(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Universitete dingo paveikslas: grąžinkite, jei rasite „pamestą“

2017 m. liepos 14 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­ra­tui kraus­tan­tis į bu­vu­sio Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to pa­tal­pas, din­go gar­bios me­ce­na­tės a. a. Eleo­no­ros Eg­lės Prės­kie­nie­nės do­va­no­tas vie­no ži­no­miau­sių Šiau­lių ta­py­to­jų – Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio pa­veiks­las. Va­gys­tė? Ko­dėl ne­si­kreip­ta į po­li­ci­ją? Dro­bė pa­vog­ta, o pa­veiks­lo rė­mai at­si­ran­da už­ra­kin­ta­me fa­kul­te­to rū­sy­je. Ką sle­pia ši aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės ir pa­veiks­lo din­gi­mo is­to­ri­ja?

rita@skrastas.lt

Din­go ir pa­veiks­las, ir raš­te­lis

Ku­rį lai­ką ant Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ir me­nų fa­kul­te­to pa­da­li­nio pa­ra­di­nių du­rų ka­bė­jo toks raš­te­lis:

„Ger­bia­mie­ji, iš­kraus­čius Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ją į pir­mo aukš­to ko­ri­do­rių, din­go a.a. do­cen­tės Eg­lės Eleo­no­ros Prės­kie­nie­nės mū­sų fa­kul­te­tui do­va­no­tas dai­li­nin­ko Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio pa­veiks­las. Jis de­šimt me­tų ka­bė­jo Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jo­je, bu­vo pa­mėg­tas dau­ge­lio fa­kul­te­to žmo­nių... Jei ką nors ži­no­te apie šio pa­veiks­lo bu­vi­mo vie­tą ar ra­si­te kur nors pa­mes­tą, la­bai pra­šo­me jį grą­žin­ti“.

Raš­te­ly­je pra­šy­ta pa­veiks­lą at­neš­ti į Lie­tu­vių kal­bos, li­te­ra­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­rą ket­vir­ta­ja­me pa­sta­to aukš­te ar­ba pa­duo­ti pir­mo­jo aukš­to bu­dė­to­jai.

Raš­te­lį, ku­ria­me pa­dė­ko­ta „už su­pra­tin­gu­mą“, pa­si­ra­šė Lie­tu­vių kal­bos, li­te­ra­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ra.

Va­kar šio raš­te­lio jau ne­be­ra­do­me.

Lie­tu­vių kal­bos, li­te­ra­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros ve­dė­ja pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad pa­veiks­las din­go bir­že­lio pir­mo­je pu­sė­je, kai bu­vo iš­kraus­to­ma Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ja, de­šimt me­tų gy­va­vu­si ant­ra­ja­me pa­sta­to aukš­te.

Au­di­to­ri­jos pa­veiks­lai, Dž. Mas­ku­liū­nie­nės tei­gi­mu, bu­vo iš­kraus­ty­ti į ko­ri­do­rių pir­ma­ja­me aukš­te. „Žiū­rim, kad ne­bė­ra jo. Tie­siog pa­skui at­si­ra­do rė­mas, o dro­bės pa­čios nė­ra. At­si­ra­do rū­sy­je, dar­bi­nin­kas tą rė­mą ra­do“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rė.

Rė­mai at­si­ra­do rū­sy­je, tik išė­mus dro­bę? „Ma­tyt... taip“, – svars­tė Dž. Mas­ku­liū­nie­nė.

Fa­kul­te­to dar­buo­to­jai „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad rū­sys yra ra­ki­na­mas ir ten ne bet kas ga­li pa­tek­ti – tik sa­vi dar­buo­to­jai, re­mon­to me­tu dar ir sta­ty­bi­nin­kai. Neuž­ra­ki­nus rū­sio ne­ga­li­ma įjung­ti pa­sta­to ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­jos.

Pa­veiks­las dings­ta iš ko­ri­do­riaus, dro­bė – iš rė­mų, o rė­mai at­si­ran­da rū­sy­je, rak­tus nuo ku­rio tu­ri tik sa­vi? „Šiau­lių kraš­tui“ beieš­kant pa­veiks­lo kal­bin­ti uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai is­to­ri­ją ver­ti­no įvai­riai: „Neg­ra­ži is­to­ri­ja“, „Kraus­tan­tis daug ką ga­li­ma nu­kiš­ti, at­si­ras“, „Jei­gu kraus­tan­tis bū­tų kur nu­kiš­tas, bū­tų nu­kiš­tas su vi­sais rė­mais, o da­bar din­go tik dro­bė“.

Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ja bu­vo ati­da­ry­ta Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to pen­kias­de­šimt­me­čio pro­ga, jos idė­jos ge­ne­ra­to­riais tuo­met bu­vo Dž. Mas­ku­liū­nie­nė ir jos su­tuok­ti­nis tuo­me­ti­nis Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to de­ka­nas Bro­nius Mas­ku­liū­nas. O me­ce­na­tai bu­vo do­cen­tė Eleo­no­ra Eg­lė Bui­vy­dai­tė-Prės­kie­nie­nė (1932-2011) ir jos su­tuok­ti­nis pro­fe­so­rius Bro­nius Prės­kie­nis.

Au­di­to­ri­jo­je bu­vo dai­li­nin­ko Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio ta­py­tas pa­veiks­las (me­ce­na­tė Eleo­no­ra Eg­lė Bui­vy­dai­tė-Prės­kie­nie­nė), dai­li­nin­ko Ri­čar­do Gar­ba­čiaus­ko nu­ta­py­ti pa­veiks­lai „Fe­jer­ver­kas“ (2005) ir „Pak­ran­tė“ (2001), dai­li­nin­ko Vla­do Vaiš­vi­los kur­tas pa­veiks­las „Meln­ra­gė“ (1979). (Me­ce­na­tas Bro­nius Prės­kie­nis.) Au­di­to­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­mi Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to or­ga­ni­zuo­to tarp­tau­ti­nio eks­lib­ri­sų kon­kur­so ori­gi­na­lūs pri­zi­nių vie­tų dar­bai.

Po re­mon­to Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos pa­tal­pa bu­vo pa­da­ly­ta į tris da­lis ir ten įsi­kū­rė uni­ver­si­te­to fi­nan­sų pa­da­li­nys. O Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ja „kaž­ku­ria­me ka­bi­ne­te iš­liks“.

Į po­li­ci­ją – ru­de­nį

Ko­dėl dėl din­gu­sio tur­to, ku­ris tu­ri ne tik me­ni­nę, dva­si­nę, bet ir aki­vaiz­džią ma­te­ria­li­nę ver­tę, ne­si­kreip­ta į po­li­ci­ją?

So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ir me­nų fa­kul­te­to de­ka­nas do­cen­tas Gin­ta­ras Ša­par­nis paaiš­ki­no: „Ti­kė­jo­mės, kad dar pa­tys su­ra­si­me. Pa­sis­kel­bė­me ir pa­na­šiai. Jei­gu neat­si­ras, ma­nau, kad mes ta­da jau kreip­si­mės. Ru­de­nį, kai grįš vi­si iš ato­sto­gų, ir kreip­si­mės“. Vė­liau pri­dū­rė, kad „gal­būt kaž­kas ten ne­ty­čia taip at­si­ti­ko...“.

De­ka­nas tvir­ti­no ži­nan­tis ir apie tuš­čius rė­mus.

Ar ru­de­nį ne­bus per vė­lu, jei­gu tai – va­gys­tė?

„Ne. Juk bū­na vi­so­kių si­tua­ci­jų – ir ne­ti­kė­tai at­si­ran­da... ir neat­si­ran­da... Ne­ma­nau, kad bus vė­lu, nes jei­gu jau po­li­ci­ja at­liks iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir pa­na­šiai, tai, ma­nau, kad ge­rai bus... ru­de­nį“, – sa­kė de­ka­nas G. Ša­par­nis.

Dai­li­nin­kas nein­for­muo­tas apie din­gi­mą

Vi­si ki­ti bu­vu­sios Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos pa­veiks­lai, tvir­ti­no dar­buo­to­jai, iš­li­kę, da­bar yra rū­sy­je.

Dai­li­nin­kas B. Šal­tis šiuo me­tu yra vie­nas la­biau­siai gei­džia­mų Šiau­lių ta­py­to­jų, jo ta­py­ti pa­veiks­lai yra be­ne bran­giau­siai ir ge­riau­siai per­ka­mi dai­lės ko­lek­ci­nin­kų ir mė­gė­jų.

Apie tai, kad iš Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos dar prieš maž­daug mė­ne­sį din­go jo dar­bas, B. Šal­tis su­ži­no­jo tik iš „Šiau­lių kraš­to“.

Kai jam pa­pa­sa­ko­jo­me, kad ver­tin­gų pa­veiks­lų ko­lek­ci­ja bu­vo „sau­go­ma“ ko­ri­do­riu­je, dai­li­nin­kas kan­džiai juo­ka­vo: ga­lė­jo sau­go­ti ir „ge­ro­je vie­to­je“, ma­žiau kam į akis bū­tų kri­tę.

Pak­laus­tas apie din­gu­sio pa­veiks­lo kai­ną, dai­li­nin­kas su jam bū­din­gu šmaikš­tu­mu at­sa­kė: „Neį­kai­no­ja­mas!“ O apie tai, kad li­ko tik rė­mai, B. Šal­tis iro­ni­za­vo: „Ne­pa­ti­ko rė­mai, tai ir pa­kei­tė!“, pri­dur­da­mas, kad jei­gu žmo­gus ima dro­bę iš rė­mų, jis tu­ri ži­no­ti jos ver­tę bent jau apy­tiks­liai.

Pa­na­šaus for­ma­to B. Šal­čio pa­veiks­lai šiuo me­tu auk­cio­nuo­se ir ga­le­ri­jo­se įkai­no­ti apie 500 eu­rų, ta­čiau dau­gu­ma jų su­kur­ti nau­jai, o anks­tes­nie­ji, kaip ir din­gęs, B. Šal­čio dar­bai įkai­no­ja­mi žy­miai bran­giau.

„Eg­lei bū­tų skau­dė­ję“

E. E. Prės­kie­nie­nės naš­lys pro­fe­so­rius B. Prės­kie­nis taip pat tik iš „Šiau­lių kraš­to“ su­ži­no­jo, kad to pa­veiks­lo Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos ko­lek­ci­jo­je ne­bė­ra.

„Eg­lei bū­tų la­bai skau­dė­ję“, – tik tiek pa­sa­kė pro­fe­so­rius.

„Šiau­lių kraš­tui“ ren­giant pub­li­ka­ci­ją kul­tū­ros, me­no ir li­te­ra­tū­ros prie­dui „Ato­lan­kos“ ("Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ja me­na am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sią švie­suo­lę“, 2013 11 29), pro­fe­so­rius B. Prės­kie­nis yra sa­kęs apie Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ją ir jai do­va­no­tus pa­veiks­lus: „Žmo­na bu­vo aist­rin­ga me­no my­lė­to­ja, kau­pė pa­veiks­lų ko­lek­ci­ją, o aš vie­ną ki­tą pa­si­rink­da­vau nu­si­pirk­ti sa­vo ko­lek­ci­jai. Kiek ži­nau, žmo­nės la­bai sun­kiai at­si­ski­ria su jiems bran­giais me­no kū­ri­niais“. Pro­fe­so­rius pa­sa­ko­jo, kad žmo­na yra pir­ku­si pa­veiks­lų ir su tiks­lu pa­rem­ti kai ku­riuos Šiau­lių me­ni­nin­kus.

Ko­dėl su­tuok­ti­niai ta­po Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos me­ce­na­tais? „Tai bu­vo žmo­nos no­ras. Pri­si­dė­jau ir aš. Juk mes be­veik vi­są gy­ve­ni­mą bu­vo­me ir li­ko­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to žmo­nės. Šie­met su­kan­ka 60 me­tų, kai pra­dė­jau čia dirb­ti“, – prieš ket­ve­rius me­tus „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė pro­fe­so­rius B. Prės­kie­nis.

Pro­fe­so­rius 2013-ųjų lapk­ri­tį pa­sa­ko­jo, kad ma­to me­ce­na­tys­tės, Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jos pra­smę, tai li­ko ir kaip išė­ju­sios am­ži­ny­bėn E. Prės­kie­nie­nės at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mas.

Uni­ver­si­te­te su­nai­kin­tas ne vie­nas me­no kū­ri­nys

„Šiau­lių kraš­tas“ ne kar­tą ra­šė, kaip Šiau­lių universiteto vadovai nai­ki­no ar stum­dė uni­ka­lius me­no kū­ri­nius.

Uni­ver­si­te­te, re­konst­ruo­jant bib­lio­te­ką, bu­vo su­nai­kin­ta vie­na ver­tin­giau­sių ne tik Šiau­lių, bet ir vi­sos Lie­tu­vos fres­kų „Or­fė­jas ir Pro­me­tė­jas“ ("Uni­ver­si­te­te su­nai­kin­tos fres­kos by­la“, 2010 03 06). Uni­ka­li ji tuo, kad bu­vo be­ne vie­nin­te­lė ša­ly­je ant lu­bų ta­py­ta šiuo­lai­ki­nė fres­ka. Drau­ge su šia fres­ka uni­ver­si­te­te su­nai­kin­ta ir ke­le­tas smul­kes­nių fres­kų.

Kū­ri­nių au­to­rius pro­fe­so­rius, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Vi­to­lis Tru­šys tuo­met fres­ką įver­ti­no 50 tūks­tan­čių li­tų. Uni­ver­si­te­to rek­to­rius V. Jur­gai­tis tą­kart sa­kė, jog „ne­pa­to­gu dėl uni­ver­si­te­to – vis tik kul­tū­ros ir moks­lo ži­di­nys, o čia, sa­kys, nai­ki­na­mas me­nas“.

Dar iki iš­dau­žant ir už­da­žant fres­ką iš uni­ver­si­te­to vi­daus kie­me­lio į bul­va­rą prie Didžd­va­rio gim­na­zi­jos per­kraus­ty­ta Aloy­zo To­lei­kio skulp­tū­ra „Mer­gai­tė su dū­de­lė­mis“. Uni­ver­si­te­tui skulp­tū­ros ne­be­rei­kė­jo, nes ji truk­dė uni­ver­si­te­to kie­me­ly­je įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė sa­kė, kad pa­veiks­las din­go iš ko­ri­do­riaus, o jo rė­mai bu­vo ras­ti ra­ki­na­ma­me rū­sy­je.

Me­ce­na­tų au­di­to­ri­ja gy­va­vo de­šimt­me­tį. Ją Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to 50-me­čio pro­ga ati­da­rė me­ce­na­tė Eg­lė Prės­kie­nie­nė (1932–2011) ir bu­vęs fa­kult­e­to de­ka­nas Bro­nius Mas­ku­liū­nas.

De­ka­nas Gin­tau­tas Ša­par­nis ma­no, kad į po­li­ci­ją dėl din­gu­sio pa­veiks­lo bus ge­rai kreip­tis ru­de­nį.

Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio ta­py­tas, o doc. Eg­lės Prės­kie­nie­nės uni­ver­si­te­to Me­ce­na­tų au­di­to­ri­jai do­va­no­tas pa­veiks­las.

Din­gu­sio pa­veiks­lo rė­mas ras­tas fa­kul­te­to rū­sy­je.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas