(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Vy­rai sprendžia, mo­te­rys – dir­ba

2017 m. vasario 17 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Nors Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je do­mi­nuo­ja mo­te­rys, vi­sa po­li­ti­nė val­džia su­telk­ta vy­rų ran­ko­se. Vy­rai ne­si­ver­žia į Sa­vi­val­dy­bę dar­bų dirb­ti, o mo­te­rų bal­sas prii­mant spren­di­mus yra silp­nas.

Ly­gių ga­li­my­bių ty­rė­jai tei­gia, jog ly­čių dis­ba­lan­są ne tik sa­vi­val­do­je le­mia mąs­ty­mo ste­reo­ti­pai ir ne­ma­žė­jan­tis skir­tu­mas tarp vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų.

ruta@skrastas.lt

Vy­rai ne­su­da­ro nė penk­ta­da­lio

Mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba per 250 dar­buo­to­jų. Tarp jų – 207 mo­te­rys ir tik 44 vy­rai. Mo­te­rys su­da­ro 82 pro­cen­tus, vy­rai – vos 18 pro­cen­tų dar­buo­to­jų.

Tarp sky­rių ve­dė­jų – 72 pro­cen­tai mo­te­rų. Jos va­do­vau­ja 13 sky­rių, vy­rai – 5 sky­riams. Iš ke­tu­rių de­par­ta­men­tų dvie­jų va­do­vės mo­te­rys, vie­no – vy­ras. Vie­no de­par­ta­men­to va­do­vo dar ieš­ko­ma.

Kol Sa­vi­val­dy­bės ne­bu­vo iš­ti­ku­si po­li­ti­nė kri­zė, Ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vo vy­ras. Jį at­si­sta­ty­di­nus Ad­mi­nist­ra­ci­jos vai­ras lai­ki­nai pa­ti­kė­tas mo­te­riai, po to – vy­rui. Nau­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rų ieš­ko­ma vėl tarp vy­rų.

Po­li­ti­nė­je val­džio­je vy­rų do­mi­na­vi­mas aki­vaiz­dus. Mies­to Ta­ry­bo­je – 21 vy­ras ir 10 mo­te­rų. Me­ras – vy­ras.

Į lais­vą vi­ce­me­ro po­stą bu­vo siū­lo­ma mo­te­ris, bet po rin­ki­mų vi­ce­me­rais dir­bo tik vy­rai.

Vi­sų Ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai yra vy­rai. Tik Eti­kos ko­mi­si­jai va­do­vau­ja mo­te­ris.

Ženg­ta dis­ba­lan­so link

„Kaž­ka­da Sa­vi­val­dy­bė­je vy­rai su­da­rė apie 45 pro­cen­tus, dau­giau vy­rų dir­bo ir sky­rių ve­dė­jais“, – tei­gia Alius Fe­lik­sas Va­lys, Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riaus va­do­vas, pa­ts dir­bęs mies­to Sa­vi­val­dy­bė­je.

Jis pri­si­me­na, jog prieš po­rą de­šimt­me­čių sky­rių ve­dė­jai vy­rai va­do­va­vo ne tik sta­ty­bos, kū­no kul­tū­ros ir spor­to sri­tims, kaip iki šiol, bet ir mies­to ūkio, fi­nan­sų, eko­no­mi­kos, ar­chi­tek­tū­ros, ap­lin­kos ap­sau­gos, svei­ka­tos ap­sau­gos, kul­tū­ros.

Dau­giau­sia vy­rų da­bar dir­ba Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riu­je – iš vi­so 11. Tarp jų – ve­dė­jas, kom­piu­te­ri­nin­kai, ūkio da­lies spe­cia­lis­tai, vai­ruo­to­jai.

„Ly­čių ly­gy­bės po­žiū­riu ne­rei­kė­tų per­lauž­ti laz­dos, rei­ka­lau­ti, kad vie­nų ir ki­tų bū­ti­nai vi­sur bū­tų per pu­sę, – sako A. F. Va­lys. – Bet da­bar taip išei­na, kad mies­to ūkis iš es­mės yra mo­te­rų ran­ko­se. Kom­pe­ten­ci­jų at­žvil­giu, gal vis­kas ir ge­rai, bet ly­čių dis­ba­lan­sas kren­ta į akis.“

Pas­ku­ti­niai kon­kur­sai į lais­vas vie­tas Sa­vi­val­dy­bė­je taip pat ro­do, jog vy­rai ne­si­ver­žia į vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Pa­vyz­džiui, į Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Bus­tu­ras“ va­do­vus pre­ten­da­vo de­šim­tys vy­rų. Į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­par­ta­men­tų va­do­vų kon­kur­sus atė­jo vos po vie­ną vy­rą. Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­jo kon­kur­se ne­da­ly­va­vo nė vie­nas vy­ras.

„Gal vy­rams ne­pat­rauk­lu dirb­ti Sa­vi­val­dy­bė­je? Gal al­gos ne­ten­ki­na? – svars­to pa­šne­ko­vas. – Gal ir sta­bi­lu­mo sto­ka da­ro įta­ką? Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­rei­gy­bės ne­tu­rė­tų sie­tis su po­li­ti­niais pa­si­kei­ti­mais. Bet atei­na nau­ja val­džia, no­ri sa­vo ko­man­dos, tai le­mia ir dar­buo­to­jų kai­tą.“

Vy­rai do­mi­nuo­ja vers­le, ar to­kia ten­den­ci­ja iš­lie­ka?

„Vers­lo ir to­liau dau­giau ima­si vy­rai. Pa­vyz­džiui, Vers­lo in­ku­ba­to­riu­je, re­zi­duo­jan­čių įmo­nių sa­vi­nin­kai – be­veik vi­si vy­rai, bet jų įmo­nių dar­buo­to­jų dau­gu­mą su­da­ro mo­te­rys, – tei­kia pa­vyz­dį A. F. Va­lys. – Bet la­bai džiu­gu, kad pa­sta­rai­siais me­tais dau­giau stei­gė­si šei­mos vers­lo, kai kar­tu dir­ba su­tuok­ti­niai.“

Ste­reo­ti­pai ne­nyks­ta

„Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė – jo­kia išim­tis, vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se vy­rų ir mo­te­rų pa­si­skirs­ty­mo si­tua­ci­ja pa­na­ši, – ko­men­ta­vo „Šiau­lių kraš­tui“ ly­gių ga­li­my­bių kont­ro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė. – Ga­jos nuo­sta­tos, jog vy­rai ge­riau dir­ba va­do­vau­ja­mą dar­bą, o mo­te­rys – ad­mi­nist­ra­ci­nį.“

Ji pa­brė­žė, jog mo­te­rų da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je pri­klau­so nuo rin­kė­jų.

Tik 5 mo­te­rys iš­rink­tos sa­vi­val­dy­bių me­rė­mis, vy­rų me­rų yra 55. Sei­me šiuo me­tu yra 29 mo­te­rys ir 111 vy­rų. Tarp Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų – 2 mo­te­rys ir 9 vy­rai.

„Po­li­ti­nė kar­je­ra pra­si­de­da sa­vi­val­do­je, o rin­kė­jai po­li­ti­kus vis dar iden­ti­fi­kuo­ja pa­gal ly­tį, o ne pa­gal kom­pe­ten­ci­ją“, – sako kont­ro­lie­rė.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, pa­vyz­džiui, per rin­ki­mus kan­di­da­tų są­ra­šui tai­ko ly­čių kvo­tą – kiek­vie­na­me pen­ke­tu­ke ne­ga­li bū­ti dau­giau kaip trys vie­nos ly­ties as­me­nys. Bet po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo są­ra­šo vir­šū­nė­je vis tiek at­si­du­ria vy­rai.

Le­mia ir at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai

Ly­čių dis­ba­lan­są įvai­riuo­se sek­to­riuo­se le­mia ir dar­bo už­mo­kes­tis.

„Mo­te­rys dir­ba už ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą, ir ato­trū­kis tarp vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų tik di­dė­ja“, – tei­gia A. Skar­džiu­vie­nė.

2014 me­tais šis skir­tu­mas su­da­rė 14,8 pro­cen­to, o 2015 me­tais – 15,6 pro­cen­to.

Kont­ro­lie­rė įžvel­gia, jog vie­na iš to­kio ato­trū­kio prie­žas­čių – mo­te­rys pa­čios sa­ve nu­ver­ti­na. Pre­ten­duo­da­mos į to­kias pat pa­rei­gas kaip vy­rai, su­tin­ka dirb­ti už treč­da­liu ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą.

„Nors mo­te­ris per po­kal­bį ir pa­pra­šė ma­žes­nio at­ly­gi­ni­mo, bet tai ne­su­da­ro prie­lai­dų jai mo­kė­ti ma­žiau, darb­da­vys pri­va­lo už tą pa­tį dar­bą vie­no­dai mo­kė­ti vy­rui ar mo­te­riai, ki­taip tai lai­ko­ma disk­ri­mi­na­ci­ja, – ak­cen­ta­vo A. Skar­džiu­vie­nė. – De­ja, to­kių skun­dų ne­tu­ri­me.“

Mo­te­rys do­mi­nuo­ja sek­to­riuo­se, ku­riuo­se at­ly­gi­ni­mai ma­žes­ni – švie­ti­mo sis­te­mo­je, slau­gos.

„Ga­jus ste­reo­ti­pas, jog mo­te­rys yra ge­riau­sios vai­kų ug­dy­to­jos, lopšeliuose-darželiuose vy­rų – tik išim­tys, nors vai­kus ug­dant vy­rų vaid­muo la­bai svar­bus, – sa­kė A. Skar­džiu­vie­nė. – Ki­tų ša­lių ty­ri­mai ro­do, kad šia­me sek­to­riu­je dar­bo už­mo­kes­tį pa­kė­lus, si­tua­ci­ja ga­li keis­tis.“

Ki­ta ver­tus, darb­da­viai ste­reo­ti­piš­kai dar pri­ski­ria pa­rei­gy­bę ku­riai nors ly­čiai. Vis dar pa­ma­ty­si skel­bi­mų, jog ieš­ko­ma, pa­vyz­džiui, bu­hal­te­rės.

„Kai kal­ba­me apie ly­čių ly­gy­bę, tai kal­ba­me apie so­cia­li­nę ly­gy­bę, ir jo­kios pa­rei­gy­bės ne­ga­li bū­ti sie­ja­mos su ly­ti­mi“, – pa­brė­žė kont­ro­lie­rė.

Tarp ES ša­lių ne­bliz­ga­me

Pa­gal Ly­čių ly­gy­bės ins­ti­tu­to skel­bia­mą ly­čių ly­gy­bės in­dek­są 2015 me­tais iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių Lie­tu­va bu­vo 22 vie­to­je.

„Ver­ti­nant vie­nas iš es­mi­nių ro­dik­lių bu­vo bū­tent vy­rų ir mo­te­rų at­sto­va­vi­mas priimant spren­di­mus, o ki­tas – kiek lai­ko vy­rai ir mo­te­rys ski­ria bui­ties rei­ka­lams – mū­sų vy­rai tam ski­ria ypač ma­žai lai­ko – ma­žiau nei va­lan­dą per sa­vai­tę“, – tei­gė A. Skar­džiu­vie­nė.

Kai yra toks dar­bų pa­si­skirs­ty­mas, na­tū­ra­lu, kad mo­te­rims kar­je­ros nei­šei­na da­ry­ti. Nors iš­si­la­vi­nu­sių mo­te­rų yra dau­giau nei vy­rų.

Kont­ro­lie­rės duo­me­ni­mis, 2015 me­tais tu­rin­čių aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą mo­te­rų (iki 64 me­tų) bu­vo net 100 tūks­tan­čių dau­giau nei vy­rų.

Dėl ma­žiau ap­mo­ka­mo dar­bo ir mo­te­rų skur­do ri­zi­ka yra di­des­nė. Jų ir pen­si­jos 36 pro­cen­tais ma­žes­nės nei vy­rų.

„Ki­ta ver­tus, jei­gu dar­bo rin­ko­je bū­tų to­ly­ges­nis pa­skirs­ty­mas, ar ne­pail­gė­tų vy­rų am­žius? – svars­tė A. Skar­džiu­vie­nė. – Pri­siim­da­mi at­sa­ko­my­bės naš­tą jie iš­gy­ve­na di­de­lę įtam­pą. Vy­rų am­žius da­bar yra 10 me­tų trum­pes­nis nei mo­te­rų.“

Ge­le­ži­nės po­li­ti­kos prin­ci­pas

Šiau­lių uni­ver­si­te­to lek­to­rė Ok­sa­na Me­je­rė, ti­rian­ti ly­čių ly­gy­bės pro­ble­mas, pa­brė­žė jų kul­tū­ri­nes ir ins­ti­tu­ci­nes prie­žas­tis.

„Jos le­mia ly­čių asi­met­ri­ją, to­dėl kuo dau­giau po­li­ti­nės ga­lios, tuo ma­žiau mo­te­rų. Moks­li­nin­kai tai va­di­na ge­le­ži­nės po­li­ti­kos prin­ci­pu, – įvar­di­ja O. Me­je­rė. – Sa­vi­val­dy­bė­se tai ypač aki­vaiz­du. Vi­du­ti­niš­kai ES ša­ly­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se mo­te­rys su­da­ro apie 35 pro­cen­tus, o Lie­tu­vo­je – apie 25 pro­cen­tus.“

Moks­li­nin­kai pa­ste­bi, jog Lie­tu­vą pa­gal ly­čių po­li­ti­nių ga­lių ro­dik­lį ga­li­ma pri­skir­ti net prie reg­re­suo­jan­čių ša­lių.

„Keis­ta, bet įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis kren­ta“, – ste­bė­jo­si ty­rė­ja.

„Kar­tais tei­gia­ma, jog mo­te­rys ma­žiau am­bi­cin­gos – to­dėl jų ma­žiau po­li­ti­ko­je, – pa­si­da­li­ja O. Me­je­rė. – Bet mo­te­ris sle­gia dvi­gu­ba naš­ta – jos to­liau lie­ka šei­mos ži­di­nio glo­bė­jos, ma­žiau lai­ko re­sur­sų tu­ri ir dar­bui, ir po­li­ti­nei veik­lai.“

Ji at­krei­pia dė­me­sį ir į par­ti­jų po­li­ti­nės kul­tū­ros as­pek­tą.

„Kiek per rin­ki­mus in­ves­tuo­ja­ma į mo­ters po­li­ti­kės įvaiz­džio for­ma­vi­mą, o kiek į vy­rų? – re­to­riš­kai klau­sia. – Mo­te­rys par­ti­jų są­ra­šuo­se nu­stu­mia­mos į ga­lą.“

Vi­suo­me­nės po­žiū­ris taip pat la­bai svar­bus. Pa­ly­gi­na, jog praei­tą ka­den­ci­ją, kai me­rus dar rin­ko ta­ry­bos, mo­te­rys me­rės bu­vo iš­rink­tos 16 sa­vi­val­dy­bių, o per tie­sio­gi­nius rin­ki­mus – me­rių mo­te­rų su­ma­žė­jo tris kar­tus.

„Toks žymus nuo­smu­kis ro­do, ko­kie ga­jūs tra­di­ci­niai pa­triar­cha­li­niai mąs­ty­mo ste­reo­ti­pai. Lai­ko­ma, kad mo­te­ris – ge­ra ma­ma, ge­ra žmo­na, bet mies­tui ar ra­jo­nui va­do­vau­ti ne­ga­li“, – sa­ko O. Me­je­rė.

Ki­ta ver­tus, jos žo­džiais, iš pa­čių mo­te­rų ga­li­ma iš­girs­ti, jog po­li­ti­ka – „juo­das rei­ka­las“, jog po­li­ti­ko­je vei­kia „ber­niu­kų tink­lai“. Spren­di­mai prii­ma­mi ne tiek for­ma­liuo­se ka­bi­ne­tuo­se, kiek ne­for­ma­liuo­se klu­buo­se, bil­iar­di­nė­se, pir­ty­se ar me­džiok­lė­se.

„No­rint priim­ti ko­ky­biš­kus spren­di­mus, abie­jų ly­čių da­ly­va­vi­mas po­li­ti­ko­je bū­ti­nas. Tai ne tik tei­sin­gu­mo ir de­mok­ra­ti­jos klau­si­mas. Tai lei­džia for­muo­ti at­sa­kin­gą ir skaid­res­nę po­li­ti­ką“, – pa­brė­žia O. Me­je­rė.

Tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai ro­do, jog mo­te­rys ma­žiau lin­ku­sios įsi­vel­ti į ko­rup­ci­nius skan­da­lus, o spren­džiant konf­lik­tus su­ge­ba švel­nin­ti kam­pus.

Gal Šiau­lių po­li­ti­kai taip il­gai neišb­ren­da iš po­li­ti­nės kri­zės, jog mo­te­rų bal­sas yra per silp­nas?

„Ga­li bū­ti“, – at­sa­ko moks­li­nin­kė.

Vi­suo­me­nės nuos­ta­tų ty­ri­mai ro­do, jog šiek tiek ge­rė­ja ly­čių ly­gy­bės su­vo­ki­mas. Bet jau­ni­mas ne­sup­ran­ta, jog ly­čių disk­ri­mi­na­vi­mas eg­zis­tuo­ja.

„Tu­ri­me Pre­zi­den­tę, tu­rė­jo­me Sei­mo Pir­mi­nin­kę, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rę, tai jau­ni­mas sa­ko: apie ko­kią disk­ri­mi­na­ci­ją kal­ba­me? – da­li­ja­si ŠU lek­to­rė. – Taip, tu­ri­me ly­gias bal­sa­vi­mo tei­ses, ly­gias tei­ses į dar­bą, bet į vi­di­nes pro­ble­mas ma­žai gi­li­na­mės.“

Ro­ber­to Dač­kaus (LR Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja) nuo­tr.

Nors Lie­tu­va tu­ri Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, tu­rė­jo­me Sei­mo Pir­mi­nin­kę, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rę, vis dėl­to ga­jos nuo­sta­tos, jog vy­rai ge­riau dir­ba va­do­vau­ja­mą dar­bą, o mo­te­rys – ad­mi­nist­ra­ci­nį.

Dai­niaus LA­BU­ČIO (EL­TA) nuo­tr.

Ly­gių ga­li­my­bių kont­ro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė sa­ko, jog išsilavinusių mo­te­rų yra daugiau negu vyrų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Fe­lik­sas Alius Va­lys, dir­bęs Sa­vi­val­dy­bė­je Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ju, pa­ly­gi­na, jog prieš du de­šimt­me­čius Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­rai su­da­rė apie 45 pro­cen­tus, da­bar – vos 18 pro­cen­tų: „Mies­to ūkis – mo­te­rų ran­ko­se.“

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ok­sa­na Me­je­rė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to lek­to­rė, ak­cen­tuo­ja, jog no­rint ko­ky­biš­kų po­li­ti­nių spren­di­mų bū­ti­nas abie­jų ly­čių da­ly­va­vi­mas: „Da­bar kur po­li­ti­nė ga­lia, ten mo­te­rų ma­žiau.“

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas