(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

Siurprizas iš dangaus

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 12 d.
Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no Lai­čių kai­me, ūki­nin­ko vien­kie­my­je, ava­ri­niu bū­du nu­tup­dy­tas už­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nio vi­du­die­nį tę­sė ke­lio­nę į Lat­vi­ją. Or­lai­vį ir juo skri­du­sius vo­kie­tį ir Lat­vi­jos gy­ven­to­ją iš­gel­bė­jo ryš­kiai gel­to­na vien­kie­mio na­mo spal­va.
Ne­ty­la Lai­čių vien­kie­mio šei­mi­nin­kų Jur­gio ir Jad­vy­gos Var­čiū­nų te­le­fo­nas. Vis dar klau­si­nė­ja­ma apie sraig­tas­par­nį, ku­ris ant­ra­die­nį apie 21 va­lan­dą ne­lauk­tai nu­si­lei­do jų kie­me.
„Tą...

Pakruojis šventė kartu su Europa

Krašto žinios
2017 m. gegužės 12 d.
Eu­ro­pos die­ną pa­kruo­jie­čiai ir sve­čiai šven­tė Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je Vie­ny­bės aikš­tė­je. Kad ra­jo­nas – Eu­ro­pos da­lis, mi­nė­ta ne tik svei­ki­ni­mo kal­bo­se: ren­gi­nio da­ly­viai prie sim­bo­li­nio že­mė­la­pio skai­čia­vo, kiek kas ap­lan­kę Są­jun­gos vals­ty­bių, kur gy­ve­ni­mas yra nu­ve­dęs kraš­tie­čius.Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo še­šias­de­šimt­me­čio šven­tei Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ mo­kyk­los tre­čių kla­sių moks­lei­viai (mo­ky­to­jos As­ta Ape­ra­vi­čie­nė, Ži­bu­tė Pi­lec­kie­nė ir Dai­va Da­maus­kie­nė) bei...

Karo baisumai neišdilo per dešimtmečius

Krašto žinios
2017 m. gegužės 12 d.
Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­ną pa­gerb­tos au­kos Pak­ruo­jy­je, Lin­ku­vo­je, Žei­me­ly­je ir ra­jo­ne gy­ve­nan­tys pen­ki se­no­liai, da­ly­va­vę šia­me ka­re.Mi­nė­ji­me Pak­ruo­jo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se kal­bė­to­jai lin­kė­jo tai­kos, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ka­ri­niais konf­lik­tais ap­link Eu­ro­pą, ne­si­bai­gian­čiu šal­tuo­ju ka­ru, kuo­met kaip gink­lai nau­do­ja­ma pro­pa­gan­da.
Bu­vęs Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rei­vis – de­vy­nias­de­šimt ket­vir­tuo­sius...

Suvienytos jėgos kovai su aplinkos teršėjais

Krašto žinios
2017 m. gegužės 12 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų, po­li­ci­jos at­sto­vų ir po­li­ci­jos rė­mė­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­vie­ny­ti jė­gas bend­ro­je ko­vo­je su ap­lin­kos ter­šė­jais.Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, už­da­rius Ly­gu­muo­se, Ro­za­li­me ir Klo­vai­niuo­se at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­les, su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų „gąs­di­ni­mų“, ne­va da­bar šiukš­lės bus ve­ža­mos į pa­miš­kes. „Su to­kia nuo­sta­ta ir po­zi­ci­ja rei­kia ko­vo­ti, kol ji neiš­ve­šė­jo. Juk...

Ro­dos, ir var­go ne­bu­vo...

Krašto žinios
2017 m. gegužės 11 d.
Ly­gu­mie­tei (Pakruojo r.) Ele­nai Ob­ri­kie­nei šie­met Mo­ti­nos die­na bu­vo iš­skir­ti­nė. Sep­ty­nis vai­kus pa­gim­džiu­si ir do­rais žmo­nė­mis į pa­sau­lį iš­lei­du­si mo­te­ris pa­gerb­ta Pre­zi­den­tū­ro­je – jai įteik­tas me­da­lis „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“. Pak­laus­ta apie dau­gia­vai­kės mo­ti­nos da­lią, po­nia Ele­na nu­si­juo­kia ir at­sa­ko dai­nos žo­džiais: „Ro­dos, ir var­go ne­bu­vo, ir skaus­mo upe­liai iš­džiū­vo...“
Ele­nai Ob­ri­kie­nei šį bir­že­lį su­kaks 68-eri. Ji pri­si­pa­žįs­ta, kad skai­čius...

Fortūnos šypsenos – pavasario loterijos laimėtojams

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 11 d.
Prieš Mo­ti­nos die­ną De­gu­čiuo­se vei­kian­čio­je de­ga­li­nė­je 3-4 iš­da­lin­ti tra­di­ci­nės lo­te­ri­jos „Lai­mė­ki­te de­ga­lų tiek, kiek pir­ko­te“ pri­zai. Ši, jau šeš­to­ji, lo­te­ri­ja – ne tik nau­din­gas, bet ir nuo­tai­kin­gas ren­gi­nys įvai­raus am­žiaus de­ga­li­nės klien­tams, nuo su tė­ve­liais da­ly­vau­jan­čių ma­žy­lių iki sen­jo­rų.Lo­te­ri­jos pri­zų įtei­ki­mo die­ną 3-4 de­ga­li­nė­je su­si­rin­ko iš­ti­sos šei­mos. Nu­ga­lė­to­jai, ne­ga­lin­tys da­ly­vau­ti pa­tys, at­siun­tė at­sto­vus – šei­my­nykš­čius, gi­mi­nai­čius ar drau­gus...

Pak­ruo­jie­čiai šo­kė­jai pel­nė dip­lo­mų

Krašto žinios
2017 m. gegužės 11 d.
Iš Kur­šė­nuo­se vy­ku­sio liau­diš­kų šo­kių kon­kur­so „Po­ra už po­ros“ re­gio­ni­nio tu­ro Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė „La­ja“ ir mer­gi­nų ko­lek­ty­vas grį­žo su dip­lo­mais.Pak­ruo­jie­tės mer­gi­nos, at­li­ku­sios šo­kius „Su­kis, ma­no ke­de­li“ ir „Pi­nuok­lė­lis“, bu­vo įver­tin­tos pir­mo­jo laips­nio dip­lo­mu. Jau­no­sios šo­kė­jos pel­nė ir ke­lia­la­pį į res­pub­li­ki­nį kon­kur­so tu­rą, ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­tį Uk­mer­gė­je.
Kon­kur­so da­ly­vius ver­ti­nę cho­reog­ra­fi­jos eks­per­tai pa­kruo­jie­tes gy­rė ir už...

Prie Pakruojo – žymiausių Lietuvos ąžuolų giraitė

Krašto žinios
2017 m. gegužės 9 d.
Pak­ruo­jo miš­kų urė­di­jo­je pa­so­din­ta 2 900 ąžuo­liu­kų, išau­gin­tų iš gi­lių ir klo­nuo­tų iš žy­miau­sių bei di­džiau­sių Lie­tu­vos ąžuo­lų. Miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai pir­mą kar­tą ėmė­si to­kio pro­jek­to, kad atei­ties kar­toms iš­sau­go­tų ge­riau­sių Lie­tu­vos me­džių ge­no­fon­dą.
Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai ir Pak­ruo­jo miš­ki­nin­kai praė­ju­sį penk­ta­die­nį pa­so­di­no 2 000 iš se­nų­jų Lie­tu­vos ąžuo­lų gi­lių išau­gin­tų so­di­nu­kų bei 900 sep­ty­ne­rių me­tų klo­nų, į ku­riuos įskie­py­tos ąžuo­lų – gam­tos pa­mink­lų – ša­ke­lės...

Dienos populiariausi

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki...

Centas prie cento

Praė­ju­sią sa­vai­tę dvi die­nas Kel­mė­je vie­šė­jo vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos. Jie svars­to ga­li­my­bę Kel­mės ra­jo­ne įkur­ti...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi...

15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę...

Visi straipsniai