(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Deklaracijose – ir turtai, ir skylės

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Pask­lai­džius ra­jo­no po­li­ti­kų pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas aiš­kė­ja, jog tarp po­li­ti­kų yra ir tur­tuo­lių, ir varg­šų.

saulius@skrastas.lt

Vi­ce­me­ras tur­tin­ges­nis už me­rą

Per­nai ra­šė­me, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­ts ne­tur­tin­giau­sias iš Šiau­lių ap­skri­ties me­rų, nors jo at­ly­gi­ni­mas daug di­des­nis už ki­tų me­rų. Pa­ly­gi­nti su 2014 me­tais, A. Če­po­no­nis ne­pra­tur­tė­jo. Tarp ap­skri­ties me­rų A. Če­po­no­nis tur­tais pra­len­kė tik Jo­niš­kio ra­jo­no me­rą.

2015 me­tais me­ro šei­ma dek­la­ra­vo įvai­raus tur­to už 68 307 eu­rus. 2014 me­tais Ni­jo­lė ir An­ta­nas Če­po­no­niai bu­vo dek­la­ra­vę tur­to už 260 479 li­tus, ar­ba 75 439 eu­rus.

Me­ro šei­ma 2015 me­tais ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­rė­jo už 28 798 eu­rus, že­mės skly­pų – už 1 738 eu­rus, trans­por­to prie­mo­nių – už 20 563 eu­rus.

San­tau­pų me­ro šei­ma šiais me­tais tu­ri ma­žiau – 7 997 eu­rus (2014 me­tais bu­vo dek­la­ruo­ta apie 152 835 eu­rus, ar­ba 52 771 li­tas). 2015 me­tų dek­la­ra­ci­jo­je me­ro su­tuok­ti­nė nu­ro­do tu­rin­ti vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių už 9 210 eu­rų.

Me­ras tu­ri re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už vie­ną eu­rą.

Vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio šei­ma tur­to tu­ri dau­giau už me­rą, ta­čiau tu­ri ir sko­lų.

Te­re­sės ir Ka­zi­mie­ro Au­gu­lių šei­ma šie­met dek­la­ra­vo 148 457 eu­rus įvai­raus tur­to bei 17 167 eu­rus sko­lų.

T. ir K. Au­gu­liai ne­kil­no­ja­mo­jo tu­ro dek­la­ra­vo už 115 848 eu­rus, že­mės skly­pų – už 8 794 eu­rus, trans­por­to prie­mo­nių – už 9 792 eu­rus bei 12 980 eu­rų san­tau­pų, ta­čiau šei­ma dek­la­ra­vo ir 17 167 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Vi­ce­me­ras taip pat dek­la­ra­vo me­no kū­ri­nių bei ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 1 043 eu­rus.

2014 me­tais T. ir K. Au­gu­liai bu­vo dek­la­ra­vę tur­to už 489 656 li­tus (apie 141,8 tūks­tan­čio eu­rų).

Ta­ry­bos sen­bu­viai – ir tur­tuo­liai, ir vi­du­ti­nio­kai

Tur­tin­giau­sia Ta­ry­bos na­rio „dar­bie­čio“, še­du­vio Jur­gio Baub­lio šei­ma. Kar­tu su pa­sko­lin­to­mis lė­šo­mis jis su su­tuok­ti­ne Ra­mu­te dek­la­ra­vo 528 490 eu­rų šei­mos tur­to. Per­nai kar­tu su pa­sko­lin­to­mis lė­šo­mis bu­vo dek­la­ruo­ta tur­to už be­veik 558 070 eu­rų, ar­ba 1,227 mi­li­jo­no li­tų.

Di­des­nė da­lis tur­to – ak­ci­jos. Jų J. Baub­lio šei­ma tu­ri už 275 210 eu­rų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to su­tuok­ti­niai dek­la­ra­vo už 6 327 eu­rus, trans­por­to prie­mo­nių – už 10 860 eu­rų (be­je, žmo­nos au­to­mo­bi­lių par­kas – už 8 109 eu­rus). San­tau­pų šei­ma tu­ri 40 003 eu­rus, ta­čiau yra pa­sko­li­nę 82 629 eu­rus.

So­cial­de­mok­ra­tė Vi­da Ja­nu­lai­tie­nė šie­met dek­la­ruo­ja tu­rin­ti tur­to už 204 900 eu­rų (ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to – už 108 300 eu­rų, že­mės skly­pų – už 21 800 eu­rų bei san­tau­pų – 74 800 eu­rų).

Per­nai ji bu­vo dek­la­ra­vu­si tur­to už 788 330 li­tų (apie 228 316 eu­rų). Per me­tus nu­ver­tė­jo ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, že­mės skly­pai, su­ma­žė­jo san­tau­pų.

Per me­tus dau­giau tur­to su­kaup­ti pa­vy­ko jos bend­ra­par­tie­čio Jo­no ir Ni­jo­lės Pra­vi­lo­nių šei­mai, ku­ri už praė­ju­sius me­tus dek­la­ra­vo 169 152 eu­rus įvai­raus tur­to. 2014 me­tais jie bu­vo dek­la­ra­vę įvai­raus tur­to už kiek dau­giau nei 0,536 mi­li­jo­no li­tų ar­ba už be­veik 155 344 eu­rus.

Šie­met dek­la­ruo­ta ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 54 802 eu­rus, že­mės skly­pų – už 14 050 eu­rų, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – už 7 540 eu­rų bei me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių – už 420 eu­rų. Šei­mai pa­vy­ko pa­di­din­ti san­tau­pas. Jei per­nai bu­vo dek­la­ruo­ta 265 242 li­tai (apie 76 819 eu­rų), tai šie­met san­tau­pų šei­ma tu­rė­jo jau 92 340 eu­rų.

Ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus Vi­to­lio Ja­nu­še­vi­čiaus šei­ma už praė­ju­sius me­tus dek­la­ra­vo įvai­raus tur­to už 154 445 eu­rus ir 24 034 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų. Už 2014 me­tus bu­vo dek­la­ruo­ta tur­to apie 104 398 eu­rus, ta­čiau sko­lų ne­bu­vo.

Bend­ra­par­tie­čio Da­riaus Ju­rė­no ir jo su­tuok­ti­nės Eri­kos bend­ras dek­la­ruo­tas tur­tas – 104 764 eu­rai. Per­nai šei­ma bu­vo dek­la­ra­vu­si be­veik 72 tūks­tan­čius eu­rų tur­to. Be­je, šie­met D. Ju­rė­nas tu­ri 1 167 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Be­veik 8 tūks­tan­čiais eu­rų išau­go Ta­ry­bos sen­bu­vio Al­gir­do Venc­kaus šei­mos tur­tas. Už 2015 me­tus dek­la­ruo­tas jo ir su­tuok­ti­nės El­vy­ros Li­nos tur­tas sie­kia 41 129, o už 2014 me­tus bu­vo 33 151 eu­ras, ar­ba 114,46 tūks­tan­čio li­tų.

Ta­ry­bos na­rės Ri­mos Tar­bū­nie­nės ir jos su­tuok­ti­nio Al­gi­man­to dek­la­ra­ci­jo­se nu­ro­dy­ta, jog bend­ras šei­mos tur­tas – 60 344 eu­rai. Ri­ma Tar­bū­nie­nė tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (už 17 377 eu­rus), ke­lių trans­por­to prie­mo­nių (už 5 792 eu­rus) bei 37 175 eu­rus san­tau­pų. Vy­ras nu­ro­dė, jog jo­kio tur­to ne­tu­ri.

Vos ne dviem tūks­tan­čiais eu­rų per me­tus su­ma­žė­jo bu­vu­sio ra­jo­no vi­ce­me­ro Jo­no Po­vi­lai­čio ir jo su­tuok­ti­nės Lai­mu­tės tur­tai. Už 2015 me­tus Po­vi­lai­čių šei­ma jo dek­la­ra­vo už 52 078 eu­rus, o per­nai tur­to bu­vo už be­veik 54 tūks­tan­čius eu­rų.

Ta­ry­bos nau­jo­kai

Tarp Ta­ry­bos nau­jo­kų tur­tin­giau­sias Au­ri­mas Gai­džiū­nas. Vers­li­nin­kų Da­nės ir Au­ri­mo Gai­džiū­nų šei­ma dek­la­ruo­ja tu­rin­ti įvai­raus tur­to už 359 560 eu­rų. Su­tuok­ti­nė dau­giau nei dvi­gu­bai tur­tin­ges­nė už Ta­ry­bos na­rį.

Iš nau­jo­kų ant­ra­sis pa­gal tur­tin­gu­mą – Al­gir­das Fer­ge­lis, ku­rio šei­ma dek­la­ra­vo tur­to už be­veik 321 tūks­tan­tį eu­rų.

Vers­li­nin­kas Ri­man­tas Vai­čiur­gis kar­tu su žmo­na Al­do­na dek­la­ruo­ja įvai­raus tur­to tu­rin­tys už 261,3 tūks­tan­čio eu­rų.

Ta­ry­bos nau­jo­kė Skaid­ra Diš­lė su vy­ru Vai­du dek­la­ruo­ja tu­rin­tys tur­to už 141 587 eu­rus.

Tur­to tu­ri ne­daug

Ta­čiau Ta­ry­bo­je yra ne­ma­žai iš­rink­tų­jų, ku­rių su­kaup­ti tur­tai daug kuk­les­ni.

Tarp Ta­ry­bos nau­jo­kų še­du­vė Vi­da Ska­re­lie­nė dek­la­ruo­ja tu­rin­ti tur­to už 61 tūks­tan­tį li­tų, o jos bend­ra­par­tie­tė Al­do­na Ja­nu­še­vi­čie­nė tur­to dek­la­ruo­ja už 39 348 eu­rus ir 3 035 eu­rųuspa­sko­los.

Ta­ry­bos na­rio And­riaus Gra­baus­ko ir jo su­tuok­ti­nės Ag­nės dek­la­ruo­tas šei­mos tur­tas – 33 242 eu­rai. Šei­ma tu­ri 2 803 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Si­gi­tas Za­janč­kaus­kas tu­ri tur­to už 27,7 tūks­tan­čio eu­rų, o jo su­tuok­ti­nė Ri­ta dek­la­ra­vo tur­to ne­tu­rin­ti.

Jus­tas Ma­li­naus­kas ir jo su­tuok­ti­nė To­ma dek­la­ra­vo tur­to už 24 224 eu­rus.

Ta­ry­bos na­rė Eg­lė Iva­naus­ky­tė dek­la­ra­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 21 722 eu­rus bei 15 408 eu­rus pa­si­sko­lin­tų lė­šų.

Ma­žiau­siai tur­to tu­ri Ta­ry­bos nau­jo­kas Vla­das Vai­džiu­lis, ku­ris dek­la­ruo­ja 1 500 eu­rų ver­tės trans­por­to prie­mo­nę.

Tu­ri ir pi­ni­gų, ir sko­lų

Ta­ry­bos na­rys Vai­das Sma­lins­kas ir jo žmo­na Vil­ma dek­la­ruo­ja tu­rin­tys tur­to už 214 561 eu­rą, ta­čiau jie tu­ri ir 25 518 eu­rų pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Staš­kū­nie­nė su su­tuok­ti­niu Al­fon­su dek­la­ruo­ja tu­rin­tys tur­to už 138 599 eu­rus. Šei­ma dek­la­ruo­ja ir 34 906 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Ta­ry­bos na­rys Al­gi­man­tas Ru­sec­kas kar­tu žmo­na Rū­ta dek­la­ruo­ja tu­rin­tys tur­to už 99 556 eu­rus. Šei­ma taip pat tu­ri 48 347 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Eduar­das Mar­tyn­ki­nas ir žmo­na Li­na dek­la­ruo­ja tu­rin­tys tur­to už be­veik 94,8 tūks­tan­čio eu­rų bei 22 765 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Tarp Sei­mo na­rių tur­tin­giau­sias me­ni­nin­kas

Rad­vi­liš­kio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vęs ir į Sei­mą pa­gal kon­ser­va­to­rių par­ti­jos są­ra­šą pa­te­kęs bu­vęs rad­vi­liš­kie­tis Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis tur­tin­giau­sias tarp Sei­mo na­rių rad­vi­liš­kie­čių.

Eg­lės ir Vy­tau­to Juo­za­pai­čių šei­ma dek­la­ra­vo tu­rin­tys tur­to už 311 077 eu­rus (ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to – už 216 926, trans­por­to prie­mo­nių – už 19,4 tūks­tan­čio, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių – už 9 029 eu­rus). Šei­ma taip pat dek­la­ra­vo tu­rin­ti 79 641 eu­rą san­tau­pų bei 18 099 eu­rus pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.

Per­nai Juo­za­pai­čiai bu­vo dek­la­ra­vę tur­to už dau­giau nei 1,02 mi­li­jo­no li­tų, ar­ba be­veik 295,7 tūks­tan­čio eu­rų bei 64 362 li­tus ar­ba dau­giau nei 18,6 tūks­tan­čio eu­rų.

Rad­vi­liš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas ir jo žmo­na Zi­ta dek­la­ra­vo 2015 me­tais tu­rė­ję tur­to už 55 265 eu­rus. 2014 me­tais Sa­la­ma­ki­nai bu­vo dek­la­ra­vę tur­to už 163 196 li­tus (apie 47 265 eu­rus).

Per­nai Sa­la­ma­ki­nų šei­ma tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 44 998 eu­rus, že­mės skly­pų – už 12 114 eu­rų bei 8 tūks­tan­čius eu­rų san­tau­pų. Z. ir A. Sa­la­ma­ki­nai dek­la­ra­vo ir tu­rin­tys 19694 eu­rus sko­lų.

Pa­gal par­ti­nį są­ra­šą į Sei­mą iš­rink­ta „dar­bie­tė“ Zi­ta Žvi­kie­nė dek­la­ra­vo praė­ju­siais me­tais tu­rė­ju­si įvai­raus tur­to už 81 738 eu­rus. Per me­tus Sei­mo na­rė pra­tur­tė­jo dau­giau nei 25 tūks­tan­čiais eu­rų, nes 2014 me­tais bu­vo dek­la­ra­vu­si tur­to už 192 968 li­tus (be­veik 56 tūks­tan­čiai eu­rų).

Sei­mo na­rė tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 12 275 eu­rus, že­mės skly­pų – už 3 299 eu­rus ir 66 164 eu­rus san­tau­pų.

Au­to­riaus nuo­tr.

ME­RAS: Ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio tur­tai, pa­ly­gi­nti su praė­ju­siais me­tais, su­ma­žė­jo ir šie­met jis jo dek­la­ruo­ja už 68307 eu­rus.

VI­CE­ME­RAS: Vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio šei­ma tur­tin­ges­nė už me­ro – tur­to dek­la­ruo­ta už 148 457 eu­rus.

TUR­TAI: Ta­ry­bos nau­jo­kas Al­gir­das Fer­ge­lis (kai­rė­je) dek­la­ra­vo tur­to už be­veik 321 tūks­tan­tį eu­rų, o Ta­ry­bos sen­bu­vis Vi­to­lis Ja­nu­še­vi­čius – už be­veik 154,5 tūks­tan­čio eu­rų.

„DAR­BIE­ČIAI": Ta­ry­bos na­rės Ri­mos Tar­bū­nie­nės (kai­rė­je) bend­ras šei­mos tur­tas įver­tin­tas 60 344 eu­rais, o vers­li­nin­ko Jur­gio Baub­lio šei­mos dek­la­ruo­to tur­to ver­tė – 528 490 eu­rų.

SKIR­TU­MAS: Ta­ry­bos na­rė kon­ser­va­to­rė Skaid­ra Diš­lė už praė­ju­sius me­tus dek­la­ra­vo tur­to už be­veik 141,6 tūks­tan­čio eu­rų, o jos bend­ra­par­tie­tis Vla­das Vai­džiu­lis – 1 500 eu­rų ver­tės trans­por­to prie­mo­nę.

NU­VER­TĖ­JI­MAS: Vi­da Ja­nu­lai­tie­nė šie­met dek­la­ra­vo ma­žiau tur­to nei per­nai.

„VALS­TIE­ČIAI": Tri­jų Ta­ry­bo­je esan­čių „vals­tie­čių“ at­sto­vų (iš kai­rės) tur­tai skir­tin­gi – Si­gi­tas Za­janč­kaus­kas gy­ve­na kuk­liau, Jo­no Po­vi­lai­čio tur­tas per­nai su­ma­žė­jo, o Au­ri­mas Gai­džiū­nas – vie­nas tur­tin­giau­sių Ta­ry­bos nau­jo­kų.

SEI­MŪ­NAS: Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­riaus Vy­tau­to Juo­za­pai­čio šei­ma tu­ri tur­to už be­veik 311 tūks­tan­čių eu­rų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas