(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­muo­se. Ta­čiau te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos va­do­vai tei­gia, kad šie sky­riai ra­jo­nų li­go­ni­nė­se yra nuo­sto­lin­gi, vai­kus ge­riau gy­dy­ti na­muo­se ar­ba vež­ti į Šiau­lius.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Lin­ku­vos se­niū­ni­jos. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga plau­čių...

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

2017 m. balandžio 21 d.
Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"...

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

2017 m. balandžio 21 d.
A. Vi­lei­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ga­li ne­pa­vyk­ti sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti mi­nė­ti tven­ki­nį, nes jo dug­nas esąs su­dė­tin­gas.
„Bu­vo apie 1973-iuo­sius me­tus, kai dirb­da­mas tuo­me­ti­nė­je me­lio­ra­ci­jo­je eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ka­siau prie Žei­me­lio žvy­rą. To­je vie­to­je da­bar yra va­di­na­ma­sis Žei­me­lio eže­rė­lis. Ten, kur yra smė­lis, gal ke­tu­rių met­rų gy­ly­je, ka­sant dreg­lai­no kau­šas jo neį­vei­kė – ne­ga­lė­jo pa­sem­ti. Mat van­duo jį yra su­tram­ba­vęs, kaip ak­me­nį. O iš van­dens kau­šu smė­lio...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios...

Politikų tribūnaDaugiau

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

imestamp]" border="0" alt="" />

Išriedėjo mar­gu­čiai

Krašto žinios
2017 m. balandžio 14 d.
Va­kar Pak­ruo­jo ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re, kaip ir per­nai prieš Ve­ly­kas, vėl pa­sta­ty­ti de­ko­ra­ty­vi­niai suo­le­liai su di­džiau­siais ra­jo­ne mar­gu­čiais.Praė­ju­siais me­tais juos su­kū­rė tau­to­dai­li­nin­kai Eu­ge­ni­jus Rim­džius ir Pran­ciš­kus Mie­žis. Dro­žė­jų ąžuo­li­nę kom­po­zi­ci­ją su mar­gu­čiais bu­vo pa­kvies­ti da­žy­ti vi­si no­rin­tie­ji.
Pa­si­bai­gus šven­tei, suo­le­liai ir mar­gu­čiai me­tus bu­vo sau­go­mi Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je. O šią sa­vai­tę at­vež­ti at­nau­jin­ti į Pak­ruo­jo kul­tū­ros...

Lai­kas stip­rin­ti svei­ka­tą

Krašto žinios
2017 m. balandžio 14 d.
Pak­ruo­jie­tė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė – vi­suo­me­niš­ka, ak­ty­vi mo­te­ris, žo­lių pa­gal­ba įvei­kė ne vie­ną li­gą, la­bai pa­ge­ri­no sa­vi­jau­tą. Jos ini­cia­ty­va pa­kruo­jie­čiams apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą na­tū­ra­liais bū­dais pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius Liud­vi­kas Šal­čius.janina@ skras­tas.ltTre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) klau­sy­to­jai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai pro­fe­so­riaus Liud­vi­ko Šal­čiaus pa­skai­to­je mo­kė­si, kaip stip­rin­ti svei­ka­tą na­tū­ra­liais bū­dais. Moks­li­nin­ko vieš­na­gę į...

SVEIKINIMAS

Krašto žinios
2017 m. balandžio 14 d.
Įsileiskite pavasarį į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis.Pradžiuginkite vienas kitą šiltais maloniais žodžiais.Su Šv. Velykomis, su nauja viltimi, su džiaugsmu širdies gelmėje!LR Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas

Pakruojietė nudažė sankryžos ženklų stovus (4)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 13 d.
Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė, va­kar mies­to san­kry­žo­je da­žy­da­ma ke­lių ženk­lų sto­vus, ver­tė ste­bė­tis pra­va­žiuo­jan­čiuo­sius: „Ne­gi ir sen­jo­rams ski­ria­ma vie­šų­jų dar­bų?“ Mo­te­ris prieš Ve­ly­kas šio dar­bo ėmė­si sa­va­no­riš­kai.

Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti sen­jo­ra Bi­ru­tė Sku­kaus­kai­tė, nė ne­ma­ny­da­ma, kad at­kreips ki­tų dė­me­sį, va­kar dar­ba­vo­si Kęs­tu­čio ir Prof. S. Ušins­ko gat­vių san­kry­žo­je. Mo­te­ris da­žė ke­lio ženk­lų sto­vus, ku­rie nuo lai­ko bu­vo ap­rū­di­ję ir ap­neš­ti ne­šva­ru­mų.
Pro ša­lį...

Pavasarį sveikino keturių rajonų šokėjai

Krašto žinios
2017 m. balandžio 11 d.
Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re liau­diš­kų šo­kių fes­ti­va­ly­je „Re­ke­čio su­kti­nis“ pa­si­ro­dė še­ši ko­lek­ty­vai iš ke­tu­rių ra­jo­nų.Pir­mą kar­tą Pak­ruo­jo sce­no­je kon­cer­ta­vo Ak­me­nės kul­tū­ros cent­ro gru­pės „Al­sa“ sa­vi­veik­li­nin­kai. Jie pri­sta­tė ne tik tra­di­ci­nius lie­tu­viš­kus, bet ir ko­lek­ty­vo va­do­vės Bi­ru­tės Vik­to­ra­vi­čiū­tės sa­vo šo­kė­jams su­kur­tą šo­kį „Al­sa“.
„Ra­ti­lis“ iš Jo­niš­kio sce­no­je pa­si­ro­dė kar­tu su ko­lek­ty­vo va­do­vu Vi­tol­du Kra­ji­nu.
Smil­gių (Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas) kul­tū­ros...

Bus bandoma saugoti žvyrkelius (2)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 7 d.
Tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio vi­sų suin­te­re­suo­tų pu­sių pa­si­ta­ri­mo me­tu aiš­kin­ta­si, kaip sa­vo­mis jė­go­mis sau­go­ti nu­va­ži­nė­tus ra­jo­no žvyr­ke­lius. Nes ka­pi­ta­li­niam jų re­mon­tui pi­ni­gų ne­ski­ria­ma, o vals­ty­bi­nė ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­ma dar ne­pat­vir­tin­ta. Ke­ti­na­ma žvyr­ke­lių nio­ko­to­jus stab­dy­ti trans­por­to svo­rį ri­bo­jan­čiais ke­lio ženk­lais.Pak­ruo­jo ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Bro­bai­tis in­for­ma­vo, kad įmo­nė pri­žiū­ri tris šim­tus ki­lo­met­rų žvyr­ke­lių, o jų re­mon­tui...

Pakruojo rajono savivaldybės taryba veiklos pusiaukelės posėdyje priėmė 41 sprendimą

Krašto žinios
2017 m. balandžio 7 d.
Ko­vo 30 d. įvy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 25 Ta­ry­bos na­riai, dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­ty­tas 44 klau­si­mų svars­ty­mas. Du klau­si­mus – „Dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ ir „Dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis 2017 m. fi­nan­suo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ – nu­spręs­ta iš­brauk­ti iš dar­bot­var­kės dar po­sė­džio pra­džio­je. Po­sė­džio me­tu nu­spręs­ta ati­dė­ti ir...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Pakruojo rajonePakruojo rajone

Sportas

Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go...

Keturi kampai

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties...

Visi straipsniai