(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Į Savivaldybę eina be darbo likęs pramonininkas

2017 m. vasario 14 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar frak­ci­jų se­niū­nams pri­sta­tė nau­ją kan­di­da­tą į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – kon­ser­va­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį. Jis – ir bu­vęs AB „Do­lo­mi­tas“ va­do­vas, ir bu­vęs ūkio vi­ce­mi­nist­ras, pa­dė­jęs pa­ra­šą par­duo­dant ame­ri­kie­čiams „Ma­žei­kių naf­tą“.

ruta@skrastas.lt

Su­si­jęs su „Ma­žei­kių naf­tos“ by­la

Penk­ta­die­nį Ta­ry­bo­je pri­trū­ko bal­sų pa­skir­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi me­ro teik­tą kan­di­da­tą tei­si­nin­ką Ar­ną Il­gaus­ką. Va­kar me­ras sku­biai su­kvie­tė frak­ci­jų se­niū­nų suei­gą nau­jam pre­ten­den­tui pri­sta­ty­ti.

Iki suei­gos po­li­ti­kai apie A. Bar­tu­lį ži­no­jo tik tiek, kad jis – AB „Do­lo­mi­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, bet iš šių pa­rei­gų at­leis­tas prieš po­rą sa­vai­čių.

A. Bar­tu­lis yra bu­vęs ir ūkio vi­ce­mi­nist­ru. 1999 me­tų spa­lį A. Bar­tu­lis kar­tu su tuo­me­ti­niais dviem mi­nist­rais Si­gi­tu Kak­čiu ir Ri­man­tu Di­džio­ku pa­si­ra­šė ir pa­ra­fa­vo su­tar­tį su JAV bend­ro­ve „Wil­liams In­ter­na­tio­nal Com­pa­ny“ dėl bend­ro­vės „Ma­žei­kių naf­ta“ ak­ci­jų par­da­vi­mo.

Vi­siems trims bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, iš­kel­ti kal­ti­ni­mai ir grė­sė bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Bet 2004 me­tais teis­mas by­lą nu­trau­kė, nes įpu­sė­jus by­los nag­ri­nė­ji­mui suė­jo se­na­ties ter­mi­nas.

Ne kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas

A. Bar­tu­lis į Sa­vi­val­dy­bę va­kar įžen­gė ly­di­mas kon­ser­va­to­rių. To­mas Pet­rei­kis, Ta­ry­bos kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas, „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no, jog tai tik su­ta­pi­mas.

„Tai ne mū­sų kan­di­da­tas, – pa­ti­ki­no T. Pet­rei­kis. – At­si­ri­bo­ja­me nuo jo, ir me­ras tvir­ti­no jį pa­ts su­ra­dęs.“

Kon­ser­va­to­riaus žo­džiais, jis A. Bar­tu­lio iki šiol ne­bu­vo „nei ma­tęs, nei gir­dė­jęs“.

„Tik ry­tą at­si­ver­tęs e.pa­štą pa­ma­čiau, koks po­ten­cia­lus kan­di­da­tas siū­lo­mas, pra­dė­jau „gūg­lin­ti“ ir su­ži­no­jau, kad jis mū­sų par­ti­jos na­rys, – sa­kė T. Pet­rei­kis. – Kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še bu­vo 104-as.“

Se­niū­nus me­ras in­for­ma­vęs, kad jam A. Bar­tu­lio kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė pra­mo­ni­nin­kai. Įvar­di­jęs Al­vy­do Stul­pi­no, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to, bei Ro­ber­to Dar­gio, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to, pa­var­des.

A. Stul­pi­nas „Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, kad A. Bar­tu­lio kan­di­da­tū­rą me­rui pa­siū­lė pra­mo­ni­nin­kai.

„Ste­bi­me si­tua­ci­ją, su­si­klos­čiu­sią mies­te, ir ma­to­me, kad rei­kia gel­bė­ti ir sa­ve, ir ki­tus, – sa­kė A. Stul­pi­nas. – A. Bar­tu­lis išė­jo iš dar­bo „Do­lo­mi­te“ – to­kia su­si­klos­tė si­tua­ci­ja dėl ak­ci­nin­kų po­zi­ci­jos. Jį ge­rai pa­žįs­ta­me kaip ga­my­bi­nin­ką, pa­ty­ru­sį va­do­vą. Jis bu­vo ir ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ir yra bu­vęs Pas­va­lio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys – tai pliu­sai. Ma­no­me, jog yra rim­tas kan­di­da­tas, ku­ris vi­siems ga­lė­tų tik­ti.“

Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vo ži­nio­mis, A. Bar­tu­lis, pa­li­kęs pa­rei­gas „Do­lo­mi­te“, jau per­si­kė­lė gy­ven­ti į Šiau­lius.

Pats A. Bar­tu­lis po­li­ti­kams aiš­ki­no, jog iš „Do­lo­mi­to“ bend­ro­vės išė­jo ša­lių su­si­ta­ri­mu.

Kad A. Bar­tu­liui bu­vo iš­kel­ti kal­ti­ni­mai „Ma­žei­kių naf­tos“ pri­va­ti­za­vi­mo by­lo­je, A. Stul­pi­nas ne­ži­no­jo.

„Bet tai se­ni rei­ka­lai“, – sa­kė jis.

Dau­gu­ma po­zi­ci­jos ne­kei­čia

Vie­nas iš Ta­ry­bos nau­jos dau­gu­mos ly­de­rių De­nis Mi­cha­len­ko „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog nau­jo kan­di­da­to pri­sta­ty­mas ne­kei­čia dau­gu­mos nuo­sta­tų.

In­for­ma­vo, jog šian­dien me­rui raš­tu bus įteik­tas pa­reiš­ki­mas, jog Ta­ry­bos dau­gu­ma į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius de­le­guo­ja And­rių Ma­zu­ro­nį, bu­vu­sį Sei­mo na­rį, o į vi­ce­me­rus – Jus­ti­ną Sar­taus­ką, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ly­de­rį.

„Mes re­mia­mės įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad Ta­ry­bos dau­gu­ma de­le­guo­ja sa­vo at­sto­vus, ir pra­šy­si­me, jog me­ras teik­tų Ta­ry­bai šias kan­di­da­tū­ras, – sa­kė D. Mi­cha­len­ko.

Nau­jo vi­ce­me­ro ir nau­jo di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mas ga­li bū­ti svars­to­mas va­sa­rio 23 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kan­di­da­to biog­ra­fi­jos fak­tai

A. Bar­tu­lis gi­mė 1958 m. rug­sė­jo 7 d. Suk­niš­ky­je (Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas).

Yra ag­ro­no­mas, eko­no­mis­tas, tei­si­nin­kas. Eko­no­mi­kos stu­di­jas 1989 me­tais bai­gė Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je, o tei­sės – 2007 me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Bu­vęs ūkio vi­ce­mi­nist­ras, bu­vęs bend­ro­vės „Do­lo­mi­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, Lie­tu­vos kar­je­rų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys.

Bend­ro­vės „Do­lo­mi­tas“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi dir­bo iki 2017 me­tų sau­sio vi­du­rio.

2011–2015 me­tais bu­vo Pas­va­lio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pre­ten­den­tą į di­rek­to­rius An­ta­ną Bar­tu­lį (de­ši­nė­je) Sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riais ly­dė­jo kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis, bet pa­ti­ki­no, jog tai – ne kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas