(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kontrabandinės cigaretės – po sofa

2017 m. vasario 3 d.

PO­LI­CI­JA IN­FOR­MUO­JA

Su kont­ra­ban­di­niais rū­ka­lais įkliu­vo Ja­vy­do­nių kai­mo gy­ven­to­jas.

Po­li­ci­nin­kai ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad ke­tu­rias­de­šimt de­vy­ne­rių me­tų vy­ras ga­li­mai ne­tei­sė­tai pre­kiau­ja ak­ci­zi­nė­mis pre­kė­mis.

Ap­si­lan­kiu­siems pa­rei­gū­nams paaiš­ki­nus vi­zi­to prie­žas­tį ir pa­klau­sus ar na­muo­se tu­ri ci­ga­re­čių, šei­mi­nin­kas pri­si­pa­ži­no jų tu­rin­tis. Iš po so­fos ja­vy­do­nie­tis iš­trau­kė po­pie­ri­nę dė­žę, ku­rio­je bu­vo 316 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „FEST“, pa­ga­min­tų Bal­ta­ru­si­jo­je.

Ci­ga­re­tės paim­tos ir sau­go­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Dėl pa­žei­di­mo ja­vy­do­nie­čiui gre­sia bau­da nuo tūks­tan­čio pen­kių šim­tų iki ke­tu­rių tūks­tan­čių tri­jų šim­tų eu­rų.

Pa­na­šūs tik­ri­ni­mai ir to­liau bus vyk­do­mi Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Po­li­ci­nin­kai pra­šo gy­ven­to­jų in­for­muo­ti apie pre­kiau­to­jus kont­ra­ban­da ar vie­tas, ku­rio­se ga­li bū­ti lai­ko­mos mi­nė­tos pre­kės. Ga­li­ma apie šiuos pa­žei­di­mus pra­neš­ti ano­ni­mi­niu pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu (8 41) 397 397 ar­ba bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ar­chy­vo nuo­tr.

Ja­vy­do­nių gy­ven­to­jo na­muo­se ras­ta ke­li šim­tai pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas