(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Rūta VAINIENĖ

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau te­nu­girs­ti, kad ne­tru­kus pir­ma­sis vėl vyks į Is­lan­di­ją, ir jo bri­ga­do­je kaip tik to­kių auk­sa­ran­kių la­bai rei­kia.

To­kie po­kal­biai vyks­ta kas­dien, o Lie­tu­va per me­tus ne­ten­ka po Uk­mer­gės dy­džio mies­te­lį. Emig­ra­ci­jos prie­žas­tys – eko­no­mi­nės, žmo­nės va­žiuo­ja di­des­nio už­dar­bio. Emig­ruo­ja ne tik ne­ga­lin­tys su­si­ras­ti dar­bo čia, Lie­tu­vo­je, bet ir dar­bą tu­rin­tys. Darb­da­viai jau skam­bi­na var­pais, kad pra­de­da trūk­ti dar­buo­to­jų. Tuo tar­pu val­džio­je – olim­pi­nė ra­my­bė. Dar­bo ko­dek­sas už­ma­ri­nuo­tas, tuo tar­pu – ma­tuo­ja­mės tau­ti­nius kos­tiu­mus.

Vis tik val­džiai nė­ra la­bai ra­mu ir vie­nin­te­lis da­ly­kas, kas jai tik­rai rū­pi – kad ne­plo­nė­tų val­džios ki­še­nė. Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ma­žė­ja kas­met, o vie­šie­ji fi­nan­sai – kas­met au­ga. De­da­mos pa­stan­gos, kad tie, ku­rie dar neiš­vy­ko, su­neš­tų val­džiai kuo gau­ses­nį aruo­dą. Val­džia sa­ko – tie biu­dže­tai ne mums, jie – gy­ven­to­jams. Bet jei gy­ven­to­jų ma­žė­ja, tai gal ir biu­dže­tai tu­rė­tų ma­žė­ti? Ir vis tik vie­nin­te­lis Sod­ros biu­dže­tas yra tik­rai skir­tas tik gy­ven­to­jams, o vi­si ki­ti – jos di­de­ny­bei vie­šie­siems pir­ki­mams. O ten – pa­tys ži­no­me, kas bū­na nau­dos ga­vė­jai.

Su­si­da­ro įspū­dis, kad val­džia įnir­tin­gai no­ri pa­stū­mė­ti žmo­nes vyk­ti iš Lie­tu­vos. Štai kad ir nuo sau­sio „ne­ty­čia“ priim­ti pa­kei­ti­mai dėl įvai­ria in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­man­čių as­me­nų di­des­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo.

Ko­kią ži­nu­tę šie pa­kei­ti­mai siun­čia įvai­riems auk­sa­ran­kiams? Va­žiuok iš Lie­tu­vos, kol mo­kes­čiai ne­nu­mo­vė pa­sku­ti­nių kel­nių. Ne­ga­na to, kur­pia­mi di­des­nio šių as­me­nų ap­mo­kes­ti­ni­mo pla­nai. Ne­va jie, su­si­kū­rę sau dar­bo vie­tą, su­mo­ka per ma­žai. Nes dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tį su­mo­ka dau­giau. Užuot svars­čius, kad bū­ti­na su­ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą dir­ban­tie­siems, val­džia ma­no, kad 55 pro­cen­tais tu­ri bū­ti ap­mo­kes­tin­ti vi­si. Ir ne­va ta­da tai jau bus įgy­ven­din­tas mo­kes­ti­nis tei­sin­gu­mas. Ir kad la­bai ge­rai, kad žmo­gus gau­na ma­žiau nei pu­sę to, ką už­dir­bo. O po to dar penk­ta­da­lį su­mo­ka per PVM.

Dar val­džia pu­čia mig­lą, kad jei vi­si mo­kė­tų po ly­giai mo­kes­čių, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie bend­ro­jo ta­ri­fo ma­ži­ni­mą. Tuo ga­li ti­kė­ti ne­bent vi­siš­kas nai­vuo­lis. Mo­kes­čiai pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo tik ke­lia­mi – ar­ba di­di­na­mams ta­ri­fas, kaip PVM, ar­ba ple­čia­ma ba­zė – kaip GPM. Ir vi­sa tai pa­ly­di­ma griež­ti­na­mu ad­mi­nist­ra­vi­mu. Kaip gi ki­taip – su­rink­ti ne­ma­žė­jan­čius biu­dže­tus yra vie­nin­te­lis aki­vaiz­dus val­džios prio­ri­te­tas.

Tik šis prio­ri­te­tas ne­priim­ti­nas žmo­nėms – ir jie tai pa­ro­do emig­ruo­da­mi. Val­džia at­kak­liai ne­no­ri pri­pa­žin­ti, nors fak­tai – aki­vaiz­dūs. Kai Sod­ra pa­gra­si­no išieš­ko­sian­ti svei­ka­tos drau­di­mo ne­prie­mo­ką iš gy­ven­to­jų – tai su­kė­lė dek­la­ruo­jan­čių sa­vo emig­ra­vi­mą ban­gą. Štai taip, kad ke­lių at­gal lik­tų kuo ma­žiau. Kiek dar žmo­nių tu­rės iš­va­žiuo­ti, kad val­džia pa­ga­liau su­pras­tų, kad jos pa­si­rink­tas prio­ri­te­tas ir pa­čia val­džią pa­liks prie su­ski­lu­sios gel­dos.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas