(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Krepšinio aikštelėje – ir Izraelio ambasadorius

2017 m. vasario 15 d.

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė sek­ma­die­nį „Ka­ne's“ are­no­je or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nį, jau 8-ąjį, šiau­lie­čio, žy­dų bend­ruo­me­nės ir „Ma­ka­bi“ klu­bo na­rio Lio­vos Tai­co (1952–2009) at­mi­ni­mo spor­to tur­ny­rą.

Ja­me da­ly­va­vo ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Amir Mai­mon, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės ra­bi­nas Ka­lev Kre­lin, spor­to klu­bo „Ma­ka­bi“ pre­zi­den­tas Se­mio­nas Fin­kelš­tei­nas, Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, iš Iz­rae­lio at­vy­kęs L. Tai­co bro­lis Be­ca­le­lis Tai­cas.

Tur­ny­re ko­vo­ta krep­ši­nio, mi­ni fut­bo­lo, sta­lo te­ni­so ir šach­ma­tų var­žy­bo­se.

Mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė­je suau­gu­sių­jų gru­pė­je ge­riau­siai su­žai­dė Ža­ga­rės mies­to ko­man­da, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą. Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės ko­man­da bu­vo ant­ra, tre­ti – Olan­di­jos Ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų prie NA­TO mi­si­jos fut­bo­li­nin­kai, ket­vir­to­je vie­to­je li­ko Vil­niaus spor­to klu­bas „Ma­ka­bi“. Spe­cia­lias tau­res fut­bo­lo ko­man­doms įstei­gė Šiau­lių fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja.

Vai­kų jau­nu­čių gru­pė­je taip pat nu­ga­lė­jo Ža­ga­rės ko­man­da, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai li­ko ant­ri, o tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mai ati­te­ko Vil­niaus Ša­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos ko­man­dai.

Net pen­kios ko­man­dos ko­vo­jo dėl per­ga­lių krep­ši­nio tur­ny­re trys prieš tris. Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės I ko­man­da, po­gru­py­je li­ku­si tre­čia, fi­na­le įvei­kė kau­nie­čių ko­man­dą ir iš­ko­vo­jo čem­pio­nų var­dą, Kau­no spor­to klu­bo „Ma­ka­bi“ žai­dė­jai užė­mė ant­rą­ją, o Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės II ko­man­da – 3 vie­tą.

Krep­ši­nio aikš­te­lė­je var­žė­si ir tur­ny­ro gar­bės sve­čiai – Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius A. Mai­mon, Šiau­lių me­ras A. Vi­soc­kas, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­tu­ras Tai­cas.

Sta­lo te­ni­so dvi­ko­vo­se ge­riau­siai žai­dė Fe­lik­sas Ler­mo­nas iš Uk­mer­gės, lai­mė­jęs pir­mą­ją vie­tą, šiau­lie­čiai Mi­ni­jus Ga­li­nis ir La­za­ris So­lo­vei­či­kas užė­mė ati­tin­ka­mai ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas.

Šach­ma­tų var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo Ti­mur Ba­lias­nyj, Da­nie­lius Dub­ro­vin užė­mė ant­rą­ją vie­tą, Aro­nas Gal­pe­ri­nas bu­vo tre­čias.

Tur­ny­ro ren­gė­jai ap­do­va­no­jo ir jau­niau­sią da­ly­vį – 10-me­tį šiau­lie­tį Žy­gi­man­tą Rat­ke­vi­čių.

Spe­cia­liu pri­zu įver­tin­tas re­zul­ta­ty­viau­sias tur­ny­ro žai­dė­jas – Ža­ga­rės mies­to fut­bo­lo ko­man­dos na­rys Da­rius Gul­bi­nas, įmu­šęs net 13 įvar­čių.

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mas tur­ny­ras kas­met su­trau­kia vis dau­giau da­ly­vių, šie­met at­vy­ko sve­čių iš Lat­vi­jos. Tur­ny­ras or­ga­ni­zuo­tas jau 8-ąjį kar­tą. Žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai pa­dė­jo gė­lių ant L. Tai­co ka­po.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Si­mo­nos Ka­ro­ly­tės nuo­tr.

Iš kai­rės: Jo­si­fas Burš­tei­nas – Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas, ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Amir Mai­mon, Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

Ža­ga­rės mies­to ko­man­da ko­vo­ja prieš Olan­di­jos Ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų NA­TO mi­si­jos ko­man­dą.

Vi­sų spor­to ša­kų var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti spe­cia­lio­mis tau­rė­mis ir me­da­liais.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas