(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pakruojiečiai pagerbė geriausius sportininkus

2017 m. vasario 17 d.
Stanislava VIČAITĖ

Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ra­jo­no spor­ti­nin­kai, pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų 2016-ai­siais. Pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai bei ve­te­ra­nai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jau­nie­ji per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai.

stanislava@skrastas.lt

Me­tų ge­riau­si – dvi­ra­ti­nin­kė ir fut­bo­li­nin­kas

Praė­ju­sių­jų me­tų ge­riau­siais ra­jo­no spor­ti­nin­kais pa­skelb­ti Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė bei fut­bo­li­nin­kas Ai­va­ras Ba­go­čius.

Vi­liaus Lo­pe­tos tre­ni­ruo­ja­ma Vik­to­ri­ja lai­mė­jo auk­so me­da­lius tarp­tau­ti­nio bei ša­lies čem­pio­na­to, Lie­tu­vos jau­nių žai­dy­nių tre­ko, ko­man­di­nio per­se­kio­ji­mo, kei­ri­no, om­niu­mo, sprin­to var­žy­bo­se, plen­to gru­pi­nė­se len­ky­nė­se. Če­ki­jo­je ta­po nu­ga­lė­to­ja plen­to kri­te­riu­mo var­žy­bo­se, Bal­ta­ru­si­jo­je – Gar­di­no dvi­ra­čių plen­to pir­me­ny­bė­se, tre­ko čem­pio­na­te. Ši dvi­ra­ti­nin­kė yra ša­lies na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­rė.

Ai­va­ras Ba­go­čius (tre­ne­ris Ai­das Damb­raus­kas) pui­kiu žai­di­mu pri­si­dė­jo prie FC „Pak­ruo­jis“ per­ga­lių ir ta­po Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos II ly­gos Va­ka­rų zo­nos pir­me­ny­bių čem­pio­nu.

Do­mi­na­vo mer­gi­nos

Be šių dvie­jų ge­riau­sių spor­ti­nin­kų, ap­do­va­no­ta dar de­šimt įvai­rių ša­kų spor­ti­nin­kų, per­nai pa­sie­ku­sių ga­na sva­rių per­ga­lių.

Kon­kur­so lau­rea­tu ta­po Pak­ruo­jo spor­to klu­bo „SKOR­PIO­NAS-BJJ“ grapp­ling im­ty­ni­nin­kas Lu­kas Ku­ta­vi­čius (tre­ne­ris Mo­des­tas Ušins­kas). Praė­ju­siais me­tais vai­ki­nas pel­nė tris auk­so me­da­lius ša­lies at­vi­ro­se grapp­ling im­ty­nių tau­rės pir­me­ny­bė­se, Lie­tu­vos mo­ki­nių bei Grand fi­nal LBJJ čem­pio­na­tuo­se. Iš­ko­vo­jo si­dab­rą Vil­niaus at­vi­ra­me grapp­ling im­ty­nių bei Klai­pė­dos open džiu­džit­sų, Pak­ruo­jo LBJJU čem­pio­na­tuo­se, bron­zą – Pak­ruo­jo at­vi­ra­me Grapp­ling im­ty­nių čem­pio­na­te.

Sėk­mė ly­dė­jo ir spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ jė­gos tri­ko­vi­nin­kus Aud­rių Na­ru­šai­tį bei Do­lo­rą Ra­ma­naus­kai­tę. Abu – tre­ne­rio Ža­no Amo­so­vo ug­dy­ti­niai.

Aud­rius per­nai trium­fa­vo Lat­vi­jos bei Lie­tu­vos štan­gos spau­di­mo ir ša­lies jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­tuo­se. Pri­zi­nin­ku ta­po ir ša­lies jau­ni­mo jė­gos tri­ko­vės bei Šiau­rės Lie­tu­vos moks­lei­vių štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­tuo­se.

Do­lo­ra pa­si­puo­šė me­da­liais Lie­tu­vos jau­ni­mo jė­gos tri­ko­vės ir be spe­cia­lios ap­ran­gos, Šiau­rės Lie­tu­vos moks­lei­vių bei ša­lies štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­tuo­se, jė­gos tri­ko­vės tau­rės var­žy­bo­se, Dzū­ki­jos štan­gos spau­di­mo tur­ny­re. Per­nai mer­gi­na įvyk­dė suau­gu­sių­jų jė­gos tri­ko­vės meist­ro nor­ma­ty­vą.

Ap­do­va­no­tos ir dar dvi dvi­ra­čių spor­to at­sto­vės, tre­ne­rio V. Lo­pe­tos ug­dy­ti­nės Arū­nė Sa­vi­čiū­tė bei Kris­ti­na Kaz­laus­kai­tė.

Arū­nė – Lie­tu­vos čem­pio­na­to tre­ko ko­man­di­nio per­se­kio­ji­mo, ša­lies jau­nių spor­to žai­dy­nių dvi­ra­čių tre­ko, olim­pi­nio sprin­to nu­ga­lė­to­ja, kei­ri­no bei sprin­to var­žy­bų bron­zos ir si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės rink­ti­nė na­rė Kris­ti­na me­da­lius pel­nė Lie­tu­vos čem­pio­na­to tre­ko bei ko­man­di­nio per­se­kio­ji­mo var­žy­bo­se.

Pa­gar­bos nu­si­pel­nė ir jau­no­ji spor­to klu­bo „Ura­nas“ svars­čių kil­no­to­ja Ores­ta Vai­ce­kaus­kai­tė. Tė­čio Val­do tre­ni­ruo­ja­ma stip­ruo­lė per­nai ta­po Eu­ro­pos, ša­lies ir Lie­tu­vos svars­čių kil­no­ji­mo čem­pio­na­tų, Ma­ri­jam­po­lės tau­rės var­žy­bų čem­pio­ne. Mer­gi­na pa­sie­kė ir Lie­tu­vos mer­gi­nų ro­vi­mo re­kor­dą: 160 kar­tų iš­ro­vė 16 ki­log­ra­mų svars­tį.

Sva­rių pa­sie­ki­mų šei­mi­nin­kės – ir leng­vaat­le­tės Gab­rie­lė Ma­ge­lins­kai­tė, Vil­ma Mar­cin­ke­vi­čiū­tė bei Ra­mu­nė Kly­bai­tė (tre­ne­ris Ar­tū­ras Ma­ce­vi­čius).

Gab­rie­lė me­da­lius iš­ko­vo­jo Šiau­lių at­vi­ra­me čem­pio­na­te ir jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se, Lie­tu­vos jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se. Taip pat – tarp­tau­ti­nė­se jau­ni­mo, bė­gi­mo „Pak­ruo­jo dva­ro ta­kais“, Šiau­lių ra­jo­no leng­vo­sios at­le­ti­kos tau­rės var­žy­bo­se.

Vil­ma ir Ra­mu­nė lai­mė­jo pri­zi­nes vie­tas Lie­tu­vos ra­jo­nų jau­nių ir jau­ni­mo, ša­lies ra­jo­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se.

Ap­do­va­no­tas ir re­zul­ta­ty­viau­sias Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te B di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čios „Pak­ruo­jo-Ly­gu­mų ŽŪB“ eki­pos žai­dė­jas Ne­ri­jus Ke­le­ras (tre­ne­ris Au­ri­mas And­ru­šai­tis).

Pa­gar­ba – ve­te­ra­nams ir jau­nie­siems spor­ti­nin­kams

Už pa­sie­ki­mus ve­te­ra­nų spor­te pa­gerb­ti ir leng­vaat­le­čiai Ai­vi­das Bal­čiū­nas, Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė bei Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis, jė­gos tri­ko­vi­nin­kas Mo­des­tas Bei­no­ra­vi­čius ir krep­ši­nin­kas bei tink­li­nin­kas Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius. Šie spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo ne vie­ną pri­zi­nę vie­tą ne tik ra­jo­no, ša­lies čem­pio­na­tuo­se, įvai­riuo­se tur­ny­ruo­se, var­žy­bo­se, bet ir už­sie­ny­je.

Be dė­me­sio ne­li­ko ir de­šimt jau­nų per­spek­ty­vių spor­ti­nin­kų: fut­bo­li­nin­kas No­jus Juo­zai­tis, BMX dvi­ra­ti­nin­kai Ga­bi­ja Rim­ku­tė ir Au­ri­mas Kai­rys, ka­ra­tis­tai Ne­das Dai­li­dzio­no­kas ir Ti­tas Stan­kū­nas, bra­zi­lų džiu­džit­sų ir grapp­ling im­ty­ni­nin­kas Ed­ga­ras Čei­lit­ka, leng­vaat­le­čiai Vik­to­ri­ja Gru­šai­tė bei Jo­nas Sa­ka­laus­kas, krep­ši­nin­kai Kris­tu­pas Mor­kū­nas ir Ag­nė Mi­lak­ny­tė. Jiems įteik­ti pa­ska­ti­na­mie­ji pri­zai.

Au­to­rės ir re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių FC „Pak­ruo­jis“ fut­bo­li­nin­kų Ai­va­ras Ba­go­čius pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2016-ųjų ra­jo­no spor­ti­nin­ku.

Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė ti­tu­luo­ta ge­riau­sia praė­ju­sių­jų me­tų ra­jo­no spor­ti­nin­ke.

Tarp ge­riau­sių­jų jė­gos tri­ko­vi­nin­kė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė pa­ten­ka ne pir­mą kar­tą.

Bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­čiai ve­te­ra­nai Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė ir Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis praė­ju­siais me­tais pel­nė ne vie­ną me­da­lį.

Spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vą Mo­des­tą Bei­no­ra­vi­čių per­nai ly­dė­jo sėk­mė: iš­ko­vo­jo vie­ną auk­so ir pen­kis bron­zos me­da­lius Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos štan­gos spau­di­mo bei jė­gos tri­ko­vės be spec. ap­ran­gos čem­pio­na­tuo­se.

BMX dvi­ra­čių kro­so spor­ti­nin­kė Ga­bi­ja Rim­ku­tė ap­do­va­no­ta pa­ska­ti­na­muo­ju pri­zu.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas