(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 3 d.

Rei­ka­la­vi­mas kont­ro­liuo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą

2017 me­tų sau­sio 23 die­ną gau­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ap­skri­ty­je tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mas nea­ti­dė­lio­jant įgy­ven­din­ti LR vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, reg­la­men­tuo­jan­čias Kont­ro­lės ko­mi­te­to (pir­mi­nin­kas – Vir­gi­ni­jus Gri­go­nis) veik­lą. Me­rui ad­re­suo­ta­me raš­te pra­šo­ma nea­ti­dė­lio­jant pa­rei­ka­lau­ti, kad ko­mi­te­tas at­si­skai­ty­tų už 2016 me­tų veik­lą bei pa­teik­tų tvir­tin­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to 2017 me­tų veik­los pro­gra­mą.

Kaip ži­nia, Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą siū­lo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ma­žu­ma (opo­zi­ci­ja), o Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos reg­la­men­to 143 punk­tas api­brė­žia net aš­tuo­nias įga­lio­ji­mų po­zi­ci­jas, įpa­rei­go­jan­čias ko­mi­te­tą rim­tai ir at­sa­kin­gai veik­lai.

Dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo klau­si­mai ap­tar­ti su Sei­mo na­riais

Sau­sio 30 die­ną Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo ir ki­tus ak­tua­lius klau­si­mus sa­vi­val­dy­bių me­rai, vers­lo ir re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vai svars­tė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Sei­mo Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, dvi­na­rė rink­lia­va tu­ri bū­ti taiko­ma nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos. Nau­jo­vės tiks­las – gy­ven­to­jų ska­ti­ni­mas rū­šiuo­ti at­lie­kas, nes kin­ta­mo­ji rink­lia­vos da­lis pri­klau­sys nuo su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kio. Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai ar­gu­men­ta­vo, jog reik­tų keis­ti Vy­riau­sy­bės 2016 me­tų ba­lan­džio 20 die­nos nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tą rink­lia­vos nu­sta­ty­mo me­to­di­ką, ypač dėl vers­lo įmo­nių. Be to, jau da­bar aiš­ku, jog su dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mu rink­lia­vos dy­dis di­dės, nes au­ga rink­lia­vos ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tai, pri­si­de­da vals­ty­bės įves­tas mo­kes­tis už at­lie­kų ša­li­ni­mą są­var­ty­ne bei tu­ri bū­ti den­gia­mos at­lie­kų me­cha­ni­nio–bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nio vei­ki­mo są­nau­dos.

Va­sa­rio 1 die­ną po­sė­džia­vu­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko po­tvar­kiu MV-57 su­da­ry­ta dar­bo gru­pė priė­mė spren­di­mą pa­reng­ti ir va­sa­rio mė­ne­sį Ta­ry­bos po­sė­dy­je teik­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rink­lia­vos ar ki­tos įmo­kos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos pro­jek­tus.

Pas­kelb­tas pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­sas

Sau­sio 31 die­ną įvy­ku­sia­me Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­ruo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos (pir­mi­nin­kas – Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Mi­siū­nas) po­sė­dy­je nu­spręs­ta pa­skelb­ti vie­šą pro­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš 2017 me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų, at­ran­kos kon­kur­są.

Pro­jek­tai tu­ri bū­ti ren­gia­mi pa­gal pa­raiš­kos for­mą, pa­tvir­tin­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2009 me­tų ba­lan­džio 28 die­nos įsa­ky­mu Nr. A-182e (pa­raiš­kos for­mą ir in­for­ma­ci­ją apie kon­kur­są ra­si­te www.pa­kruo­jis.lt).

Pro­jek­tai tu­ri bū­ti pa­teik­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ad­re­su: 101 kab., Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis, iki 2017 m. va­sa­rio 24 d. 16.00 val. ra­šy­ti­ne ir elekt­ro­ni­ne for­ma el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.

Po­sė­džia­vo Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja

Sau­sio 31 die­ną įvy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos (pir­mi­nin­kas – me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis) po­sė­dis. Ko­mi­si­jos na­riai svars­tė 10 klau­si­mų. At­siž­vel­giant į Grik­pė­džių kai­mo bend­ruo­me­nės ir se­niū­ni­jos pra­šy­mus, Grik­pė­džių kai­me nu­spręs­ta pa­sta­ty­ti 13 ke­lio ženk­lų: aš­tuo­nis ženk­lus „201. Pag­rin­di­nis ke­lias“ ir pen­kis „203. Duo­ti ke­lią“. O ženk­lą, in­for­muo­jan­tį apie au­to­bu­sų su­sto­ji­mo vie­tą, iš se­no­sios vie­tos per­kel­ti į nau­jai įreng­tą.

Po­sė­dy­je taip pat svars­ty­ti Spor­to cent­ro, dvie­jų gy­ven­to­jų, vie­nas Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos ir du Klo­vai­nių se­niū­ni­jos pra­šy­mai. Po­sė­dy­je da­ly­va­vę Klo­vai­nių ir Ro­za­li­mo se­niū­ni­jų se­niū­nai su­si­rū­pi­nę eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių įren­gi­mu, ku­rioms ko­mi­si­ja pri­ta­rė ir dėl jų įgy­ven­di­ni­mo pa­siū­lė kreip­tis į VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“. Taip pat ap­svars­ty­tas VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ raš­tas „Dėl ke­lei­vių lau­ki­mo pa­vil­jo­nų įren­gi­mo“. Pla­nuo­ja­ma 2017–2020 me­tais Pak­ruo­jo ra­jo­ne įreng­ti ke­tu­ris ke­lei­vių lau­ki­mo pa­vil­jo­nus. Ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mu, pir­miau­sia to­kie pa­vil­jo­nai bus įreng­ti Lin­ku­vos mies­to Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je (prie san­dė­lio), Klo­vai­nių se­niū­ni­jos Pa­mū­šio kai­me, Pak­ruo­jo mies­to Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je (prieš sta­dio­ną) ir Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos Pa­mū­šio kai­me.

Mo­bi­li­za­ci­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis 2017“ vyks ir Pak­ruo­jy­je

Sau­sio 31 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vų su­si­ti­ki­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vais dėl Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ren­gia­mų mo­bi­li­za­ci­nių pra­ty­bų „ŽAI­BO KIR­TIS 2017“. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo pla­na­vi­mo val­dy­bos Mo­bi­li­za­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas plk. ltn. Dai­nius Kaz­laus­kas pri­sta­tė vals­ty­bės mo­bi­li­za­ci­jos, prii­man­čio­sios ša­lies pa­ra­mos ir pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ti­ką, bend­ra­dar­bia­vi­mą su sa­vi­val­da, mo­bi­li­za­ci­nes pra­ty­bas „ŽAI­BO KIR­TIS 2017“. Bu­vo ap­tar­tos sa­vi­val­dy­bės ci­vi­lių me­di­kų da­ly­va­vi­mo pra­ty­bo­se ga­li­my­bės, dis­ku­tuo­ta apie sa­vi­val­dy­bės pa­si­ren­gi­mą mo­bi­li­za­ci­nių už­duo­čių vyk­dy­mui.

Pra­ty­bo­se bus stei­gia­mas (mo­bi­li­za­ci­nis) šau­ki­mo punk­tas. Į jį pir­mi­niam svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mui tu­rės bū­ti pri­sta­ty­ti iš anks­to in­for­muo­ti pi­lie­čiai, ku­rie įtrauk­ti į ak­ty­vio­jo ir mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo są­ra­šus. Po pra­ty­bų da­lis pi­lie­čių bus pa­kvies­ti į vė­liau vyk­sian­čius kar­to­ti­nius ka­ri­nius mo­ky­mus. Pra­ty­bos pla­nuo­ja­mos šie­met ge­gu­žės 5 de­ną.

Ieš­ko­ma vi­siems priim­ti­no spren­di­mo

Sau­sio 26 die­ną įvy­ku­sia­me Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je smul­kių­jų ra­jo­no vers­li­nin­kų pra­šy­mu iš dar­bot­var­kės bu­vo iš­brauk­tas klau­si­mas „Dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2014 m. lapk­ri­čio 20 d. spren­di­mo Nr. T-342 „Dėl Vie­ti­nės rink­lia­vos už lei­di­mo iš­da­vi­mą pre­kiau­ti (teik­ti pa­slau­gas) Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“. Šis vie­ti­nę rink­lia­vą reg­la­men­tuo­jan­tis klau­si­mas bu­vo pa­reng­tas, nes nuo 2017 me­tų va­sa­rio 1 die­nos stab­do­mos gry­nų­jų pi­ni­gų ope­ra­ci­jos se­niū­ni­jo­se, vie­ti­nė rink­lia­va ne­bus ren­ka­ma Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos se­niū­ni­jo­se, o bus mo­ka­ma tie­sio­giai į Sa­vi­val­dy­bės pa­ja­mų su­ren­ka­mą­ją są­skai­tą. At­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją, šiuo me­tu ieš­ko­ma vi­soms pu­sėms pa­lan­kaus spren­di­mo – klau­si­mas bus svars­to­mas va­sa­rio 3 die­ną vyk­sian­čia­me smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir rink­lia­vos ad­mi­nist­ra­to­rių su­si­ti­ki­me.

Ap­tar­ti bu­vu­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­to ir Lais­vės aikš­tės tvar­ky­bos pro­jek­tų pa­siū­ly­mai

Šią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai kar­tu su pro­jek­to ren­gė­jais iša­na­li­za­vo pa­reng­tus bu­vu­sios se­no­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės-sto­gi­nės ir Lais­vės aikš­tės tvar­ky­bos pro­jek­tų va­rian­tus, pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus, pa­gal ku­riuos bus at­lie­ka­mi pro­jek­tų ko­re­ga­vi­mo dar­bai. Pas­ta­tas bus tvar­ko­mas įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­to (uni­ka­lus ko­das 30734) tvar­ky­ba ir pri­tai­ky­mas vie­šo­sioms ir kul­tū­ros reik­mėms“ (pro­jek­tas įtrauk­tas į Šiau­lių re­gio­no 2014–2020 me­tų plėt­ros pla­ną). Lais­vės aikš­tės tvar­ky­bos dar­bai bus at­lie­ka­mi įgy­ven­di­nant Šiau­lių re­gio­no in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mą. Nu­ma­to­ma ties­ti Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­tui eksp­loa­tuo­ti rei­ka­lin­gus in­ži­ne­ri­nius tink­lus, at­nau­jin­ti aikš­tės dan­gą, įreng­ti nau­jus ve­jos plo­tus, ma­žą­ją ar­chi­tek­tū­rą, ap­švie­ti­mą.

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­dui – 25

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das sau­sio 30 die­ną mi­nė­jo sa­vo veik­los 25-me­tį. Ta pro­ga va­sa­rio 1 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je bu­vo su­reng­tas Fon­do Pa­dė­kos par­tne­riams, rė­mė­jams, bi­čiu­liams va­ka­ras-kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą“, ku­ria­me da­ly­va­vo apie 50 at­li­kė­jų: ope­ros so­lis­tai, Na­cio­na­li­nių bei Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tai, jau­nie­ji ta­len­tai, gar­sūs inst­ru­men­ti­nin­kai, cho­ras „Da­gi­lė­lis“. Veik­los su­kak­ties pro­ga fon­dą pa­svei­ki­no Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Pu­pi­nie­nė, Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gė Sand­ra Vai­tie­kū­nie­nė ir Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2016 m. spa­lio 27 d. spren­di­mu Nr. T-304 Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do di­rek­to­rei Liu­ci­jai Stul­gie­nei su­teik­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das. Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos gerb. L. Stul­gie­nei bus įteik­tos Va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.

Vy­riau­sy­bės na­riai pa­skel­bė gy­ven­to­jų priė­mi­mo gra­fi­ką

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės na­riai pa­skel­bė gy­ven­to­jų priė­mi­mo Vy­riau­sy­bės prii­ma­ma­ja­me (Ge­di­mi­no pr. 11, Vil­nius) 2017 me­tų vasario–kovo mė­ne­siais gra­fi­ką. Už­si­re­gist­ruo­ti į Vy­riau­sy­bės na­rių priė­mi­mą ga­li­ma tel. 8 706 63 711, pa­tei­kus pra­šy­mus raš­tu, elekt­ro­ni­niu pa­štu LRVkanceliarija@lrv.lt ar at­vy­kus į Vy­riau­sy­bės prii­ma­mą­jį (Ge­di­mi­no pr. 11, Vil­nius), taip pat už­pil­dant elekt­ro­ni­nę re­gist­ra­ci­jos for­mą ad­re­su http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vy­riau­sy­bes-na­rius.

Vy­riau­sy­bės na­rių gy­ven­to­jų priė­mi­mo gra­fi­kas pa­skelb­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, in­for­ma­ci­ją apie priė­mi­mo lai­ką tu­ri ir ra­jo­no se­niū­nai.

Kvie­čia­me į uk­rai­nie­čių šo­kių an­samb­lio kon­cer­tą

Va­sa­rio 13 die­ną 18 val. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re kon­cer­tuos cho­reog­ra­fi­nis an­samb­lis „Vdoch­no­vie­nia“ iš Ma­riu­po­lio (Uk­rai­nos). Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Pak­ruo­jo RO­TA­RY klu­bas, ren­gi­nio rė­mė­jas – Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ren­gi­nys NE­MO­KA­MAS.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas