(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Komentarai, nuomonės

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau...

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis? (1)

2017 m. vasario 10 d.


Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?
Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.
O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.
Vy­riau­sia­sis...

Suaugusiųjų melas prieš vaikų bejėgiškumą (1)

2017 m. vasario 3 d.

Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio.
Li­gą ga­li­ma gy­dy­ti. Te­ro­ris­tų ar žiau­rių sve­ti­mų ban­di­tų ga­li­ma pa­si­sau­go­ti. Bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­du­ria ma­žas, tik gy­ven­ti pra­de­dan­tis vai­kas, kai te­ro­ris­tas kan­kin­to­jas gy­ve­na ša­lia, kvė­puo­ja tuo pa­čiu oru, iš tos pa­čios lėkš­tės ima duo­nos rie­kę?
Apie tai, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo nei smur­tau­to­ją ap­klau­sęs bendraklasis...

Brango, brangsta ir brangs. Kiek? (1)

2017 m. vasario 2 d.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. Kai­nų au­gi­mą jie ste­bė­jo ir tais me­tais, kai sta­tis­ti­ka at­kak­liai tei­gė, kad inf­lia­ci­ja – vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis – ma­žė­ja. Ir šian­dien daž­nas pa­si­gin­čy­tų dėl už­fik­suo­to dy­džio – koks 1,7 pro­cen­to? Žmo­nės var­di­ja pre­kes, pa­slau­gas, ku­rios bran­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais – die­nos pie­tūs, vi­zi­tas į ki­no teat­rą, gė­lės, ba­tai ir net dė­vė­ti...

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės (1)

2017 m. vasario 1 d.
DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų...

KANKLĖS SU KLAVIŠAIS

2017 m. sausio 31 d.
Vilius PURONAS

Se­nus pe­rio­di­kos komp­lek­tus pa­var­čius be­lie­ka ty­liai at­si­dūs­ti. Daug kas anuo­met ste­bė­jo­si, gė­rė­jo­si to­mis kank­lė­mis, svei­ki­no šiau­lie­tį J. Jan­kaus­ką. Tal­pi­nu vie­ną iš to­kių straips­ne­lių, be­veik ne­tai­sy­tą, ir vie­ną iš nuo­trau­kų laik­raš­ty­je pa­ma­ty­tų. Juk anuo­me­ti­niai en­tu­zias­tai taip pat bu­vo ge­rų no­rų žmo­nės, už­mir­šę, kad sa­vo­je pa­ra­pi­jo­je pra­na­šais ne­bū­na­ma, kad ir tuo­met vi­du­ti­ny­bė bu­vo bai­si, nes ji – vi­suo­met tei­si. Šiau­lie­tis po­li­ci­jos tar­nau­to­jas...

Šventieji žeme nevaikšto

2017 m. sausio 20 d.
Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li nei sirg­ti, nei ato­sto­gau­ti, nei ti­kė­tis bent vi­du­ti­nės pen­si­jos. Ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pa jiems ne­prik­lau­sy­da­vo. Ar svei­kas, ar ser­gan­tis, šu­tink į dar­bą, nes die­na pra­bėgs be pa­ja­mų. Atos­to­gos ir­gi ne­prik­lau­sė. Tė­vys­tė ir mo­ti­nys­tė taip pat bu­vo jų as­me­ni­nis rei­ka­las.
Ta­čiau kai val­džia nu­spren­dė pa­keis­ti tvar­ką, pa­di­din­da­ma „Sod­ros“ įmo­kas, de­jo­nės...

Mokesčiai – tikri, garantijos – miražas!

2017 m. sausio 20 d.
Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo. Ne­pai­sy­da­ma nuo­la­ti­nio baks­no­ji­mo, val­džia nu­spren­dė šią Lie­tu­vos bė­dą dar pa­gi­lin­ti, ga­lu­ti­nai „įsod­rin­da­ma“ as­me­nis, vyk­dan­čius in­di­vi­dua­lią veik­lą.
Šiuo me­tu 15 pro­cen­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir 9 pro­cen­tų svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos tai­ko­mos ko­ne vi­soms be išim­ties veik­loms. Net vers­lo liu­di­ji­mo mi­ni­ma­li „kai­na“ ap­skai­čiuo­ta, re­mian­tis GPM nuo...

Senjorai lygybės nesulaukia ir po mirties

2017 m. sausio 20 d.
Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės kom­pen­sa­ci­jos už per kri­zę su­ma­žin­tas se­nat­vės pen­si­jas. Ci­niz­mo vir­šū­nė. Tie­sa, da­bar­ti­nį Mi­nist­rų ka­bi­ne­tą dėl to kal­tin­ti bū­tų ne­la­bai ob­jek­ty­vu, nes se­no­ji Vy­riau­sy­bė šių me­tų biu­dže­te tam ne­nu­ma­tė nė cen­to.
Vi­sų pir­ma, toks spren­di­mas ci­niš­kas yra dėl to, kad net po mir­ties žmo­nės ne­tam­pa ly­gūs. Mi­rus pen­si­nin­kui, ar­ti­mie­siems at­ki­ša­ma špy­ga. O štai Vals­ty­bės...

Sausio 13-osios aidas šiandien

2017 m. sausio 13 d.

Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų krau­ju.
Praė­jus 26-eriems me­tams ma­to­me ryš­kių vi­suo­me­nės są­mo­nės po­ky­čio ženk­lų – ir ge­rų, ir blo­gų. Prieš ke­lis mė­ne­sius vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą kan­di­da­ta­vo ir į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko apie „sa­vus, šau­džiu­sius į sa­vus“, „triū­bi­jęs“ Al­gir­das Pa­lec­kis. Į rin­ki­mų są­ra­šus vis pa­ten­ka juok­da­riai ar­ba klie­de­sių sklei­dė­jai. Tai yra simp­to­mai, by­lo­jan­tys apie vi­di­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą...

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

SOSTAS – PAVOJINGAS DAIKTAS

2016 m. gruodžio 28 d.
Vilius PURONAS

Ant Ka­lė­dų din­go snie­gas
Ir lau­ke at­ši­lo,
Gal to­dėl, kad me­ro sos­tas
Ne­se­niai įski­lo...
Ap­si­niau­kę drėg­nos mig­los,
Sau­lės mies­tą glos­to,
De­pu­ta­tų tvir­tos no­sys
Mies­to orą uos­to.
Jis – šva­res­nis, nes ne­li­ks
Bi­vai­nio ir Do­mo...
Iš­sisp­ren­dė ši pro­ble­ma
Tai­kiai, be ato­mo.
Ka­bi­ne­tuo­se iš­ny­ks
Jų vei­dai „ma­lo­nūs“,
Mies­to met­raš­ty­je liks jie
Nie­kam neį­do­mūs...
Juk ne vie­nas iš rin­kė­jų
Val­džios mū­rą...

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.
Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios...

Valstybinės žemės „žemiškos“ istorijos

2016 m. gruodžio 22 d.

Ach ta že­mė, že­mė­lė, nuo am­žių se­nų­jų ji ke­lia aist­ras, konf­lik­tus ir net ka­rus. Ir šiais lai­kais ne­daug kas te­pa­si­kei­tė. Kur že­mė – pro­ble­ma be­veik ga­ran­tuo­ta. Ar svars­ty­tu­me že­mės par­da­vi­mo klau­si­mą už­sie­nie­čiams, ar ei­li­nio že­mės pri­chva­ti­za­vi­mo at­ve­jus sa­vi­val­dy­bė­se. Bet ne­rei­kia nei par­da­vi­mo, pa­kan­ka pa­ke­den­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos rei­ka­lus, ir vėl gi­lūs ato­dū­siai – na ne­jau­gi ir čia – is­to­ri­jų kal­nai?
Štai, ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad Pa­lan­gos...

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
Tai bu­vo ei­li­nis sa­vait­ga­lio pa­si­vaikš­čio­ji­mas į miš­ką. Šu­nys džiaugs­min­gai šo­ki­nė­jo, ga­lė­da­mi pa­bė­gė­ti to­liau nuo na­mų. Stai­ga jie nu­lė­kė prie bu­vu­sios ko­lū­kio fer­mos. Kaž­kas gai­liai suinkš­tė. Po laip­tais tu­pė­jo du ma­ži, iš­si­gan­dę šu­ne­liai. Pa­ma­tę žmo­nes ir sve­ti­mus šu­nis nu­lin­do į dar tam­ses­nį kam­pu­tį.Vė­liau kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio va­ka­rą ne­di­de­lio mū­sų kai­me­lio ke­liu­ku va­žia­vo ne­ma­ty­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis. Vei­kiau­siai juo bu­vo at­vež­ti ir ba­do...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />