(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Biologinio saugumo priemonės kiaulių ūkiuose – privalomos

2017 m. vasario 17 d.

PRA­VAR­TU ŽI­NO­TI

Ša­lies ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus ne­ra­mi­na ne­si­liau­nan­tys af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) at­ve­jai ir pro­trū­kiai. Šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ti 103 AKM už­si­krė­tę šer­nai, o praė­ju­sią sa­vai­tę li­gos pro­trū­kis už­fik­suo­tas ir kiau­lių lai­ky­mo vie­to­je Bir­žų ra­jo­ne.

Praė­ju­siais me­tais Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no kaip įgy­ven­di­na­mos bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nės 3900 kiau­lių lai­ky­mo ūkiuo­se. 1 180 ūkių nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vi­mų.

Nus­ta­čius AKM ma­ža­me ūky­je, Bir­žų VMVT ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no, kaip lai­ko­ma­si bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ki­tuo­se, į li­gos ži­di­nio zo­ną pa­ten­kan­čiuo­se kiau­li­nin­kys­tės ūkiuo­se. Iš pa­tik­rin­tų 11 ūkių tik vie­nas ati­ti­ko vi­sus ke­lia­mus bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, li­ku­siuo­se de­šim­ty­je ūkių bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų. Kai ku­riuo­se jų bu­vo ne­tin­ka­mai įreng­ti, už­ša­lę de­zin­fek­ci­niai bar­je­rai, neapt­ver­tos kiau­lių lai­ky­mo (tvar­tų) te­ri­to­ri­jos, la­bai daž­nai ne­tin­ka­mai pil­dy­ti gy­vu­lių ju­dė­ji­mo do­ku­men­tai. Ne vi­si kiau­lių lai­ky­to­jai kei­tė ava­ly­nę ir dra­bu­žius prieš pa­ten­kant į kiau­lių lai­ky­mo vie­tą. Ned­raus­min­gi ūki­nin­kai su­lau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų.

Kiau­lių lai­ky­to­jai, su­pran­tan­tys šio pa­vo­jin­go vi­ru­so grės­mę, AKM ži­di­nio ap­sau­gos ir prie­žiū­ros zo­no­se, o ypač ūkiuo­se, nea­ti­tin­kan­čiuo­se bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, pra­dė­jo pa­tys skers­tis kiau­les sa­vo reik­mėms, o jų krau­jo ir or­ga­nų mė­gi­nius pri­sta­to į te­ri­to­ri­nes VMVT iš­tir­ti dėl AKM.

„No­ri­me at­kreip­ti kiau­lių lai­ky­to­jų dė­me­sį, kad VMVT dar ak­ty­viau vyk­dys pa­tik­ri­ni­mus ūkiuo­se. AKM at­ve­jai lau­ki­nė­je fau­no­je nu­sta­to­mi be­veik kiek­vie­ną die­ną, ir tai jau tę­sia­si tris me­tus. Pa­tir­tis ro­do, kad dau­gė­jant už­si­krė­tu­sių šer­nų , di­dė­ja ri­zi­ka vi­ru­sui pa­tek­ti į kiau­lių lai­ky­mo vie­tas. Nors in­for­ma­ci­jos apie pa­grin­di­nius bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus kiau­lių lai­ky­to­jams pa­tei­kia­me nuo­lat, ta­čiau ne vi­si su­vo­kia šių bū­ti­nų prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo svar­bą. Di­džio­ji da­lis ūki­nin­kų vis dar ma­no, kad šiuos rei­ka­la­vi­mus dieg­ti rei­kia tik dėl VMVT ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mų. Ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se AKM nuo­lat nu­sta­to­mas šer­nams, yra pa­di­din­ta ri­zi­ka vi­ru­sui pa­tek­ti į kiau­lių ūkius, tad vi­si jie bus tik­ri­na­mi dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo. Tai bus ne vien­kar­ti­nio po­bū­džio ak­ci­ja, o nuo­la­ti­nis kont­ro­lės pro­ce­sas. Kiau­lių lai­ky­to­jai tu­rės ap­si­spręs­ti – ar lai­ky­ti kiau­les ūkiuo­se, ku­rie ati­tin­ka bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, ar jų at­si­sa­ky­ti. Ūki­nin­kai ne­pa­gal­vo­ja, kad į li­gos ži­di­nio ap­sau­gos ar prie­žiū­ros zo­ną pa­te­kus ko­mer­ci­niam ūkiui, jo va­do­vy­bė ga­li pa­duo­ti į teis­mą ūki­nin­ką, dėl ku­rio kal­tės vi­ru­sas iš­pli­to į ap­lin­ką ir at­ne­šė di­džiu­lių fi­nan­si­nių nuo­sto­lių“, – ko­men­ta­vo Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Sku­bios veik­los sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Ma­siu­lis.

VMVT in­for­muo­ja, kad ne­vers­li­nių kiau­lių lai­ky­mo vie­tų pa­tik­ras at­liks ir įga­lio­tie­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai. Po jų at­lik­tų pa­tik­rų ga­vę in­for­ma­ci­ją apie nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus, VMVT te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių ins­pek­to­riai ne­del­siant vyks į ūkius.

Ne­si­lai­kan­tiems bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės. Pir­mą kar­tą rei­ka­la­vi­mus pa­žei­du­siems as­me­nims gre­sia bau­da nuo 30 iki 300 eu­rų, va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 50 iki 1 450 eu­rų. Pa­kar­to­ti­nai nu­sta­čius pa­žei­di­mus, as­me­nims – nuo 50 iki 550 eu­rų, va­do­vams – nuo 150 iki 2 300 eu­rų. Tarp po­vei­kio prie­mo­nių, be bau­dų, nu­ma­ty­tas ir gy­vu­lių kon­fis­ka­vi­mas.

Dia­na VAI­TĖ­KŪ­NAI­TĖ,

ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas