(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Krašto žinios

Dalyvaukime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose

2017 m. vasario 10 d.

Ar­tė­ja Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. Tai ypa­tin­ga ir vi­sus lie­tu­vius vie­ni­jan­ti šven­tė. Nors kiek­vie­nas esa­me uni­ka­lus ir ne­pa­kar­to­ja­mas, ta­čiau mus jun­gia bend­ra is­to­ri­ja, tra­di­ci­jos, ver­ty­bės.

Ra­gi­na­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga Vie­ny­bės aikš­tė­je pa­ke­lia­ma Vals­ty­bės vė­lia­va.

Šven­tės pro­gra­ma Pak­ruo­jy­je:

10 val. „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je

Vai­kų, gi­mu­sių 2009 m. ir jau­nes­nių, XVI ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras.

10.30 val. Šv. Mi­šios Pak­ruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je

Po mi­šių kon­cer­tuos Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

11.45–12.00 Šven­ti­nė ei­se­na nuo baž­ny­čios iki Vie­ny­bės aikš­tės

Pa­puoš­ki­me pil­ką žie­mos die­ną ba­lio­nais (gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos spal­vos)

12 val. Vie­ny­bės aikš­tė­je

Iš­kil­min­gas vė­lia­vos pa­kė­li­mas. Sve­čių svei­ki­ni­mai.

Šven­tės da­ly­viai bus vai­ši­na­mi tra­di­ci­ne ko­še ir ar­ba­ta.

13.00 val. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas:

* Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mas.

* Kon­cer­tas. Kon­cer­tuo­ja so­lis­tai Vik­to­ri­ja Be­da­ly­tė (sop­ra­nas), Ed­ga­ras Da­vi­da­vi­čius (te­no­ras), Dei­vi­das Sta­pon­kus (ba­ri­to­nas), Kšiš­to­fas Bon­da­ren­ko (bo­sas). Kon­cer­to ve­dė­jas – mu­zi­ko­lo­gas Vac­lo­vas Juod­pu­sis.

* 2016 me­tų ge­riau­sių­jų ra­jo­no spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių ap­do­va­no­ji­mai.

Į šven­tę at­vyks bend­ra­dar­bia­vi­mo par­tne­rių de­le­ga­ci­jos iš Baus­kės ir Run­da­lės sa­vi­val­dy­bių.

Va­sa­rio 16-ajai skir­tus ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja ra­jo­no kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gos. In­for­ma­ci­ją apie juos ra­si­te Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt

Ne­pa­mirš­ki­me svar­baus vals­ty­bi­nės šven­tės at­ri­bu­to – vė­lia­vos. Pri­me­na­me, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­me ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2004 m. gruo­džio 24 d. nu­ta­ri­me Nr. 1649 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų kė­li­mo ir nau­do­ji­mo“ nu­sta­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų kė­li­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ka.

Vals­ty­bės vė­lia­va iš­ke­lia­ma nuo 7 val. iki 22 val. prie, virš ir ant šių pa­sta­tų: vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų bei ki­tų įstai­gų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, ne­svar­bu, ko­kia jų nuo­sa­vy­bės for­ma, 18 kar­tų per me­tus, taip pat vals­ty­bės pa­skelb­to­mis ge­du­lo die­no­mis. Vė­lia­va ga­li bū­ti iš­ke­lia­ma ir ki­to­mis pro­go­mis, su są­ly­ga, kad ji ne­bus pa­že­min­ta.

Vals­ty­bės šven­čių die­no­mis – Va­sa­rio 16-ąją, Ko­vo 11-ąją ir Lie­pos 6-ąją – vals­ty­bės vė­lia­va tu­ri bū­ti iš­ke­lia­ma ir ant gy­ve­na­mų­jų na­mų.

Ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos iš­kė­li­mo tvar­kos pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 519 straips­ny­je.

At­siž­velg­da­mi į tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, pri­me­na­me gy­ven­to­jams iš­kel­ti Vals­ty­bės vė­lia­vą ir gra­žiai su­tik­ti bei pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tę.

Užs. Nr. 342814

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />