(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. vasario 10 d.

Ke­lius va­lė ir ge­ra­da­riai

Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jo­je ūki­nin­ko Ne­ri­jaus Le­be­dos var­das ta­ria­mas su pa­gar­ba. Jau­nas vy­ras to nu­si­pel­nė se­niū­nei neat­sa­kęs pa­dė­ti nu­va­ly­ti sau­sy už­snig­tus ke­lius. N. Le­be­da, ne­pra­šy­da­mas už­mo­kes­čio, sa­vo ūkio trak­to­riu­mi nu­va­lė ke­lius per Mik­niū­nus iki Star­ko­nių, Bi­nė­nų, ke­lią link Tri­va­la­kių, o pa­mū­šie­tis ūki­nin­kas Vi­ta­li­jus Ma­tic­kas – nuo Pa­mū­šio link Gaš­čiū­nų.

Se­niū­nė Ri­ma Krikš­to­pai­tie­nė sa­ko, jog se­niū­ni­jo­je yra 90 ki­lo­met­rų ke­lių ir gat­vių. Jiems vi­siems nu­va­ly­ti vie­nos dar­bo die­nos ne­pa­kan­ka. „Bu­vo orų, kai ry­tą nu­va­lius ke­lius, va­ka­re vėl jie tap­da­vo neiš­va­žiuo­ja­mi. Ta­da ir esa­me pri­vers­ti ieš­ko­ti ge­ra­da­rių. Ta­čiau kas­kart jų vis ma­žiau“, – pa­ste­bi se­niū­nė.

Šle­pe­tės – šven­tam Va­len­ti­nui

Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos sa­lė­je ati­da­ry­ta ro­za­li­mie­čio Ze­no­no Pra­no Pau­laus­ko vel­tų vil­nos dar­bų pa­ro­dė­lė „Šle­pe­tės Šv.Va­len­ti­nui“. Ji veiks po­ra sa­vai­čių.

Pa­ro­dė­lę su­ma­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ra­sa Pet­re­vi­čie­nė, nu­spren­du­si taip pa­ska­tin­ti aš­tuo­nias­de­šimt dve­jų meist­rą neap­leis­ti se­no­jo ama­to, o jau­nes­nią­ją kar­tą – do­mė­tis dai­liai­siais ama­tais.

At­si­lie­pė į Pre­zi­den­tės kvie­ti­mą

Guos­ta­ga­lio kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia­si įdo­miam Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Vir­gi­ni­jos Jo­cie­nės va­do­vau­ja­mos aš­tuo­nios guos­ta­ga­lie­tės ren­gia teat­ra­li­zuo­tų mi­nia­tiū­rų va­ka­rą apie žy­mias Lie­tu­vos mo­te­ris.

Nuo ka­ra­lie­nės Mor­tos iki pre­zi­den­tie­nės Kris­ti­nos Gri­nie­nės, – lai­ko­tar­pį, ku­rio mo­te­rys da­rė įta­ką vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mui, api­brė­žia re­ži­sie­rė ir bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė V.Jo­cie­nė. – Pa­si­ro­do nuo se­niau­sių lai­kų jos yra daug nu­si­pel­niu­sios Vals­ty­bės kū­ri­mui, ta­čiau tai ne­pel­ny­tai pa­mirš­ta. Anks­čiau, kaip ir da­bar, pyks­ta­si vy­rai, o val­do mo­te­rys“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­ja­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir pa­ti­ki­no, jog iš­skir­ti­niai Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­gra­mai pa­ska­ti­no Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ra­gi­ni­mas šią die­ną švęs­ti links­mai ir iš­ra­din­gai.

Duo­nos ke­pi­mo pa­slap­tys – anū­kui

De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia­si tra­di­ci­nei Duo­nos šven­tei va­sa­rio 18-ąją. Vi­so kai­mo šven­te ta­pu­si die­na šie­met bus ku­pi­na mu­zi­kos ir šo­kių: kon­cer­tuos ne tik sa­vi, bet ir kvies­ti­niai at­li­kė­jai – mu­zi­kan­tai iš Pas­va­lio ra­jo­no ir šo­kė­jai „Šel­miai“ iš Rad­vi­liš­kio.

Ta­čiau be­ne svar­biau­sias įvy­kis – la­bai lauk­tas. Gar­siau­sio­ji De­gė­sių duo­nos ke­pė­ja Va­le­ri­ja Gri­ga­lio­nie­nė sa­vą­sias duo­nos ke­pi­mo pa­slap­tis per­duos anū­kui – 24-erių me­tų Do­na­tui Ma­li­naus­kui.

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­da Gurkš­nie­nė džiau­gia­si, kad pa­ga­liau kai­mo se­no­ji ke­pė­ja su­ra­do kam per­duo­ti šei­mos duo­nos tra­di­ci­jas ir ke­pi­mo pa­slap­tis. La­biau­siai kai­mą džiu­gi­na tai, kad Do­na­tas jau ke­pa duo­ną pa­ts ir jam tai pui­kiai se­ka­si.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas