(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Atestatas rankose, kur toliau?

2017 m. liepos 14 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai šven­čia bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mą. Va­kar slėp­da­mie­si po skė­čiais ir šo­ki­nė­da­mi per ba­las į Šiau­lių kon­cer­tų sa­lę „Sau­lė“ sku­bė­jo Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių ar­ti­mie­ji, drau­gai. Bai­gian­tie­ji gim­na­zi­ją – ku­pi­ni vil­čių: vie­ni ti­ki­si sėk­min­gai įsto­ti į no­ri­mas spe­cia­ly­bes čia, Lie­tu­vo­je, ki­ti lai­mę ban­dys už­sie­ny­je.

jurgita@skrastas.lt

Bu­vo ir šim­tu­kų, ir ape­lia­ci­jų

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ją šie­met bai­gė 175 abi­tu­rien­tai. De­vy­ni iš jų ga­vo ates­ta­tus su pa­gy­ri­mu. Gim­na­zis­tai iš bran­dos eg­za­mi­nų su­rin­ko 45 šim­tu­kus – dau­giau­siai iš vi­sų Šiau­lių gim­na­zi­jų. Trys „ja­no­nie­čiai“ – Ro­kas Kran­ka­lis, Da­nu­tė Vai­te­kū­nai­tė ir Do­na­tas Ta­mo­šaus­kas – su­rin­ko po tris šim­tu­kus, sep­ty­ni – po du, 22 – po vie­ną. Ge­riau­si re­zul­ta­tai – iš ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no (22 šim­tu­kai) ir iš ang­lų kal­bos (15 šim­tu­kų).

Vi­si abi­tu­rien­tai iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­nus, nors pen­kiems ir pri­rei­kė pa­kar­to­ti­nės se­si­jos – te­ko per­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną.

„Vie­nas net ga­vo de­vin­tu­ką. Keis­ta, kad jam ne­pa­vy­ko iš­lai­ky­ti vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no. Eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai kar­tais mus ste­bi­na“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė.

Trys mo­ki­niai bu­vo pa­tei­kę ape­lia­ci­jas dėl lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no įver­ti­ni­mo. Iki va­kar jos dar ne­bu­vo iš­nag­ri­nė­tos.

Pa­sak pa­va­duo­to­jos, dėl vė­luo­jan­čių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų ates­ta­tai bu­vo spaus­di­na­mi iki pat šven­tės pra­džios, o tiems, ku­rių ape­lia­ci­jų re­zul­ta­tai dar nė­ra aiš­kūs, iš­duo­ti va­di­na­mie­ji ates­ta­to pro­jek­tai. Tik­rie­ji ates­ta­tai bus įteik­ti vė­liau, kai tik bran­dos eg­za­mi­nų duo­me­nų ba­zė­je bus įkel­ti ver­ti­ni­mai.

Toks eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų vė­la­vi­mas dau­giau­siai rū­pes­čių su­ke­lia tiems, ku­rie pla­nuo­ja stu­di­juo­ti už­sie­ny­je. Kai ku­rie už­sie­nio uni­ver­si­te­tai pra­šė pa­teik­ti ates­ta­tų ko­pi­jas iki lie­pos 10 ar net 5 die­nos.

„Įdo­miau­sia, tai, kad kai tė­vai krei­pia­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, juos nu­krei­pia į mo­kyk­lą, ir mes tam­pa­me si­tua­ci­jos įkai­tai. Mi­nis­te­ri­jo­je tė­vams nie­kas ne­paaiš­ki­na, kad mes ates­ta­to ne­ga­li­me at­spaus­din­ti, kol re­zul­ta­tai neat­si­ran­da duo­me­nų ba­zė­je“, – pro­ble­mas var­di­jo pa­va­duo­to­ja.

Į šven­tę su­si­rin­ko be­veik vi­si

Nors ne­re­tai abi­tu­rien­tai ne­lau­kia ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės ir iš­vyks­ta va­sa­rą pa­dir­bė­ti į už­sie­nį, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai į šven­tę, Z. Stan­ke­vi­čie­nės ži­nio­mis, su­si­rin­ko be­veik vi­si – trū­ko vos ke­lių mo­ki­nių.

Ates­ta­tų įtei­ki­mas – iš­skir­ti­nė šven­tė. Abi­tu­rien­tai, ypač mer­gi­nos, į ją rin­ko­si įspū­din­gai pa­si­puo­šę. Daž­nas su­sto­da­vo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie fo­to­sie­ne­lės, ant ku­rios pui­ka­vo­si skai­čius 166. Tiek abi­tu­rien­tų lai­dų jau yra iš­lei­du­si se­niau­sia Šiau­lių gim­na­zi­ja.

Pa­si­džiaug­ti Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ja tik­rai tu­ri kuo – šie­met ją bai­gia vi­sas bū­rys gim­na­zi­ją ir Šiau­lius Lie­tu­vo­je gar­si­nan­čių mu­zi­kan­tų, spor­ti­nin­kų, jau­nų­jų moks­li­nin­kų.

Šim­tu­ki­nin­kė ap­si­spręs­ti pla­nuo­ja po me­tų

Pa­kal­bi­no­me į šven­tę sku­ban­čius abi­tu­rien­tus apie atei­ties pla­nus, eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Šim­tu­kus iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, ang­lų kal­bos ir ma­te­ma­ti­kos su­rin­ku­si ge­riau­sia gim­na­zi­jos 166 lai­dos moks­lei­vė Da­nu­tė Vai­te­kū­nai­tė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ją ten­ki­na, nors ket­vir­tas šim­tu­kas bū­tų ne­pa­mai­šęs. Iš is­to­ri­jos eg­za­mi­no mer­gi­nai iki šim­to pri­trū­ko tik 12 ba­lų.

Pak­laus­ta, kur pla­nuo­ja stu­di­juo­ti, Da­nu­tė nu­ste­bi­na at­sa­ky­mu: „Dar ne­ži­nau, ką no­riu stu­di­juo­ti, to­dėl nu­spren­džiau, kad op­ti­ma­liau­sias va­rian­tas bū­tų pa­siim­ti lais­vus me­tus. Ka­dan­gi vė­liau no­rė­čiau stu­di­juo­ti Pran­cū­zi­jo­je, Pa­ry­žiaus Sor­bo­nos uni­ver­si­te­te, tai me­tams va­žiuo­siu į Pran­cū­zi­ją pa­dir­bė­ti šei­mo­je auk­le, kad ge­riau pra­mok­čiau pran­cū­zų kal­bos.“

D. Vai­te­kū­nai­tė pran­cū­zų kal­bos mo­kė­si gim­na­zi­jo­je ir šių me­tų ko­vą Lie­tu­vos mo­ki­nių pran­cū­zų kal­bos olim­pia­do­je tarp tris­de­šim­ties stip­riau­sių ša­lies moks­lei­vių užė­mė ant­rą­ją vie­tą.

Mer­gi­na taip pat yra il­ga­me­tė mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lio „Rit­mas ki­taip“ na­rė. Da­nu­tė dar svars­to, ar tęs mu­zi­kės ke­lią, ar rink­sis dai­lę, mat yra bai­gu­si Šiau­lių dai­lės mo­kyk­lą, o gal­būt pa­suks tiks­lių­jų moks­lų ke­liu.

Kas – Lie­tu­voj, kas – į Da­ni­ją

„No­rė­čiau stu­di­juo­ti ma­te­ma­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Blaš­kiau­si tarp me­nų, fi­lo­so­fi­jos, psi­cho­lo­gi­jos ir ma­te­ma­ti­kos, bet pa­si­li­kau prie tiks­lių­jų moks­lų. Eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ge­ri, tad ti­kiuo­si įsto­ti“, – sa­ko Jus­ti­na Ka­pi­lo­vai­tė.

Pak­laus­ta, ar ne­svars­tė ga­li­my­bės iš­vyk­ti stu­di­juo­ti į už­sie­nį, mer­gi­na sa­ko, kad jai pa­tin­ka Lie­tu­vo­je, be to, ne­ti­ki, kad už­sie­ny­je stu­di­juo­ti bū­tų pi­giau. Jei­gu ten stu­di­jos ne­mo­ka­mos, tuo­met pra­gy­ve­ni­mas bran­gus.

„Daug kas iš­va­žiuo­ja gal­būt to­dėl, kad už­sie­nis – eg­zo­ti­ka, bet ma­nau, kad stu­di­jų ko­ky­bė Lie­tu­vo­je kar­tais net ge­res­nė ne­gu už­sie­ny­je, to­dėl ne­ma­tau rei­ka­lo iš­va­žiuo­ti. Ta­čiau tei­gia­mai ver­ti­nu tuos, ku­rie iš­vyks­ta tam, kad į Lie­tu­vą par­vež­tų nau­jo­vių, kaž­ko švie­žio“, – sa­ko Jus­ti­na.

Lu­kas Bu­čins­kas pla­nuo­ja stu­di­juo­ti eko­no­mi­ką Da­ni­jo­je, ta­čiau dėl pa­si­rink­tos spe­cia­ly­bės dar nė­ra vi­siš­kai tik­ras. Dau­gu­ma Lu­ko kla­sės drau­gų liks stu­di­juo­ti Lie­tu­vo­je, ke­le­tas, kaip ir jis, vyks į ki­tas ša­lis.

Į Da­ni­ją vai­ki­ną vi­lio­ja ne tik ne­mo­ka­mos stu­di­jos, bet ir ti­ki­si ge­res­nės jų ko­ky­bės. Kaip ir ki­ti, be­si­ren­gian­tys stu­di­juo­ti už­sie­ny­je, Lu­kas vė­liau nu­sta­ty­to ter­mi­no pa­tei­kė do­ku­men­tus, nes dar ne­bu­vo vi­sų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų, ta­čiau ti­ki­si, kad su­lauks kvie­ti­mo stu­di­juo­ti.

Už­kal­bin­ta links­mai nu­si­tei­ku­si abi­tu­rien­tų tri­ju­lė juo­kau­ja, jog ar­ti­miau­si pla­nai – „lėk­ti į va­sa­rą“.

Jur­gis Šven­tic­kas sa­ko neap­sisp­ren­dęs, ką ir kur stu­di­juos, pa­si­tars su tė­vais, o ta­da žiū­rės. Pa­tei­kė do­ku­men­tus į vie­ną Ams­ter­da­mo (Ny­der­lan­dai) mo­kyk­lą, į kū­no kul­tū­ros spe­cia­ly­bę, ta­čiau ne­pa­te­ko tarp 30-ies ge­riau­sių. Vil­ties pa­tek­ti dar yra, jei­gu kas nors at­si­sa­kys stu­di­jų.

„Jei­gu ne­pa­tek­siu ten, gal net da­ry­siu per­trau­ką ir lai­ką skir­siu spor­tui. Esu krep­ši­nin­kas“, – sa­ko vai­ki­nas.

„La­bai grei­tai šie me­tai pra­bė­go, bet tai ne­sut­ruk­dė su­pla­nuo­ti sa­vo to­li­mes­nės atei­ties. Pla­nuo­ju pa­si­lik­ti Šiau­liuo­se ir tre­jus me­tus stu­di­juo­ti ko­le­gi­jo­je, o vė­liau – Vil­niu­je ar Kau­ne“, – atei­ties pla­nais da­li­ja­si Ka­ro­li­na Kal­vai­ty­tė.

Pak­laus­ti, ar eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ne­pa­ko­re­ga­vo stu­di­jų pla­nų, abi­tu­rien­tai at­vi­rau­ja, jog ti­kė­jo­si ge­res­nių re­zul­ta­tų, ypač nu­vy­lė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no re­zul­ta­tai.

Me­da Bur­gai­lai­tė, pla­nuo­jan­ti stu­di­juo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te vers­lo va­dy­bą, sa­ko, kad pra­stes­nis lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no re­zul­ta­tas ga­li su­kliu­dy­ti pa­tek­ti į ne­mo­ka­mą stu­di­jų vie­tą, ta­čiau pa­si­rink­tą spe­cia­ly­bę stu­di­juos, net jei teks mo­kė­ti už moks­lą.

Ko pa­lin­kė­tų sa­vo drau­gams?

„Pro­tin­gai pa­si­rink­ti to­li­mes­nį ke­lią. Vi­sų pir­ma gal­vo­ti apie per­spek­ty­vą, ne­si­leis­ti bū­ti spau­džia­miems tė­vų ir rink­tis tai, kas pa­tin­ka ir šiais lai­kais tin­ka“, – sa­ko Ka­ro­li­na.

„Kad po pu­sės me­tų ne­rei­kė­tų nu­trauk­ti stu­di­jų“, – pri­du­ria Jur­gis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš kai­rės: Ka­ro­li­na Kal­vai­ty­tė, Me­da Bur­gai­lai­tė ir Jur­gis Šven­tic­kas bend­ra­moks­liams lin­kė­jo pro­tin­gai pa­si­rink­ti to­li­mes­nį ke­lią, kad vė­liau ne­rei­kė­tų gai­lė­tis.

Jus­ti­na Ka­pi­lo­vai­tė sa­ko ne­svars­čiu­si ga­li­my­bės stu­di­juo­ti už­sie­ny­je, jai pa­tin­ka Lie­tu­vo­je.

Lu­kas Bu­čins­kas pla­nuo­ja stu­di­juo­ti Da­ni­jo­je.

Pas­vei­kin­ti Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų ga­vus ates­ta­tus į kon­cer­tų sa­lę „Sau­lė“ su gė­lė­mis ir do­va­no­mis sku­bė­jo gim­na­zis­tų ar­ti­mie­ji ir drau­gai.

Dau­ge­lis su­sto­da­vo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie fo­to­sie­ne­lės su Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos 166 lai­dos ženk­lu.

Ge­riau­siai be­si­mo­kiu­siai Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos 166 lai­dos abi­tu­rien­tei Da­nu­tei Vai­te­kū­nai­tei šven­tė­je įteik­tas ne tik ates­ta­tas, bet ir rė­mė­jų įsteig­tas pi­ni­gi­nis pri­zas.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas