(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Suaugusiųjų melas prieš vaikų bejėgiškumą

2017 m. vasario 3 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

reginamus@skrastas.lt

Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio.

Li­gą ga­li­ma gy­dy­ti. Te­ro­ris­tų ar žiau­rių sve­ti­mų ban­di­tų ga­li­ma pa­si­sau­go­ti. Bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­du­ria ma­žas, tik gy­ven­ti pra­de­dan­tis vai­kas, kai te­ro­ris­tas kan­kin­to­jas gy­ve­na ša­lia, kvė­puo­ja tuo pa­čiu oru, iš tos pa­čios lėkš­tės ima duo­nos rie­kę?

Apie tai, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo nei smur­tau­to­ją ap­klau­sęs bendraklasis po­li­ci­nin­kas, nei vai­ko tei­ses tu­rin­čios gin­ti tar­ny­bos. O apie smur­tą auk­lė­to­jai pra­si­ta­ręs vai­kas ta­po dar di­des­niu mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio prie­šu. Ir jį, pa­si­ju­tęs, kad tu­ri už­nu­ga­rį po­li­ci­jo­je, smur­tau­to­jas ga­lė­jo tal­žy­ti kiek pa­no­rė­jęs. Net už tai, kad neiš­ta­ria skai­čių!

Per­nai po Sa­vie­čių tra­ge­di­jos, kai nuo al­ko­ho­lio iš­pro­tė­jęs jau ir taip ne­la­bai pro­tin­gas tė­vas su­me­tė į šu­li­nį du sa­vo vai­kus, Lie­tu­va bu­vo su­ju­du­si. Ko­kį mė­ne­sį po tra­ge­di­jos sa­vi­val­dy­bė­se vy­ko su­si­rin­ki­mai, dis­ku­tuo­ta, kaip ko­vo­ti prieš smur­tą. Pas­kui vis­kas nu­ri­mo. Vir­šū­nės svars­tė priim­ti ar ne­priim­ti įsta­ty­mą, vi­siš­kai už­drau­džian­tį bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus. Vy­res­nio­ji kar­ta pri­si­mi­nė ir pa­ti neu­žau­gu­si be ber­ži­nės ko­šės. Gal kar­tais svei­ka „už­mes­ti“ ne­pak­lus­niam vai­kui...

O tuo tar­pu tūks­tan­čiai aso­cia­lio­se, su­gy­ven­ti­nių šei­mo­se gy­ve­nan­čių vai­kų ir to­liau li­ko ge­rian­čių, amo­ra­lių, ne­tu­rin­čių gė­dos nė są­ži­nės, kar­tais dar ir ne­pro­tin­gų, sa­vo inks­tink­tams be­są­ly­giš­kai pa­klūs­tan­čių suau­gu­sių įkai­tais. Vai­kai troš­ko sau­gu­mo, mei­lės. De­ja, kar­tais ne­gau­na net ska­nes­nio kąs­nio, yra mu­ša­mi, uja­mi. Kur jiems pa­si­skųs­ti? Kur pa­bėg­ti? Kai suau­gu­sie­ji ne­si­ki­ša ar­ba ti­ki suau­gu­sių­jų me­lu.

Tu­rin­tie­ji pri­žiū­rė­ti tas šei­mas tei­si­no­si, jog ne­pa­kan­ka­ma įsta­ty­mi­nė ba­zė.

Po me­tų įvy­ku­si ant­ro­ji tra­ge­di­ja Kė­dai­nių ra­jo­ne tar­si su­sprog­di­no pri­tvin­ku­sį skau­du­lį. Įkan­din jos pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie smur­tą prieš vai­kus Laz­di­juo­se, Vil­niu­je, Kel­mės ra­jo­ne. De­šimt nu­skriaus­tų vai­kų per vie­ną sa­vait­ga­lį!

Mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio už­muš­to ke­tur­me­čio mir­tis pa­ro­dė, ko­kio mas­to tai pro­ble­ma. Iki šiol sve­ti­mo vai­ko klyks­mui bu­vę abe­jin­gi žmo­nės at­sa­kin­giau ap­si­dai­rė ap­link ir pa­ma­tė, jog Kė­dai­nių tra­ge­di­ja ga­li pa­si­kar­to­ti jo kai­me, jo laip­ti­nė­je, jo mies­te­ly­je.

Apie ri­zi­ką lik­ti kal­toms pa­čioms jau ne­be­gal­vo­ja dar­že­lio auk­lė­to­jos. Drą­siau el­gia­si so­cia­li­nės dar­buo­to­jos. Dėl mo­ki­nio krep­še­lio, ku­rį pra­ras, jei vai­ką iš­veš į vai­kų na­mus ar­ba pas glo­bė­jus, nu­sto­jo dre­bė­ti mo­ky­to­jai. Spon­ta­niš­kai pra­si­ver­žęs pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mas tar­si už­lie­jo Lie­tu­vą. Ir ne­rei­kė­jo nė griež­tes­nių įsta­ty­mų!

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pa­si­py­lę pra­ne­ši­mai apie smur­tą prieš vai­kus at­vė­rė skau­džius ne tik ma­žy­lių , bet ir jų mo­ti­nų gy­ve­ni­mus.

Po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se do­mi­nuo­jan­tis nu­si­kal­ti­mas – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Daž­niau­siai vy­rai smur­tau­ja prieš sa­vo žmo­nas, su­gy­ven­ti­nes, sa­vo tė­vus ir mo­ti­nas.

An­tai Dang­vie­tuo­se su­muš­tų ber­niu­kų mo­ti­na ši­lu­mos ieš­ko­jo teis­to smur­tau­to­jo glė­by­je.

Šau­kė­niš­kė į sa­vo gy­ve­ni­mą įsi­lei­do ka­lė­ji­me at­sė­dė­ju­sį žmog­žu­dį. O tas, užuo­t pa­ro­dęs dė­kin­gu­mą, ją pri­mu­šė už tai, kad lau­kia­si ket­vir­to vai­ko.

Ar griež­tes­nis įsta­ty­mas dėl smur­to prieš vai­kus pa­keis mo­te­rų men­ta­li­te­tą? Ar jos iš­moks at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų? Ar ir to­liau puls į vi­so­kiau­sio plau­ko niek­šų glė­bį – vi­siš­kai de­val­vuo­da­mos mo­ti­nos var­dą ir gar­bę?

Skai­tant po­li­ci­jos pra­ne­ši­mus su­si­da­ro įspū­dis, kad kai ku­rios mo­te­rys ne­tu­ri nei mo­te­riš­ku­mo, nei mo­ti­nos ins­tink­to. Kai vyks­ta konf­lik­tai šei­mo­je, kar­tais jos pri­pu­čia dau­giau pro­mi­lių ne­gu vy­rai.

Ar ga­li­me jas kal­tin­ti?

Lai­mė tiems, ku­riems Die­vas da­vė tvir­tą va­lią, svei­ką nuo­vo­ką, at­sa­ko­my­bės jaus­mą ir darbš­tu­mą. Kai kam šias sa­vy­bes gal­būt išug­dė tė­vai. Vy­res­nio­ji kar­ta ne­ži­no­jo, kas tai yra ne­tu­rė­ti so­cia­li­nių įgū­džių, mo­kė­ti tik gim­dy­ti vai­kus, bet ne­mo­kė­ti jų au­gin­ti.

Aso­cia­lio­mis va­di­na­mos mo­te­rys su mo­ti­nos pie­nu to ne­ga­vo. Ir nie­kas neįk­rė­tė nei pa­rei­gos jaus­mo, nei iš­min­ties. Yra vi­suo­me­nės da­lis, ku­riai nuo­la­tos rei­kia pri­žiū­rė­to­jo. Tik aky­lai ste­bi­mi jie pra­de­da ne tik dau­gin­tis, bet dar praus­ti ir val­gy­din­ti vai­kus, rū­pin­tis, kad jiems už­tek­tų duo­nos ir dra­bu­žių.

Tai­gi, iš pri­gim­ties jie lais­vi. Nep­rik­lau­so­ma Lie­tu­va jiems dar pri­dė­jo lais­vės. Nie­kas ne­va­rė dirb­ti, kaip va­ry­da­vo ta­ry­bi­niais lai­kais. Kai ne­dir­bi dar gau­ni ir pa­šal­pą.

Lais­vė są­mo­nin­guo­sius pri­ver­tė la­bai steng­tis ir kon­ku­ruo­ti. O silp­nie­siems lei­do deg­ra­duo­ti.

Glo­bė­jų rei­kia ne tik skriau­džia­miems vai­kams, bet ir jų mo­ti­noms. Rei­kia mo­ti­nos ir vai­ko na­mų, ku­riuo­se pri­žiū­ri­mos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų mo­ti­nos pa­čios rū­pin­tų­si vai­kais, tie­siog mo­ky­tų­si tai da­ry­ti. O tė­vai dirb­tų ir iš­lai­ky­tų sa­vo vai­kus. Ir ne­rei­kė­tų glo­bė­jams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mų. Da­bar deg­ra­da­vę tė­vai vi­siš­kai at­lei­džia­mi nuo at­sa­ko­my­bės, ga­li to­liau šlais­ty­tis ir vė­jais leis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą.

Po Kė­dai­nių tra­ge­di­jos pa­si­kar­to­ji­mo ins­ti­tu­ci­jos iš kar­to pai­ma vai­kus iš šei­mų, ku­rio­se jie pa­ty­rė smur­tą. Tai pa­gir­ti­na, nes iš­ven­gia­ma di­des­nės tra­ge­di­jos, iki ku­rios gal­būt be­bu­vo li­kęs tik vie­nas žings­nis. Ta­čiau kur veš vai­kus, kai vi­siš­kai ne­be­liks vai­kų na­mų? Bu­din­čiais glo­bė­jais su­tin­ka bū­ti tik vie­nas ki­tas.

Ar neat­si­ras glo­bė­jų, ku­rie sve­ti­mus vai­kus pri­glaus tik dėl pi­ni­gų? Gal­būt jie ne­muš glo­bo­ti­nių? Bet var­gu ar my­lės taip, kaip my­li sa­vo vai­kus? Ar ša­lia tik­rų­jų glo­bė­jų vai­kų gy­ve­nan­tys glo­bo­ti­niai ne­jaus sa­vo­tiš­kos disk­ri­mi­na­ci­jos?

Ky­la daug klau­si­mų. To­dėl ne­rei­kė­tų taip stai­ga im­ti ir nai­kin­ti pa­to­gius, mo­der­niai su­tvar­ky­tus vai­kų na­mus. Ko­dėl ne­ga­li eg­zis­tuo­ti dvi ins­ti­tu­ci­jos? Juo­lab kad pro­ble­mos mas­tas – tik­rai di­de­lis. Ar bū­ti­na sek­ti ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džiu? Kiek­vie­no­je vals­ty­bė­je sa­va tvar­ka, sa­vos tra­di­ci­jos ir sa­vo­tiš­kas žmo­nių men­ta­li­te­tas.

Ne­se­niai te­ko bend­rau­ti su mo­te­ri­mi, glo­bo­jan­čia tris sve­ti­mus vai­kus. Pen­ke­rių me­tų glo­bo­ti­nis žy­miai ma­žes­nis už tre­jų me­tų jos pa­čios sū­nų. Užs­kur­dęs vai­kas glaus­to­si lyg ka­čiu­kas, glo­bė­ją va­di­na ma­ma ir vis lau­kia pa­tvir­ti­ni­mo, kad tik­rai yra my­li­mas. Kai prieš ke­lis mė­ne­sius at­va­žia­vo į nau­juo­sius na­mus, ma­žy­lis ste­bė­jo­si, kad tik­rai ga­li­ma vis­ko val­gy­ti, kiek tik no­ri.

Kas­dien te­le­vi­zi­jos ek­ra­ne bė­gan­čios ei­lu­tės ra­gi­na ne­ty­lė­ti, pra­neš­ti apie skriau­džia­mus vai­kus ir smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Nuo­lat ska­ti­na­mas pi­lie­tiš­ku­mas gal­būt iš­gel­bės ne vie­no vai­ko gy­vy­bę.

Jei­gu per ke­lis mė­ne­sius vėl ne­pa­mir­ši­me Kė­dai­nių tra­ge­di­jos, gal­būt pa­vyks iš­veng­ti vaik­žu­džių tau­tos var­do. Ar neuž­ten­ka to, kad pir­mau­ja­me sa­vi­žu­dy­bė­mis ir iš­ge­ria­mo al­ko­ho­lio lit­rais?

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas