(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

2017 m. vasario 9 d.

Nau­ja­sis Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę kai ku­rių sta­ti­nių sta­ty­to­jams pa­si­rink­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo bū­dą. Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jo su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą tam tik­rais at­ve­jais tu­ri bū­ti pa­teik­ta tvir­tin­ti sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą vyk­dan­čiam pa­rei­gū­nui. Ta­čiau vie­toj šios pro­ce­dū­ros sta­ty­to­jas ga­li at­lik­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę.

Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.

Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.05.01:2017 11 prie­de.

Šia­me prie­de nu­ro­dy­ta, kad, su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, už­bai­gia­ma to­kių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų ar­ba pa­tal­pų, su­for­muo­tų kaip at­ski­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, sta­ty­ba: ga­ra­žų, san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­ci­nės, pre­ky­bos, pa­slau­gų, mai­ti­ni­mo, spor­to, ki­tos (fer­mų), ki­tos (ūkio), ki­tos (šilt­na­mių), ki­tos (so­dų), ga­my­bos, pra­mo­nės (tik ga­my­bi­nių la­bo­ra­to­ri­jų, kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių (iš­sky­rus skir­tas sa­vo ar sa­vo šei­mos reik­mėms ir (ar­ba) ku­rio­se vie­nu me­tu dir­ba ne dau­giau kaip 5 žmo­nės ir ne­nau­do­ja­mi po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi įren­gi­niai). Ta­čiau yra išim­čių (jos taip pat nu­ro­dy­tos mi­nė­ta­me STR 1.05.01:2017 prie­de), kai ir šių pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų pa­sta­tų sta­ty­ba už­bai­gia­ma su­ra­šant ne dek­la­ra­ci­ją, bet sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tą.

Vi­sais at­ve­jais, kai pa­gal tei­sės ak­tus sta­ti­nio sta­ty­ba ga­li bū­ti už­baig­ta sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, ją pa­tvir­ti­nant ir įre­gist­ruo­jant VTPSI, sta­ty­to­jas ga­li už­si­sa­ky­ti pa­sta­ty­to sta­ti­nio eks­per­ti­zę ates­tuo­to­je sta­ti­nio eks­per­ti­zės įmo­nė­je. To­kių įmo­nių są­ra­šas pa­skelb­tas Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cent­ro in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.spsc.lt.

Nus­ta­ty­ta tvar­ka su­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja su pri­dė­tu eks­per­ti­zės ak­tu (su iš­va­da, kad pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ati­tin­ka sta­ti­nio pro­jek­tą ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus) už­re­gist­ruo­ja­ma IS „In­fos­ta­ty­ba“. No­rint įre­gist­ruo­ti sta­ti­nį Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, kar­tu su pra­šy­mu pa­tei­kia­ma dek­la­ra­ci­ja su re­gist­ra­ci­jos žy­ma ir sta­ti­nio ka­dast­ro duo­me­nų by­la.

Vis dėl­to sta­ty­to­jui nu­spren­dus Sta­ty­bos įsta­ty­mo 28 straips­ny­je ir STR 1.05.01:2017 11 prie­de nu­sta­ty­tais at­ve­jais su­ra­šy­tą dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą pa­teik­ti tvir­tin­ti VTPSI, pa­tar­ti­na tai da­ry­ti nuo­to­li­niu bū­du, IS „In­fos­ta­ty­ba“ už­pil­dant ati­tin­ka­mą pra­šy­mą.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas