(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Centralizuotų nuotekų sistemų nauda – jau matoma

2017 m. liepos 7 d.

Anks­tes­niais me­tais Pak­ruo­jo ra­jo­no mies­tuo­se, mies­te­liuo­se bei di­des­niuo­siuo­se kai­muo­se, nu­tie­sus van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lus, jau ma­ty­ti jų nau­da ir žmo­nėms, ir ap­lin­kai.

Mies­tų gy­ven­to­jų lauk­ti di­die­ji van­dent­var­kos pro­jek­tai Pak­ruo­jo ra­jo­ne baig­ti prieš po­rą me­tų. Nau­jos cent­ra­li­zuo­tos van­den­tie­kio bei nuo­te­kų sis­te­mos įreng­tos gy­ven­vie­tė­se, mies­tų da­ly­se ten, kur anks­čiau jų ne­bu­vo. Pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti nau­jus tink­lus Ro­za­li­me – jų iki šiol nė­ra pu­sė­je šio Pak­ruo­jo ra­jo­no mies­te­lio.

UAB „Pak­ruo­jo van­den­tie­kis“ pro­jek­tų va­do­vas Dai­nius Jur­gai­tis in­for­ma­vo, jog ra­jo­ne įvyk­džius pa­sku­ti­niuo­sius tris stam­bius van­dent­var­kos pro­jek­tus, Pak­ruo­jo ir Lin­ku­vos mies­tuo­se, Klo­vai­nių mies­te­ly­je, Pak­ruo­jo, Ma­žei­ko­nių bei Si­gu­tė­nų kai­muo­se prie nau­jų nuo­te­kų tra­sų pri­si­jun­gė be­veik du tūks­tan­čiai du šim­tai in­di­vi­dua­lių so­dy­bų sa­vi­nin­kų (nuo 75,66 iki 80,75 pro­cen­to).

„Kiek lan­ko­me Pak­ruo­jy­je so­dy­bų – dau­ge­lio sa­vi­nin­kai nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­tais tink­lais. Prie jų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pri­si­jung­ti jei ne nuo vie­nos, tai nuo gre­ti­mos gat­vės pu­sės“, – sa­ko D. Jur­gai­tis.

Ga­na sėk­min­gas pro­jek­tų įvyk­dy­mas ra­jo­no cent­re spe­cia­lis­to ne­ste­bi­na. Pak­ruo­jo Tai­kos kvar­ta­le esan­čių in­di­vi­dua­lių so­dy­bų sa­vi­nin­kai ne­trum­pą lai­ką ir žo­džiu, ir raš­tais su de­šim­ti­mis pa­ra­šų ra­jo­no val­džios pra­šė kvar­ta­le įreng­ti šiuo­lai­kiš­kas van­den­tie­kio ir nuo­te­kų sis­te­mas.

Cent­ra­li­zuo­tų nuo­te­kų tink­lų įren­gi­mas jau po po­ros me­tų da­vė ma­to­mą nau­dą – ta­po žy­miai šva­res­nis per Pak­ruo­jį te­kan­čios Kruo­jos upės van­duo, prie jos net bu­vo įreng­tas pa­plū­di­mys.

Ma­žei­ko­nių gy­ven­to­jas Kęs­tu­tis – pir­ma­sis, kai­me pri­si­jun­gęs prie ką tik nu­ties­tų nau­ju­tė­lių nuo­te­kų tink­lų. Prieš tre­jus me­tus, juos bai­giant ties­ti, so­dy­bos šei­mi­nin­kas iš anks­to sa­vo te­ri­to­ri­jo­je pa­klo­jo vamz­džius. Ir tra­są priė­mus eksp­loa­tuo­ti, vy­rui be­li­ko at­lik­ti pa­sku­ti­nius pri­si­jun­gi­mo dar­bus. Kęs­tu­tis sa­kė, jog sa­vo mo­der­nio­je so­dy­bo­je la­bai pa­si­ges­da­vo šiuo­lai­kiš­kų nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų.

Duo­bės – ir tar­šios, ir bran­gios

D. Jur­gai­čio ži­nio­mis, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ne­si­jun­gia­ma prie nau­jų nuo­te­kų tink­lų – emig­ra­ci­ja: yra ne­ma­žai tuš­čių so­dy­bų, ku­rių sa­vi­nin­kai jau prieš ei­lę me­tų iš­vy­kę į už­sie­nį ir kol kas ne­pla­nuo­ja grįž­ti.

„O gar­baus am­žiaus žmo­nės ne­re­tai tie­siog lai­ko­si se­nų įpro­čių: vi­są gy­ve­ni­mą vaikš­čio­ju­siems į lau­ko tua­le­tą at­ro­do, jog taip ir rei­kia. Ne pa­sku­ti­nė­je vie­to­je – ir lė­šos in­ves­ti­ci­joms: jun­gian­tis prie nuo­te­kų tink­lų rei­kia pa­da­ry­ti re­mon­tą na­muo­se, nu­si­ties­ti vamz­džius nuo tra­sos iki na­mo. So­cia­liai re­mia­mi, sun­kiai be­si­ver­čian­tys žmo­nės ne vi­sa­da su­ran­da tam pi­ni­gų. Nors pa­ly­gi­nus iš­lai­das, iš­sė­mi­mo duo­bių eksp­loa­ta­vi­mas yra maž­daug tris kar­tus bran­ges­nis, nei nau­do­ji­ma­sis nuo­te­kų tink­lais. An­tai pa­gal skai­tik­lio rod­me­nis mo­kan­tiems so­dy­bų sa­vi­nin­kams ku­bi­nio met­ro nuo­te­kų ša­li­ni­mas kai­nuo­ja vos per du eu­rus. O ve­žant jas iš iš­sė­mi­mo duo­bių ase­ni­za­ci­ne ma­ši­na, kai­na išau­ga iki 6,68 eu­ro už ku­bi­nį met­rą. Stan­dar­ti­nio dy­džio duo­bė­je tel­pa apie 2-3 ku­bi­nius met­rus nuo­te­kų, ją iš­tuš­tin­ti pa­pras­tai rei­kia kar­tą per mė­ne­sį“, – in­for­ma­vo D. Jur­gai­tis.

Pro­jek­tų va­do­vas pa­ste­bė­jo, jog iš­sė­mi­mo duo­bės ne­re­tai pra­kiū­ra, nuo­te­kos iš jų skver­bia­si į grun­tą ir ter­šia pa­čių sa­vi­nin­kų gy­ve­na­mą ap­lin­ką, grun­ti­nius van­de­nis.

D. Jur­gai­tis nea­be­jo­ja, kad no­rin­tys tin­ka­mai tvar­ky­ti nuo­te­kas žmo­nės ran­da bū­dų, kaip tai pa­da­ry­ti. An­tai sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tis ra­jo­no gy­ven­to­jas dėl to pa­pra­šė pa­šal­pos iš Sa­vi­val­dy­bės. Ir Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis van­den­tie­kio bei nuo­te­kų įva­do vamz­džiai bu­vo nu­ties­ti iki pat neį­ga­lio­jo na­mo.

Įs­ta­ty­mas griež­tės

Dėl ne­tin­ka­mo Mies­tų nuo­te­kų di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą yra pra­dė­ju­si pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą.

Bir­že­lį Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vams pri­sta­ty­tas pla­nas, kaip bus spren­džia­mos pro­ble­mos.

Net­ru­kus pra­si­dės Kė­dai­nių nuo­te­kų va­lyk­los re­konst­ruk­ci­ja: per­tvar­ky­ti nuo­te­kų priė­mi­mo, pa­skirs­ty­mo, me­cha­ni­nio bei bio­lo­gi­nio va­ly­mo įren­gi­niai, pa­di­din­ti jų pa­jė­gu­mai.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je ren­gia­mos Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos. Vie­na iš es­mi­nių nau­jo­vių – ag­lo­me­ra­ci­jo­se, kur gy­ve­na dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai žmo­nių, tu­rės veik­ti cent­ra­li­zuo­tos nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos. Prie jų per 9 mė­ne­sius nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos pri­va­lo­ma tvar­ka tu­rės pri­si­jung­ti vi­si na­mų ūkiai, o van­dens tie­kė­jai pri­va­lės juos pri­jung­ti. Taip pat bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip gy­ven­to­jams su­pap­ras­tin­ti ir at­pi­gin­ti pri­si­jun­gi­mo kaš­tus.

Ag­lo­me­ra­ci­jo­se, kur gy­ve­na dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai žmo­nių, tvar­ky­ti nuo­te­kas in­di­vi­dua­liai bus lei­džia­ma tik išim­ti­nais at­ve­jais, ir tik nau­do­jant nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mas, ku­rios yra to­kios pat efek­ty­vios, kaip ir mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, pa­vyz­džiui, san­da­rius re­zer­vua­rus, iš ku­rių nuo­te­kos iš­ve­ža­mos ir iš­va­lo­mos ag­lo­me­ra­ci­jos va­ly­mo įren­gi­niuo­se. Iki 2019-ųjų ke­ti­na­ma su­kur­ti in­di­vi­dua­lių nuo­te­kų tvar­ky­mo re­gist­rą, ku­ria­me bū­tų kau­pia­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­tą, įren­gi­nius ir bū­dus.

Lie­tu­vai neį­vyk­džius Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mų, ši pri­va­lės kreip­tis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo teis­mą.

Prie­mies­ti­nio Si­gu­tė­nų kai­mo nuo­te­kas į va­ly­mo įren­gi­nius nu­pluk­do šiuo­lai­kiš­ka siurb­li­nė.

J. Ša­par­nie­nės nuo­tr.

Užs. Nr. 356248

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas