(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. liepos 14 d.

De­gė ap­leis­tas na­mas

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Dva­riu­kų kai­me ki­lo gais­ras ap­leis­ta­me me­di­nia­me ne­ži­no­mo sa­vi­nin­ko na­me.

Vi­du­ry die­nos be­si­ver­žian­čius iš pa­sta­to dū­mus pa­ma­tė kai­my­nai, iš­kvie­tę gel­bė­to­jus. Gais­ras už­ge­sin­tas per po­rą va­lan­dų. Iš­de­gė da­lis vie­no kam­ba­rio grin­dų, sie­nos.

Pra­di­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mės prie­žas­tis – ne­pil­na­me­čių iš­dy­ka­vi­mas su ug­ni­mi.

Ar­mo­nai­čiuo­se – žmo­gaus kau­lai

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Ar­mo­nai­čiuo­se že­mę ka­sę so­die­čiai iš­ka­sė žmo­gaus kau­lų.

Se­nie­ji apy­lin­kių gy­ven­to­jai pa­sa­ko­ja, kad to­je vie­to­je kaž­ka­da bu­vu­sio ka­pi­nės. Vė­liau jos vi­siš­kai su­ny­ku­sios.

Va­gys­tės

*Pakruojyje iš so­dy­bo­je įreng­tos sau­lės elekt­ri­nės pa­vog­ti du ko­lek­to­riai. Sa­vi­nin­kė nuo­sto­lius ver­ti­na tūks­tan­čiu eu­rų.

*Vismantuose su­ga­di­nę už­rak­tą va­gys įsi­bro­vė į vy­rui pri­klau­san­tį na­me­lį ant ra­tų ir pa­gro­bė elekt­ri­nius įran­kius. Nuos­to­liai ver­ti­na­mi pen­kias­de­šimt ke­tu­riais eu­rais.

*Ūdekuose iš lau­kuo­se sto­vė­ju­sio eks­ka­va­to­riaus ku­ro ba­ko iš­leis­ta pu­sant­ro šim­to lit­rų dy­ze­li­no. Nuos­to­liai – šim­tas dvi­de­šimt eu­rų.

*Linkuvoje at­plė­šus na­mo lan­gą, pa­vog­tas ne­šio­ja­mas kom­piu­te­ris „Asus“ ir mo­ni­to­rius. Sa­vi­nin­kė nuo­sto­lius įver­ti­no ke­tu­riais šim­tais eu­rų.

Vai­ruo­to­jas – gir­tas nuo ry­to

Šeš­ta­die­nio ry­tą prieš sep­tin­tą va­lan­dą Pak­ruo­jy­je pa­tru­lių su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio „Volks­wa­gen Pas­sat“ vai­ruo­to­jas į ma­tuok­lį „pri­pū­tė“ 2,41 pro­mi­lę (be­veik sun­kus gir­tu­mas).

Dvi­de­šimt pen­ke­rių pa­žei­dė­jas bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę, au­to­mo­bi­lis iš­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Nu­ken­tė­jo žve­jys

Bal­tau­sių (Žei­me­lio) se­niū­ni­ja tven­ki­ny­je žve­jo­jęs vy­ras ra­do su­ba­dy­tas au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas. Žve­jys nuo­sto­lius ver­ti­na tri­mis šim­tais eu­rų.

Smur­ta­vo gir­ti

Ly­gu­muo­se ne­blai­vus (1,29 pro­mi­lės) tris­de­šimt­me­tis ūki­nia­me pa­sta­te pri­mu­šė su­gy­ven­ti­nę.

Pir­ma­die­nio va­ka­re Pak­ruo­jy­je pen­kias­de­šimt ket­ve­rių vy­ras (2,04 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) mu­šė de­vy­nio­lik­me­tę duk­te­rį.

Tą pa­tį va­ka­rą La­bo­ruo­se pen­kias­de­šimt dve­jų vy­ras (2,39 pro­mi­lės, ne­daug iki sun­kaus gir­tu­mo) pri­mu­šė iš­gė­ru­sią (1,43 pro­mi­lės, be­veik vi­du­ti­nis gir­tu­mas) su­gy­ven­ti­nę.

Nu­ken­tė­ju­sio­sios į me­di­kus ne­si­krei­pė. Vi­si trys mu­šei­kos pa­bu­vo­jo areš­ti­nė­se.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas