(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Elnių kviesliai baubė Vyšnių festivalyje

2017 m. liepos 15 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, ku­ria­me run­gė­si da­ly­viai iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ge­riau­siai ra­guo­tų miš­ko gra­žuo­lių bal­są pa­mėg­džio­jo me­džio­to­jas iš Len­ki­jos Jan Skrze­tus­ki.

Šios var­žy­tu­vės – pra­si­dė­ju­sio Vyš­nių fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

loretar@skrastas.lt

Vy­rai mėg­džio­jo el­nių bal­sus

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą, skir­tą Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, iš anks­to už­si­re­gist­ra­vo 30 da­ly­vių, o ren­gi­nio die­ną at­vy­ko 26. Ža­ga­rie­čius ir mies­to sve­čius į jį me­džiok­li­nė­mis me­lo­di­jo­mis vi­lio­jo Vil­niaus me­džiok­li­nių ra­gų or­kest­ras su vir­tuo­zu Pet­ru Vyš­niaus­ku.

Pa­si­ry­žu­sie­ji rung­tis tu­rė­jo at­lik­ti tris el­nius mėg­džio­jan­čius pra­ti­mus, pa­si­nau­do­da­mi bal­są stip­ri­nan­čiais inst­ru­men­tais: kriauk­lė­mis, ra­gais ar­ba triū­bo­mis, pa­ga­min­to­mis iš me­džio, plast­ma­sės. Vy­rai bau­bė ir ūba­vo iš šir­dies, dre­bin­da­mi mies­to par­ką.

Per pir­mą pra­ti­mą jie tu­rė­jo mėg­džio­ti pa­ti­ną el­nią pa­te­lių bū­ry­je ar­ba ki­taip – ha­re­me. Ant­ra rung­tis tu­rė­jo pa­ro­dy­ti, ko­kius gar­sus lei­džia jau­nas el­nias, dar ne­tu­rin­tis pa­te­lės. O tre­čio­jo­je už­duo­ty­je, į ku­rią pa­te­ko fi­na­li­nis dvy­lik­tu­kas, ryš­kė­jo dvie­jų so­li­džių pa­ti­nų tar­pu­sa­vio ko­va.

Pri­zi­nės vie­tos – Len­ki­jos ir Slo­va­ki­jos at­sto­vams

Da­ly­vius „ak­lai“, tai yra, už­da­ro­se ka­bi­no­se, ne­ma­ty­da­mi pa­čių be­si­run­gian­čių­jų, ver­ti­no tarp­tau­ti­nės ko­mi­si­jos na­riai, už pa­si­ro­dy­mą skir­da­mi nuo 1 iki 6 ba­lų. Kad ver­ti­ni­mas bū­tų itin ob­jek­ty­vus, vie­nas že­miau­sias ir vie­nas aukš­čiau­sias ba­lai su­muo­jant re­zul­ta­tus bu­vo ati­ma­mi.

Po vi­sų rung­čių paaiš­kė­jo, kad du ge­riau­si da­ly­viai su­rin­ko vie­no­dai ba­lų, tad dėl pir­mos-ant­ros vie­tos vy­ko per­si­run­gi­mas. Nu­ga­lė­to­ju ta­po Jan Skrze­tus­ki iš Len­ki­jos. Ki­tos dvi pri­zi­nės vie­tos taip pat ati­te­ko ki­tų ša­lių at­sto­vams. Ant­rą vie­tą lai­mė­jo Da­niel De­met­ra iš Slo­va­ki­jos, o dar vie­nas len­kas To­maš Gru­zins­ki bu­vo tre­čias.

Jo­niš­kio me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai at­sto­va­vęs Sau­lius Mi­se­vi­čius li­ko per plau­ką ne­pa­te­kęs į fi­na­li­nį dvy­lik­tu­ką.

Pra­lai­mė­ju­sių šia­me čem­pio­na­te ne­bu­vo, nes še­šiems pir­mie­siems pa­gal ba­lų skai­čių da­ly­viams ati­te­ko el­nių pa­ti­nų me­džiok­lės li­cen­ci­jos, o dar tris li­cen­ci­jas li­ku­sie­ji trau­kė bur­tų ke­liu. Įteik­ti ir smul­kes­ni Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pri­zai.

Bau­bi­mu per­duo­da įvai­rią in­for­ma­ci­ją

Ren­gi­nio ve­dė­jas ir vie­nas or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad to­kios el­nių var­žy­tu­vės rea­liai vyks­ta gam­to­je. El­nių bal­sai tu­ri dau­gy­bę niuan­sų, jie sa­vo bau­bi­mu per­duo­da pa­čią įvai­riau­sią in­for­ma­ci­ją, pra­ne­ša apie ke­ti­ni­mus, pro­vo­ka­ci­jas, at­si­trau­ki­mą. Kar­tais dvie­jų pa­ti­nų dvi­ko­va ga­li baig­tis vien bau­bi­mu, bal­su iš­siaiš­ki­nus stip­res­nio­jo tei­sę ir ne­priė­jus iki fi­zi­nės ko­vos ra­gais.

El­nių kvies­liai nė­ra tik pra­mo­gi­nis da­ly­kas, šios gy­vū­nų imi­ta­ci­jos bal­su me­džio­to­jų rea­liai tai­ko­mos gam­to­je vi­lio­jant gra­žuo­lius miš­ko ke­tur­ko­jus.

Pa­sak E. Ti­ju­šo, el­nių bal­sai įspū­din­gi, jie sklin­da net iki tri­jų ki­lo­met­rų.

Šis pir­ma­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas ap­skri­tai bu­vo tre­čias čem­pion­atas mū­sų ša­ly­je. Praė­ju­siais me­tais Jur­bar­ke vy­ko Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas ir Eu­ro­pos el­nių kvies­lių čem­piona­tas bu­vo su­reng­tas Kau­ne.

Ža­ga­rę pa­si­rin­ko neat­si­tik­ti­nai

E. Ti­ju­šas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad Ža­ga­rė ren­gi­niui pa­si­rink­ta neat­si­tik­tai.

„Juk šis dva­ras yra tau­rių­jų el­nių tė­vy­nė Lie­tu­vo­je. Ka­dai­se gra­fas Dmit­ri­jus Na­ryš­ki­nas, tu­rė­jęs sa­vo me­džiok­lės ūkį, įkū­rė el­ny­ną. Per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, el­ny­no ap­tva­rus išar­džius pa­si­pik­ti­nu­siems vals­tie­čiams ar tiems ap­tva­rams pa­tiems iš­griu­vus, gy­vū­nai pa­te­ko į gam­tą ir na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je pra­dė­jo dau­gin­tis. Da­lis jų nu­kly­do į Lat­vi­ją, o da­lis li­ko Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Mes, me­džio­to­jai, juo­kau­ja­me, kad ge­rie­ji el­niai li­ko Lie­tu­vo­je, o pra­stie­ji ati­te­ko kai­my­nams. Lat­viai me­džio­to­jai, ži­no­ma, tei­gia at­virkš­čiai“, – šmaikš­čiai el­nių at­si­ra­di­mo Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je is­to­ri­ją dės­tė Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas.

Ren­gi­ny­je, ku­rį or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja, LMŽD Jo­niš­kio sky­rius ir Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, taip pat vei­kė me­džiok­lės tro­fė­jų ir gam­tos fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da, bu­vo pri­sta­ty­ta Kos­to Slivs­kio kny­ga „Už­mau­ro­jo gi­rioj el­nias“.

Au­to­rės nuo­tr.

Me­džio­to­jai el­nių mėg­džio­ji­mui nau­do­jo ra­gus pri­me­nan­čias slan­kio­jan­čias ke­lių da­lių me­di­nes triū­bas, ki­ti rin­ko­si na­tū­ra­lius ra­gus ar­ba net jū­ros kriauk­les.

Ža­ga­rie­čius ir mies­to sve­čius į jį me­džiok­li­nė­mis me­lo­di­jo­mis vi­lio­jo Vil­niaus me­džiok­li­nių ra­gų or­kest­ras.

Ener­gin­gai čem­pio­na­tą ve­dęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas pasa­ko­jo, kad el­nių bal­sai tu­ri dau­gy­bę niuan­sų: jie sa­vo bau­bi­mu pra­ne­ša apie ke­ti­ni­mus, pro­vo­ka­ci­jas, at­si­trau­ki­mą.

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą su­va­žoa­vo da­ly­viai iš Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Slo­va­ki­jos ir ži­no­ma, vi­sos mū­sų ša­lies.

El­nių kvies­lių čem­pio­na­to da­ly­vius ko­mi­si­ja ver­ti­no tik pa­gal gar­są, ne­ma­ty­da­ma be­si­run­gian­čių­jų.

Svei­ki­ni­mus prii­ma čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jas iš Len­ki­jos Ja­n Skrze­tus­ki (kai­rė­je), gre­ta – Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas.

Ant­rą vie­tą iš­si­ve­žė Slo­va­ki­jos at­sto­vas Da­niel De­met­ra.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas (16)

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas