(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Tautodailininkai laukia pavasario ir parodos

2017 m. vasario 3 d.

MUMS RA­ŠO

Pak­ruo­jo ra­jo­no tau­to­dai­lės pa­ro­da pla­nuo­ja­ma ko­vo 1–11 die­no­mis. Pa­ro­dos ati­da­ry­mas – ko­vo 3-iąją Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re. Or­ga­ni­za­to­riai ra­jo­no auk­sa­ran­kių dar­bų lauks iki ko­vo 1-osios.

2016-ie­ji vi­sos Lie­tu­vos me­no kū­rė­jams bu­vo neei­li­niai me­tai – Lie­tu­vos tau­to­dai­lės są­jun­ga šven­tė sa­vo įkū­ri­mo pen­kias­de­šimt­me­tį. Tiek ra­jo­nuo­se, tiek ap­skri­ty­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir ren­gi­niai bu­vo skir­ti šiai da­tai.

Ma­nau, Pak­ruo­jo žmo­nės pui­kiai me­na praė­ju­sių me­tų ra­jo­ni­nę pa­ro­dą, ku­ri per ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų bu­vo vie­na gau­siau­sių, me­ni­niu at­žvil­giu pa­ti stip­riau­sia ir pro­duk­ty­viau­sia, tiek su­kur­tais dar­bais, tiek au­to­rių ir žan­rų įvai­ro­ve.

Dar­bai, la­biau­siai at­spin­din­tys ju­bi­lie­ji­nius me­tus, bu­vo at­rink­ti į res­pub­li­ki­nę pa­ro­dą, ku­rios ati­da­ry­mas įvy­ko šių me­tų sau­sio 26 die­ną. Pak­liū­ti į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus sa­les – di­de­lė kiek­vie­no au­to­riaus sva­jo­nė. Tad su ko­kiu jau­du­liu ir pa­si­di­džia­vi­mu su gru­pe tau­to­dai­li­nin­kų vy­ko­me į pa­ro­dos ati­da­ry­mą Vil­niu­je. O sma­giau­sia tai, kad tarp stip­riau­sių Lie­tu­vos kū­rė­jų pui­ka­vo­si net pen­kių mū­sų ra­jo­no meist­rų dar­bai. Tai me­džio dro­žė­jų Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus ir Bro­nis­lo­vo Ged­mi­no, ta­py­to­jų Ve­ro­ni­kos Bie­liaus­kie­nės ir Ro­žės Džiau­gie­nės bei juos­tų py­nė­jos Onu­tės Lu­gaus­kai­tės dar­bai.

Gy­ve­na­me dar anos šven­tės nuo­tai­ko­mis, o jau už­ver­tė­me pa­sku­ti­nį sau­sio mė­ne­sio ka­len­do­riaus la­pe­lį. Ir nors už lan­go me­džiai mo­ja dar pli­ko­mis ša­ko­mis, tai reiš­kia, kad li­ko tik vie­nas ka­len­do­ri­nis mė­nuo iki die­nos, kai su džiaugs­mu ir vil­ti­mi tar­si­me – svei­kas pa­va­sa­ri!

Il­gi­mės sau­lės ši­lu­mos, gam­tos ža­lu­mos, o spal­vin­gų žie­dų al­kis pa­va­sa­riop ypač pa­di­dė­ja. Ir ta­da sa­vo marš­ru­tą pla­nuo­ja­me taip, kad Kul­tū­ros cent­ras tap­tų ta su­sto­ji­mo vie­ta, kur kiek­vie­nas iš mū­sų pri­sės­tų, pail­sė­tų, duo­tų pe­no akims, kū­nui ir sie­lai. Su­tin­kant pa­va­sa­rį, žy­giuo­jant per bun­dan­tį ko­vą, ku­ris tu­ri be­ne dau­giau­sia pa­va­sa­ri­nių šven­čių, du­ris at­ve­ria ra­jo­ni­nė tau­to­dai­lės pa­ro­da.

Sie­kiant po­pu­lia­rin­ti tau­ti­nį kos­tiu­mą ir jį įpras­min­ti vals­ty­bi­nė­se šven­tė­se 2017-ie­ji pa­skelb­ti tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais. Taip bus pa­brėž­ta tau­ti­nio kos­tiu­mo, kaip vie­no iš tau­tos ir vals­ty­bės sim­bo­lių, et­ni­nio ta­pa­tu­mo iš­raiš­kos for­ma.

Mi­nint šiuos me­tus, vi­so­je šalyje pa­skelb­ta tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­dų te­ma „Lietuvių liau­dies teks­ti­lės or­na­men­ti­ka tau­to­dai­li­nin­kų kūryboje”, skir­ta tau­ti­nio kos­tiu­mo te­ma­ti­kai, gy­vų tau­to­dai­lės tra­di­ci­jų paieš­koms ir tę­si­mui. Or­na­men­tą ma­to­me teks­ti­lė­je, dra­bu­žių puo­šy­bo­je, ke­ra­mi­ko­je, ar­chi­tek­tū­ro­je, me­ta­lo dir­bi­niuo­se ir ki­tur. Lie­tu­vių liau­dies kal­bo­je jis su­ta­pa­ti­na­mas su žo­džiu „raštas” (mar­gu­čių, juos­tų, bui­ti­nių in­dų, marš­ki­nių, žič­kų ir ki­tų dar­bų puo­šy­bo­je).

Si­gu­tė MA­LI­NAUS­KIE­NĖ,

pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­rė

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas