(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Dalyvaukime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose

2017 m. vasario 10 d.

Ar­tė­ja Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. Tai ypa­tin­ga ir vi­sus lie­tu­vius vie­ni­jan­ti šven­tė. Nors kiek­vie­nas esa­me uni­ka­lus ir ne­pa­kar­to­ja­mas, ta­čiau mus jun­gia bend­ra is­to­ri­ja, tra­di­ci­jos, ver­ty­bės.

Ra­gi­na­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga Vie­ny­bės aikš­tė­je pa­ke­lia­ma Vals­ty­bės vė­lia­va.

Šven­tės pro­gra­ma Pak­ruo­jy­je:

10 val. „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je

Vai­kų, gi­mu­sių 2009 m. ir jau­nes­nių, XVI ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras.

10.30 val. Šv. Mi­šios Pak­ruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je

Po mi­šių kon­cer­tuos Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

11.45–12.00 Šven­ti­nė ei­se­na nuo baž­ny­čios iki Vie­ny­bės aikš­tės

Pa­puoš­ki­me pil­ką žie­mos die­ną ba­lio­nais (gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos spal­vos)

12 val. Vie­ny­bės aikš­tė­je

Iš­kil­min­gas vė­lia­vos pa­kė­li­mas. Sve­čių svei­ki­ni­mai.

Šven­tės da­ly­viai bus vai­ši­na­mi tra­di­ci­ne ko­še ir ar­ba­ta.

13.00 val. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas:

* Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mas.

* Kon­cer­tas. Kon­cer­tuo­ja so­lis­tai Vik­to­ri­ja Be­da­ly­tė (sop­ra­nas), Ed­ga­ras Da­vi­da­vi­čius (te­no­ras), Dei­vi­das Sta­pon­kus (ba­ri­to­nas), Kšiš­to­fas Bon­da­ren­ko (bo­sas). Kon­cer­to ve­dė­jas – mu­zi­ko­lo­gas Vac­lo­vas Juod­pu­sis.

* 2016 me­tų ge­riau­sių­jų ra­jo­no spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių ap­do­va­no­ji­mai.

Į šven­tę at­vyks bend­ra­dar­bia­vi­mo par­tne­rių de­le­ga­ci­jos iš Baus­kės ir Run­da­lės sa­vi­val­dy­bių.

Va­sa­rio 16-ajai skir­tus ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja ra­jo­no kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gos. In­for­ma­ci­ją apie juos ra­si­te Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt

Ne­pa­mirš­ki­me svar­baus vals­ty­bi­nės šven­tės at­ri­bu­to – vė­lia­vos. Pri­me­na­me, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­me ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2004 m. gruo­džio 24 d. nu­ta­ri­me Nr. 1649 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų kė­li­mo ir nau­do­ji­mo“ nu­sta­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų kė­li­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ka.

Vals­ty­bės vė­lia­va iš­ke­lia­ma nuo 7 val. iki 22 val. prie, virš ir ant šių pa­sta­tų: vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų bei ki­tų įstai­gų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, ne­svar­bu, ko­kia jų nuo­sa­vy­bės for­ma, 18 kar­tų per me­tus, taip pat vals­ty­bės pa­skelb­to­mis ge­du­lo die­no­mis. Vė­lia­va ga­li bū­ti iš­ke­lia­ma ir ki­to­mis pro­go­mis, su są­ly­ga, kad ji ne­bus pa­že­min­ta.

Vals­ty­bės šven­čių die­no­mis – Va­sa­rio 16-ąją, Ko­vo 11-ąją ir Lie­pos 6-ąją – vals­ty­bės vė­lia­va tu­ri bū­ti iš­ke­lia­ma ir ant gy­ve­na­mų­jų na­mų.

Ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos iš­kė­li­mo tvar­kos pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 519 straips­ny­je.

At­siž­velg­da­mi į tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, pri­me­na­me gy­ven­to­jams iš­kel­ti Vals­ty­bės vė­lia­vą ir gra­žiai su­tik­ti bei pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tę.

Užs. Nr. 342814

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas