(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Jūs ir Va­sa­rio 16-oji

2017 m. vasario 17 d.

Jūs ir Va­sa­rio 16-oji

Ja­ni­na MA­TU­ZE­VI­ČIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pla­tin­to­ja:

– Vals­ty­bės die­na kiek­vie­nam tu­ri bū­ti svar­bi, svar­bi ir man. Ma­no šei­mo­je Va­sa­rio 16-oji vi­sa­da šven­tė. Šie­met šven­tės – su sve­čiais iš Kel­mės. Ma­nau šią die­ną ne vie­nas pa­gal­vo­ja: kad mū­sų val­sy­bė tvir­tė­tų, kad jo­je bū­tų sau­gu ir ge­ra gy­ven­ti, kad vai­kai ir anū­kai puo­se­lė­tų mei­lę sa­vo vals­ty­bei.


Sta­nis­la­va AB­RO­MA­VI­ČIE­NĖ, pen­si­nin­kė:

– Kaip ga­li bū­ti ne­svar­bi Va­sa­rio 16-oji? Man šią die­ną pri­si­me­na vai­kys­tė, tė­ve­lis. Anks­ti li­kom naš­lai­čiai, jis vie­nas mus tris užau­gi­no, gra­žiai pa­trio­tiš­kai auk­lė­jo. Vis sa­ky­da­vo: „Vai­kai aš ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ne­be­su­lauk­siu, bet jūs tik­rai su­lauk­sit“. Taip ir bu­vo. Kas­met šią die­ną da­ly­vau­ju šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se ir džiau­giuo­si, kad tė­ve­lio žo­džiai iš­si­pil­dė.


Ro­mas UR­BA, vers­li­nin­kas:

– Tai vals­ty­bės ir tau­tos šven­tė. Bet ma­žai be­li­kę pa­trio­tų, ku­rie tai ver­ti­na ir su­pran­ta. Su me­tais to­kių žmo­nių ma­žė­ja. Kaip ir gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je. Ma­no ge­ro bi­čiu­lio Ka­zi­mie­ro Ka­li­ba­to ir­gi jau ne­bė­ra. Di­de­lis pa­trio­tas bu­vo. Vi­si da­bar dau­giau žiū­ri ma­te­ria­lių da­ly­kų. Gal gy­ve­ni­mas toks.

O aš tą die­ną sten­giuo­si pa­bu­vo­ti ren­gi­niuo­se, pa­veiks­luo­ju, skel­biu in­ter­ne­te. Kad ir iš­va­žia­vu­sie­ji ar na­muo­se tą die­ną pra­lei­dę ma­ty­tų, kaip yra šven­čia­ma.


Ai­ri­das PLIŪ­RA, par­da­vė­jas-kon­sul­tan­tas:

– Ta die­na iš vie­nos pu­sės svar­bi – juk tė­vy­nės šven­tė. Iš ki­tos – lais­va­die­nis, ku­rį ga­liu pra­leis­ti kaip pa­no­rė­jęs. Ma­no ho­bi – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Šie­me­ti­nė Va­sa­rio 16-oji ir­gi tam pa­skir­ta. Tad jei ga­li­ma sa­ky­ti kad tai die­na, kai rei­kia švęs­ti, aš šven­čiu spor­tuo­da­mas.


As­ta KU­RU­LY­TĖ, jau­na ma­ma:

– Va­sas­rio 16-osios reikš­mė bu­vo įskie­py­ta dar mo­kyk­lo­je. Šią die­ną šven­čių na­muo­se ne­ren­gia­me, ta­čiau Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė man yra svar­bi. Štai po­rą me­tų dir­bau ir gy­ve­nau Grai­ki­jo­je. Grį­žau gi­mus sū­ne­liui. Nes no­riu, kad jis aug­tų sau­giai, ir sa­va­me kraš­te – Pak­ruo­jy­je. Ga­lė­da­ma pa­ly­gin­ti Lie­tu­vą su Grai­ki­ja, ma­tau, kad čia yra tvar­ka, vei­kia įsta­ty­mai, čia jau­ku, ge­ra, gra­ži ir įvai­ri gam­ta.

Fo­tog­ra­fa­vo ir kal­bi­no Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas