(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Automobilininkų varžybose nusivilta teisėjais

2017 m. vasario 7 d.

Šeš­ta­die­nį į Pak­ruo­jį au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­to en­tu­zias­tai sku­bė­jo iš vi­sos Lie­tu­vos. Var­žy­bo­se ant Kruo­jos le­do „Pak­ruo­jo žie­ma 2017“ da­ly­va­vo 120 spor­ti­nin­kų.

Šie­me­ti­nės Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo ren­gia­mos var­žy­bos pri­trau­kė ir ke­tur­ra­čių klu­bo at­sto­vų iš Lat­vi­jos. Var­žy­tis Pak­ruo­jy­je pa­no­ru­sie­ji spor­ti­nin­kai tei­gia, kad juos čia trau­kia įdo­miai su­ma­ny­ta tra­sa. Ją su­da­ro di­dy­sis ir ma­ža­sis ra­tai, to­dėl spor­ti­nin­kui ten­ka va­do­vau­tis ne tik vai­ra­vi­mo tech­ni­ka, bet ir spręs­ti į ku­rį ra­tą pa­suk­ti pir­ma. Kaip ro­do pra­kti­ka, šis spren­di­mas ga­li la­bai įta­ko­ti var­žy­bų re­zul­ta­tą.

Va­žia­vi­mo ant le­do meist­riš­ku­mą spor­ti­nin­kai de­monst­ra­vo įpras­ti­nė­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis, spor­ti­nė­mis su dyg­liais bei pa­dan­go­mis su sa­va­dar­biais dyg­liais.

Grei­čiau­sias tra­so­je va­žiuo­jant pa­dan­go­mis su spor­ti­niais dyg­liais bu­vo pa­kruo­jie­tis Do­na­tas Ado­mai­tis. Su sa­va­dar­biais dyg­liais ant pa­dan­gų ne­pra­len­kia­mas bu­vo tel­šiš­kis, bu­vęs au­to­mo­bi­lių spor­to meist­ras Do­na­tas Kar­pys.

Da­mų kla­sės var­žy­bo­se iš de­vy­nių au­to­mo­bi­lių, sto­ju­sių prie star­to li­ni­jos, pen­kis vai­ra­vo pa­kruo­jie­tės. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko kau­nie­tei Gab­rie­lei Alek­sy­nai­tei, o ant­rą ir tre­čią­ją vie­tas pa­si­da­li­jo ma­ma ir duk­ra Ais­tė Stul­gy­tė ir Vir­gi­ni­ja Stul­gie­nė iš Šiau­lių.

Var­žy­bos, pra­si­dė­ju­sios ry­tą, už­si­tę­sė iki va­ka­ro. Jų sklan­džią ei­gą trik­dė tei­sė­jų spren­di­mai, pri­ver­tę sa­vo kom­pe­ten­ci­ja abe­jo­ti ne tik da­ly­vius ir žiū­ro­vus, bet ir var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius.

Pa­sak klu­bo ad­mi­nist­ra­to­rės Vai­dos Šei­žės, var­žy­boms bu­vo ruoš­ta­si kaip au­to­mo­bi­lių spor­to ir žiū­ro­vų šven­tei. „Ga­li­me tik ap­gai­les­tau­ti, kad spor­to ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­duo­ti tei­sė­jai ne­pa­tei­si­no pri­siim­tos at­sa­ko­my­bės. Dėl to stri­go sklan­di var­žy­bų ei­ga, ren­gi­nio šven­tiš­ku­mas, ku­riam ruo­šė­si ne tik klu­bas, bet ir vie­tos gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė“, – apie ne­sklan­du­mų prie­žas­tis sa­kė „Pak­ruo­jo ASK“ at­sto­vė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

„Pak­ruo­jo ASK“ nuo­tr.

Ke­tur­ra­čių kla­sė­je ko­va bu­vo ne ma­žiau įtemp­ta: len­kiant var­žo­vą, te­ko jį ta­ra­nuo­ti.

Pak­ruo­jo ASK ad­mi­nist­ra­to­rė Vai­da Šei­žė ir var­žy­bų ve­dė­jas Ža­nas Amo­so­vas ra­mūs bu­vo tik dėl le­do stip­ru­mo: spus­te­lė­jus šal­tu­kui jis sie­kė 26 cen­ti­met­rus sto­rio.

Var­žy­bo­se pa­lai­ky­ti ge­rą nuo­tai­ką sten­gė­si ir Si­gu­tė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas