(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Krašto žinios

SPORTAS

2017 m. vasario 3 d.

DVI­RA­ČIAI. Sa­vait­ga­lį Pa­ne­vė­žy­je, „Ci­do“ are­no­je, su­reng­to­se tarp­tau­ti­nė­se „El-Eko Sport“ klu­bo dvi­ra­čių tre­ko var­žy­bo­se Pak­ruo­jo spor­to cent­ro spor­ti­nin­kes ly­dė­jo sėk­mė.

Dvie­jų ki­lo­met­rų as­me­ni­nė­se per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se Kris­ti­na Kaz­laus­kai­tė pel­nė ant­rą­ją, o Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė – tre­čią­ją vie­tas.

V. Šums­ky­tė ta­po 500 met­rų pa­vie­nio star­to lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­ja. Arū­nė Sa­vi­čiū­tė fi­ni­ša­vo ant­ra, o K. Kaz­laus­kai­tė – ket­vir­ta.

V. Šums­ky­tė trium­fa­vo ir 12 ki­lo­met­rų (48 ra­tai) gru­pi­nė­se lenk­ty­nė­se dėl taš­kų, užė­mė at­rą­sias vie­tas dvie­jų ki­lo­met­rų po­ri­nė­se lenk­ty­nė­se bei skre­čo rung­ty­je.

Atk­rin­ta­mo­sio­se lenk­ty­nė­se Vik­to­ri­ja bu­vo pir­ma, o K. Kaz­laus­kai­tė li­ko tre­čia.

Šio­se var­žy­bo­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no per 130 dvi­ra­ti­nin­kų iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos ir Lie­tu­vos.

IM­TY­NĖS. Sa­vait­ga­lį Vil­niaus at­vi­ra­me grapp­ling im­ty­nių čem­pio­na­te spor­to klu­bo „SKOR­PIO­NAS-BJJ“ imtynininkai lai­mė­jo ke­tu­ris auk­so, po vie­ną si­dab­ro ir bron­zos me­da­lius.

Man­tas Kil­da, Ed­ga­ras Čei­lit­ka, Ne­das Ud­rė­nas ir Lu­kas Ku­ta­vi­čius pa­si­puo­šė auk­su.

Ka­ro­lis Bu­lai­tis iš­ko­vo­jo si­dab­ro, o Lu­kas Jur­gai­tis – bron­zos me­da­lius.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos ra­jo­nų jau­nių ir jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se ra­jo­no leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ne vie­ną me­da­lį.

Jau­ni­mo gru­pė­je po du me­da­lius lai­mė­jo Kris­tu­pas Ma­ce­vi­čius ir Vil­ma Mar­cin­ke­vi­čiū­tė. Kris­tu­pas bu­vo ant­ras 300 met­rų ir tre­čias 60 met­rų bė­gi­muo­se.

Jau­nių gru­pė­je var­žę­sis Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius tri­jų ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jos bė­gi­me fi­ni­ša­vo tre­čias, dvie­jų – ket­vir­tas.

Ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je Ger­da Ta­mo­šaus­kai­tė pel­nė penk­tą­ją vie­tą. Dmit­rij Ma­gas 60 met­rų nu­bė­go try­lik­tas.

KREP­ŠI­NIS. Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL) pir­me­ny­bė­se B di­vi­zio­ne run­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ na­muo­se šven­tė per­ga­lę: „Jur­bar­ko“ eki­pos žai­dė­jai įveik­ti re­zul­ta­tu 81:80 (19:26,14:14,19:21,19:10).

To­mo Du­ros krai­tė­je – 19 taš­kų, Dai­va­ro Pa­kark­lio – 16.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai iš­lie­ka tre­čio­je RKL B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je.

* Tę­sia­si ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bės AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti. Žais­tos ant­ro­jo eta­po var­žy­bos dėl „Di­džio­sios“ ir „Ma­žo­sios“ tau­rių.

„Bhaa“ įvei­kė „Par­ke­tą-Kan­ru­gę-Dav­rą“ re­zul­ta­tu 101:88.

Re­zul­ta­ty­viau­si „Bhaa“ eki­po­je bu­vo A. And­ru­šai­tis (45 taš­kai), A. Šnapš­tys (15), A. Ba­go­čius (18), „Par­ke­to-Kan­ru­gės-Dav­ros“ – A. Še­fe­ris (18), E. Ta­ku­še­vi­čius (19), A. Stal­ma­čen­ka (22).

„Klo­vai­nių“ krep­ši­nin­kai pri­ver­tė nu­si­leis­ti „Alytuką” re­zul­ta­tu 74:71.

„Klo­vai­niams“ 30 taš­kų pel­nė T. Du­ra, T. Mi­siū­nas 10, V. Ka­ni­šaus­kas 15, „Alytukui” – E. Or­vi­das 20, E. Sta­pu­lio­nis 15.

SC pra­lai­mė­jo „Me­di­ko­nių“ ko­man­dai re­zul­ta­tu 81:109.

SC žai­dė­jas T. Ja­ro­še­vi­čius var­žo­vams at­sei­kė­jo 43 taš­kus, A. Dru­sas 16. „Me­di­ko­nių“ eki­po­je re­zul­ta­ty­vu­mu su 25 taš­kais pa­si­žy­mė­jo E. Poš­kus, P. Mal­čiaus­kas su 18, T. Poš­kaus­kas su 28, J. Na­vac­kas su 16.

„Do­lo­mi­tas“ nu­ga­lė­jo „Ai­gi­mą“ re­zul­ta­tu 85:65.

„Do­lo­mi­to“ krep­ši­nin­kas E. Ka­zo­kai­tis į prie­ši­nin­kų krep­šį įme­tė 42 taš­kus, R. Truš­kaus­kas 18. „Ai­gi­mo­je“ su­ži­bė­jo M. Vir­bi­las su 30 taš­kų, M. Nor­vi­la su 21.

„Vil­ra­gė“ nu­si­lei­do „Bar­diš­kiams“ re­zul­ta­tu 63:66.

„Vil­ra­gės“ žai­dė­jo M. Be­ne­šiū­no są­skai­to­je 22 taš­kai, R. Be­ne­šiū­no –16. „Bar­diš­kiams“ po 16 taš­kų pel­nė O. Viz­bic­kas ir M. Ru­dzins­kas, T. Ki­zi­nis 12.

FUT­BO­LAS. Tę­sia­si ra­jo­no 5x5 ma­žo­jo fut­bo­lo UAB „Kan­ru­gė­lė“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bės.

SC- 1 fut­bo­li­nin­kai pra­lai­mė­jo LSDP re­zul­ta­tu 2:3.

„Te­cha­sas“ su­triuš­ki­no SC-2 re­zul­ta­tu 9:2.

„Bhaa“ ir SC-3 ko­man­dų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si pa­sta­ro­sios pra­lai­mė­ji­mu – 16:4.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:27
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />