(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
Nuo­ta­ka pa­si­rin­ko tra­di­ci­nę lie­tu­viš­ką pa­var­dę ir ta­po Ge­giec­kie­ne.
Abiems tai ant­ro­ji san­tuo­ka.
Iki ves­tu­vių po­ra drau­ga­vo ke­le­tą me­tų, kar­tu pa­si­ro­dy­da­vo įvai­riuo­se vie­šuo­se ren­gi­niuo­se.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. liepos 14 d.
Taip pat bu­vo ap­tar­ta fi­nan­si­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės si­tua­ci­ja, svars­ty­ta kaip ga­li­ma per­skirs­ty­ti biu­dže­tą, kal­bė­ta apie ga­li­my­bę im­ti il­ga­lai­kę pa­sko­lą pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.
Lie­pos 11 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas bei Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Ve­liu­lis kar­tu su ak­ci­nės bend­ro­vės...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. liepos 14 d.
Vi­du­ry die­nos be­si­ver­žian­čius iš pa­sta­to dū­mus pa­ma­tė kai­my­nai, iš­kvie­tę gel­bė­to­jus. Gais­ras už­ge­sin­tas per po­rą va­lan­dų. Iš­de­gė da­lis vie­no kam­ba­rio grin­dų, sie­nos.
Pra­di­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mės prie­žas­tis – ne­pil­na­me­čių iš­dy­ka­vi­mas su ug­ni­mi.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Ar­mo­nai­čiuo­se že­mę ka­sę so­die­čiai iš­ka­sė žmo­gaus kau­lų.
Se­nie­ji apy­lin­kių gy­ven­to­jai pa­sa­ko­ja, kad to­je vie­to­je kaž­ka­da bu­vu­sio ka­pi­nės. Vė­liau jos vi­siš­kai su­ny­ku­sios.
*Pakruojyje iš...

„Lygumų duetui“ – geriausio kolektyvo nominacija

2017 m. liepos 14 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų (ŠA­MA) va­ka­ro me­tu „Ly­gu­mų due­tas“ – Jur­gi­ta Ka­rob­lie­nė bei Ilo­na Mie­žie­nė no­mi­nuo­tas ge­riau­siu Pak­ruo­jo ra­jo­no ko­lek­ty­vu.Ly­gu­mų kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė J. Ka­rob­lie­nė ir mies­te­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja I. Mie­žie­nė kar­tu dai­nuo­ti pra­dė­jo prieš ket­ver­tą me­tų, akom­pa­nuo­da­mos gi­ta­ro­mis. In­ter­ne­ti­nia­me ko­lek­ty­vo pri­si­sta­ty­me dai­ni­nin­kės ra­šė, jog...

Rasti daiktai saugomi policijoje

2017 m. liepos 14 d.
*Pakruojo mies­to P. Ma­šio­to gat­vė­je, ras­ti du­rų spy­nų rak­tai.
Šie daik­tai sau­go­mi Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Jų sa­vi­nin­kus pa­rei­gū­nai pra­šo kreip­tis dar­bo va­lan­do­mis į ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­sią­jį ty­rė­ją Eval­dą Gu­džiū­ną, užei­ti į 203 ka­bi­ne­tą ar­ba pa­skam­bin­ti te­le­fo­nu 8700-61623, pa­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu eval­das.gudziunas@policija.lt
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

SPORTAS

2017 m. liepos 14 d.
Po šių var­žy­bų iš pir­mo­sios pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą. Jų są­skai­to­je – 27 taš­kai.
LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Iš šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sio Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų čem­pio­na­to su auk­so me­da­liu grį­žo Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė.
Ši Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ spor­ti­nin­kė var­žė­si tri­jų ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je.
* Šią sa­vai­tę Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sio­se „Sū­du­vos“ tau­rės tarp­tau­ti­nė­se leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se sėk­min­gai star­ta­vo...

Triškoniečiai šventė sportuodami

2017 m. liepos 14 d.
Šeš­ta­die­nį nuo ry­to Triš­ko­niuo­se vy­ko var­žy­bos, skir­tos tra­di­ci­nei kai­mo šven­tei. Iš Pak­ruo­jo ir kai­my­ni­nių ra­jo­nų at­vy­kę spor­to mė­gė­jai var­žė­si dėl vie­tos ūki­nin­ko Vla­do Ku­bi­lic­ko ir že­mės ūkio įmo­nės „Al­fa Ag­ro“, vie­tos jau­ni­mo klu­bo tau­rių.Var­žy­bų va­do­vas, iš Triš­ko­nių ki­lęs Vy­tau­tas Že­mė­tis skai­čia­vo, kad kas­met su­lau­kia­ma vis dau­giau da­ly­vių.
Bė­gi­mo es­ta­fe­tė­je ap­link Triš­ko­nius V. Ku­bi­lic­ko tau­rei lai­mė­ti prie star­to li­ni­jos sto­jo sep­ty­nios ko­man­dos – tris­de­šimt pen­ki...

Prasidėjo Pakruojo centro rekonstrukcija

2017 m. liepos 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę ke­li­nin­kai pra­dė­jo Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je dar­bi­nin­kai im­sis ir Vie­ny­bės aikš­tės – ne­se­niai pa­si­ra­šy­ta jos re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų su­tar­tis.Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės ke­li­nin­kų tech­ni­ka ir dar­bi­nin­kai ar­do se­ną Kęs­tu­čio gat­vės as­fal­tą, ša­li­gat­vio ply­te­les. Abi­pus gat­vės iki pat san­kry­žos su Prof. S. Ušins­ko gat­ve nu­pjau­ti me­džiai.
Pra­si­dė­ję dar­bai su­lau­kė vi­suo­me­nės...

Linkuvos saviveiklininkai aplankė Dzūkiją

2017 m. liepos 14 d.
Lie­pos 6-osios va­ka­rą ant Ru­da­mi­nos kal­no dzū­kams, su­si­rin­ku­siems į kon­cer­tą Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai, dai­na­vo ir Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai – „Šiau­rys“ ir vo­ka­lo stu­di­jos mer­gi­nų an­samb­lis.Po kon­cer­to vi­sus svei­ki­no Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės me­ras. 21 va­lan­dą vi­si prie di­de­lės be­si­drie­kian­čios Lie­tu­vos vė­lia­vos su­gie­do­jo „Tau­tiš­ką gies­mę“.
Lie­pos 7-ąją sa­vi­veik­li­nin­kai nuo pa­čio ry­to ke­lia­vo. Bu­vo ap­lan­ky­tas Mer­ki­nės pi­lia­kal­nis, Mer­ki­nės...

Valstybės šventė tampa žmonių švente

2017 m. liepos 14 d.
Vals­ty­bės die­ną į Pak­ruo­jo Ju­bi­lie­ji­nį skve­rą su­si­rin­ko ke­lių kar­tų at­sto­vai – nuo ve­ži­mė­liuo­se sė­din­čių ma­žy­lių iki ži­la­gal­vių. Pas­te­bė­ta, jog ši vals­ty­bi­nė šven­tė tam­pa šven­te iš­ti­soms šei­moms, kar­tu gie­do­ju­sioms Tau­tiš­ką gies­mę.Per­mai­nin­gam orui va­ka­rop nu­ri­mus, Ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re dar iki ren­gi­nio pra­džios, iš­kil­min­go Tau­tiš­kos gies­mės gie­do­ji­mo, rin­ko­si žmo­nės. Vy­res­nie­ji sė­do­si ant suo­le­lių pa­bend­rau­ti. Tė­vų pri­žiū­ri­mi ma­žiau­sie­ji žai­dė čia pat skve­re sto­vin­čiuo­se žai­di­mų...

"Tautiška giesmė" – ant Pelaniškių piliakalnio

2017 m. liepos 14 d.
Vals­ty­bės die­ną Pe­la­niš­kių pi­lia­kal­nis, vie­nas iš 100 Lie­tu­vo­je, su­kvie­tė žmo­nes iš Pe­la­niš­kių, Paš­vi­ti­nio, Rim­kū­nų, Drau­de­lių, Žei­me­lio, Ka­le­vų.Su­si­rin­ko no­rin­tie­ji gie­do­ti "Tau­tiš­ką gies­mę" kar­tu su vi­so pa­sau­lio lie­tu­viais. Nuo­tai­ką skaid­ri­no Paš­vi­ti­nio lais­va­lai­kio sa­lės mo­te­rų dai­nos apie pi­lia­kal­nius, apie Lie­tu­vos gam­tos gro­žį, apie praei­tį.
Šo­kan­čius links­mi­no mo­te­rų ka­pe­la iš Paš­vi­ti­nio. Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Paš­vi­ti­nio se­niū­nė Ri­ma Kriš­to­pai­tie­nė ir sve­čiai – vi­ce­me­ras...

TRUMPAI

2017 m. liepos 14 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu A. Šom­kai­tė gy­ve­na Klai­pė­do­je, ku­ria sa­vo vers­lą.
Jau­no­ji me­ni­nin­kė vi­suo­me­niš­ku ak­ty­vu­mu ra­jo­ne ta­po ži­no­ma, dar stu­di­juo­da­ma. Ji su­ren­gė ak­ci­ją pa­dė­ti be­glo­biams gy­vū­nams – ga­mi­no au­to­ri­nius žie­dus už pa­ra­mą ra­jo­ne vei­ku­siai gy­vū­nų prie­glau­dai. Už šią ini­cia­ty­vą A. Šom­kai­tė bu­vo įver­tin­ta „Me­tų jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­ja.
Praė­ju­sią sa­vai­tę į tra­di­ci­nį, 13-ąjį ma­ra­to­ną ran­ko­mis va­ro­mais ve­ži­mė­liais „Nu­ga­lėk sa­ve“ iš­vy­ko...

Egzaminų maratonas baigėsi

2017 m. liepos 14 d.
Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo ir pa­sku­ti­nių ke­tu­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.Pa­gerb­ti ke­tu­ri ra­jo­no abi­tu­rien­tai, ga­vę šim­tą ba­lų už vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Ap­do­va­no­ti ir jų mo­ky­to­jai.
Už pui­kų mo­ky­mą­si pa­dė­ka įteik­ta šie­met Žei­me­lio gim­na­zi­ją bai­gu­siam Jus­tui Ka­za­ke­vi­čiui. Šim­tu­ku bu­vo įver­tin­tos jo ang­lų kal­bos ži­nios. Šią kal­bą vai­ki­nui dės­tė mo­ky­to­ja Da­lia Pet­rai­tie­nė.
Ap­do­va­no­ta ir šią...

Rekonstrukcijos pradžia pažymėta abejonėmis

2017 m. liepos 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­si Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja pa­žy­mė­ta gin­ču tarp mies­to gy­ven­to­jos ir se­niū­no Sau­liaus Mar­gio. Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė abe­jo­jo, ar ką tik nu­pjau­ta me­die­na vel­tui nea­ti­teks „ry­šių tu­rin­tiems“ as­me­nims.Kęs­tu­čio gat­vė­je gy­ve­nan­ti il­gaam­žė Ja­ni­na Na­za­rie­nė su „Šiau­lių kraš­tu“ pa­si­da­li­jo įta­ri­mais apie ga­li­mai „par­ce­liuo­ja­mą“ me­die­ną, pa­ma­čiu­si, kaip ką tik nu­pjau­tų ber­žo ir kle­vo rąs­tai bu­vo su­krau­ti į pri­va­čios įmo­nės au­to­mo­bi­lį...

Bankas rašo mirusiajam

2017 m. liepos 7 d.
Į „Pak­ruo­jo kraš­tą“ krei­pė­si pa­kruo­jie­tė, su­lau­ku­si ban­ko „Swed­bank“ ofi­cia­laus laiš­ko jos vy­rui, mi­ru­siam dau­giau nei prieš vie­nuo­li­ka me­tų. Mo­ters tei­gi­mu, ban­kas ve­lio­nio ra­my­bę trik­do ne­be pir­mą kar­tą. Ban­ki­nin­kai klai­dą pri­pa­ži­no.„Ger­bia­mas Klien­te, krei­pia­mės į Jus, nes ban­ke „Swed­bank“ yra Jū­sų var­du re­gist­ruo­ta są­skai­ta (ar­ba ke­lios są­skai­tos). Šio­je są­skai­to­je dau­giau nei 2 me­tus ne­bu­vo vyk­do­mos jo­kios ope­ra­ci­jos. Taip pat šio­je są­skai­to­je 2017.06.12...

Laikas susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaracijas

2017 m. liepos 7 d.
Iki ki­tų me­tų ati­dė­jus Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną, per pu­sant­ro šim­to prie Sa­vi­val­dy­bės „gy­ve­nan­čių“ pa­kruo­jiš­kių tu­ri pus­me­tį dek­la­ruo­ti konk­re­tų ad­re­są. To ne­pa­da­riu­siems gre­sia ne­tek­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų, už­grius ir ki­to­kie ne­pa­to­gu­mai. Nuo 2015-ųjų pa­bai­gos dek­la­ruo­tų­jų prie Sa­vi­val­dy­bės ra­jo­ne su­ma­žė­jo be­veik ke­tu­ris kar­tus.Lie­pos pra­džio­je Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo 176 prie Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo vie­tą dek­la­ra­vę žmo­nės...

SPORTAS

2017 m. liepos 7 d.
Si­dab­ro me­da­lius lai­mė­jo Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Ros­val­das Po­vi­lio­nis. Faus­tas pa­ge­ri­no ir as­me­ni­nį re­kor­dą: 10 ki­lo­met­rų vai­ki­nas įvei­kė per 34 mi­nu­tes 44,32 se­kun­dės. Ros­val­das var­žė­si pu­sant­ro ki­lo­met­ro bė­gi­mo rungtyje.
Bron­zos me­da­liai ati­te­ko Ra­mu­nei Kly­bai­tei ir Vil­mai Mar­cin­ke­vi­čiū­tei. Abi pa­sie­kė as­me­ni­nius re­kor­dus: Ra­mu­nė 800 met­rų nu­bė­go per 2 mi­nu­tes ir 20,86 se­kun­dės, Vil­ma – pen­kis ki­lo­met­rus per 19 mi­nu­čių ir 51,17 se­kun­dės...

Gimtoji kalba ir matematika – geriau nei šalyje

2017 m. liepos 7 d.
Pir­ma­die­nį paaiš­kė­jo vals­ty­bi­nių lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Jie ra­jo­ne iš­lai­ky­ti ge­riau nei ša­ly­je.Gim­to­sios kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną vals­ty­bi­niu ly­giu šie­met bu­vo pa­si­rin­kę 72 pro­cen­tai ra­jo­no moks­lei­vių. Per­nai šiuo ly­giu lai­kė 74 pro­cen­tai.
Sėk­min­gai šį bar­je­rą įvei­kė 96,03 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų (per­nai – 91,8 pro­cen­to). Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną iš­lai­kė 89,04 pro­cen­to abi­tu­rien­tų. Neiš­lai­kė 3,97 pro­cen­to (5...

Šukioniečiai sukvietė rajono bendruomenes

2017 m. liepos 7 d.
Šeš­ta­die­nį Šu­kio­nių kai­mo pu­šy­nė­ly­je ir sta­dio­ne prie mo­kyk­los spor­ta­vo ir links­mi­no­si tra­di­ci­nio bend­ruo­me­nių są­skry­džio „Su mu­mis praei­tis, da­bar­tis, atei­tis“ da­ly­viai iš de­šim­ties ra­jo­no vie­to­vių. Ki­tų me­tų są­skry­džio ren­gi­mo es­ta­fe­tė per­duo­ta Jo­va­rų kai­mo bend­ruo­me­nei.Sąsk­ry­dy­je da­ly­va­vo de­šimt bend­ruo­me­nių – Ma­žei­ko­nių, Jo­va­rų, Dva­riš­kių, Pa­mū­šio, Kauks­nu­jų, Ly­gu­mų bend­ruo­me­nės cent­ro, Pak­ruo­jo kai­mo bei Pak­ruo­jo mies­to cent­ro ir Si­gu­tė­nų.
Or­ga­ni­za­to­riams da­ly­viai ir...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. liepos 7 d.
Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo sep­ty­nio­lik­me­tė ke­lei­vė – mer­gi­nai ski­lo ran­kos kau­las, su­tei­kus pa­gal­bą, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Ma­ši­nos vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ava­ri­jos prie­žas­tis – vy­ras neį­ver­ti­no oro są­ly­gų ir ne­pa­si­rin­ko tin­ka­mo grei­čio.
* Uniū­nų kai­me iš neuž­ra­kin­tų ūki­nių pa­sta­tų pa­vog­tas mo­to­ri­nis tri­me­ris, žo­liap­jo­vė, na­mi­niai paukš­čiai. Nuos­to­liai ver­ti­na­mi 550 eu­rų.
* Žei­me­ly­je, at­stū­mus du­rų sklen­dę ir iš­trau­kus...

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas