(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Gy­ve­ntojai turės deklaruoti tikrąjį adresą

2017 m. liepos 5 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

176 žmo­nės, gy­ve­nan­tys „prie Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės“ tu­ri pus­me­tį lai­ko dek­la­ruo­ti konk­re­tų ad­re­są. To ne­pa­da­riu­siems gre­sia ne­tek­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų, už­grius ir ki­to­kie ne­pa­to­gu­mai. Nuo 2015-ųjų pa­bai­gos dek­la­ruo­tų­jų prie Sa­vi­val­dy­bės ra­jo­ne su­ma­žė­jo be­veik ke­tu­ris kar­tus – anuo­met jų skai­čiuo­ta 631.

pakruojis@skrastas.lt

Lie­pos pra­džio­je Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo 176 prie Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vę žmo­nės. Dau­giau­siai jų skai­čiuo­ja­ma Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je – 101, Žei­me­lio se­niū­ni­jo­je – 28, Lin­ku­vos – 26, Ly­gu­mų – 25. Klo­vai­nie­čiai tu­ri 18, guos­ta­ga­lie­čiai ir pa­švi­ti­nie­čiai – po 4 as­me­nis. Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­je per­nai bu­vo 17 to­kių žmo­nių. Iki šių me­tų pra­džios jie vi­si dek­la­ra­vo konk­re­čius ad­re­sus.

„Gy­ven­ti“ prie Sa­vi­val­dy­bės leis­ta nuo 2007-ųjų, kai gy­ve­ni­mo vie­tos dek­la­ra­ci­jų tvar­ky­mas bu­vo per­duo­tas se­niū­ni­joms. Tai pa­da­ry­ti ga­lė­jo vi­si, ne­tu­rin­tys sa­vo būs­to.

„Val­diš­kais“ gy­ven­to­jais per tą lai­ką ta­po ne tik tik­ri be­na­miai, bet ir pa­sto­gę nuo­mo­jan­tys žmo­nės, ku­rių ne­dek­la­ruo­da­vo būs­to sa­vi­nin­kai, už­dar­biau­ti į už­sie­nį iš­vyks­tan­tys as­me­nys. Ar­ba – būs­tų sa­vi­nin­kų su­gy­ven­ti­niai, pas tė­vus įsi­ku­rian­čios jau­nos šei­mos. Pas­ta­rų­jų gru­pių žmo­nės ne­re­tai gy­ve­ni­mo vie­tą prie Sa­vi­val­dy­bės dek­la­ruo­da­vo, siek­da­mi, kad bu­tų sa­vi­nin­kai iš­sau­go­tų tei­sę į kom­pen­sa­ci­jas.

Prie Sa­vi­val­dy­bės „gy­ve­nan­čių“ tė­vų vai­kai taip pat bu­vo dek­la­ruo­ja­mi prie Sa­vi­val­dy­bės.

Įsi­ga­lio­jus Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, žmo­nės ėmė tiks­lin­ti sa­vo ad­re­sus. Pak­ruo­jo ra­jo­no se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai skai­čiuo­ja, kad di­džiau­sias gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas bu­vo pir­mą­jį praė­ju­sių me­tų pus­me­tį. Ta­čiau vė­liau, pra­dė­jus tęs­ti ter­mi­ną nu­ro­dy­ti tiks­lius ad­re­sus, pro­ce­sas ėmė strig­ti. Pas­ku­ti­nį kar­tą šis ter­mi­nas ati­dė­tas iki 2018-ųjų sau­sio 1-osios.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas