(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Triškoniečiai šventė sportuodami

2017 m. liepos 14 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šeš­ta­die­nį nuo ry­to Triš­ko­niuo­se vy­ko var­žy­bos, skir­tos tra­di­ci­nei kai­mo šven­tei. Iš Pak­ruo­jo ir kai­my­ni­nių ra­jo­nų at­vy­kę spor­to mė­gė­jai var­žė­si dėl vie­tos ūki­nin­ko Vla­do Ku­bi­lic­ko ir že­mės ūkio įmo­nės „Al­fa Ag­ro“, vie­tos jau­ni­mo klu­bo tau­rių.

janina@skrastas.lt

Var­žy­bų va­do­vas, iš Triš­ko­nių ki­lęs Vy­tau­tas Že­mė­tis skai­čia­vo, kad kas­met su­lau­kia­ma vis dau­giau da­ly­vių.

Bė­gi­mo es­ta­fe­tė­je ap­link Triš­ko­nius V. Ku­bi­lic­ko tau­rei lai­mė­ti prie star­to li­ni­jos sto­jo sep­ty­nios ko­man­dos – tris­de­šimt pen­ki spor­ti­nin­kai. Kiek­vie­nas bė­gi­kas tu­rė­jo įveik­ti ke­tu­rių ki­lo­met­rų tra­są kai­mo gat­vė­mis bei apy­lin­kių lau­kų ta­ke­liais ir per­duo­ti laz­de­lę ki­tam ko­man­dos na­riui.

Vy­rų bei mo­te­rų gru­pė­se grei­čiau­siai fi­ni­ša­vo šven­tės šei­mi­nin­kai triš­ko­nie­čiai – nu­ga­lė­to­jų me­da­liais ap­do­va­no­ti Ug­nius Mo­tie­jū­nas, Be­ne­dik­tas Svirp­lys, Al­vi­das Vaš­kas, Vir­gi­li­jus Lik­pet­ris ir To­mas Ne­meikš­tis bei Ri­ma Vaš­kie­nė, Ka­ri­lė Už­ku­rai­ty­tė, Vid­man­tė Ge­čai­tė, Jur­gi­ta Že­mė­ty­tė ir Mig­lė Uli­kaus­kai­tė. Pas­ta­ro­ji de­vyn­me­tė moks­lei­vė taip pat pel­nė jau­niau­sios bė­gi­kės pri­zą. Vy­riau­sio­jo var­žy­bų da­ly­vio ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas sep­ty­nias­de­šimt­me­tį per­ko­pu­siam pa­kruo­jie­čiui Ju­liui Poš­kui, at­sto­va­vu­siam Pak­ruo­jo „Vė­jo“ bė­gi­kų klu­bo ko­man­dą.

Jau­ni­mo gru­pė­je nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lą iš­ko­vo­jo Lin­ku­vos I-osios ko­man­dos spor­ti­nin­kai To­mas Jan­kaus­kis, Jo­nas Sa­ka­laus­kas, Gab­rie­lius Po­že­la, Gy­tis Ka­rei­va ir Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius.

Triš­ko­nie­čiai au­gi­na ir bū­si­mų var­žy­bų da­ly­vius – bė­gi­mo tra­sas be kon­kur­so įvei­kė sep­ty­ne­rių bei jau­nes­nių mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos.

Krep­ši­nio 3x3 aikš­te­lė­je ko­vo­jo de­vy­nios ko­man­dos iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Ant­rus me­tus iš ei­lės nu­ga­lė­to­jais ta­po „Miš­ko uo­gų“ eki­pa – Eis­vy­das Šlia­vas, Eli­gi­jus Puo­džius ir Li­nas Puč­kus. Pa­gal var­žy­bų nuo­sta­tus du kar­tus iš ei­lės iš­ko­vo­ta pe­rei­na­mo­ji įmo­nės „Al­fa Ag­ro“ tau­rė lie­ka ko­man­dai nu­ga­lė­to­jai vi­sam lai­kui.

Ant­ro­je vie­to­je li­ko jung­ti­nė Lin­ku­vos ir Guos­ta­ga­lio krep­ši­nin­kų eki­pa „Ura­nas“, tre­čio­je – Vaš­kų (Pas­va­lio ra­jo­nas) krep­ši­nin­kai.

Fut­bo­lo 5x5 var­žy­bas lai­mė­jo ir Triš­ko­nių jau­ni­mo klu­bo tau­rę iš­si­ve­žė spor­to en­tu­zias­tai iš Ge­gie­džių Pau­liai Pa­ša­kar­nis ir Vit­kaus­kas, Re­mi­gi­jus Liuc­vei­kis, Ka­ro­lis Mic­ke­vi­čius, Ta­das Sa­bas bei To­mas Pe­če­taus­kas.

Triš­ko­nių kai­mo bend­ruo­me­nės ar­chy­vo nuo­tr.

Bė­gi­mo es­ta­fe­tės nu­ga­lė­to­jus bei pri­zi­nin­kus ap­do­va­no­jo ren­gi­nio me­ce­na­tas Vla­das Ku­bi­lic­kas ir bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ra­mo­nie­nė.

Fut­bo­lo aikš­tė­je ko­vo­jo pen­kios ko­man­dos.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas