(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. vasario 3 d.

Gir­tas mu­šė ma­ža­me­tę

Praė­ju­sio sek­ma­die­nio vė­lų va­ka­rą ( tarp 22 val. ir 23 val.) Ge­tau­tų kai­me, sa­vo na­muo­se, ne­blai­vus (2,33 pro­m.) tė­vas smur­ta­vo prieš ma­ža­me­tę duk­rą. Nu­ken­tė­ju­siai mer­gai­tei vei­do su­mu­ši­mas gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai. 1966 me­tais gi­męs tė­vas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Gir­tas mu­šė mo­ti­ną

Sau­sio 31-ąją apie 11.30 va­lan­dą Lai­puš­kių kai­me konf­lik­to me­tu ne­blai­vus (2,29 pro­m.) de­vy­nio­lik­me­tis, su­mu­šė ne­blai­vią (1,22 pro­m.) mo­ti­ną, gi­mu­sią 1971 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į me­di­kus ne­si­krei­pė. Vai­ki­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Mu­šė gir­tą bro­lį

Sau­sio 29-ąją 16 va­lan­dą Me­di­ko­nių kai­me konf­lik­to na­muo­se me­tu vy­ras, gi­męs 1982 me­tais su­mu­šė gir­tą (3,53 pro­m.) bro­lį, gi­mu­sį 1987 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sy­sis į gy­dy­mo įstai­gą ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas.

Su­mu­šė ne­pa­žįs­ta­mas

Sau­sio 29-ąją 20 va­lan­dą Pak­ruo­jy­je (tiks­li vie­ta ne­nus­ta­ty­ta) ne­pa­žįs­ta­mas as­muo konf­lik­to me­tu su­mu­šė ne­blai­vų vy­rą, gi­mu­sį 1978 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ki­tą die­ną krei­pė­si į Pak­ruo­jo po­lik­li­ni­ką, kur jam diag­no­zuo­ta no­sies lū­žis ir vei­do su­mu­ši­mas. Vy­ras gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Šmi­ri­nė­ja va­gys

Sau­sio 26 die­ną (tarp 16 val. ir 21val.) , Žei­me­lio Ža­lio­sios gat­vė­je iš neapt­ver­tos so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je esan­čios neuž­ra­kin­tos mal­ki­nės pa­grob­tas mo­te­riš­kas dvi­ra­tis ir kir­vis „Fis­kar“. Tur­ti­nė ža­la – 200 eu­rų.

Tarp sau­sio 25-osios ir va­sa­rio 1-osios Ska­ru­lių kai­me, at­len­kus pa­ka­bi­na­mos spy­nos lai­kik­lį, iš ne­gy­ve­na­mo na­mo pa­grob­ti įvai­rūs na­mų apy­vo­kos daik­tai. Tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.

Ap­lai­du­mas – 5000 eu­rų sko­los

2016-ųjų va­sa­rio ar ko­vo mė­ne­sį Pak­ruo­jy­je, dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų bend­ri­ja ,,M“ ga­vo iš UAB ,,Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ pra­ne­ši­mą, kad dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų bend­ri­ja yra įsi­sko­li­nus 5000 eu­rų už ši­lu­mos tie­ki­mą. Pa­reiš­ki­mo ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad bu­vu­si dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­jos bu­hal­te­rė, gi­mu­si 1980 me­tais, ap­lai­džiai vyk­dė ap­skai­tos tvar­ky­mą.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas