(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Trispalvė lydi per gyvenimą

2017 m. sausio 12 d.
Pak­ruo­jie­tį Al­gir­dą Pet­kų Tris­pal­vė nuo­lat ly­di be­veik tris­de­šimt me­tų – nuo pat At­gi­mi­mo lai­kų. Su sa­vo vė­lia­va vy­ras 1991-ai­siais bu­dė­jo ir prie Par­la­men­to.Vi­suo­me­ni­nin­kas A. Pet­kus jau ke­lin­tai pa­kruo­jie­čių kar­tai pa­žįs­ta­mas kaip vy­ras su vė­lia­va. Ne­ši­nas Tris­pal­ve, jis da­ly­vau­ja vals­ty­bės šven­tė­se ar ki­tų svar­bių da­tų mi­nė­ji­muo­se. Nė­ra pra­lei­dęs nė vie­no kar­to, ka­da prie na­mų ke­lia­ma vals­ty­bi­nė vė­lia­va.
Ar­tė­jant Lais­vės gy­nė­jų die­nai, A. Pet­kus pri­si­mi­nė 1991-ųjų sau­sio 13-osios...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kelininkai nespėjo paskui grįžusią žiemą?

Krašto žinios
2017 m. sausio 6 d.
„Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­kruo­jiš­kis vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo apie snie­gu ap­lip­dy­tus ke­lio ženk­lus, kelk­raš­čių stul­pe­lius. Skai­ty­to­jo nuo­mo­ne, pa­si­rū­pin­ti juos grei­tai nu­va­ly­ti svar­bu bent jau jud­rio­se san­kry­žo­se – to­kio­se, kaip Kuo­siš­kių kai­me, kur su­si­ker­ta du kraš­to ke­liai.
„Ak jau ta šio se­zo­no žie­ma – grįž­ta su pū­go­mis ke­lin­tą kar­tą, ir vis ke­li­nin­kai jai iš pa­skos ne­spė­ja!“ – ap­mau­džiai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją Kuo­siš­kių žie­di­nė­je san­kry­žo­je pa­kruo­jiš­kis.
Vy­rą...

Rozalimo jubiliejinių metų pradžią ženklino ne tik ugnies šou

Krašto žinios
2017 m. sausio 6 d.
2017-ie­ji Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai. Su­kan­ka 250 me­tų, kai Ro­za­li­mas pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Klo­vai­nių baž­ny­čios met­ri­kų kny­go­je. Ju­bi­lie­ji­nius me­tus mies­te­lis pa­si­ti­ko įspū­din­gu ug­nies šou, ku­rį do­va­no­jo Ro­za­li­mo bend­ruo­me­nė.Pas­ku­ti­nes be­si­bai­gian­čių me­tu va­lan­das ro­za­li­mie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pra­leis­ti ne tik prie vai­šių sta­lų ir te­le­vi­zo­rių. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas 22 va­lan­dą pa­kvie­tė pa­ra­pi­jie­čius į Pa­dė­kos Mi­šias. Jo žo­džiais, vi­sus me­tus...

Rozalimas įžengė į jubiliejinius metus

Krašto žinios
2017 m. sausio 5 d.
Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ven­to­jai ir sve­čiai 2017-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius mies­te­lio me­tus, pa­si­ti­ko Lais­vės aikš­tė­je, ku­rio­je su­reng­tas ug­nies šou. Nuo­tai­kin­gas fa­ky­rų pa­si­ro­dy­mas ir fe­jer­ver­kai ta­po įžan­ga į Ro­za­li­mo pa­mi­nė­ji­mo 250-osioms me­ti­nėms nu­ma­ty­tą ren­gi­nių cik­lą.Ug­nies šou idė­ja ki­lo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Vir­gi­ni­jai Kaz­laus­kie­nei.
„Ug­nis man aso­ci­juo­ja­si su ki­li­mu į vir­šų, švie­sa. Idė­ja taip pa­si­tik­ti Nau­juo­sius pa­si­tei­si­no...

Lygumuose ir Guostagalyje – paslaugų centrai

Krašto žinios
2017 m. sausio 3 d.
Me­tų pa­bai­go­je Pakruojo rajono Ly­gu­mų mies­te­ly­je ir Guos­ta­ga­lio kai­me įsteig­ti pa­slau­gų cent­rai.Ly­gu­mų cent­rą įkū­rė vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė, mies­te­lio bend­ruo­me­nės cent­ras, aso­cia­ci­ja Dva­riš­kių bend­ruo­me­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Stei­gė­jai nau­jai vie­ša­jai įstai­gai pir­mą­jį ka­pi­ta­lą su­dė­jo sim­bo­liš­kai – po pen­kias­de­šimt eu­rų. Cent­rui, veik­sian­čiam Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se, va­do­vau­ti pa­skir­ta As­ta Ga­siū­nie­nė – mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.
Ly­gu­mie­čiai ke­ti­na...

Austėjai palinkėjo sveikti ir įteikė dovanų

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Pir­ma­die­nį Lau­ra Va­len­ti­nie­nė San­ta­riš­kių vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riu­je be­si­gy­dan­čiai duk­rai Aus­tė­jai nu­ve­žė pa­kruo­jie­čių do­va­nas – žais­lą ir bū­si­mam ko­jos pro­te­zui paau­ko­tus pi­ni­gus. Juos ak­ci­jos „Var­dan Aus­tė­jos“ me­tu nuo lapk­ri­čio su­rin­ko Pak­ruo­jo pro­ba­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir jų pri­žiū­ri­mi žmo­nės. Ak­ci­jas pa­rem­ti mer­gai­tę ren­gia ir ki­tos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos.L. Va­len­ti­nie­nei iš Jo­va­rų Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai per­da­vė pliu­ši­nį meš­kiu­ką su lin­kė­ji­mais...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: „Dėkojame už dar vienus buvimo kartu ir bendradarbiavimo metus“

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 30 d.
Gruo­džiui skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes me­tų va­lan­das, min­ti­mis, ko­kie bu­vo 2016 m., kas nu­veik­ta, o kas taip ir li­ko dar ne­pa­da­ry­ta, da­li­ja­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.Darijaus MALINAUSKO nuotr.

Pap­ras­tai ap­ta­riant veik­los re­zul­ta­tus yra ana­li­zuo­ja­mas val­dan­čių­jų ge­bė­ji­mas dar­niai dirb­ti. Ži­no­jo­me, kad tai pa­da­ry­ti nė­ra jau taip pa­pras­ta, ypač, kai ten­ka priim­ti ne vi­sai po­pu­lia­rius spren­di­mus ar kar­tais per­gal­vo­ti sa­vo...

Dienos populiariausi

Trispalvė lydi per gyvenimą

2017 m. sausio 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Sportas

Ke­lią į Šiau­lius ra­do daug pa­jė­gių par­kū­ro en­tu­zias­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Drus­ki­nin­kų. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir...

Keturi kampai

Jei­gu na­mus šil­do­te kie­tojo ku­ro ka­ti­lu, žie­mą iš­ryš­kė­ja vi­si jo pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Apie tai, ko­kį ka­ti­lą...

Centas prie cento

Maž­daug per de­šimt­me­tį su­kles­tė­ju­si UAB „Big­so“ Ven­tos ga­myk­la dar­bo vie­tų skai­čiu­mi – 360 – ta­po ant­ro­ji pa­gal...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras...

Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš...

Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž...

Visi straipsniai