio kai­me įsteig­ti pa­slau­gų cent­rai.Ly­gu­mų cent­rą įkū­rė vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė, mies­te­lio bend­ruo­me­nės cent­ras, aso­cia­ci­ja Dva­riš­kių bend­ruo­me­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Stei­gė­jai nau­jai vie­ša­jai įstai­gai pir­mą­jį ka­pi­ta­lą su­dė­jo sim­bo­liš­kai – po pen­kias­de­šimt eu­rų. Cent­rui, veik­sian­čiam Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se, va­do­vau­ti pa­skir­ta As­ta Ga­siū­nie­nė – mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.
Ly­gu­mie­čiai ke­ti­na...

Austėjai palinkėjo sveikti ir įteikė dovanų (2)

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Pir­ma­die­nį Lau­ra Va­len­ti­nie­nė San­ta­riš­kių vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riu­je be­si­gy­dan­čiai duk­rai Aus­tė­jai nu­ve­žė pa­kruo­jie­čių do­va­nas – žais­lą ir bū­si­mam ko­jos pro­te­zui paau­ko­tus pi­ni­gus. Juos ak­ci­jos „Var­dan Aus­tė­jos“ me­tu nuo lapk­ri­čio su­rin­ko Pak­ruo­jo pro­ba­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir jų pri­žiū­ri­mi žmo­nės. Ak­ci­jas pa­rem­ti mer­gai­tę ren­gia ir ki­tos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos.L. Va­len­ti­nie­nei iš Jo­va­rų Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai per­da­vė pliu­ši­nį meš­kiu­ką su lin­kė­ji­mais...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: „Dėkojame už dar vienus buvimo kartu ir bendradarbiavimo metus“

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džiui skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes me­tų va­lan­das, min­ti­mis, ko­kie bu­vo 2016 m., kas nu­veik­ta, o kas taip ir li­ko dar ne­pa­da­ry­ta, da­li­ja­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.Darijaus MALINAUSKO nuotr.

Pap­ras­tai ap­ta­riant veik­los re­zul­ta­tus yra ana­li­zuo­ja­mas val­dan­čių­jų ge­bė­ji­mas dar­niai dirb­ti. Ži­no­jo­me, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra jau taip pa­pras­ta, ypač, kai ten­ka priim­ti ne vi­sai po­pu­lia­rius spren­di­mus ar kar­tais per­gal­vo­ti sa­vo...

Dienos populiariausi

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių fech­ta­vi­mo...

Keturi kampai

Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai