(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. vasario 10 d.

IM­TY­NĖS. Sa­vait­ga­lį spor­to klu­bo „SKOR­PIO­NAS-BJJ“ kar­tu su Lie­tu­vos bra­zi­lų džiu­džit­sų aso­cia­ci­ja or­ga­ni­zuo­to­se „LBJJA Pak­ruo­jis Open Jiu-Jit­su cham­pions­hip 2017“ var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ke­tu­rio­li­ka me­da­lių.

Auk­so me­da­lius pel­nė Do­mas Pau­laus­kas, Ei­de­nas Ja­ne­liū­nas, Ed­ga­ras Čei­lit­ka ir Me­da Ab­ro­ma­vi­čiū­tė.

Ri­nal­das Dai­li­dzio­no­kas, Lu­kas Jur­gai­tis, Man­tas Kil­da ir Ne­das Ud­rė­nas – si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­jai.

Bron­za ati­te­ko Be­nui Šim­kū­nui, Ka­ro­liui Bu­lai­čiui, Lu­kui Ku­ta­vi­čiui, Jus­ti­nui Špi­liaus­kui, Kris­tu­pui Sta­pu­lio­niui bei Ug­niui Pe­le­niui.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA.

* Penk­ta­die­nį Mins­ke pir­mą kar­tą su­reng­ta­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė ir Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis ta­po pri­zi­nin­kais.

Ra­mu­nė bė­go tris ki­lo­met­rus ir trium­fa­vo sa­vo am­žiaus gru­pė­je.

Kęs­tu­tis iš­mė­gi­no sa­vo jė­gas 200 ir 800 met­rų bė­gi­muo­se ir lai­mė­jo du si­dab­ro me­da­lius.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo at­sto­vai iš pen­kių vals­ty­bių: Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos.

* Penk­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo pa­kruo­jie­tis Ro­mual­das Mi­liaus­kas.

Šis spor­ti­nin­kas var­žė­si ki­lo­met­ro kliū­ti­nia­me bė­gi­me. Vi­ka Vai­te­kū­nai­tė to­je pat rung­ty­je bu­vo ket­vir­ta, o Be­nas Va­rei­ka užė­mė aš­tuo­nio­lik­tą vie­tą

Au­gus­tas Nor­vai­ša ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je pel­nė šeš­tą­ją vie­tą.

Jo­nas Sa­ka­laus­kas 600 met­rų nu­bė­go aš­tun­tas.

Ak­vi­lė Sa­bai­tė dvie­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me fi­ni­ša­vo aš­tun­ta, o Gab­rie­lius Po­žė­la – vie­nuo­lik­tas.

Ra­jo­nų ko­man­dų įskai­to­je pa­kruo­jie­čiai užė­mė 11 vie­tą iš 33 var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.

KREP­ŠI­NIS. Sa­vait­ga­lį dvi per­ga­les iš­ko­vo­jo Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL) pir­me­ny­bių B di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“.

Na­muo­se pa­kruo­jie­čiai įvei­kė Tau­ra­gės „For­tū­nos-Aga­vos“ krep­ši­nin­kus re­zul­ta­tu 86:75 ( 21:25, 26:13, 23:18, 16:19).

Do­vy­das Va­len­tė­lis pel­nė 16 taš­kų, Ne­ri­jus Ke­le­ras 14, o Dai­va­ras Pa­kark­lis ir To­mas Du­ra – po 13.

Iš­vy­ko­je „Pak­ruo­jui-Ly­gu­mų ŽŪB“ nu­si­lei­do ir Se­dos „Se­du­los-Ai­bės“ žai­dė­jai: var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 71:65 (14:16, 10:19, 26:19, 21:11).

D. Pa­kark­lio krai­tė­je – 16 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 13, N. Ke­le­ro, Ir­man­to Lianz­ber­go ir Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos – po 11.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, iš­ko­vo­ję 15 per­ga­lių ir pa­ty­rę 4 pra­lai­mė­ji­mus, pa­ki­lo į ant­rą­ją RKL pir­me­ny­bių B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.

* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„Alytukas” įvei­kė „Par­ke­tą-Kan­ru­gę-Dav­rą“ re­zul­ta­tu 92:71.

„Alytukui” 26 taš­kus pel­nė E. Or­vi­das, T. Ja­ra­šiū­nas 28, „Par­ke­tui-Kan­ru­gei-Dav­rai“ – A. Še­fe­ris 24, A. Stal­ma­čen­ka 24, E. Ta­ku­še­vi­čius 15.

„SC” pra­lai­mė­jo „Vil­ra­gei“ re­zul­ta­tu 62:78.

„SC”žaidėjo T. Ja­ro­še­vi­čiaus są­skai­to­je – 34 taš­kai, J. Špi­liaus­ko – 13. „Vil­ra­gės“ ko­man­do­je re­zul­ta­ty­viau­si bu­vo M. Be­ne­šiū­nas su 31 taš­ku, o L. Ir­ži­ke­vi­čius su 12.

„Me­di­ko­nių“ krep­ši­nin­kams nu­si­lei­do „Ai­gi­ma“ – 77:69.

„Me­di­ko­nių“ eki­po­je su­ži­bė­jo T. Poš­kaus­kas su 30 taš­kų, E. Poš­kus su 21, „Ai­gi­mo­je“ – S. Deks­nys su 39, M. Nor­vi­la su 14.

„Do­lo­mi­to“ žai­dė­jai nu­ga­lė­jo „Bar­diš­kius“ re­zul­ta­tu 76:57.

„Do­lo­mi­to“ eki­pos spor­ti­nin­kas D. Dve­lis var­žo­vams at­sei­kė­jo 17 taš­kų, o R. Truš­kaus­kas 22. „Bar­diš­kių“ ko­man­do­je re­zul­ta­ty­vu­mu pa­si­žy­mė­jo M. Ru­dzins­kas (19),T. Ki­zi­nis (16) ir A. Dumb­ra (12).

„Bhaa“ pra­lai­mė­jo „Klo­vai­niams“ re­zul­ta­tu 51:98.

„Bhaa“ krep­ši­nin­kas A. And­ru­šai­tis į prie­ši­nin­kų krep­šį įme­tė 18 taš­kų, K. Dry­žas 11. „Klo­vai­nių“ ko­man­do­je ly­gių ne­bu­vo V. Ka­ni­šaus­kui, pel­niu­siam 32 taš­kus, S. Sa­ba­liaus­kui 23, T. Du­rai 28.

FUT­BO­LAS. Tę­sia­si ra­jo­no vy­rų 5X5 ma­žo­jo fut­bo­lo pir­me­ny­bės UAB „Kan­ru­gė­lė“ tau­rei lai­mė­ti.

Sek­ma­die­nį „SC-3“ fut­bo­li­nin­kai pra­lai­mė­jo „Te­cha­sui“ re­zul­ta­tu 5:15.

„Bhaa"ir „LSDP“ eki­pų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si pa­sta­ro­sios pra­lai­mė­ji­mu – 7:5.

SVARS­ČIŲ KIL­NO­JI­MAS. Guos­ta­ga­ly­je vy­ku­sio­se at­vi­ro­se svars­čių kil­no­ji­mo var­žy­bo­se Vla­dis­lo­vo Ski­ko tau­rei lai­mė­ti spor­to klu­bo „Ura­nas“ stip­ruo­liai pel­nė ne vie­ną me­da­lį.

Auk­so me­da­liais džiau­gė­si Ores­ta Vai­ce­kaus­kai­tė, Man­tas Vir­bic­kas, Žyd­rū­nė Nak­čiū­nai­tė, Sau­lius Ski­kas.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Va­le­ri­jus Dol­go­vas, tre­čią­ją – Da­rius Bal­čiū­nas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Kęs­tu­čio AB­RO­MAI­ČIO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Mins­ke vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te pa­kruo­jie­tis Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis pel­nė du si­dab­ro me­da­lius.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas