(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Smurtas prieš vaikus auga sparčiau nei pagalba

2017 m. vasario 3 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Šei­mo­se smur­to prieš vai­kus ne­ma­žė­ja. Vien praė­ju­sią sa­vai­tę, ka­da mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se bu­vo de­gi­na­mos žva­ku­tės už mir­ti­nai šei­mo­je nu­kan­kin­tą ke­tur­me­tį, Pak­ruo­jo ra­jo­ne įvy­ko du prieš vai­kus smur­to at­ve­jai. Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė pri­pa­žįs­ta, skriau­džia­miems vai­kams gel­bė­ti ir pa­dė­ti po­ky­čių rei­kia ir vi­suo­me­nė­je, ir so­cia­li­nė­je po­li­ti­ko­je.

pakruojis@skrastas.lt

Pas psi­cho­lo­gą – ei­lė

Sau­sį Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­dė­ti ke­tu­ri iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl smur­to prieš vai­kus šei­mo­je.

Du ma­ža­me­čiai paim­ti iš tė­vų, ku­rie, bū­da­mi ne­blai­vūs, mu­šė sa­vo vai­kus. Me­di­kų pa­gal­bos ma­žy­liams ne­pri­rei­kė. Vai­kus lai­ki­nai pri­glau­dė gi­mi­nai­čiai.

Sa­vo šei­mo­je smur­tą pa­ty­ru­siems vai­kams nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji gi­mi­nai­čių glo­ba. Jei so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ste­bi­ma šei­ma keis gy­ve­ni­mo bū­dą, at­si­sa­kys ža­lin­gų įpro­čių ir bus už­fik­suo­ti il­ga­lai­kiai tei­gia­mi po­ky­čiai, vai­kai tė­vams ga­li bū­ti grą­žin­ti.

Dar du vai­kai, sau­sį pa­ty­rę šei­mo­je smur­tą, šiuo me­tu yra pa­lik­ti gy­ven­ti na­muo­se. Vie­no vai­ko smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas, jam pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė, drau­džian­ti iš­vyk­ti, ar­tin­tis ir lan­ky­tis na­muo­se, ku­riuo­se vai­kas pa­lik­tas gy­ven­ti.

Ki­tam smur­ta­vi­mu įta­ria­mam vy­rui, re­mian­tis vai­ko ap­klau­sa, bus pa­reikš­ti įta­ri­mai.

Pak­ruo­jo vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė, ko­men­tuo­da­ma pa­sta­ruo­sius du smur­to at­ve­jus tei­gia, kad ne­re­tai sky­riaus spe­cia­lis­tams ap­klau­siant vai­kus dėl pa­tir­to smur­to, vy­res­nie­ji ima neig­ti bu­vę su­muš­ti na­miš­kių. To­kiais at­ve­jais tie­sai at­skleis­ti pa­si­tel­kia­ma psi­cho­lo­go pa­gal­ba.

„Daž­niau­siai mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai at­si­sa­ko mū­sų siū­ly­mo pro­ble­mą ap­tar­ti su psi­cho­lo­gu. Nes tu­ri su­si­for­ma­vę nuo­sta­tą, kad ap­si­lan­ky­ti pas psi­cho­lo­gą yra gė­din­ga“, – si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ja E. Kos­ku­tė.

Pa­sak ve­dė­jos, be­veik vi­sa­da ap­klau­siant smur­tą pa­ty­ru­sius vai­kus, pa­si­tel­kia­ma psi­cho­lo­go pa­gal­ba. Dėl šios sri­ties spe­cia­lis­tų sto­kos Pak­ruo­jy­je su­da­ro­mos vai­kų ei­lės psi­cho­lo­go pa­slau­goms gau­ti.

Per praė­ju­sius me­tus dėl ga­li­mai pa­tir­to ar ma­ty­to smur­to pa­gal­bą te­ko su­teik­ti 298 vai­kams.

Vi­sais at­ve­jais nuo tė­vų ar šei­mos na­rių nu­ken­tė­ję vai­kai yra pai­ma­mi iš šei­mos ar ki­tos vai­ko bu­vi­mo vie­tos. Pir­miau­sia ieš­ko­ma ar­ti­mų gi­mi­nai­čių. Ne­sant jų, vai­kai po­rai die­nų pri­glau­džia­mi Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je. Dėl lai­ki­no­jo prie­globs­čio Sa­vi­val­dy­bė su li­go­ni­ne yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį.

Pa­si­ges­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis daug dis­ku­tuo­ja­ma, kad ins­ti­tu­ci­jos, tu­rin­čios pa­dė­ti nu­skriaus­tiems ar ne­sau­gio­je ap­lin­ko­je at­si­dū­ru­siems vai­kams, tu­rė­tų tar­pu­sa­vy­je bend­rau­ti, da­ly­tis in­for­ma­ci­ja.

Prieš ku­rį lai­ką vie­nos ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jos gy­dy­to­ja apie ri­zi­kos šei­mo­je at­si­ra­du­sį nau­ja­gi­mį su­ži­no­jo tik „mies­te­liui ėmus ūž­ti": žmo­nės ste­bė­jo­si, kad mo­ti­na iki gim­dy­mo gir­ta­vo, neat­ro­dė esan­ti nėš­čia. Ji dėl nėš­tu­mo ne­si­lan­kė ir pas me­di­kus.

Vai­kui gi­mus, in­for­ma­ci­jos, kad am­bu­la­to­ri­jos ap­tar­nau­ja­mo­je zo­no­je at­si­ra­do nau­ja­gi­mis, me­di­kams ne­su­tei­kė jo­kia ins­ti­tu­ci­ja. Apie tai iš gim­dy­mo sky­riaus su­ži­no­jęs ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius vie­tos me­di­kų ir­gi nein­for­ma­vo.

„Mes apie nau­ja­gi­mį su­ži­no­jo­me tik dėl to, kad jis bu­vo pa­lik­tas li­go­ni­nė­je. Jei šei­ma ne­bū­tų bu­vu­si ri­zi­kos šei­mų gru­pė­je, ir mes nie­ko apie tai ne­bū­tu­me su­ži­no­ję“, – re­dak­ci­jai neei­li­nę si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo E. Kos­ku­tė.

Ve­dė­ja pri­pa­ži­no, jog tei­sės ak­tuo­se nė­ra nu­ro­dy­mo gau­ta in­for­ma­ci­ja da­ly­tis su me­di­kais.

“ Mū­sų pa­rei­ga pa­si­rū­pin­ti, kad so­cia­li­nis dar­buo­to­jas lan­ky­tų šią šei­mą. Tai ir bu­vo pa­da­ry­ta, o kad vie­tos gy­dy­to­jas tu­ri ap­lan­ky­ti nau­ja­gi­mį per tris die­nas nuo jo par­ve­ži­mo, man ne­bu­vo ži­no­ma“, – sa­kė E. Kos­ku­tė.

Gy­dy­to­ja, ver­tin­da­ma šią si­tua­ci­ją re­dak­ci­jai sa­kė, jog per men­kas ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mas pa­na­šiais at­ve­jais ga­li bū­ti pa­vo­jaus nau­ja­gi­mio gy­vy­bei prie­žas­ti­mi. Ap­si­lan­kius šio­je šei­mo­je, gy­dy­to­jai te­ko pa­ra­gin­ti tė­vus pa­si­rū­pin­ti bū­ti­niau­sia nau­ja­gi­mio ap­lin­kos šva­ra.

„Ke­lios die­nos prie bak­te­ri­jų ir in­fek­ci­jos ži­di­nio nau­ja­gi­miui ga­lė­jo kai­nuo­ti gy­vy­bę. Ta­da bū­tų ieš­ko­ma, kas ko ne­pa­da­rė, pra­žiū­rė­jo“, – apie ži­ny­bų bend­ra­dar­bia­vi­mo sto­ką rū­pi­nan­tis vai­kų ge­ro­ve sa­ko gy­dy­to­ja.

Smur­to prieš vai­kus dau­gė­ja

Ar suau­gu­sie­ji vis la­biau tam­pa žiau­rūs ir ne­gai­les­tin­gi sa­vo vai­kams? Į šį klau­si­mą pus­me­tį Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui va­do­vau­jan­ti E. Kos­ku­tė at­sa­ko pa­si­tel­ku­si sta­tis­ti­ką.

„Pak­ruo­jo ra­jo­ne per­nai bu­vo 153 ri­zi­kos šei­mos. Jo­se au­ga 375 vai­kai. Per­nai nu­sta­ty­ta 32 smur­to prieš vai­kus at­ve­jai – ly­giai dvi­gu­bai dau­giau nei už­per­nai“, – sa­ko ve­dė­ja.

E. Kos­ku­tė kons­ta­tuo­ja, kad ne tik dau­gė­ja smur­to šei­mo­se, bet ir vi­suo­me­nė šiam reiš­ki­niui tam­pa ne­pa­kan­tes­nė. Ta­čiau dau­gė­ja ri­zi­kos šei­mų. Nuo sau­sio pir­mo­sios šį są­ra­šą pa­pil­dė dar sep­ty­nios vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ir da­bar vai­kų tei­sių gy­nė­jų aki­ra­ty­je 160 ri­zi­kos šei­mų.

Kas­die­nė šių šei­mų prie­žiū­ra ir kont­ro­lė ten­ka so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro dar­buo­to­jams. Vien Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je yra 33 ri­zi­kos šei­mos. Jas lan­ky­ti, ste­bė­ti, kaup­ti in­for­ma­ci­ją, ją sis­te­min­ti pa­ves­ta dviem dar­buo­to­jams. To­kį pat dar­bą Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je su 26 ri­zi­kos šei­mo­mis ir­gi at­lie­ka du so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro dar­buo­to­jai.

Ar toks dar­bo krū­vis įma­no­mas ir ar pa­ves­tas dar­bas rea­liai at­lie­ka­mas?

E. Kos­ku­tė ki­tos tar­ny­bos (So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro) dar­bo ver­tin­ti ne­sii­ma, ta­čiau pa­brė­žia, jog dar­bas su šio­mis šei­mo­mis – ir sky­riaus pa­rei­ga.

„Ma­no nuo­mo­ne, so­cia­li­nes pa­slau­gas rei­kė­tų plės­ti, kad bū­tų su­da­ry­tas jų komp­lek­sas ir vai­kams. To­kį po­rei­kį ro­do šian­die­nos gy­ve­ni­mas, smur­to prieš vai­kus at­ve­jai. Ta­čiau tai – ir ra­jo­no sky­riaus, ir vals­ty­bės spren­di­mai“ – sa­ko ve­dė­ja.

„Vi­suo­me­nė tu­ri keis­tis“

E. Kos­ku­tės įsi­ti­ki­ni­mu, vi­suo­me­nė tu­ri keis­tis ir keis­ti po­žiū­rį į vai­kų auk­lė­ji­mą.

„Pir­miau­sia rei­kia ir bū­ti­na vi­suo­me­nę švies­ti, ug­dy­ti po­zi­ty­vią tė­vys­tę. Jei dar yra vie­šai pa­si­sa­kan­čių, jog fi­zi­nės baus­mės vai­kams yra ga­li­mos, tai apie ko­kį so­cia­li­nių pa­slau­gų pa­ke­tą vai­kams ga­li­me kal­bė­ti?“, – ste­bi­si ve­dė­ja.

Ta­čiau kol lai­do­ja­mi šei­mo­se nu­žu­dy­ti vai­kai, kaip gais­ro ge­si­ni­mas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas steig­ti pa­pil­do­mus spe­cia­lis­tų eta­tus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riuo­se.

E. Kos­ku­tė mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti dar pen­kis eta­tus – ke­tu­riems spe­cia­lis­tams ir vai­ruo­to­jui. Kad skriau­dą šei­mo­je pa­ty­rę vai­kai ope­ra­ty­viau su­lauk­tų pa­gal­bos ir kad ne­pa­si­kar­to­tų Kė­dai­nių at­ve­jis, kai apie pa­tė­vio mu­ši­mą pra­bi­lęs vai­kas tą pa­čią die­ną bu­vo grą­žin­tas į šei­mą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ro­za­li­mie­čiai so­li­da­ri­za­vo­si ak­ci­jo­je prieš smur­tą – Pak­ruo­jo ra­jo­ne pa­sta­rai­siais me­tais smur­to prieš vai­kus at­ve­jų pa­dau­gė­jo dvi­gu­bai.

Au­to­rės nuo­tr.

Pak­ruo­jo ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė vi­lia­si, jog iš­gy­ven­din­ti smur­tą prieš vai­kus ga­li pa­dė­ti vi­suo­me­nės švie­ti­mas bei so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­ra.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas