(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 17 d.

Apie Sta­čiū­nus – lai­do­je „Gim­to­ji že­mė“

Kaip se­ka­si dirb­ti Sta­čiū­nų mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciui cent­rui, įsteig­tam 2014 m., do­mė­jo­si LRT ra­di­jo lai­dos „Gim­to­ji že­mė“ ko­man­da. Lai­dos trans­lia­ci­ja įvy­ko 2017 m. va­sa­rio 9 d. Jei ne­spė­jo­te iš­girs­ti, įra­šą ga­li­ma ras­ti LRT me­dia­te­ko­je. Lai­dos nuo­ro­da taip pat skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt

Lan­ko­mos ra­jo­no įstai­gos

Praė­ju­sią sa­vai­tę me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė ir Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė lan­kė­si Pa­mū­šio (Paš­vi­ti­nio sen.) kul­tū­ros įstai­go­se, kur kar­tu su dar­buo­to­jais ir bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke Da­nu­te Gau­bie­ne įver­ti­no jų būk­lę, ap­ta­rė to­les­nės kul­tū­ri­nės ir vi­suo­me­ni­nės veik­los Pa­mū­šy­je per­spek­ty­vas. Me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis ap­si­lan­kė Ro­za­li­mo vai­kų dar­že­ly­je ir Sta­čiū­nų mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re, kur do­mė­jo­si įstai­gų veik­la, pro­ble­mo­mis.

Bus ku­ria­mas sa­va­no­riš­kos tar­ny­bos mo­de­lis

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je no­ri­me pri­tai­ky­ti Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (JRD) pri­pa­žin­tą Sa­va­no­riš­kos tar­ny­bos mo­de­lį, ku­ris ska­tin­tų jau­nų žmo­nių są­mo­nin­gą sa­va­no­rys­tę.

2011 m. Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo LR Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­mas, ku­rio dė­ka sa­va­no­rys­tė ta­po reg­la­men­tuo­ta ir tei­siš­kai api­brėž­ta. Vie­na iš sa­va­no­riš­kos veik­los for­mų yra sa­va­no­riš­ka tar­ny­ba. Tai sa­va­no­riš­kos veik­los pro­gra­ma, skir­ta ne tik sa­va­no­riš­kai veik­lai at­lik­ti, bet ir sa­va­no­riui ug­dy­ti. Sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je žmo­gus ga­li to­bu­lė­ti kaip as­me­ny­bė, įgy­ti nau­jų ži­nių, ug­dy­ti as­me­ni­nius ge­bė­ji­mus, pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, at­sa­ko­my­bę, mo­ky­tis spręs­ti as­me­ni­nes pro­ble­mas ir pa­dė­ti ki­tiems spręs­ti jų pro­ble­mas.

2016 m. rugp­jū­čio 29 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. V-718 pa­tvir­tin­tas „Ge­riau­siai vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą bai­gu­sių­jų ei­lės su­da­ry­mo 2018 me­tais tvar­kos ap­ra­šas“, ku­ria­me da­ly­va­vi­mas il­ga­lai­kė­je jau­ni­mo na­cio­na­li­nė­je ar­ba tarp­tau­ti­nė­je sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je, ku­ri yra ne trum­pes­nė ne­gu 3 mė­ne­siai, yra vie­nas iš ge­riau­sių­jų ei­lės su­da­ry­mo kri­te­ri­jų, ta­čiau rei­kės tu­rė­ti tai pa­tvir­ti­nan­tį pa­žy­mė­ji­mą.

Sa­va­no­riš­ka tar­ny­ba bū­tų at­lie­ka­ma ak­re­di­tuo­to­se sa­va­no­rius prii­man­čio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, sa­va­no­rys­tės veik­lą koor­di­nuo­tų men­to­riai (va­do­vai, pa­ta­rė­jai), at­sa­kin­gi už vi­są sa­va­no­rys­tės pro­ce­są: jie pa­dė­tų jau­nuo­liams iš­si­rink­ti sa­va­no­rys­tės vie­tą, už­tik­rin­tų sa­va­no­rio veik­lai bū­ti­nų prie­mo­nių ir da­ly­vio lė­šų ga­vi­mą, pa­dė­tų sa­va­no­riui įsi­ver­tin­ti įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas, teik­tų ki­tas pa­gal­bos ir kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. Men­to­riai taip pat koor­di­nuo­tų sa­va­no­rius prii­man­čias or­ga­ni­za­ci­jas ir dirb­tų su ak­re­di­ta­ci­jos sie­kian­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Pir­mi­nis pa­si­ta­ri­mas dėl šios tar­ny­bos mo­de­lio kū­ri­mo Pak­ruo­jo r. sa­vi­val­dy­bė­je suor­ga­ni­zuo­tas va­sa­rio 10 d. Nusp­ręs­ta klau­si­mą svars­ty­ti Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je, o jai pri­ta­rus pa­reng­ti sa­vi­val­dy­bei ak­tua­lią tvar­ką, ku­rią tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

At­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mai ak­tua­lūs vi­siems

Va­sa­rio 10 d eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė su­si­ti­ki­me su „Že­my­nos “ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 1 C kl. mo­ki­niais kal­bė­jo­si apie šiukš­lių rū­šia­vi­mą, at­sa­kin­gą pir­ki­mą ir var­to­ji­mą. Die­ną anks­čiau eko­lo­gė ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Pu­pi­nis su­si­ti­ki­me su ra­jo­no vers­li­nin­kais gvil­de­no mo­kes­čio už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą klau­si­mus. Abu spe­cia­lis­tai pri­klau­so dar­bo gru­pei, ren­gian­čiai dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mą reg­la­men­tuo­jan­čių do­ku­men­tų pro­jek­tus, ku­rie bus tei­kia­mi tvir­tin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai va­sa­rio 23 d. po­sė­dy­je. Po­kal­bio me­tu iš­klau­sy­ta ra­jo­no vers­li­nin­kų nuo­mo­nė ir pa­siū­ly­mai, pri­sta­ty­tos di­džiau­sios pro­ble­mos sie­kiant pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ti dvi­na­rės rink­lia­vos nuo­sta­tas.

Pak­ruo­jo mies­to VVG ruo­šia­si vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mui

Pak­ruo­jo mies­to vie­tos veik­los gru­pė įgy­ven­di­na stra­te­gi­ją, skir­tą veik­loms, ma­ži­nan­čioms gy­ven­to­jų esa­mą so­cia­li­nę at­skir­tį; be­dar­bių ir eko­no­miš­kai neak­ty­vių as­me­nų užim­tu­mui di­din­ti skir­tų ini­cia­ty­vų įgy­ven­di­ni­mui, sie­kiant pa­ge­rin­ti šių as­me­nų pa­dė­tį dar­bo rin­ko­je. Taip pat bend­ruo­me­nės vers­lu­mui di­din­ti skir­tų ne­for­ma­lių ini­cia­ty­vų įgy­ven­di­ni­mui ir gy­ven­to­jų sa­va­no­riš­kos veik­los ska­ti­ni­mui.

Va­sa­rio 14 d. vy­ku­sia­me Pak­ruo­jo mies­to VVG vi­suo­ti­nia­me ir val­dy­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­rink­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Sva­jū­nas Mik­ne­vi­čius, Pak­ruo­jo se­na­mies­čio bend­ruo­me­nės at­sto­vas. Su­si­rin­ki­me taip pat iš­rink­tas val­dy­bos na­rys Mo­des­tas Ušins­kas, spor­to klu­bo „Skor­pio­nas – BJJ“ pre­zi­den­tas.

Su­si­rin­ki­mo me­tu bu­vo nu­tar­ta 2017 m. va­sa­rio 24 d skelb­ti. pir­mą­jį kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­gal ke­tu­ris veiks­mus. Vie­nam pro­jek­tui mak­si­ma­liai bus ga­li­ma skir­ti nuo 5 tūkst. iki 20 tūkst. eu­rų at­si­žvel­giant į nu­ma­ty­tas veik­las, pro­jek­to da­ly­vių skai­čių bei pre­kių ir pa­slau­gų rin­kos kai­nas.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­se www.pa­kruo­jo­mies­tovvg.lt ir www.pa­kruo­jis.lt pa­skel­bus pir­mą­jį kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, 2017 m. va­sa­rio 27 ir 28 d bū­si­mi pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų pa­reiš­kė­jai bus pa­kvies­ti į mo­ky­mus, kaip pa­reng­ti pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus ir ki­tais ak­tua­liais klau­si­mais.

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga ap­do­va­no­ta mū­sų ra­jo­no pa­rei­gū­nė

Va­sa­rio 10 die­ną pa­tai­sos pa­rei­gū­no pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus vy­res­nia­jai ins­pek­to­rei Eri­kai Mas­laus­kie­nei bu­vo įteik­ta var­di­nė do­va­na už pir­mą­ją idė­ją, ku­ri bu­vo pa­teik­ta Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to idė­jų ban­kui. Mi­nė­tos tar­ny­bos pa­rei­gū­nus pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga taip pat pa­svei­ki­no me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis.

Mu­zie­ju­je – net trys pa­ro­dos

Va­sa­rio 11 d. mu­zie­ju­je „Žiem­ga­la“ bu­vo ati­da­ry­ta dai­li­nin­kės Da­lios Sta­laus­kie­nės (Mo­lė­tai) ta­py­bos ant stik­lo pa­ro­da „Stik­lo kal­nas“. Mu­zie­ju­je taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta pa­ro­da „Pri­si­me­nant dai­li­nin­kę M. Ka­ti­liū­tę“ bei Žei­me­lio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus pie­ši­nių pa­ro­da „Port­re­tai“.Ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je gro­jo ku­ni­gas Vai­das Mi­kal­čius. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė džiau­gia­si suak­ty­vė­ju­siu Žei­me­lio kul­tū­ri­niu gy­ve­ni­mu ir mu­zie­jaus ve­dė­jos Dai­vos Skrups­ke­ly­tės en­tu­ziaz­mu bei ini­cia­ty­va.

Uk­rai­nie­čių pa­si­ro­dy­mas ne­pa­li­ko abe­jin­gų

Va­sa­rio 13 d. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vy­ko tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio „Vdoch­no­vie­nia (Įk­vė­pi­mas)“ iš Ma­riu­po­lio kon­cer­tas. Gau­siai su­si­rin­kę žiū­ro­vai pa­liu­di­jo, kad cho­reog­ra­fi­jos kal­ba ne­rei­ka­lau­ja ver­tė­jų, ji aiš­ki ir su­pran­ta­ma kiek­vie­nam.

Ko­lek­ty­vas įkur­tas 1996 m. Sce­no­je ener­gin­gai šė­lę jau­nie­ji šo­kė­jai džiu­gi­no sti­li­zuo­tais liau­dies ir šiuo­lai­ki­niais šo­kiais, taip pat ly­ri­nė­mis kom­po­zi­ci­jo­mis. Daug ge­rų emo­ci­jų su­kė­lė ir bal­sin­gos jau­no­sios dai­ni­nin­kės.

Kon­cer­to pa­bai­go­je at­li­kė­jams pa­dė­ko­jo Pak­ruo­jo RO­TA­RY klu­bo at­sto­vai. Uk­rai­nie­čių pa­si­ro­dy­mą rė­mė Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Į Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rą kvie­tė at­vi­rų du­rų sa­vai­tės ren­gi­niai

2017 m. va­sa­rio 8-15 die­no­mis į Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rą kvie­tė at­vi­rų du­rų sa­vai­tės ren­gi­niai. Vi­si no­rin­tys ga­lė­jo ap­si­lan­ky­ti įstai­go­je, su­si­pa­žin­ti su vyk­do­ma veik­la ir tei­kia­mo­mis so­cia­li­nė­mis pa­slau­go­mis. Va­sa­rio 10 d. so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo ak­tua­li­jas nag­ri­nė­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no se­niū­ni­jų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Va­sa­rio 14 d. prie ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­tuo­ti su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai (at­sto­va­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė), So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus at­sto­vai, se­niū­nai. Dis­ku­si­jos da­ly­viams pri­sta­ty­ta įstai­ga, jos tei­kia­mos pa­slau­gos, nau­jo­vės, spe­cia­li slau­gos tech­ni­ka. Po­kal­bio me­tu ap­tar­ti bū­dai, kaip ge­riau ir pla­čiau skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie įstai­gos veik­lą ir tei­kia­mas pa­slau­gas, ku­rio­mis ga­li nau­do­tis ne tik lin­ku­viš­kiai, bet ir ki­tų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai. Dis­ku­tuo­jant pa­lies­ti tiek vai­kų, tiek pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių so­cia­li­nės prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai.

Po­sė­džia­vo ko­mi­te­tai

Šią sa­vai­tę vy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiai. Va­sa­rio 13 d. dar­bot­var­kės klau­si­mus svars­tė Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ja­ce­vi­čius) bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ind­riu­lis). Va­sa­rio 14 d. po­sė­džia­vo Vie­ti­nio ūkio, kai­mo ir ap­lin­kos ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Pe­ke­lis) bei Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Po­vi­las Kar­ve­lis). Ka­dan­gi va­sa­rio mėn. bus tvir­ti­na­mas 2017 m. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, va­sa­rio 15 d. į pa­kar­to­ti­nį po­sė­dį or­ga­ni­za­vo Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vyks 2017 m. va­sa­rio 23 d. 14 val., dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas 34 klau­si­mų svars­ty­mas.

Pra­de­da­ma da­lin­ti pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais

Šią sa­vai­tę pra­de­da­mi da­lin­ti mais­to pro­duk­tai, skir­ti gy­ven­to­jams, gau­nan­tiems pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do. Va­sa­rio mėn. pro­duk­tų krep­še­lį su­da­rys: ma­ka­ro­nai (0,5 kg pa­kuo­tė), gri­kių kruo­pos (0,8 kg pa­kuo­tė), kiau­lie­nos kon­ser­vai (0,24 kg pa­kuo­tė), kon­ser­vuo­ta dar­žo­vių sriu­ba (0,48 kg pa­kuo­tė), kon­ser­vuo­tos pu­pe­lės (0,24 kg pa­kuo­tė), avi­ži­niai sau­sai­niai (0,18 kg pa­kuo­tė), grei­to pa­ruo­ši­mo avi­žų ko­šė (0,5 kg pa­kuo­tė). Pro­duk­tus šį mėn. gaus 2 326 Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, sau­sio mėn. pa­tei­kę pra­šy­mus mi­nė­tai pa­ra­mai gau­ti.

Pa­lai­ky­ki­me sa­vo ra­jo­no at­sto­vę „Mo­te­ris Sau­lė 2016“ rin­ki­muo­se

Šiau­lių te­le­vi­zi­ja tę­sia tra­di­ci­ją ir jau de­vin­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja me­tų mo­ters rin­ki­mus ,,Mo­te­ris Sau­lė“.

Šiais me­tais mū­sų ra­jo­nui kon­kur­se at­sto­vau­ja pa­mū­šie­tė Da­nu­tė Gau­bie­nė – bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja, ak­ty­vi mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų da­ly­vė ir vi­suo­me­ni­nin­kė.

Kvie­čia­me pa­lai­ky­ti šią veik­lią mo­te­rį. Už kan­di­da­tę iki fi­na­li­nio ren­gi­nio ir jo me­tu ga­li­ma bal­suo­ti siun­čiant SMS ži­nu­tes trum­puo­ju te­le­fo­no nu­me­riu 1670 teks­to lau­ke­ly­je įra­šant STV 4. SMS kai­na – 0,35 Eur.

Kon­kur­so „Mo­te­ris Sau­lė 2016” ap­do­va­no­ji­mai vyks ko­vo 3 d. 18.00 val. „Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lė­je.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas