(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Paviljonai keleiviams – keturiose stotelėse

2017 m. vasario 3 d.

Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­no ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no prio­ri­te­ti­nį pa­vil­jo­nų ke­lei­viams sta­ty­bų są­ra­šą. To­kio są­ra­šo pa­gei­da­vo „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“, iki 2020-ųjų Pak­ruo­jo ra­jo­ne nu­ma­tę įreng­ti ke­tu­ris pa­vil­jo­nus vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių au­to­bu­sų sto­te­lė­se.

Ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­tas 35 au­to­bu­sų sto­te­lių są­ra­šas. Jis bu­vo su­da­ry­tas re­mian­tis gy­ven­to­jų, se­niū­ni­jų pra­šy­mais įreng­ti pa­vil­jo­nus, kad lau­kiant au­to­bu­sų bū­tų kur slėp­tis nuo dar­ga­nų ar vė­jo.

Ko­mi­si­jos spren­di­mu, prio­ri­te­ti­nia­me są­ra­še pir­mu nu­me­riu įra­šy­ta pa­vil­jo­no bū­ti­ny­bė Lin­ku­vo­je, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je (va­žiuo­jant iš Lin­ku­vos link Pak­ruo­jo) prie se­no­jo ge­le­žin­ke­lio san­dė­lio.

Ant­ras są­ra­še – ke­lei­vių pa­vil­jo­nas Pa­mū­šio kai­mo (Klo­vai­nių se­niū­ni­jo­je) au­to­bu­sų sto­te­lė­je. Tre­čias pa­vil­jo­nas iki 2020-ųjų tu­rė­tų at­si­ras­ti Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės au­to­bu­sų su­sto­ji­me tarp „Lu­koil“ de­ga­li­nės ir sta­dio­no. Ket­vir­ta­sis pa­vil­jo­nas – Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos Pa­mū­šio kai­me.

Ke­li­nin­kų pra­šy­tą­jį ke­tu­rių au­to­bu­sų su­sto­ji­mų są­ra­šą ko­mi­si­ja pa­pil­dė į prio­ri­te­tus įtrauk­da­ma dar ke­tu­rių ke­lei­vių pa­vil­jo­nų bū­ti­nu­mą Bal­sių, Prei­čiū­nų, Šu­kio­nių ir Guos­ta­ga­lio kai­muo­se.

Pa­sak ko­mi­si­jos na­rio Gin­ta­ro Ma­kaus­ko, są­ra­šas pa­teik­tas dvi­gu­bai di­des­nis, kad ke­li­nin­kai tu­rė­da­mi pa­pil­do­mų lė­šų, ar pla­nuo­da­mi jas šiam tiks­lui, ma­ty­tų pa­vil­jo­nų po­rei­kio vie­tas.

Į pa­pil­do­mą są­ra­šą ne­pa­te­ko ro­za­li­mie­čių dau­giau kaip de­šimt­me­tį siun­čia­mi pra­šy­mai Sa­vi­val­dy­bei ir po­li­ti­kams įreng­ti pa­vil­jo­ną au­to­bu­sų sto­te­lė­je prie ke­lio Pak­ruo­jis – Smil­giai (ke­lio de­ši­nė­je, va­žiuo­jant link Pa­ne­vė­žio).

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, vi­ce­me­ras Jo­nas Juo­za­pai­tis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog priim­tas spren­di­mas kreip­tis į ke­lei­vių ve­žė­jus (iš­sky­rus va­žiuo­jan­čius eksp­re­so marš­ru­tais), kad šie iš Ro­za­li­mo ke­lei­vius paim­tų už­suk­da­mi į mies­te­lį.

To­kio spren­di­mo im­ta­si ži­nant ke­li­nin­kų po­zi­ci­ją, ku­rią jie grin­džia tei­sės ak­tais bei pro­gra­mo­mis, kad ant­ras ke­lei­vių pa­vil­jo­nas prie mies­te­lio ne­bus sta­to­mas. Nes dar esą mies­te­lių, kurių vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se nė­ra nė vie­nos au­to­bu­sų sto­te­lės su pa­vil­jo­nu.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf. (J.Van­saus­kie­nė)

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas