(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Virš urėdijų – tik giedras dangus?

2017 m. liepos 5 d.
Rūta Vainienė

Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las bu­vo teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip op­ti­mi­zuo­ti vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, nai­kin­ti be­si­dub­liuo­jan­čias funk­ci­jas ar ne­la­bai ką vei­kian­čias įstai­gas. Šios ko­mi­si­jos, kaip to­kios ne­bė­ra, bet ne dėl to, kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo įves­ta ga­lu­ti­nė ir to­bu­la tvar­ka. Ko­mi­si­jos funk­ci­jas da­bar at­lie­ka pa­ti vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau kai ku­rios vie­šo­jo sek­to­riaus tvir­to­vės iš­lie­ka stip­res­nės už bet ko­kias ko­mi­si­jas, už tas įstai­gas įstei­gu­sias mi­nis­te­ri­jas, ir net už Vy­riau­sy­bę, ir net pa­tį Sei­mą, kai tik kas nors ima­si kli­bin­ti šių tvir­to­vių pa­ma­tus.

Ka­dai­se, Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jo­je bu­vo at­lik­tas to­kio keis­to ju­ri­di­nio sta­tu­so kaip „vals­ty­bės įmo­nė“ įver­ti­ni­mas. Sa­vo žo­dį ta­rė ir Vals­ty­bės kont­ro­lė, at­li­ku­si Vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo au­di­tą. Kaip ži­nia, Lie­tu­vo­je yra apie šim­tą to­kį ju­ri­di­nį sta­tu­są tu­rin­čių įmo­nių – dau­gu­ma jų, ke­tu­rias­de­šimt dvi, yra miš­kų urė­di­jos. Dar vie­nuo­li­ka bu­vo ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės. Dar yra Re­gist­rų cent­ras, Re­git­ra, Vals­ty­bės že­mės fon­das, Pra­ba­vi­mo rū­mai, Oro na­vi­ga­ci­ja, Tur­to ban­kas ir ki­tos. Ka­dai­se ir vals­ty­bei pri­klau­san­čios vais­ti­nės vei­kė kaip vals­ty­bės įmo­nės, bet prieš ge­rą penk­me­tį bu­vo reor­ga­ni­zuo­tos į ak­ci­nes bend­ro­ves.

Tai štai, tas prieš de­šimt­me­tį at­lik­tas vals­ty­bės įmo­nės ju­ri­di­nio sta­tu­so įver­ti­ni­mas bu­vo la­bai aiš­kus ir ne­dvip­ras­miš­kas: da­bar­ti­nė­je sis­te­mo­je vals­ty­bės įmo­nės ne­de­ra. Mat jei tai yra iš biu­dže­to fi­nan­suo­ja­ma įstai­ga, ji tu­rė­tų veik­ti kaip biu­dže­ti­nė įstai­ga. Jei tai yra ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la už­sii­man­ti įmo­nė – ji tu­rė­tų veik­ti kaip už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė. O jei šio ju­ri­di­nio as­mens tiks­las nė­ra pel­no sie­ki­mas, jei ji at­lie­ka tam tik­ras vi­suo­me­nei nau­din­gas funk­ci­jas, o taip pat vyk­do da­lį ko­mer­ci­nės veik­los, ji tu­rė­tų veik­ti kaip vie­šo­ji įstai­ga. Su vi­so­mis iš to iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis – ju­ri­di­nė­mis, val­dy­mo bei eko­no­mi­nė­mis. Vals­ty­bei val­dy­ti įmo­nę vi­siš­kai ne­bū­ti­nas at­ski­ras tei­si­nis sta­tu­sas. Vi­siš­ka ana­lo­gi­ja yra ir že­mes­nia­me – sa­vi­val­dos – lyg­me­ny­je, kur vei­kia to­kio pa­ts keis­to sta­tu­so sa­vi­val­dy­bės įmo­nės.

Taip jau su­si­klos­tė, o iš­skir­ti­nis vals­ty­bės įmo­nės sta­tu­sas tik­rai pri­si­dė­jo prie to, kad vals­ty­bė sa­vo užan­ty­je kai ku­riais at­ve­jais ėmė ir už­siau­gi­no gy­va­tę. Kai ta pa­ti se­no­ji Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prieš ko­ne de­šimt­me­tį pra­kal­bo apie urė­di­jų re­for­mą, Sei­me kos­mi­niu grei­čiu bu­vo pa­keis­tas Miš­kų įsta­ty­mas ir ja­me bu­vo „įkal­tas“ urė­di­jų skai­čius – 42. Kad tik ne­duok Die­ve, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, sau pa­val­džio­se įmo­nė­se ne­pa­da­ry­tų per di­de­lių per­tvar­kų. Ir per­tvar­kos ta­da neį­vy­ko. Lie­žu­viai pla­ka, kad urė­di­jos „su­me­tė“ pa­pil­do­mus šim­tus mi­li­jo­nų li­tų tuo me­tu kri­zi­niam vals­ty­bės biu­dže­tui, ir bu­vo pa­lik­tos ra­my­bė­je. Kaip ma­to­me, iki ki­to kar­to.

Ir štai da­bar, tas ki­tas kar­tas atė­jo. Dėl jo pra­tęs­ta Sei­mo se­si­ja. Ir dar kar­tą pra­tęs­ta. Dėl jo ne­tgi pa­skli­do kal­bos, kad kli­ba pa­ti Vy­riau­sy­bė. Ki­tos vals­ty­bės įmo­nės – Re­gist­rų cent­ro – va­do­vo rin­ki­mas pri­me­na spek­tak­lį, jo pa­sky­ri­mas su­stab­dy­tas. Ki­taip ta­riant, joks mi­nist­ras nė­ra įga­lus sau pa­val­džios įstai­gos iš­dai­gų aki­vaiz­do­je. Taip, yra ir pla­nas „B“. Tru­pu­tį pa­ke­den­ti „duk­nas“, at­lie­kant vi­di­nius au­di­tus, kaip kad pa­da­ry­ta re­gio­ni­nių ke­lių at­ve­ju. Gal ir per­spek­ty­vus ke­lias – pra­džio­je ap­si­šluo­ti vi­du­je, pa­vie­šin­ti blo­gy­bes, prieš vyk­dant to­kių įmo­nių jun­gi­mą ar ki­to­kią per­tvar­ką.

Da­bar, kai lie­tu­vai­čiai ato­sto­gas lei­džia miš­kuo­se, rink­da­mi gry­bus ir uo­gas, sei­mū­nai die­nas lei­džia Sei­mo sa­lė­je, pa­lin­kę ties Miš­kų įsta­ty­mu. Virš Lie­tu­vos miš­kų – tik dan­gus. Jau greit su­ži­no­si­me, ar virš urė­di­jų – ir­gi tik gied­ras dan­gus, o gal bus pa­dė­tas taš­kas vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jų is­to­ri­jo­je. Ar vėl – tik daug­taš­kis, iki ki­to kar­to..

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas