(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Mindaugas „X faktoriaus“ scenoje tausojo balsą

2017 m. vasario 3 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Šie­met žei­me­lie­čiai kraš­tą gar­si­nan­čių žmo­nių są­ra­šą pa­pil­dė įra­šy­da­mi Min­dau­gą Avi­žie­nį – aš­tuo­nio­lik­me­tį, nuo­sta­baus bal­so temb­ro vai­ki­ną. Da­ly­vau­da­mas te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „X fak­to­rius“ nors pa­grin­di­nio pri­zo lai­mė­to­ju ir ne­ta­po, už­tat pel­nė be­ga­lės žiū­ro­vų ir net ko­mi­si­jos sim­pa­ti­jas. Ta­pęs pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu, vai­ki­nas žvaigž­džių li­ga ne­su­sir­go, ir at­sklei­dė svar­biau­sią sa­vo pa­si­ro­dy­mų pa­slap­tį.

pakruojis@skrastas.lt

At­pa­žįs­ta ir gat­vė­je

Po TV pro­jek­to fi­na­lo, ku­ria­me Min­dau­gas da­ly­va­vo sve­čio tei­sė­mis ir dėl pa­grin­di­nio pri­zo ne­si­ko­vė, praė­jo po­ra sa­vai­čių. Pa­na­šu, kad Min­dau­gą stip­riai pa­lai­kę ir už jį bal­sa­vę žiū­ro­vai jo dar ne­pa­mir­šo. Ir pra­si­dė­jus pro­jek­to trans­lia­ci­joms per te­le­vi­zi­ją, o ir dar da­bar gat­vė­je jį už­kal­bi­na ne­pa­žįs­ta­mi žmo­nės.

„Ne­se­niai su drau­ge bu­vo­me Plun­gė­je, Kul­tū­ros cent­re. Ten dvi mer­gi­nos ma­ne pa­ži­no ir pa­pra­šė kar­tu nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Ta­da to pa­ties pa­no­ro vi­sas bū­rys jau­ni­mo“, – apie vis dar ne­blės­tan­tį kon­kur­so trans­lia­ci­jos žiū­ro­vų dė­me­sį pa­sa­ko­ja žei­me­lie­tis, pa­ty­ręs, ką reiš­kia stai­ga tap­ti ži­no­mu.

„Svar­bu, kaip žmo­gus tvar­ko­si su tuo po­pu­lia­ru­mu, kaip jį prii­ma. Juk ga­li­ma ir su­si­rgti žvaigž­džių li­ga. Bet man tai ne­gre­sia, su­pran­tu, kad tai tik lai­ki­na“, – juo­kia­si Min­dau­gas, pri­pa­žin­da­mas, jog jam ma­lo­nu. „Bet juk tai lai­ki­na, ne­bus taip vi­sa­da“, – sa­ko Min­dau­gas, dėl no­ro mo­ky­tis dai­na­vi­mo po de­šim­tos kla­sės pa­li­kęs Žei­me­lio gim­na­zi­ją.

Vai­ki­nas jau ant­ri me­tai mo­ko­si Šiau­liuo­se, Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je. Ten taip pat tu­ri gau­sy­bę drau­gų, ku­rie jį pa­lai­kė, už jį bal­sa­vo pro­jek­to me­tu.

„Net sun­ku pa­sa­ky­ti, kas la­biau pa­lai­kė ir sir­go už ma­ne – žei­me­lie­čiai ar šiau­lie­čiai, – šyp­so­si vai­ki­nas, ma­nan­tis, kad vis dėl­to dau­giau­siai bal­sų ga­vo iš mer­gai­čių. – Bet na­miš­kių – žei­me­lie­čių – pa­lai­ky­mas man bu­vo ma­lo­niau­sias. Juk čia ma­no na­mai, čia sa­vi.“

Sa­lė­je jo pa­lai­ky­ti va­žia­vo ir tė­vai, ir bend­ra­moks­liai, ir drau­gai iš ki­tų mies­tų.

Į sce­ną – su mo­ky­to­jos per­spė­ji­mu

Tik­riau­siai ma­žai kas ži­no, ko­dėl Min­dau­gas, ko­mi­si­jos ra­gi­na­mas bū­ti tem­pe­ra­men­tin­ges­nis sce­no­je, pa­ro­dęs, kad to­kis bū­ti ga­li, eksp­re­si­ja vis dėl­to ne­tryš­ko. Vai­ki­nas „Pak­ruo­jo kraš­tui“ at­sklei­dė pa­slap­tį, ko­dėl ne­pak­lu­so ko­mi­si­jos ra­gi­ni­mams.

„Man vi­sa­da svar­biau bu­vo ma­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jos Bea­tos

Smil­ti­nin­kie­nės per­spė­ji­mai“, – sa­kė vai­ki­nas. Ji žiū­rė­jo trans­lia­ci­jas, išgy­ven­da­vo, kad gau­da­vau ne vi­sa­da tin­ka­mas ma­no bal­sui dai­nas. Gau­da­vau jos ži­nu­tes: „X fak­to­rius – mo­men­ti­nė šlo­vė, jei su­si­ga­din­si bal­są, gy­ve­ni­me dau­giau nie­ko ne­be­pa­siek­si“, – sa­vo mo­ky­to­jos rū­pes­tį pri­si­mi­na Min­dau­gas.

Bai­mė per­temp­ti bal­so sty­gas, o kar­tu ir no­ras kuo ge­riau pa­dai­nuo­ti pa­rink­tą­ją dai­ną, pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu lai­ky­tą pro­jek­to da­ly­vį ly­dė­jo kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo me­tu.

Kas ne­ži­no­ma – įdo­mu

Min­dau­gas sa­ko, jog da­ly­vau­ti „X fak­to­riu­je“ nu­spren­dė nie­kie­no ne­ra­gi­na­mas ir ne­ska­ti­na­mas.

„Bu­vo įdo­mu. No­rė­jau pa­si­žiū­rė­ti, kaip to­kie kon­kur­sai vyks­ta. Ir iš­ban­dy­ti, ką ga­liu, pa­si­sem­ti pa­ty­ri­mo“, – pa­sa­ko­ja da­i­nin­inkas. – Iš tie­sų pa­ty­ri­mo ga­vau daug ne tik sce­no­je, bet ir de­ri­nant bei pla­nuo­jant pa­mo­kų ir re­pe­ti­ci­jų lai­ką. Jo bu­vo la­bai ma­žai. Kon­kur­sas da­vė ne tik lais­vu­mo su­vo­ki­mą sce­no­je, bet ir pa­tir­ties gy­ve­ni­me, su­stip­ri­no at­sa­ko­my­bės jaus­mą. Tas pa­ty­ri­mas – la­bai di­de­lis pliu­sas.“

Min­dau­gas da­bar ži­nąs, jog dai­ni­nin­ko ar mu­zi­kan­to duo­na ne­leng­vai už­dir­ba­ma: „Ta­čiau man pa­tin­ka, o sun­ku­mų, ku­rie gal­būt ma­nęs dar lau­kia, ne­bi­jau.“

Mo­ky­tis į Šiau­lius iš­va­žia­vo ir­gi įdo­mu­mo ve­damas.

„Į Šiau­lius – ir­gi kaip į „X fak­to­rių“ – įdo­mu. Bet kartu ir bi­jo­jau: ar įsteng­siu mo­ky­tis. Ne­ži­no­jau, kuo gy­ve­ni­me no­riu bū­ti. Bu­vo įdo­mu iš­va­žiuo­ti, pa­gy­ven­ti be tė­vų, pa­žiū­rė­ti, kaip ten žmo­nės gy­ve­na. O da­bar ten at­ro­do vis­kas ži­no­ma, pa­pras­ta, kaip na­muo­se, kaip ma­ža­me kai­me“, – juo­kia­si Min­dau­gas.

Vai­ki­nas dar nė­ra ap­si­spren­dęs, kur pa­suk­ti. Svars­to, gal vėl ners kaž­kur į ne­ži­no­mą did­mies­tį ir, ži­no­ma, tęs dai­ni­nin­ko stu­di­jas. „Nes mu­zi­kan­tų ge­nai gi­mi­nė­je per ke­lias kar­tas ei­na. Se­ne­lis bu­vo mu­zi­kan­tas, tė­vas, da­bar ir ma­no pa­si­rin­ki­mas – mu­zi­ka“, – sa­ko Min­dau­gas, ti­kin­tis, jog kur to­li beiš­va­žiuo­tų, vi­sa­da grįš ir ne­pa­mirš sa­vo mies­te­lio.

„My­liu Žei­me­lį ir vis­ką kas ja­me“, – pri­si­pa­ži­no iš­ban­dy­mą po­pu­lia­ru­mu pa­ty­ręs žei­me­lie­tis.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Min­dau­gas: „My­liu Žei­me­lį ir vis­ką, kas ja­me.“

As­me­ni­nio al­bu­mo nuotr.

Min­dau­gas Avi­žie­nis į sce­ną ėjo pri­si­min­da­mas sa­vo spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jos pa­ta­ri­mus.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas