(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Apie valstybės šventes ir visuomenininkus

2017 m. vasario 17 d.

NUO­MO­NĖ

Sau­sio 13 die­ną Lie­tu­va pri­si­mi­nė Lais­vės gy­nė­jus. Šian­dien šią die­ną mes jau va­di­na­me Lais­vės die­na. Lai­kas su­stip­ri­no mus. Iš liū­de­sio die­na vir­to at­kak­lu­mo, at­vi­ru­mo, lais­vės die­na. Šią die­ną mes sa­vo krū­ti­nes pra­dė­jo­me puoš­ti švel­niu, ty­ru neuž­mirš­tuo­lės žie­du kaip pa­si­ža­dė­ji­mo ženk­lu žu­vu­siems – iš­sau­go­ti tai, kas iš­ko­vo­ta.

Tą die­ną bend­ruo­me­nių na­riai, Ne­vy­riau­sy­bi­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­sto­vai su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir su­ži­no­jo, jog kas­met so­cia­li­nė ri­zi­ka plin­ta ra­jo­ne kaip už­kre­čia­ma li­ga, kaip epi­de­mi­ja. Su­si­pa­ži­no su ga­li­my­bė­mis pro­jek­ti­nei veik­lai bei gra­si­ni­mais bū­ti pa­tik­rin­tais ir pa­že­min­tais dėl pa­vir­šu­ti­niš­ko ži­no­ji­mo ar net dė­me­sio ne­krei­pi­mo į tam tik­rus mo­men­tus vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, su­si­gū­žė pa­že­min­ti už ga­li­mą ne­tin­ka­mą as­me­ni­nių šven­čių or­ga­ni­za­vi­mą bend­ruo­me­nių na­muo­se, nu­lei­do pe­čius, iš­gir­dę at­kar­to­ja­mą kler­kų mo­no­lo­go įžan­gą „mes lie­tu­viai to­kie“.

Ir nė žo­džio apie di­din­gą mū­sų ša­liai die­ną. Kaž­kaip po ren­gi­nio pa­si­ju­to, jog iš tos ne­kal­to neuž­mirš­tuo­lės mels­vu­mo iš­lin­do rau­do­ni žied­la­piai.

Su­tin­kant ant­ro ka­len­do­ri­nių me­tų mė­ne­sio šven­tę va­sa­rio 16-ąją – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną – no­ri­si at­kreip­ti dė­me­sį, jog vi­si so­cio­kul­tū­ri­nio ar ki­to po­bū­džio klau­si­mai vals­ty­bė­je ir ra­jo­ne yra svar­būs. Jie ne tu­ri, bet pri­va­lo bū­ti spren­džia­mi. Tik jų spren­di­mo spar­ta pri­klau­so nuo te­mų, klau­si­mų pri­sta­ty­mo. In­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas, pra­dė­tas lau­kia­mu re­zul­ta­tu ir jo tei­kia­ma nau­da bend­ruo­me­nei, ga­li pa­ska­tin­ti kiek­vie­ną bū­ti pi­lie­tiš­kai at­sa­kin­gais bend­ruo­me­nės na­riais kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, no­rin­čiais bū­ti tvar­kin­gais, darbš­čiais ir pa­vyz­din­gais įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se.

Juk kiek­vie­na so­cia­liai at­sa­kin­ga as­me­ny­bė per­gy­ve­na už so­cia­li­nės ri­zi­kos plė­to­tę ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ieš­kan­čia ke­lių veiks­mais ar nors žo­džiais pa­dė­ti tos gru­pės at­sto­vams. Sten­gia­si bū­ti ak­ty­viais vi­suo­me­nės ge­ro­vę ku­rian­čiais, bet ne var­žo­mais ir ska­ti­na­mais pri­si­tai­kė­liš­ku­mui. Puo­se­lė­ja ap­lin­ką ir su­vo­kia švie­tė­jiš­kos veik­los, ku­ri ska­tin­tų įgy­tas ži­nias tai­ky­ti pra­kti­ko­je, nau­dą (at­kreip­ti­nas dė­me­sys į ne­for­ma­laus ug­dy­mo pro­gra­mų ska­ti­ni­mą), ger­bia an­ge­lus sar­gus ir jų mi­si­ją vi­suo­me­nei „gin­ti, sau­go­ti, pa­dė­ti“.

Jei ne­pa­vyks­ta bū­ti pa­sie­kian­čiais re­zul­ta­to vals­ty­bės tar­nau­to­jais, rei­kia da­ry­ti spren­di­mus, leis­ti ki­tiems telk­ti ra­jo­no bend­ruo­me­nę įvai­rio­se sri­ty­se.

Tau­so­ki­me tai, kas pa­siek­ta be­veik prieš šim­tą me­tų. Kel­ki­me vals­ty­bės vė­lia­vas mies­tuo­se, kai­muo­se ir sa­vo šir­dy­se.

Izol­da ŽAG­RA­KA­LIE­NĖ,

kū­rė­jų klu­bas „Bi­tu­la“ va­do­vė

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />