(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Blaivus festivalis neišvengė politinio prieskonio

2017 m. liepos 11 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

„Al­ko­ho­lio par­da­vi­mas ir var­to­ji­mas fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je yra griež­tai drau­džia­mas!“ – šis įspė­ji­mas pa­si­ti­ko sa­vait­ga­lį vy­ku­sio aš­tun­to­jo fes­ti­va­lio vi­sai šei­mai „Nai­sių va­sa­ra“ da­ly­vius. Šių me­tų fes­ti­va­lio nau­jo­vė – ati­da­ry­ta triu­šių sa­la. Ša­lia jos pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė bu­vo skir­ta Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai.

zivile@skrastas.lt

Par­ti­nė sa­le­lė

„Įka­lam, ten ne­bus“, – iš­li­pę iš ma­ši­nos juo­kau­ja vai­ki­nai ir gurkš­te­li mi­ne­ra­li­nio van­dens.

Šie­met „Nai­sių va­sa­ros“ fes­ti­va­lis dė­me­sio su­lau­kė dar ne­pra­si­dė­jęs, kai iš jo pa­si­trau­kė gru­pė BIX ir Vai­das Bau­mi­la. Vie­to­je jų kon­cer­tuo­ti bu­vo pa­kvies­tas Jur­gis Di­džiu­lis ir „Nak­ti­nės per­so­nos“. Fes­ti­va­ly­je da­ly­to­se ren­gi­nio pro­gra­mo­se at­li­kė­jai ne­bu­vo pa­keis­ti.

„Pi­ni­gai ir mei­lė val­do pa­sau­lį“, – be­si­šne­ku­čiuo­da­mos triu­šių sa­los link trau­kia mo­te­rys.

Dar ne­priė­jus til­to, – par­ti­nė „sa­le­lė“, čia pa­sta­ty­tos dvi pa­la­pi­nės su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ženk­lais. Jas ski­ria fo­to­sie­ne­lė iš sod­riai ža­lios dirb­ti­nės žo­lės ir į ją su­kai­šy­tų dirb­ti­nių gė­lių.

Ki­to­je pa­la­pi­nė­je – at­ski­ras „al­to­rė­lis“, skir­tas Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai „At­vi­rai": į len­ty­nas pra­mai­šiui su gė­lė­mis pa­sta­ty­ta nau­jo­ji kny­ga.

Ke­lios kny­gų krū­ve­lės su­dė­tos ir ant juo­da stal­tie­se deng­to sta­lo. Kny­gos kai­na – 9 eu­rai. Pir­kė­jai prie sta­lo ne­si­ri­kiuo­ja. „Ar per­ka kny­gą?“ – tei­rau­ja­mės. „Per­ka“, – at­sa­ko par­da­vė­jas. „Kiek par­da­vė­te?“ „Apie de­šimt“. Žvilg­te­li­me į laik­ro­dį – nuo fes­ti­va­lio pra­džios praė­jo dau­giau nei po­ra va­lan­dų.

Til­tas į triu­šių sa­lą ap­ka­bi­nė­tas ba­lio­nais. Ant ne­di­de­lės po­nto­ni­nės sce­nos sinch­ro­niš­kai ju­da šo­kė­jos.

„Ne­ma­tau triu­šių“, – ne­ri­mau­ja ma­ža mer­gai­tė. Sa­lo­je iš­dės­ty­ti pen­ki na­me­liai triu­šiams ir pa­vė­si­nė iš ber­ži­nių rąs­tų bei šiau­dų. Ant na­me­lių iš­pieš­tos bal­tos lan­gi­nės. Ša­lia na­me­lių – mais­to „ėdžios“.

Lauk iš­šo­kuo­ja vie­nas, o po jo ir ki­tas triu­šis. Tiks­liau – triu­šės, triu­šių nė­ra, nes pa­te­lės ra­mes­nės, o „vy­ru­kai“ bū­tų lin­kę į muš­ty­nes. Apie tai paaiš­ki­na su­tik­tas nai­siš­kis. Triu­šių sa­lo­je – dvi de­šim­tys, jos į sa­lą at­ke­lia­vo iš veis­ly­nų.

Prie til­to su­si­tin­ka­me svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą Au­re­li­jų Ve­ry­gą. „Į fes­ti­va­lį at­va­žiuo­ju tre­čius me­tus, vis ką nors nau­jo pa­ma­tau“, – sa­ko mi­nist­ras, nu­siim­da­mas aki­nius nuo sau­lės.

Fes­ti­va­ly­je ga­li­ma su­tik­ti ir dau­giau bend­ra­par­tie­čių, frak­ci­jos na­rių – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją Rimą Baš­kie­nę, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Ag­nę Ši­rins­kie­nę, fes­ti­va­lio me­ce­na­tą, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį, Neį­ga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Jus­tą Džiu­ge­lį, ga­liau­siai ir pa­tį Sei­mo Pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį.

Įvai­riems sko­niams

Fes­ti­va­lis šie­met tu­rė­jo ne vie­ną kon­ku­ren­tą: dub­lia­vo­si su Rad­vi­liš­kio mies­to gim­ta­die­niu, „Sel“ kon­cer­tu pa­jū­ry­je, „Bliu­zo nak­ti­mis“.

„Šie­met žmo­nių ma­žiau“, – įver­ti­na vie­ti­nis. Kas­met fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­jan­tis vy­ras iš­var­di­ja: anks­čiau­siai at­vyks­ta sen­jo­rai, po jų – šei­mos su vai­kais, o ga­liau­siai – va­ka­ri­nių kon­cer­tų klau­sy­to­jai.

Taip iš­dės­ty­ta ir pro­gra­ma: pir­mie­ji gro­ja ir dai­nuo­ja kai­mo ka­pe­la „Sa­dū­nai“, po jų mu­zi­ki­nį spek­tak­lį „Bep­ro­tiš­kai fan­tas­tiš­kos maest­ro Vy­tau­to Ker­na­gio dai­nos“ at­lie­ka „Nai­sių va­sa­ros" teat­ras.

Kol skam­ba „Te­le bim bam“ hi­tas „Mu­sė“, prie sce­nos šo­kių žings­nius kar­to­ja ir lanks­tu­mą de­monst­ruo­ja vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­samb­lio „Lie­tu­va“ na­riai. Į Nai­sius jie at­ve­žė pro­gra­mą „Auk­so fon­das“. „Ri­dig dai ri­dig do!“ – kar­tu trau­kia žiū­ro­vai.

Lie­tu­viš­kas dai­nas ir šo­kius kei­čia sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Ro­main La­tel­tin. Po pran­cū­ziš­ko in­tar­po – vėl tau­ti­niai mo­ty­vai: spe­cia­liai fes­ti­va­liui su­kur­ta mu­zi­ki­nė lie­tu­vių liau­dies dai­nų kom­pi­lia­ci­ja, ją at­lie­ka pia­nis­tas Vy­tis Smols­kas, vo­ka­lis­tė Vy­tau­tė Pup­šy­tė, būg­ni­nin­kas Vy­tis Vai­ni­lai­tis.

Per fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją pa­skel­bia­mos 2018 me­tų Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės: An­ta­na­vas (Kaz­lų Rū­dos sav.), Aukš­tad­va­ris (Tra­kų r.), Kra­žiai (Kel­mės r.), Lau­ku­va (Ši­la­lės r.), Sa­lan­tai (Kre­tin­gos r.), Ši­lu­va (Ra­sei­nių r.), Tve­rai (Rie­ta­vo sav.), Už­pa­liai (Ute­nos r.), Vaš­kai (Pas­va­lio r.), Vie­čiū­nai (Drus­ki­nin­kų sav.).

Po ati­da­ry­mo pra­si­de­da va­ka­ri­nis kon­cer­tas su Sau­liu­mi Prū­sai­čiu, Me­rū­nu Vi­tuls­kiu, J. Di­džiu­liu, „Nak­ti­nė­mis per­so­no­mis“, „Per­kū­no sak­me“ ir fe­jer­ver­kais. Die­ną iš­ken­tė­jęs dan­gus va­ka­rop pra­trūks­ta lie­tu­mi.

Vai­kų džiaugs­mas

Ki­tapus Bal­tų are­nos – vai­kų sa­la. Čia vai­kai pie­šia, žai­džia, ku­ria, mankš­ti­na sme­ge­nis ir kū­ną, puo­šia­si pie­ši­niais ant vei­do ir lai­ki­no­mis ta­tui­ruo­tė­mis.

Me­di­kai mo­ko su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, po­li­ci­nin­kai su šu­niu Am­siu – sau­gaus eis­mo, bib­lio­te­ki­nin­kai – pa­si­ga­min­ti skir­tu­ką kny­gai ar ženk­liu­ką. At­gy­ja ir kny­gų he­ro­jai: vaikš­ti­nė­ja liū­tas Bo­ni­fa­ci­jus, šėls­ta links­ma Ra­ga­niu­kė. Kon­cer­tai ir cir­kas.

Jud­riau­si vai­kai ko­pia šlai­tu į are­nos vir­šū­nę ir žo­le čiuo­žia, ri­de­na­si že­myn. Iš­žo­lin­ti dra­bu­žiai – nė mo­tais, kai links­ma.

Vi­du­ram­žių mies­te­lio pa­la­pi­nė­se vei­kia he­ral­di­kos, duo­nos ke­pi­mo, ug­nies įžie­bi­mo, ka­lig­ra­fi­jos, ke­ra­mi­kos, šar­vų, ju­ve­ly­ro, odi­nin­ko, vir­vių ri­ši­mo dirb­tu­vės, gink­li­nė, žong­lie­rių mo­kyk­lė­lė.

Veiks­mo ne­trūks­ta: vie­ni ban­do ženg­ti su ko­jū­kais, ki­ti ra­gau­ja ant lau­žo kep­tos duo­nos, tre­ti įske­lia ug­nį. Ne tik vai­kai, bet ir suau­gę neat­sis­pi­ria pa­gun­dai nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ša­lia šar­vų.

Ra­maus, į me­di­ta­ci­ją pa­si­nė­ru­sių žmo­nių kam­pe­lio ty­lą pra­plė­šia burz­gian­tis ke­tur­ra­tis.

Pre­ky­bi­nė­je zo­no­je iš­dės­ty­ta įpras­ta mu­gėms pa­siū­la: nuo mais­to iki rū­bų.

„Ne­mo­ka­ma kau­kė vei­dui“, – mo­liu ap­li­pu­sias ran­kas pa­ke­lia žie­dė­jas. Nuo įgu­du­sio meist­ro skap­tuo­ja­mo me­džio le­kia skied­ros.

Prap­lau­kia šaš­ly­kų, rau­gin­tų ko­pūs­tų kva­pas. Por­ci­ja šaš­ly­kų kai­nuo­ja 6 eu­rus, rū­ky­ta deš­re­lė su rau­gin­tais ko­pūs­tais – 3 eu­rus, ašt­rus troš­ki­nys – 4 eu­rai. Yra ir „tik­ros nea­po­lie­tiš­kos pi­cos“, jos kai­na svy­ruo­ja nuo 6 iki 8 eu­rų. Le­dų kau­še­lis – 2 eu­rai, juo­da ka­va – 1,5 eu­ro. Suo­lai prie sta­lų tirš­tai nu­sės­ti.

Va­ka­rop Nai­sių link drie­kia­si ma­ši­nų ko­lo­na – va­ka­ri­nių kon­cer­tų pub­li­ka. Suš­vin­ta švy­tu­rė­liai – į fes­ti­va­lį at­vy­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ats­ki­ra pa­la­pi­nė skir­ta Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai.

Prie įė­ji­mo į fes­ti­va­lio „Nai­sių va­sa­ra“ te­ri­to­ri­ją pa­si­ti­ko griež­tas įspė­ji­mas.

Šių me­tų nau­jo­vė – triu­šių sa­la.

Triu­šių sa­los gy­ven­to­jos.

Tarp fes­ti­va­lio lan­ky­to­jų – ir svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Ke­lias į vai­kų pa­sau­lį prie Bal­tų are­nos.

Ant lau­žo ke­pa­ma duo­na.

Prie sce­nos ap­ši­li­nė­ja an­samb­lio „Lie­tu­va“ šo­kė­jai.

Sta­tūs Bal­tų are­nos šlai­tai ta­po va­sa­ros čiuo­žyk­la.

Fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­skli­do pla­čio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Sce­no­je – sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Ro­main La­tel­tin.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas (16)

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (26)

Jes to naisiškis, 2017-07-12 13:49
Tai tvirtini, kad Naisių festivalyje buvo 120 latvių ( 21 butelį išgėrė ) , 2 baltarusiai ( 7 butelius išgėrė , dovanokite, toks jumoras, joks čia tautos garbingos baltarusių įžeidimas), o lietuviškos gamybos degtinės butelių Naisių šiukšliadėžėse neradai ?
O dalyvavo, bilietų pirkti nereikėjo, buhalterijai netinkamas skaičiavimas, 10 - 15 tūkstančių žmonių ?
Šiaip bet kokie argumentai, ar KGB ar CŽV ( skaityta populiarioje literatūroje), ir bet kokių "slaptųjų policijų", informacija prasideda nuo "šiukšlių dėžių tikrinimo" , ir ten geriausia "statistika" , kur galima remtis teikiant duomenis PSO ?
Bet jei "statistika" tik - 21+7, tai labai geras rezultatas

geras jumoras, 2017-07-12 13:36
to naisiškis - gera tavo buhalterija, gerbiu už sveiką jumorą - 21 latvišką, 7 rusiškus ir baltarusiškus butelius radai ?
Ir nei vieno lietuviškos pramonės gamybos ?
Čia - geras jumoras - tipo toks - ....gal latvius ir baltarusius su rusais reikėtų gydyti nuo 'alkoholizmo .... priverstinėmis priemonėmis, alia, tipo, draudimais ?
Čia 'tipo" Verygos statistikos paneigimas ?

Atsiliepimas, 2017-07-12 13:27
Rašau, nes festivalyje buvau, nes įdomu, esu tikrai "festivalio rengėjų "politinių " priešininkų "stovykloje ' , irgi netikiu "valstiečių" politika, bet tai kas padaryta, tai tikrai gražiai ( dėl skonio nesiginčykime).
Yra daug "niuansų", bet tame festivalyje nepastebėjau jokios 'politikos', leidžiama ? dalyvauti, bet kokiuose renginiuose paprastame festivalyje ?
Esu daug kartų "dalyvavęs' visokiuose partijų ( daugumos "partijų") "festivaliuose", bet "aišku, nerašinėju , kur nereikia", ir kam nereikia ), tai čia - jeigu, kas nori pasakyti, kad "festivalis" buvo 'partinis', "baudžiauninkams" - "nu", gal galima įžvelgti, kad ne visus "dievus" organizatoriai garbina - t.y. festivalio organizatoriai turi savo "dievus", bet bendrai - aukšto meninio lygio kultūrinis renginys ( išskyrus pastabas)....

Naisiškis, 2017-07-12 13:11
Juokas ima iš tokių draudimų girtauti.Kitą dieną po ''festivalio'' pavaikščiojau pakrūmėmis ir suskaičiavau 21 latvišką,7 rusiškus ir baltarusiškus įvairių gėrimų butelius.O kiek jų dar buvo neišmestų pakrūmėse,išgertų namie,kitose vietose?Reikia bijoti ne dėl to,kad žmonės išgėrė,o dėl to,kad biudžetas negavo ir ateityje negaus daug įplaukų,nebebus kuo finansuoti visasas socialines srtitis.Tačiau pakliuvusiems prie valdžios tai per daug sudėtingos,visiškai nesuprantamos problemos.

to šiauliete, 2017-07-12 12:52
patarimas, jei tu komentarus skaitai, ir "nustembi" , tai tu jokia "šiaulietė" ?

Koks tau Šiaulietis nori "gerti" ? Ar pažįsti nors vieną ?

Ir joks Šiaulietis - negali pasakyt, kad gimtasis miestas "žlugęs" ? Tai tik gali "šiaulietė - trolis" ?
Gal ir gali 'airis" , 'britas' , ar 'ispanas' - pasakyti - tipo .... jūs kaimiečiai dūskit....
Bet tai, nerimta, kas gyvena Šiauliuose, nepriklauso nuo miesto valdžios ar politikų kaitos, tai yra "diagnozė" šiaulietis, ir kiekvienas žmogus nedergia savo gimtinei, - gali kritikuoti, "keisti" jos "politikus, "biurokratus" - bet "šikti" ant Šiaulių - tai gali tik "svetimas", arba " emigrantas " - tipo - ....airis, vilnietis....

Šiaulietė, 2017-07-12 12:34
nustebau paskaičiusi komentarus, kiek daug šiauliečių nori tik gerti, gerti, gerti. Žlugęs miestas

Geras straipsnis, 2017-07-12 10:57
Geras straipsnis būtų, jei daugiau "smulkmenų" parašytų, apie pvz. organizacijos "virtuvės' sklandumus ir nesklandumus, kodėl kai kurie dalyviai atsisakė dalyvauti ( interviu paimti ? ), bet kiekvienam savo įdomu,
man pvz. sportines varžybas - žemaitukų konkūrai ( net nesidomintiems tokiu sportu, įspūdžiai nuostabūs ), moterų virvės traukimas, Meškuičių mokykla nugalėjo Panevežio rajono rinktinę ( Pasaulio čempionato 3 vietos laimėtojas), ir Kuršėnų rinktinę ( daugkartines Lietuvos čempionės ). Ir t.t. ir t.t. Festivalis įdomus.
O kiek žmonių dalyvavo kitose prieinamose ne profesionaliam sportui atrakcijose ?
Kiekviena atrakcija davė gerų emocijų ..... O gal, kai kam blogų... ?
Gal tas emocijas gera žurnalistė ir galėtų aprašyti ? Tada straipsnis būtų įdomesnis.

to miunhauzenas, 2017-07-12 10:34
Na, nesakyk, nėra tas straipsnis toks išsamus, galima ir girti ir peikti,
bet tame festivalyje užsiemimų galėjo rasti visi - ir vaikai, ir "menininkai" ir "pensininkai" - čia pagarba..
Gal tik trūko, tiems, kas pageidauja, vieno ar dviejų bokalų alaus, nes vos ne visi Lietuvių pagonių dievai "įamžinti" skulptūrose, bet dievo "Ragučio" - tai nėr, o gal nebuvo ir nebėra tokio dievo, o gal Karbauskio įsakymu, yra išbrauktas iš tautosakos "dievų " ? Čia toks kazusas, del pagonybės dievų ....

Miunhauzenas, 2017-07-12 10:19
Dziugu,kad festivalis aprasytas taip kaip jis vyko,ne taip kaip Vainausko alkoholiko akimis "Lietrytije"(anksciau "Komjaunimo tiesa"...

skaitai, 2017-07-12 08:55
komentarus ir toks susidaro vaizdas jog kažkas durnyne paliko įjungęs kompiuterį su internetu

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 26

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 26
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas