(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Centralizuotų nuotekų sistemų nauda – jau matoma

2017 m. liepos 7 d.
Anks­tes­niais me­tais Pak­ruo­jo ra­jo­no mies­tuo­se, mies­te­liuo­se bei di­des­niuo­siuo­se kai­muo­se, nu­tie­sus van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lus, jau ma­ty­ti jų nau­da ir žmo­nėms, ir ap­lin­kai.Mies­tų gy­ven­to­jų lauk­ti di­die­ji van­dent­var­kos pro­jek­tai Pak­ruo­jo ra­jo­ne baig­ti prieš po­rą me­tų. Nau­jos cent­ra­li­zuo­tos van­den­tie­kio bei nuo­te­kų sis­te­mos įreng­tos gy­ven­vie­tė­se, mies­tų da­ly­se ten, kur anks­čiau jų ne­bu­vo. Pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti nau­jus tink­lus Ro­za­li­me – jų iki šiol nė­ra pu­sė­je šio...

Siurprizas iš dangaus

2017 m. gegužės 12 d.
Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no Lai­čių kai­me, ūki­nin­ko vien­kie­my­je, ava­ri­niu bū­du nu­tup­dy­tas už­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nio vi­du­die­nį tę­sė ke­lio­nę į Lat­vi­ją. Or­lai­vį ir juo skri­du­sius vo­kie­tį ir Lat­vi­jos gy­ven­to­ją iš­gel­bė­jo ryš­kiai gel­to­na vien­kie­mio na­mo spal­va.
Ne­ty­la Lai­čių vien­kie­mio šei­mi­nin­kų Jur­gio ir Jad­vy­gos Var­čiū­nų te­le­fo­nas. Vis dar klau­si­nė­ja­ma apie sraig­tas­par­nį, ku­ris ant­ra­die­nį apie 21 va­lan­dą ne­lauk­tai nu­si­lei­do jų kie­me.
„Tą...

Fortūnos šypsenos – pavasario loterijos laimėtojams

2017 m. gegužės 11 d.
Prieš Mo­ti­nos die­ną De­gu­čiuo­se vei­kian­čio­je de­ga­li­nė­je 3-4 iš­da­lin­ti tra­di­ci­nės lo­te­ri­jos „Lai­mė­ki­te de­ga­lų tiek, kiek pir­ko­te“ pri­zai. Ši, jau šeš­to­ji, lo­te­ri­ja – ne tik nau­din­gas, bet ir nuo­tai­kin­gas ren­gi­nys įvai­raus am­žiaus de­ga­li­nės klien­tams, nuo su tė­ve­liais da­ly­vau­jan­čių ma­žy­lių iki sen­jo­rų.Lo­te­ri­jos pri­zų įtei­ki­mo die­ną 3-4 de­ga­li­nė­je su­si­rin­ko iš­ti­sos šei­mos. Nu­ga­lė­to­jai, ne­ga­lin­tys da­ly­vau­ti pa­tys, at­siun­tė at­sto­vus – šei­my­nykš­čius, gi­mi­nai­čius ar drau­gus...

Naująją šiukšlių rinkliavą pirmas patvirtino Pakruojis

2017 m. balandžio 1 d.
Ket­vir­ta­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą, ku­riuo di­di­na­ma rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei tvar­ky­mą.Ra­jo­no po­li­ti­kai pir­mie­ji re­gio­ne ry­žo­si šiam žings­niui ir tei­si­na­si esą įva­ry­ti į kam­pą.
Nau­jo­sios rink­lia­vos dy­džių skai­čia­vi­mo me­to­di­ką Ta­ry­bo­je ko­men­ta­vęs Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės at­sto­vas Juo­zas Pu­pi­nis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos „stu­mia­mą“ dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mą api­bū­di­no Mao Dze­du­no fra­ze: „No­rint sta­lą pa­stum­ti...

Puola nežinomi kenkėjai?

2017 m. kovo 3 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si dvi Pak­ruo­jo mies­to gy­ven­to­jos. Vie­na mo­te­ris skun­dė­si jau dau­giau kaip me­tai ko­vo­jan­ti su neat­pa­žįs­ta­mu ken­kė­ju, nuo ku­rio be­ria kū­ną, o vi­sa oda, rū­bai ir pa­ta­ly­nė nuo­lat pa­si­den­gia tar­si vo­ra­tink­lio gniu­žu­liu­kais. Pa­grem­žus odą, ga­li­ma ma­ty­ti tar­si gau­sy­bę plo­nu­čių plau­ke­lių. Tą pa­tį tvir­ti­no ir ki­ta, kar­tu atė­ju­si mo­te­ris, pa­ti­ki­nu­si, kad su to­kia pro­ble­ma be­vil­tiš­kai ko­vo­ja ne vie­na pa­kruo­jie­čių šei­ma.
Į re­dak­ci­ją...

„Muzikiniai rudenys“ suveda profesionalus ir moksleivius

2016 m. lapkričio 24 d.
Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re su Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tais kon­cer­ta­vo Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, gro­jo sak­so­fo­no vir­tuo­zas Pet­ras Vyš­niaus­kas. Tra­di­ci­nis kon­cer­tas „Mu­zi­ki­niai ru­de­nys“ skam­bė­jo aš­tun­tą kar­tą.Su pro­fe­sio­na­liu or­kest­ru (va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la) sce­no­je pa­si­ro­dė mo­kyk­los jau­nu­čių cho­ras, vo­ka­li­nis ir smui­ki­nin­kų an­samb­liai, mu­zi­kan­tai Gre­ta Va­lan­tie­jū­tė, Gre­ta...

Lankytos socialinės rizikos šeimos

2016 m. lapkričio 24 d.
Mies­te ap­lan­ky­tos šei­mos, ku­rios tu­ri pro­ble­mų dėl vai­kų ne­prie­žiū­ros, gir­ta­vi­mo, skur­džių gy­ve­ni­mo są­ly­gų. De­ja, ne vi­sų to­kių šei­mų du­rys pa­rei­gū­nei ir Vai­ko tei­sių sau­go­to­joms bu­vo ati­da­ry­tos.
Su­si­ti­ki­mo me­tu su suau­gu­siais šei­mos na­riais kal­bė­ta­si apie gy­ve­ni­mo są­ly­gas, konf­lik­ti­nes si­tua­ci­jas na­muo­se. Šei­mo­se, ku­rio­se yra bu­vę smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų, aiš­kin­ta­si, ar šio­se šei­mo­se ne­bes­mur­tau­ja­ma.
Su vai­kais bend­ra­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus...

HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lė su kre­di­to li­mi­tu – pa­to­gus spren­di­mas, kai rei­kia pi­ni­gų

2016 m. lapkričio 18 d.

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo dar de­šimt die­nų... Stai­ga Jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma? Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tua­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus. Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo...

KODĖL TIRPSTA IR SKAUDA PLAŠTAKA?

2016 m. spalio 28 d.
nu­tir­pi­mu, ne­jaut­ru­mu ar dilg­čio­ji­mu pirš­tuo­se, iš­sky­rus ma­žą­jį. Daž­niau­siai ju­ti­mai su­trin­ka III pirš­te. Šie po­jū­čiai ne­re­tai at­si­ran­da vai­ruo­jant, il­gai ran­ko­je lai­kant te­le­fo­ną, laik­raš­tį;
nak­ti­niais de­gi­nan­čiais pirš­tų skaus­mais, ku­rie pa­ža­di­na iš mie­go, kar­tai net ke­lis kar­tus per nak­tį. Pa­cien­tai ne­re­tai ban­do simp­to­mus pa­leng­vin­ti pur­ty­da­mi ran­ką, ją nu­leis­da­mi že­myn, lanks­ty­da­mi ir ma­sa­žuo­da­mi pirš­tus. Skaus­mai ne­re­tai plin­ta link al­kū­nės...

INVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS ŪKĮ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2016 m. spalio 25 d.
Šva­rus ge­ria­ma­sis van­duo yra gy­vy­biš­kai svar­bus vi­suo­me­nės svei­ka­tai ir eko­no­mi­kos ge­ro­vei. Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja da­ro iš­va­dą, kad „priei­gos prie sau­gaus ge­ria­mo­jo van­dens ir sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų ge­ri­ni­mas ga­li bū­ti nau­din­gas ne tik svei­ka­tai, nes taip už­ker­ta­mas ke­lias per van­de­nį plin­tan­čioms li­goms“. Taip ga­li bū­ti su­tau­py­ta lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, pa­di­dė­ti dar­bin­gų die­nų me­tuo­se skai­čius, pa­ge­rė­ti mo­kyk­los lan­ko­mu­mas ir iš­sau­go­ta gy­vy­bė...

Pakruojo rajono savivaldybės vadovų padėka 2016 m. Pakruojo šventės organizatoriams, partneriams, rėmėjams ir visiems šventės dalyviams

2016 m. rugpjūčio 19 d.
Bai­gė­si dar vie­na šven­tė. Šie­met, po rim­tų svars­ty­mų ir dis­ku­si­jų, bu­vo priim­tas spren­di­mas tra­di­ci­nę ra­jo­no šven­tę ir Ama­tų, mu­zi­kos ir alaus fes­ti­va­lį su­jung­ti į vie­ną ren­gi­nį. Tai­gi at­šo­ko­me „Žal­do­ko duk­ters ves­tu­ves“. Nu­ri­mus „ves­tu­vių“ siau­tu­liui, la­bai džiau­gia­mės vi­sais ren­gi­nio sve­čiais, da­ly­viais, jų nuo­tai­ka, ku­rios ne­su­ga­di­no net lie­tus. Svar­biau­sia, kad vi­si bu­vo­me ak­ty­vūs, pa­lai­kė­me ir ska­ti­no­me vie­ni ki­tus.Ačiū Pak­ruo­jo de­ka­nui Re­mi­gi­jui Če­ka­vi­čiui už gra­žią...

Šaligatvį remontuos iš sutaupytų lėšų

2016 m. rugpjūčio 17 d.
Ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tas re­mon­tuo­ti be­ne pra­sčiau­sias ša­li­gat­vis Pak­ruo­jy­je, jun­gian­tis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Šiau­lių gat­ves. Pi­ni­gų re­mon­tui at­si­ra­do, su­tau­pius ra­jo­no Ke­lių prie­žiū­ros ir pro­gra­mos lė­šų ki­tuo­se ob­jek­tuo­se.Kruo­jos tven­ki­nio pa­kran­tė­je esan­čio apie 800 met­rų il­gio ša­li­gat­vio ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui nu­ma­ty­ta skir­ti 55,6 tūks­tan­čius eu­rų.
Ši de­šimt­me­čius re­mon­to ne­ma­čiu­si mies­to vie­ta pės­tie­siems se­niai bu­vo tie­siog „gal­vos skaus­mas“. Nes...

Sužinotas tikras Lygumų bažnyčios aukštis

2016 m. birželio 17 d.
Nuo šiol ly­gu­mie­čiai ga­li di­džiuo­tis, tiks­liai ži­nan­tys sa­vo baž­ny­čios aukš­tį. Tiks­lūs skait­me­ni­nio prie­tai­so aukš­čio rod­me­nys pa­nei­gia iki šiol vie­šai skelb­tus skir­tin­gus šios baž­ny­čios aukš­čius.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Įvai­riuo­se en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se Pak­ruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios aukš­tis bu­vo nu­ro­do­mas apy­tiks­lis ir skir­tin­gas. Ly­gu­mų baž­ny­čia įvar­di­ja­ma tarp aukš­čiau­sių Lie­tu­vos baž­ny­čių. Ta­čiau koks tiks­lus jos aukš­tis, nie­kas ne­ga­lė­jo...

Meras Saulius Gegieckas: „Žinome, kokia kryptimi einame ir kokių tikslų siekiame. Tai svarbiausia“

2016 m. gegužės 6 d.
Prieš me­tus pra­dė­jo dirb­ti nau­ja Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ko­man­da. Ta pro­ga pra­šo­me me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko įver­tin­ti praė­ju­sių me­tų dar­bą bei pa­ko­men­tuo­ti šiuo me­tu ra­jo­ne su­si­klos­čiu­sią po­li­ti­nę si­tua­ci­ją.– Ger­bia­mas Me­re, kaip ver­ti­na­te pir­muo­sius veik­los me­tus?– Ver­ti­nu ge­rai. Ki­taip ver­tin­ti ne­tu­riu prie­žas­čių, nes be­veik vi­si su­ma­ny­mai bu­vo įvyk­dy­ti ar­ba sėk­min­gai pra­dė­ti vyk­dy­ti. Įgy­ven­di­no­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros...

Pakruojo vicemeras atleistas iš pareigų

2016 m. balandžio 29 d.
Ta­ry­bo­je spren­di­mas priim­tas, re­mian­tis G. Gry­bės pa­reiš­ki­mu, ku­ria­me ra­šo­ma: „Pra­šau pa­ruoš­ti Ta­ry­bai spren­di­mą dėl ma­no at­lei­di­mo iš viceme­ro pa­rei­gų“. Bu­vo pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl jo „at­si­sta­ty­di­ni­mo“ ir pa­teik­tas Ta­ry­bai bal­suo­ti. Ta­ry­bo­s o­po­zi­ci­jos at­sto­vai sua­be­jo­jo, ar toks spren­di­mo pro­jek­tas ati­tin­ka G. Gry­bės pra­šy­mą „pa­ruoš­ti spren­di­mą“.
G. Gry­bė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog dirb­ti ga­li, svei­ka­ta lei­džia, o pa­reiš­ki­mą pa­ra­šė...

Verslumo ugdymas – vienas iš 2016 m. jaunimo politikos prioritetų

2016 m. balandžio 29 d.
Jau­ni­mo vers­lu­mui ug­dy­ti šiais me­tais pa­reng­ta Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­ma, ku­riai skir­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prog­ra­mą įgy­ven­dins VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras, bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riu­mi, Švie­ti­mo cent­ru, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ug­dy­mo įstai­go­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja, Dar­bo bir­ža...

Di­rek­to­riaus veik­la įver­tin­ta draus­mi­ne nuo­bau­da

2016 m. balandžio 14 d.
Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­riui Ed­vi­nui Ašok­liui pa­skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da – pa­sta­ba. Ją įstai­gos va­do­vas pel­nė po gy­ven­to­jų skun­dų dėl Žei­me­lio am­bu­la­to­ri­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Jau be­veik me­tai, kai Pak­ruo­jo PSPC di­rek­to­riaus veik­la ke­lia abe­jo­nių ne tik gy­ven­to­jams, bet ir ra­jo­no val­džiai.
Dėl be­si­tę­sian­čių skun­dų ty­ri­mo Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, pa­skir­tas au­di­tas...

Gausioms šeimoms – priešgaisrinė signalizacija

2016 m. balandžio 13 d.
Pak­ruo­jo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ke­tu­rias­de­šimt pen­kioms gau­sioms Pak­ruo­jo ra­jo­no šei­moms įren­gė prieš­gais­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją.Šei­mų, ku­rio­se au­ga pen­ki ir dau­giau vai­kų, būs­tuo­se bu­vo su­mon­tuo­ti au­to­ma­ti­niai dū­mų de­tek­to­riai, žmo­nės su­pa­žin­din­ti su jų vei­ki­mo prin­ci­pu.
Dau­giau­siai prieš­gais­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją ga­vu­sių šei­mų bu­vo Lin­ku­vos mies­te – try­li­ka. Ji taip pat įreng­ta de­vy­nių Ly­gu­mų, aš­tuo­nių Žei­me­lio dau­gia­vai­kių šei­mų na­muo­se. Ki­to­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se...

Pakruojis neteko šviesuolio

2016 m. sausio 19 d.
Šeštadienį Pakruojyje savo namuose rastas miręs šviesuolis mokytojas, kraštotyrininkas, rajono laikraščio „Pakruojo kraštas“ redakcinės kolegijos narys Zenonas Gegeckas.Balandį jam būtų sukakę 86-eri.
Z. Gegeckas „Šiaulių krašto“ skaitytojams geriausiai pažįstamas, kaip iniciatorius įamžinti Pakruojyje tarpukariu gyvenusio ir dirbusio gydytojo humanisto Marko Šreiberio atminimą. Gydytojas su šeima buvo nužudyti Antrojo pasaulinio karo metu per holokaustą. Prasidėję oficialūs žingsniai dėl M. Šreiberio atminimo įamžinimo – Z. Gegecko ne vienerių metų pastangų...

Nesutarimai dėl gydytojo nesibaigia

2016 m. sausio 14 d.
Penktadienį Pakruojo rajono Žeimelio miestelio gyventojai ketina organizuoti visuomenės susirinkimą ir mėginti baigti išspręsti problemą dėl ambulatorijos gydytojo. Į ambulatoriją atvažiuojančio gydytojo darbo laikas pakeistas atsižvelgus į žmonių pageidavimus. Bet dalis žeimeliečių tebereikalauja, kad būtų įdarbinta jų pačių susirasta gydytoja iš Joniškio.Žeimelio seniūnijos gyventoja Danutė Butienė „Šiaulių kraštui“ bei rajono vadovams vėl priminė problemą dėl Žeimelio ambulatorijos gydytojo.
Nuo šių metų pradžios gydytojas kaunietis Andriejus Matvejevas Žeimelio...

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas