(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Iš mėgstamiausių laikraščių redakcijos – su laimėjimais

2017 m. vasario 3 d.

Nuo pat „Šiau­lių kraš­to“ lei­dy­bos pra­džios jį pre­nu­me­ruo­jan­tys, o penk­ta­die­niais ir „Pak­ruo­jo kraš­tą“ gau­nan­tys pa­kruo­jie­čiai Jo­nas ir Snie­guo­lė Ma­si­lio­niai va­kar iš re­dak­ci­jos išė­jo ne­ši­ni lai­mė­ji­mu. Jis su­tuok­ti­niams te­ko 2017-ųjų pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se.

„Šiau­lių kraš­tas“ – mū­sų my­li­miau­sias laik­raš­tis, skai­to­me nuo pat jo gi­mi­mo, – nu­ste­bin­ti pri­zo džiau­gė­si pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­so lai­mė­to­jai. – At­si­ne­šiau tik mai­še­lį lai­mė­ji­mui par­si­neš­ti, o čia be­san­ti di­džiu­lė dė­žė“, – ap­si­džiau­gė Jo­nas Ma­siu­lis.

Ta­čiau la­biau­siai lai­mė­ji­mo pra­džiu­gin­ta bu­vo jo žmo­na po­nia Snie­guo­lė, ati­da­riu­si dė­žę ir iš­vy­du­si pil­ną pri­krau­tą įvai­riau­sios bui­ti­nės che­mi­jos prie­mo­nių.

„Kiek se­niau pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se bu­vo­me lai­mė­ję la­bai gra­žių ka­vos puo­de­lių rin­ki­nį. Da­bar vėl ne­ti­kė­ta ir nau­din­ga do­va­na“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si laik­raš­čio skai­ty­to­jai. Jų už­pil­dy­tas ku­po­nas bu­vo vie­nas iš 800 pre­nu­me­ra­to­rių, da­ly­va­vu­sių šių me­tų kon­kur­se.

Su­tuok­ti­niai pa­sa­ko­ja, kad „Šiau­lių kraš­tą“ pri­sta­tan­ti laik­raš­čių pla­tin­to­ja, jį į pa­što dė­žu­tę įde­da jau šeš­tą va­lan­dą ry­to. Ta­da sku­ba jį pa­siim­ti ir be­veik vi­są per­skai­to iki pus­ry­čių. O po­nia Snie­guo­lė la­biau­siai lau­kia nau­jo kry­žia­žo­džio. Juos spręs­ti – mo­ters ho­bis.

„Kiek­vie­ną nu­me­rį per­skai­to­me nuo pra­džios iki ga­lo, – sa­ko Ma­si­lio­niai. – Mums įdo­mu ras­ti ži­nių apie mums pa­žįs­ta­mus žmo­nes ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.“

Snie­guo­lei – apie Ty­tu­vė­nus. „Ten ma­no kraš­tas“, – šyp­so­si skai­ty­to­ja.

Kiek­vie­ną penk­ta­die­nį su „Šiau­lių kraš­tu“ gau­nan­tys dar ir „Pak­ruo­jo kraš­tą“, Ma­si­lio­niai džiau­gia­si ga­lin­tys su­ži­no­ti vi­sas sa­vai­tės nau­jie­nas, apie ra­jo­no įvy­kius, Sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­lią­ją in­for­ma­ci­ją, kas ra­šo­ma apie ra­jo­no žmo­nes, mies­te­lius ar kai­mus.

„Mums šių dvie­jų laik­raš­čių vi­siš­kai pa­kan­ka, to­dėl ki­tų ­pre­nu­me­ruo­ti ne­be­rei­kia. Esa­me re­dak­ci­jos ma­lo­niai nu­ste­bin­ti dė­me­siu skai­ty­to­jams – džiaugs­mas ne­ti­kė­tai gau­ti di­džiu­lę do­va­ną“, – at­si­svei­kin­da­mi žur­na­lis­tams kal­bė­jo Jo­nas ir Snie­guo­lė Ma­si­lio­niai.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos VAN­SAUS­KIE­NĖS nuotr.

Pak­ruo­jie­čiai Jo­nas ir Snie­guo­lė Ma­si­lio­niai ant­rą kar­tą ta­po „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­so lai­mė­to­jais.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas