(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kaimo šventės gretas praretino lietus

2017 m. liepos 7 d.

Sek­ma­die­nį vy­ku­sios tra­di­ci­nės Sta­čiū­nų kai­mo šven­tės gre­tas pra­re­ti­no lie­tus, te­ko keis­ti da­lį sce­na­ri­jaus.

Sta­čiū­nie­čių nuo­mo­ne, pa­bju­ręs oras tu­rė­jo įta­kos ir tra­di­ci­niam Lai­min­gos mir­ties at­lai­dų da­ly­vių skai­čiui – į baž­ny­čią su­si­rin­ko žmo­nių ma­žiau, nei įpras­ta.

Šven­tę pra­dė­jo ne lau­ke, o kul­tū­ros na­muo­se. Tra­di­ci­jos iš­lai­ky­tos – įteik­ti jau­no­jo sta­čiū­nie­čio pa­žy­mė­ji­mai dviem mer­gy­tėms ir dviem ber­niu­kams, gi­mu­siems per lai­ką nuo per­nykš­tės kai­mo šven­tės. Ty­la pa­gerb­ti de­šimt Ana­pi­lin išė­ju­sių kai­my­nų bei tre­je­tas kraš­tie­čių.

Nuo­tai­kin­gą šur­mu­lį su­kė­lė kai­mo ju­bi­lia­tų svei­ki­ni­mai – gė­lės įteik­tos 85-erių su­lau­ku­siai Emi­li­jai Ur­bo­nie­nei, 70-ties – Ade­lei Gind­vi­lie­nei. 75-erių me­tų ju­bi­lie­jų mi­nė­ju­siam Ig­na­cui Gied­ri­mui puokš­tė ir svei­ki­ni­mas nu­vež­ti į na­mus.

Vai­kams ir jau­ni­mui su­si­bū­rus į spor­to var­žy­bas, lie­tus ap­ri­mo.

Ran­kų len­ki­mo tur­ny­rą lai­mė­jo sta­čiū­nie­tis Vi­das Plunks­na, me­ta­li­nį 5 ki­log­ra­mų svo­rio ąso­tį iš­ties­to­je ran­ko­je il­giau­siai iš­lai­kė jo pusb­ro­lis Gied­rius Plunks­na. Svars­tį dau­giau­siai kar­tų iš­kė­lė šven­tės sve­čias Da­rius.

Aist­rų su­kė­lu­sią vir­vės trau­ki­mo rung­tį lai­mė­jo sta­čiū­nie­čių ko­man­da, ko­vo­ju­si su Ly­gu­mus at­sto­va­vu­sia ke­lių vie­to­vių gy­ven­to­jų eki­pa.

Kol jau­ni­mas var­žė­si dėl pri­zų, pra­mo­gas vai­kams or­ga­ni­za­vo bu­vu­sios Sta­čiū­nų mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, skau­tai Eva Kas­pe­ra­vi­čiū­tė ir Kos­tas Ši­mai­tis. Suau­gu­sie­ji ban­dė sėk­mę Bro­nės Vai­čiu­lie­nės ir Orin­tos Dauk­šai­tės or­ga­ni­zuo­to­je lo­te­ri­jo­je.

Po var­žy­bų ži­no­mos kai­mo gas­pa­di­nės bend­ra­var­dės Da­lės – Jur­pa­lie­nė ir Pau­laus­kie­nė – vi­sus šven­tės da­ly­vius kvie­tė prie bend­ro sta­lo vai­šin­tis šven­ti­niais šal­ti­barš­čiais. To­kios vai­šės – Sta­čiū­nų tra­di­ci­ja, kas­met siū­lo­ma vis ki­to­kių sriu­bų.

Va­ka­re kai­mą skar­de­no sa­vi­veik­li­nin­kų at­lie­ka­mos dai­nos, nuo­tai­kin­ga mu­zi­ka. Jau­ni­mas šo­ko lau­žo švie­so­je Ai­va­ro Jo­vai­šos ve­da­mo­je dis­ko­te­ko­je.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Kos­to ŠI­MAI­ČIO nuo­tr.

Ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se ko­vo­jo sta­čiū­nie­čiai Vi­das Plunks­na ir Au­ri­mas Bur­ba.

Kai­my­nai pa­svei­ki­no ju­bi­lia­tę Ade­lę Gind­vi­lie­nę.

Vai­kams or­ga­ni­zuo­ti žai­di­mai.

Pra­mo­gų pa­siū­ly­ta įvai­raus am­žiaus šven­tės da­ly­viams.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas