(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
Kol že­mės ūkio eko­no­mis­tai dar tik pro­gno­zuo­ja, jog au­ga­li­nin­kys­te be­si­ver­čian­tys ūki­nin­kai pri­va­lės im­tis gy­vu­li­nin­kys­tės, Do­na­tas Ma­li­naus­kas tai nu­ma­tė ge­ro­kai anks­čiau. Jau­nas ūki­nin­kas, ap­skai­čia­vęs sa­vo veik­los iš­lai­das ir pa­ja­mas, ėmė­si pa­pil­do­mų vers­lų. Kad tik ne­rei­kė­tų iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos.
Ry­toj De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia Do­nos šven­tę. Jo­je Do­na­tas ir jo mo­čiu­tė, gar­sio­ji kai­mo duo­nos ke­pė­ja Va­le­ri­ja Gri­ga­lio­nie­nė vai­šins vi­sus švie­žia duo­ne­le. Do­na­tas...

Pakruojiečiai pagerbė geriausius sportininkus

2017 m. vasario 17 d.
Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ra­jo­no spor­ti­nin­kai, pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų 2016-ai­siais. Pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai bei ve­te­ra­nai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jau­nie­ji per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai.Praė­ju­sių­jų me­tų ge­riau­siais ra­jo­no spor­ti­nin­kais pa­skelb­ti Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė bei fut­bo­li­nin­kas Ai­va­ras Ba­go­čius.
Vi­liaus Lo­pe­tos tre­ni­ruo­ja­ma Vik­to­ri­ja lai­mė­jo auk­so me­da­lius tarp­tau­ti­nio bei...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...


Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos...


Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Parodomis paminėta žymi dailininkė

Krašto žinios
2017 m. vasario 14 d.

Pa­ger­biant žy­mios dai­li­nin­kės at­mi­ni­mą mu­zie­ju­je bu­vo su­reng­ta eks­po­zi­ci­ja iš do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pub­li­ka­ci­jų. Dai­li­nin­kės M. Ka­ti­liū­tės Žei­me­ly­je pėd­sa­kas nė­ra ryš­kus – 1923–1925 me­tais lan­kė Žei­me­lio mo­kyk­lą, po to su tė­vais iš­vy­ko gy­ven­ti į Jo­niš­kio ra­jo­ną, kuriame ir sklei­dė­si jos ta­len­tas.
Mu­zie­jus šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo vi­suo­me­nei pri­sta­ty­da­mas šių die­nų be­si­sklei­džian­tį ta­len­tą – Žei­me­lio gim­na­zi­jos bai­gia­mo­sios kla­sės gim­na­zis­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus kū­ry­bą...

Ir senatvėje reikia drąsos pokyčiams (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 10 d.
Ar su­lau­kęs gar­baus am­žiaus ir be ar­ti­mų­jų li­kęs se­no­lis, bū­ti­nai pa­smerk­tas vie­nat­vei? Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re įsi­kū­ru­sie­ji tvir­ti­na, kad ir se­nat­vė­je žmo­gus ga­li rink­tis įdo­mų, pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą. Te­rei­kia ne­bi­jo­ti drą­sių per­mai­nų ir ryž­tis keis­ti sa­vo įpras­tą gy­ve­ni­mą.
Ne­se­niai Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ap­si­gy­ve­no Dan­guo­lė Ba­žad­ra­gy­tė iš Bal­sių kai­mo. Mo­te­ris, rug­sė­jį su­lauk­sian­ti 80-me­čio ju­bi­lie­jaus, džiau­gia­si sa­vo ap­si­spren­di­mu...

Dalyvaukime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose

Krašto žinios
2017 m. vasario 10 d.
Ra­gi­na­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Šven­tės pro­gra­ma Pak­ruo­jy­je:
10 val. „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je
Vai­kų, gi­mu­sių 2009 m. ir jau­nes­nių, XVI ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras.
10.30 val. Šv. Mi­šios Pak­ruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je
Po mi­šių kon­cer­tuos Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.
11.45–12.00 Šven­ti­nė ei­se­na nuo baž­ny­čios iki Vie­ny­bės aikš­tės
Pa­puoš­ki­me...

Raginamai gelbėti vienuolyną (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 7 d.
Vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sio su­lau­kė griū­van­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas. Šiau­lių vys­ku­pi­jai pri­klau­san­čio is­to­ri­nio tur­to li­ki­mu su­si­rū­pi­no Lin­ku­vos kraš­to žmo­nės.
Dėl vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo jau su­rink­ta per 400 gy­ven­to­jų pa­ra­šų. Jie im­ti rink­ti, sau­sį, paaiš­kė­jus, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­so ieš­kant vie­nuo­ly­no gel­bė­ji­mo bū­dų.
Vi­suo­me­nės dė­me­sį į 1754 – 1772 me­tais sta­ty­to vie­nuo­ly­no ap­gai­lė­ti­ną...

Smurtas prieš vaikus auga sparčiau nei pagalba (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 3 d.
Šei­mo­se smur­to prieš vai­kus ne­ma­žė­ja. Vien praė­ju­sią sa­vai­tę, ka­da mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se bu­vo de­gi­na­mos žva­ku­tės už mir­ti­nai šei­mo­je nu­kan­kin­tą ke­tur­me­tį, Pak­ruo­jo ra­jo­ne įvy­ko du prieš vai­kus smur­to at­ve­jai. Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė pri­pa­žįs­ta, skriau­džia­miems vai­kams gel­bė­ti ir pa­dė­ti po­ky­čių rei­kia ir vi­suo­me­nė­je, ir so­cia­li­nė­je po­li­ti­ko­je.
Sau­sį Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­dė­ti ke­tu­ri iki­teis­mi­niai...

Mindaugas „X faktoriaus“ scenoje tausojo balsą (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 3 d.
Šie­met žei­me­lie­čiai kraš­tą gar­si­nan­čių žmo­nių są­ra­šą pa­pil­dė įra­šy­da­mi Min­dau­gą Avi­žie­nį – aš­tuo­nio­lik­me­tį, nuo­sta­baus bal­so temb­ro vai­ki­ną. Da­ly­vau­da­mas te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „X fak­to­rius“ nors pa­grin­di­nio pri­zo lai­mė­to­ju ir ne­ta­po, už­tat pel­nė be­ga­lės žiū­ro­vų ir net ko­mi­si­jos sim­pa­ti­jas. Ta­pęs pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu, vai­ki­nas žvaigž­džių li­ga ne­su­sir­go, ir at­sklei­dė svar­biau­sią sa­vo pa­si­ro­dy­mų pa­slap­tį.
Po TV pro­jek­to fi­na­lo, ku­ria­me Min­dau­gas da­ly­va­vo...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Sportas

Šiau­lių vy­rų reg­bio klu­bas „Balt­Rex-Šiau­liai“ ruo­šia­si ar­tė­jan­čiam se­zo­nui ir tra­di­ciš­kai pir­miau­sia jė­gas iš­ban­dys...

Keturi kampai

Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais...

Atolankos

Non­kon­for­mis­tas Ro­ma­nas Vil­kaus­kas.Pen­ke­tas – tai šian­dien ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je pla­čiai...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais...

BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai...

Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja į mies­tą nu­ta­rė pa­žvelg­ti ki­taip – pa­ste­bė­jo ir pa­kal­bi­no ei­li­nius...

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus...

Visi straipsniai