(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Pridengti bendrapartiečio seniūno nepavyko

2017 m. vasario 14 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos (Rad­vi­liš­kio r.) se­niū­nas Vid­man­tas Blu­žas, ku­riam per­nai dar­bo vie­to­je bu­vo nu­sta­ty­tas 0,43 pro­mi­lės gir­tu­mas, bū­tų iš ba­los iš­li­pęs sau­sas – be jo­kios nuo­bau­dos.

Įver­tin­ti bend­ra­par­tie­čio poel­gį Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­si­zgri­bo tik po to, kai ją at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą du kar­tus įpa­rei­go­jo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas. Se­niū­nas V. Blu­žas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gai-Lietuvos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams.

alaima@skrastas.lt

Nuo­bau­da – tik įsi­ki­šus de­par­ta­men­tui

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J. Mar­gai­tie­nė įsa­ky­mą skir­ti pa­pei­ki­mą Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos se­niū­nui V. Blu­žui pa­si­ra­šė tik praė­jus ko­ne trims mė­ne­siams nuo tos die­nos, kai se­niū­nas dar­be bu­vo už­klup­tas ne­blai­vus.

Nuo­bau­da se­niū­nui bu­vo pa­reikš­ta šių me­tų va­sa­rio 3 die­ną, o fak­tas apie jo ne­blai­vu­mą už­fik­suo­tas praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio 10-ąją. Tą­kart jam bu­vo nu­sta­ty­tas 0,43 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Šis fak­tas ap­skri­tai bū­tų li­kęs neį­ver­tin­tas, ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė dėl įvy­kio ne­pra­dė­ti tar­ny­bi­nio ty­ri­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos ty­ri­mas pra­dė­tas tik po to, kai į Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tą krei­pė­si pi­lie­tiš­kas rad­vi­liš­kie­tis.

Del­sė pra­dė­ti ty­ri­mą

Gy­ven­to­jas sa­vo raš­te de­par­ta­men­to pra­šė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­do pa­že­mi­ni­mo, dėl to, jog ne­bu­vo lai­ko­ma­si ne­ša­liš­ku­mo prin­ci­pų ir kad ne­bu­vo pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pi­lie­čio pra­ne­ši­mą ga­vęs ir jį iš­nag­ri­nė­jęs Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas lapk­ri­čio 24 die­ną nu­ro­dė Sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Če­po­no­niui įver­tin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės veiks­mus bei įpa­rei­go­ti ją pra­dė­ti tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą.

Ta­čiau ir po šio nu­ro­dy­mo tar­ny­bi­nis ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas. Sau­sio 13 die­ną Sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo de­par­ta­men­tą, jog pri­ta­ria Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės nuo­mo­nei: esą pra­dė­ti ar ne­pra­dė­ti ty­ri­mą – yra įstai­gos vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo klau­si­mas.

Be to, ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­va ne­ga­lin­ti pra­dė­ti ty­ri­mo, nes jau yra pra­leis­tas tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mo pra­džios ter­mi­nas.

Tuo­met Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai dar kar­tą nu­ro­dė pra­dė­ti tar­ny­bi­nį ty­ri­mą – jo­kie ter­mi­nai, pa­si­ro­do, ne­bu­vo praė­ję. Ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta apie priim­tus spren­di­mus in­for­muo­ti de­par­ta­men­tą iki va­sa­rio 6 die­nos.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams ne­li­ko nie­ko ki­to kaip pra­dė­ti ty­ri­mą dėl bend­ra­par­tie­čio – Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mok­ra­tų na­rio tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo. Tik tuo­met se­niū­nui V. Blu­žui bu­vo pa­reikš­tas pa­pei­ki­mas.

Pa­tik­ri­ni­mas at­lik­tas po 1,5 va­lan­dos

In­ci­den­tas Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je įvy­ko praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio 10 die­ną. Se­niū­nas V. Blu­žas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ap­si­lan­ky­mo se­niū­ni­jo­je su­lau­kė po to, kai į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą pa­skam­bi­nęs ano­ni­mas pra­ne­šė, jog se­niū­nas at­va­žia­vo į dar­bą ir ja­me dir­ba ga­li­mai iš­gė­ręs.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai į se­niū­ni­ją at­vy­ko praė­jus dau­giau nei 20 mi­nu­čių nuo pra­ne­ši­mo ir pa­siū­lė V. Blu­žui pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą al­ko­holio matuokliu. Se­niū­nas tai da­ry­ti at­si­sa­kė, teig­da­mas, jog į al­ko­holio tikrintuvą pūs tik ta­da, kai su­lauks darb­da­vių – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J. Mar­gai­tie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kas Vy­tau­tas Žvi­kas į se­niū­ni­ją at­vy­ko už ge­ros va­lan­dos nuo pa­rei­gū­nų skam­bu­čio, tad nuo ano­ni­mi­nio skam­bu­čio jau bu­vo praė­ję be­veik 1,5 va­lan­dos.

Tuo­met po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jau pa­tik­ri­no se­niū­no blai­vu­mą – al­ko­holio matuokliu bu­vo už­fik­suo­tas 0,43 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Se­niū­nas tei­gė ne­gė­ręs. Jo aiš­ki­ni­mu, jis tą die­ną var­to­jo gy­dy­to­jo skir­tus me­di­ka­men­tus nuo šir­dies li­gų, ku­rie yra spi­ri­ti­nio pa­grin­do ir už­fik­suo­ta­sis pa­ro­dy­mas esą ga­lė­jęs bū­ti nuo jų.

Tuoj po įvy­kio Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J. Mar­gai­tie­nė „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tams aiš­ki­no, jog nuo se­niū­no ne­skli­do al­ko­ho­lio kva­pas, o jis pa­ts kal­bė­jo riš­liai, el­gė­si adek­va­čiai.

Di­rek­to­rė re­dak­ci­jai taip pat sa­kė, jog, at­si­žvel­gus į vi­sas ap­lin­ky­bes – va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­to­mis vi­daus tvar­kos tai­syk­lė­mis, pa­gal ku­rias gir­tu­mas fik­suo­ja­mas esant 0,4 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, bei pri­tai­kius ga­li­mą al­ko­holio matuoklio pa­klai­dą – ad­mi­nist­ra­ci­ja tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo dėl šio in­ci­den­to ne­pra­dės.

Te­ko keis­ti vi­daus tvar­kos tai­syk­les

Po įvy­kio re­dak­ci­ja pub­li­ka­ci­jo­je „Se­niū­ną ap­svai­gi­no al­ko­ho­lis ar me­di­ka­men­tai?“ nu­ro­dė, jog Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me vals­ty­bės tar­nau­to­jams yra dek­la­ruo­ja­mos ki­tos leis­ti­nos gir­tu­mo nor­mos.

Nu­ta­ri­me sa­ko­ma, jog „Dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tį, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­me nu­ro­dy­tų vals­ty­bės pa­rei­gū­nų iš­kvėp­ta­me ore, krau­jy­je ir ki­tuo­se or­ga­niz­mo skys­čiuo­se lei­džia­ma eti­lo al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja dar­bo me­tu – 0,2 pro­mi­lės“.

Ir tik tais at­ve­jais, kai al­ko­ho­lis bu­vo var­to­tas darb­da­vio nu­ro­dy­mu ar jam lei­dus pa­gal ga­my­bos pro­ce­so ar pro­to­ko­lo rei­ka­la­vi­mus, dar­buo­to­jų bio­lo­gi­nė­se or­ga­niz­mo ter­pė­se lei­džia­ma eti­lo al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja dar­bo me­tu yra 0,4 pro­mi­lės.

Vė­liau tą pa­tį Sa­vi­val­dy­bei išaiš­ki­no ir Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas.

Sa­vi­val­dy­bei te­ko keis­ti tei­sės ak­tų nea­ti­ti­ku­sias vi­daus tvar­kos tai­syk­les.

Au­to­rės nuo­tr.

Per­nai lapk­ri­tį dar­be ne­blai­viam bu­vu­siam Si­dab­ra­vo se­niū­nui Vid­man­tui Blu­žui pa­pei­ki­mas pa­reikš­tas šį mė­ne­sį.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vals­ty­bės tar­nau­to­jų gir­tu­mui ga­lio­jo sa­vi, li­be­ra­les­ni, stan­dar­tai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas