(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

KLAUSIAME

2017 m. vasario 10 d.

Ar pri­ta­ria­te ban­kų nau­jo­vei at­si­sa­ky­ti gry­nų­jų ir pe­rei­ti prie elekt­ro­ni­nės pi­ni­gi­nės – ban­ko kor­te­lės?

Jo­nas JA­SIŪ­NAS, sen­jo­ras

– Man be gry­nų pi­ni­gų gy­ven­ti ne­pa­vyk­tų. Kaip anū­kams pa­duo­čiau ki­šen­pi­ni­gių? Kaip jie ko­kį ska­nu­my­ną be gry­nų kios­ke­ly­je nu­si­pirks? Ne­gi ir juo­se kor­te­lių nu­skai­ty­mo apa­ra­tus pa­sta­tys? Pap­ras­tam žmo­gui gy­ven­ti be tik­rų pi­ni­gų ki­še­nė­je sun­ku. Jei­gu aš pa­si­sam­džiau žmo­gų į pa­gal­bą, tai kaip aš jam at­si­skai­ty­čiau. Dėl tri­jų eu­rų lėk­ti į ban­ką? O jei jis ban­ko­ma­to kor­te­lės ne­tu­ri? To­kia nau­jo­vė tik did­mies­čiams, o ne mums.

Sta­sys KIL­ČIAUS­KAS, miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jas:

– Ma­nau, kad pe­rė­ji­mas nuo tik­rų pi­ni­gi­nių, prie kor­te­lių yra nau­jas ban­kų už­dar­bio pla­nas. Jis žmo­gui ne­duo­da jo­kios nau­dos. Gal net at­virkš­čiai, nes už kiek­vie­ną at­si­skai­ty­mą kor­te­le ban­kai nu­sii­ma ir sau.

Ma­nau, kad be gry­nų­jų ki­še­nė­je gy­ven­ti ne­pa­vyks. Sun­kiau­sia bus se­nu­kams. Jei anks­čiau pa­štas pen­si­jas pri­sta­ty­da­vo į na­mus ir žmo­gus sa­vo pi­ni­gus tu­rė­jo pa­ts, tai da­bar pen­si­jos bus ban­ke ir žmo­gui teks pa­čiam jį pa­siek­ti, kad pa­siim­tų pen­si­ją. Apie se­nu­kus ne­pa­gal­vo­ta.

Ne­gy­ven­siu ir aš be gry­nų­jų, neįp­ras­ta. O ir ne­sau­gu bū­tų, jei ke­lio­nė­je ko­kia bė­da, rei­kia pi­ni­gų, o ban­ko­ma­to ša­lia nė­ra.

Vir­gi­ni­ja AVI­ŽO­NIE­NĖ, šiuo me­tu mo­ti­nys­tės ato­sto­go­se

– Gry­nų­jų be­veik ne­tu­riu, nes vi­sur at­si­skai­tau tik ban­ko kor­te­le. Jų nu­sii­mu, ne­bent vai­kams ki­šen­pi­ni­gių įdė­ti. Ta­čiau ir­gi ga­lė­čiau per­ves­ti pi­ni­gų į elekt­ro­ni­nį moks­lei­vio bi­lie­tą. Ta­da tik­rai vai­kas pa­val­gys mo­kyk­los val­gyk­lo­je, o ne iš­leis duo­tus ki­šen­pi­ni­gius par­duo­tu­vė­je traš­ku­čiams.

Ma­nau, kad pe­rė­ji­mas prie vien at­si­skai­ty­mų kor­te­lė­mis, ne­bus sklan­dus. Juk iki šiol Pak­ruo­jo kir­pyk­lo­se, marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se, tur­gu­je mo­ka­me tik gry­nais. Ži­nau vie­ną par­duo­tu­vę, kur už pre­kes mo­kan­čiam kor­te­le, rei­ka­lau­ja­ma su­ma – ne ma­žiau trys eu­rai. Jei ne­tu­ri gry­nų­jų, ne­di­de­lis pir­ki­nys ne­priei­na­mas.

Vy­lius PA­LUC­KAS, sen­jo­ras

– Su­ge­do ma­ši­na ke­ly­je. Pap­ra­šiau, žmo­gus pa­tem­pė, pa­da­viau ke­lis eu­rus ir at­si­skai­tęs. Kaip to­kiu at­ve­ju, jei gry­nų ki­še­nė­je nė­ra? Aš ir par­duo­tu­vė­je, ir vais­ti­nė­je mo­ku tik gry­nais. Neįp­ra­tau prie ban­ko kor­te­lės. Man ir tau­py­ti leng­viau, kai pi­ni­gi­nė­je ma­tai „gy­vus“ pi­ni­gus.

Kris­ti­na KER­ŠU­LY­TĖ, ato­sto­gų grį­žu­si iš Ai­ri­jos:

– Lie­tu­vo­je tik da­bar rek­la­muo­ja­mos kon­tak­ti­nės ban­kų kor­te­les, o Ai­ri­jo­je jos yra gal po­rą me­tų. Vy­res­ni žmo­nės jas pa­mė­go: jo­mis at­si­skai­tant iki 30 eu­rų, ban­kas ne­nus­kai­čiuo­ja ope­ra­ci­jos ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio, ne­rei­kia prie ka­sos ieš­ko­ti aki­nių, kad su­rink­tum ko­dą.

Aš gal esu se­na­ma­diš­ka, bet kas­die­niams pir­ki­niams vi­sa­da tu­riu gry­nų­jų. Jų iš­si­gry­ni­nu ban­ko­man­te tiek, kad už­tek­tų sa­vai­tei ar dviem. Tik už di­des­nius pir­ki­nius at­si­skai­tau ban­ko kor­te­le. Nes taip pa­to­giau. Šia kor­te­le sten­giuo­si kuo re­čiau nau­do­tis, nes pa­ste­bė­jau, ban­kas už vie­ną pa­slau­gą nu­si­ra­šo apie 20 eu­ro cen­tų.

Ir ato­sto­gų grį­žau tu­rė­da­ma gry­nų­jų, nes Ai­ri­jos ban­kai už iš­gry­ni­ni­mą ima ne­ma­žą mo­kes­tį.

Kal­bi­no ir fo­tog­ra­fa­vo Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas