(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 10 d.

Tę­sia­mi su­si­ti­ki­mai su se­niū­ni­jų gy­ven­to­jais

Va­sa­rio 2 d. me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me su Klo­vai­nių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja su­si­ti­ki­mo da­ly­vius in­for­ma­vo apie ga­li­my­bę tap­ti bu­din­čiais glo­bė­jais. Su gy­ven­to­jais kal­bė­ta apie se­niū­ni­jos ke­lių būk­lę, snie­go va­ly­mo, ke­lių re­mon­to, taip pat apie van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo pro­ble­mas. Iš­kel­tas se­niū­nai­čių veik­los ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mas, bend­ruo­me­nių rė­mi­mo pro­ble­mos, Klo­vai­nių kul­tū­ros na­mų ir mo­kyk­los spor­to sa­lės ga­li­mo re­mon­to fi­nan­sa­vi­mo, įvai­rias rink­lia­vas reg­la­men­tuo­jan­tys ir ki­ti ak­tua­lūs klau­si­mai. Va­sa­rio 15 d. 13 val. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­si­tiks su De­gė­sių kai­mo gy­ven­to­jais, 15 val. va­do­vai lan­ky­sis Guos­ta­ga­ly­je, o 17.30 val. da­ly­vaus Klo­vai­nių bend­ruo­me­nės ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, ku­rio me­tu bus ren­ka­ma bend­ruo­me­nės ta­ry­ba ir pir­mi­nin­kas.

Tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo pa­ro­do­je pri­sta­ty­tos Pak­ruo­jo tu­riz­mo ga­li­my­bės

Va­sa­rio 3–5 d. Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras da­ly­va­vo 24-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je spe­cia­li­zuo­to­je tu­riz­mo ir lais­va­lai­kio pa­ro­do­je „Balt­tour 2017“, ku­ri vy­ko Ry­go­je, tarp­tau­ti­niuo­se pa­ro­dų rū­muo­se. Mū­sų kraš­tui at­sto­va­vo lai­ki­nai ei­nan­ti Vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas Da­nu­tė Do­mi­naus­kie­nė ir tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė Ri­ta Mi­ko­liū­nie­nė, o links­mą nuo­tai­ką kū­rė Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tai Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas ir Ro­lan­das Se­rei­ka. Pa­ro­dos lan­ky­to­jai ska­na­vo UAB „Lin­ku­vos mė­sa“ ga­mi­nių, ra­ga­vo D. Krikš­čiū­no IĮ, A. Ud­rie­nės IĮ bei UAB „Dav­ra“ alaus ir gi­ros. Spe­cia­liai šiai pa­ro­dai bu­vo pa­ga­min­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no ren­gi­nius bei ra­jo­ne vyk­do­mas edu­ka­ci­nes pro­gra­mas pri­sta­tan­tys lanks­ti­nu­kai, pa­tei­kian­tys in­for­ma­ci­ją lie­tu­vių, ru­sų ir ang­lų kal­bo­mis. Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, iš vi­so pa­ro­do­je bu­vo dau­giau kaip 470 sten­dų ir apie 850 tu­riz­mo ar­ba su tu­riz­mu su­si­ju­sių įmo­nių iš 41 pa­sau­lio ša­lies.

Pa­reng­ti dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mą reg­la­men­tuo­jan­čių do­ku­men­tų pro­jek­tai

Jau šį mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bus pa­teik­ta tvir­tin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­ka bei vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą nuo­sta­tai.

Me­to­di­kai ir nuo­sta­tams pa­reng­ti Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­rius (ŠRATC) pa­si­tel­kė kon­sul­tan­tus, ku­rie mū­sų re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms ren­gė mi­nė­tus do­ku­men­tus. Juos dau­giau kaip du mė­ne­sius nag­ri­nė­jo me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko po­tvar­kiu MV-57 su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Į dar­bo gru­pę bu­vo įtrauk­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, ŠRATC at­sto­vai.

Pa­reng­tas pro­jek­tas ki­tą sa­vai­tę bus svars­to­mas Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. In­for­ma­ci­ja apie rink­lia­vos dy­džius bus pa­teik­ta, kai spren­di­mą priims Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Su­ki­lė­lių ka­pams su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių sky­riaus raš­tą, ku­ria­me in­for­muo­ja­ma apie Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos nu­ta­ri­mą su­teik­ti tei­si­nę ap­sau­gą Lie­tu­vos ka­rio sa­va­no­rio, šau­lio Sta­sio Kelp­šo ir 1941 m. bir­že­lio su­ki­lė­lių ka­pų komp­lek­sui (u.k. 38519), su­si­de­dan­čiam iš Lie­tu­vos ka­rio sa­va­no­rio, šau­lio Sta­sio Kelp­šo ka­po (u.k. 38532), 1941 m. bir­že­lio su­ki­lė­lių ka­pų (u.k. 38533), Mo­kyk­los g., Ly­gu­mų mstl., Pak­ruo­jo r. sav., nu­sta­ty­ti ver­tin­gą­sias sa­vy­bes, api­brėž­ti te­ri­to­ri­jos ri­bas ir nu­sta­ty­ti ob­jek­tui na­cio­na­li­nį reikš­min­gu­mo lyg­me­nį.

Su­si­ti­ki­me su Prem­je­ru – apie ak­tua­lius Lie­tu­vos sa­vi­val­dos klau­si­mus

Va­sa­rio 9 d. Vy­riau­sy­bės po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ini­ci­juo­tas me­rų su­si­ti­ki­mas su Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir mū­sų me­ras Sau­lius Ge­giec­kas. Dar prieš su­si­ti­ki­mą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rai Prem­je­rui pa­tei­kė konk­re­čių klau­si­mų. Me­rai no­rė­jo aiš­ku­mo, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis Vy­riau­sy­bė ke­ti­na stip­rin­ti sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ku­mą ir su­teik­ti joms dau­giau įran­kių teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas gy­ven­to­jams. Kal­bė­ta ir apie sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo stip­ri­ni­mą, ma­ži­nant jų pri­klau­so­my­bę nuo vals­ty­bės biu­dže­to, klaus­ta, ar bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­ti nuo­sa­vus fi­nan­si­nius iš­tek­lius in­ves­ti­ci­joms. Ap­tar­ta ir ne ma­žiau svar­bi sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si pro­ble­ma, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­ta su­teik­ti tei­sę sa­vi­val­dy­bėms dis­po­nuo­ti vals­ty­bi­ne že­me. Prem­je­ro bu­vo pa­pra­šy­ta įvar­dy­ti nu­ma­ty­tas konk­re­čias prie­mo­nes, ma­ži­nan­čias eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę at­skir­tį tarp ša­lies re­gio­nų.

Skel­bia­mas kon­kur­sas gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms pirk­ti

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia­mų de­ry­bų bū­du skel­bia 2 bu­tų (1 kam­ba­rio) ir 1 bu­to (2 kam­ba­rių) Pak­ruo­jo mies­te ir Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je (Links­mu­čių k., Ma­žei­ko­nių k., Pak­ruo­jo k.) pir­ki­mą. Bu­tai tu­ri ati­tik­ti nor­ma­ty­vi­nių sta­ty­bos tech­ni­nių do­ku­men­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms. Bu­tai bend­ra­bu­čio ti­po na­muo­se ne­bus per­ka­mi. Bu­tuo­se tu­ri bū­ti van­den­tie­kis ir nuo­te­kų ša­li­ni­mas. Pir­ki­mo do­ku­men­tai kan­di­da­tams iš­duo­da­mi Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to ir ūkio sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­ry­je, 120 ka­bi­ne­te (I a.), Pak­ruo­jo m., Kęs­tu­čio g. 4 iki 2017 m. va­sa­rio 20 d. Kan­di­da­tai pir­ki­mo do­ku­men­tus taip pat ga­li par­si­siųs­ti iš www.pa­kruo­jis.lt Pa­raiš­kos su par­duo­da­mo tur­to do­ku­men­tais pa­tei­kia­mos tuo pa­čiu ad­re­su iki 2017 m. ko­vo 6 d. Pa­raiš­kos ir do­ku­men­tai tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mi lie­tu­vių kal­ba.

Kvie­čia­me ra­šy­ti na­cio­na­li­nį dik­tan­tą

VšĮ Pi­lie­ti­nės min­ties ins­ti­tu­tas bei šio pro­jek­to par­tne­riai 2017 m. va­sa­rio 24 d. 10 val. kvie­čia lie­tu­vių kal­bos my­lė­to­jus da­ly­vau­ti Na­cio­na­li­nia­me dik­tan­te. Na­cio­na­li­nis dik­tan­tas bus trans­liuo­ja­mas per LRT ra­di­ją. Šie­met pir­mą kar­tą dik­tan­tas or­ga­ni­zuo­ja­mas PENK­TA­DIE­NĮ. Kvie­čia­me kon­kur­se da­ly­vau­ti įmo­nes, or­ga­ni­za­ci­jas bei mo­kyk­las. Su­si­bur­ki­te ir ra­šy­ki­te dik­tan­tą sa­vo dar­bo ir moks­lo vie­to­se. To­kiu at­ve­ju dar­bus vie­na­me vo­ke rei­kė­tų siųs­ti tie­siai or­ga­ni­za­to­riams.

Dik­tan­tą ga­li­te ra­šy­ti:

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je (2 aukš­tas). Re­gist­ra­ci­ja iki va­sa­rio 21 d. tel. (8 421) 69 094 ar­ba el. pa­štu ri­ta.nikalajeviene@pakruojis.lt. Jei dik­tan­tą or­ga­ni­zuo­si­te sa­vo įstai­go­je, la­bai pra­šo­me šiais kon­tak­tais iš kar­to po dik­tan­to pra­neš­ti, kiek žmo­nių jį ra­šė.

Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (3 aukš­tas). Re­gist­ruo­tis tel. (8 421) 61 049, el. pa­štu j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt , ad­re­sas: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 41, Pak­ruo­jis. At­sa­kin­gas as­muo vy­resn. bib­liog­ra­fė Ge­nė Ur­bie­nė.

Įs­tai­gos at­sa­kin­gas as­muo va­sa­rio 24 die­ną, Na­cio­na­li­nio dik­tan­to die­ną, tu­ri su­rink­ti pa­ra­šy­tus dik­tan­tus bei su­dė­jęs į vie­ną vo­ką iš­siųs­ti or­ga­ni­za­to­riams (ad­re­sas: J. Ja­sins­kio g. 16, 03500 Vil­niaus m.)

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas