(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Automobilininkų varžybose nusivilta teisėjais

2017 m. vasario 7 d.

Šeš­ta­die­nį į Pak­ruo­jį au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­to en­tu­zias­tai sku­bė­jo iš vi­sos Lie­tu­vos. Var­žy­bo­se ant Kruo­jos le­do „Pak­ruo­jo žie­ma 2017“ da­ly­va­vo 120 spor­ti­nin­kų.

Šie­me­ti­nės Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo ren­gia­mos var­žy­bos pri­trau­kė ir ke­tur­ra­čių klu­bo at­sto­vų iš Lat­vi­jos. Var­žy­tis Pak­ruo­jy­je pa­no­ru­sie­ji spor­ti­nin­kai tei­gia, kad juos čia trau­kia įdo­miai su­ma­ny­ta tra­sa. Ją su­da­ro di­dy­sis ir ma­ža­sis ra­tai, to­dėl spor­ti­nin­kui ten­ka va­do­vau­tis ne tik vai­ra­vi­mo tech­ni­ka, bet ir spręs­ti į ku­rį ra­tą pa­suk­ti pir­ma. Kaip ro­do pra­kti­ka, šis spren­di­mas ga­li la­bai įta­ko­ti var­žy­bų re­zul­ta­tą.

Va­žia­vi­mo ant le­do meist­riš­ku­mą spor­ti­nin­kai de­monst­ra­vo įpras­ti­nė­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis, spor­ti­nė­mis su dyg­liais bei pa­dan­go­mis su sa­va­dar­biais dyg­liais.

Grei­čiau­sias tra­so­je va­žiuo­jant pa­dan­go­mis su spor­ti­niais dyg­liais bu­vo pa­kruo­jie­tis Do­na­tas Ado­mai­tis. Su sa­va­dar­biais dyg­liais ant pa­dan­gų ne­pra­len­kia­mas bu­vo tel­šiš­kis, bu­vęs au­to­mo­bi­lių spor­to meist­ras Do­na­tas Kar­pys.

Da­mų kla­sės var­žy­bo­se iš de­vy­nių au­to­mo­bi­lių, sto­ju­sių prie star­to li­ni­jos, pen­kis vai­ra­vo pa­kruo­jie­tės. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko kau­nie­tei Gab­rie­lei Alek­sy­nai­tei, o ant­rą ir tre­čią­ją vie­tas pa­si­da­li­jo ma­ma ir duk­ra Ais­tė Stul­gy­tė ir Vir­gi­ni­ja Stul­gie­nė iš Šiau­lių.

Var­žy­bos, pra­si­dė­ju­sios ry­tą, už­si­tę­sė iki va­ka­ro. Jų sklan­džią ei­gą trik­dė tei­sė­jų spren­di­mai, pri­ver­tę sa­vo kom­pe­ten­ci­ja abe­jo­ti ne tik da­ly­vius ir žiū­ro­vus, bet ir var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius.

Pa­sak klu­bo ad­mi­nist­ra­to­rės Vai­dos Šei­žės, var­žy­boms bu­vo ruoš­ta­si kaip au­to­mo­bi­lių spor­to ir žiū­ro­vų šven­tei. „Ga­li­me tik ap­gai­les­tau­ti, kad spor­to ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­duo­ti tei­sė­jai ne­pa­tei­si­no pri­siim­tos at­sa­ko­my­bės. Dėl to stri­go sklan­di var­žy­bų ei­ga, ren­gi­nio šven­tiš­ku­mas, ku­riam ruo­šė­si ne tik klu­bas, bet ir vie­tos gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė“, – apie ne­sklan­du­mų prie­žas­tis sa­kė „Pak­ruo­jo ASK“ at­sto­vė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

„Pak­ruo­jo ASK“ nuo­tr.

Ke­tur­ra­čių kla­sė­je ko­va bu­vo ne ma­žiau įtemp­ta: len­kiant var­žo­vą, te­ko jį ta­ra­nuo­ti.

Pak­ruo­jo ASK ad­mi­nist­ra­to­rė Vai­da Šei­žė ir var­žy­bų ve­dė­jas Ža­nas Amo­so­vas ra­mūs bu­vo tik dėl le­do stip­ru­mo: spus­te­lė­jus šal­tu­kui jis sie­kė 26 cen­ti­met­rus sto­rio.

Var­žy­bo­se pa­lai­ky­ti ge­rą nuo­tai­ką sten­gė­si ir Si­gu­tė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:24
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />