(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Žuvingiausias tvenkinys žvejų nenuvylė

2017 m. vasario 9 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo ra­jo­no Bal­tau­sių tven­ki­nys ne­to­li Žei­me­lio lai­ko­mas žu­vin­giau­siu ra­jo­no van­dens tel­ki­niu, ne­nu­vi­lia po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jų. Tris­de­šimt trys žve­jai ke­tu­rias va­lan­das var­žę­si dėl ge­riau­sio lai­mi­kio, iš­trau­kė 66 ki­log­ra­mus žu­vų.

pakruojis@skrastas.lt

Va­di­na­ma bal­tą­ja žu­vi­mi dos­nų Bal­tau­sių tven­ki­nį ži­no ne tik ap­lin­ki­nių ra­jo­nų žve­jai. Jis lai­ko­mas žu­vi­ngiau­siu po to, kai žu­vys dėl eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos šį ru­de­nį bu­vo iš­nai­kin­tos Pet­rai­čių tven­ki­ny­je.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ant Bal­tau­sių tven­ki­nio le­do į žūk­lės var­žy­bas „Kuo­ja 2017“ su­si­rin­ko per tris­de­šimt žve­jų mė­gė­jų. Var­žy­bas or­ga­ni­za­vęs žei­me­lie­čių žve­jų klu­bas „Berž­ta­lis“, ža­dė­jo ge­rą lai­mi­kį.

Var­žy­bų ant Bal­tau­sių tven­ki­nio le­do ge­riau­sias lai­mi­kis bu­vo šiau­lie­čio Vai­do­to Ežers­kio krep­šy­je. Vy­ras iš­trau­kė 4,835 ki­log­ra­mo žu­vų. Ant­ro­ji vie­ta te­ko Egi­di­jui Pa­liu­liui iš Jo­niš­kio. Žve­jo lai­mi­kis – 4,395 ki­log­ra­mo žu­vų. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas Mo­des­tas Mac­ko­nis iš Pak­ruo­jo su­žve­jo­jo 4,185 ki­log­ra­mo žu­vų.

Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Pak­ruo­jo sky­riaus at­sto­vas My­ko­las Ar­ci­ma­vi­čius sa­ko, jog vie­na iš tel­ki­nių žu­vin­gu­mo skir­tu­mo prie­žas­čių ga­li bū­ti ūd­ros. Į rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tas van­dens gy­vū­nas min­ta žu­vi­mi, įsi­kū­ręs prie tel­ki­nio ją in­ten­sy­viai nai­ki­na.

„Tu­ri­me ži­nių, kad ūd­ros gy­ve­na Pak­ruo­jo tven­ki­ny­je, yra įta­ri­mų, kad jų at­si­ra­dę ir Lai­čių tven­ki­ny­je. Jei jos pa­plis ir į ki­tus tven­ki­nius, žu­vų ne­be­tu­rė­si­me“, – dėl ūd­rų po­pu­lia­ci­jos įta­kos žu­vi­vai­sai bai­mi­na­si M. Ar­ci­ma­vi­čius.

Ra­jo­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tvir­ti­na, kad ūd­ros bu­vo pa­ste­bė­tos že­miau Dva­riu­kų už­tvan­kos. Šių re­tų gy­vū­nų pa­pli­ti­mas ki­to­se ra­jo­no vie­to­vė­se dar ne­fik­suo­tas.

Min­dau­go RU­SI­NO nuo­tr.

Var­žy­bų da­ly­vius ly­dė­jo sėk­mė: vie­nus džiu­gi­no ge­ras lai­mi­kis, ki­tus – dar ir pri­zai. Juos išdalijo klu­bo „Berž­ta­lis“ va­do­vas Eri­kas Druk­te­nis.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas