(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Politologai įvardijo galimus kandidatus artėjantiems Prezidento rinkimams

2017 m. liepos 12 d.

Iki Lie­tu­vos Pre­zi­den­to rin­ki­mų li­kus ma­žiau nei dve­jiems me­tams, po­li­ti­kos eks­per­tai įvar­di­jo ke­le­tą po­ten­cia­lių pre­ten­den­tų užim­ti aukš­čiau­sią ša­lies po­stą. Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA kal­bin­tų po­li­to­lo­gų ver­ti­ni­mu, yra ti­ki­my­bė, kad 2019 m. iš Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vals­ty­bės vai­rą pe­rims ki­ta vi­suo­me­nė­je ži­no­ma mo­te­ris. Bet ku­riuo at­ve­ju, kan­di­da­tų rin­ki­muo­se trūk­ti ne­tu­rė­tų.

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.

„Į kiek­vie­ną aukš­tą po­stą no­rin­čių­jų yra ne per ma­žai, o per daug. Rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nes pa­si­rin­ki­mas bus pla­tes­nis, ma­nau, kad ir ta pra­sme, jog vi­sos par­ti­jos siū­lys sa­vo kan­di­da­tus, o ne kaip anks­čiau, kai kon­ser­va­to­riai pa­lai­ky­da­vo D. Gry­baus­kai­tę“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.

Sa­vo ruož­tu po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jast­rams­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­si­mas kan­di­da­tas į Pre­zi­den­tus tu­ri at­ras­ti pu­siaus­vy­rą tarp ne­par­ti­nio sta­tu­so ir ku­rios nors iš di­džių­jų po­li­nių jė­gų pa­lai­ky­mo.

„Lie­tu­vo­je sėk­min­gas kan­di­da­tas į Pre­zi­den­tus ne­tu­ri bū­ti la­bai sie­ja­mas konk­re­čiai su par­ti­ja. Ki­ta ver­tus, ne­par­ti­nis kan­di­da­tas tu­ri tu­rė­ti or­ga­ni­za­ci­nę, vie­nos iš di­des­nių par­ti­jų, pa­ra­mą, kad kas nors reng­tų rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, už jį agi­tuo­tų re­gio­nuo­se“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

M. Jast­rams­kis neat­me­ta ga­li­my­bės, kad Pre­zi­den­to po­sto sieks da­bar­ti­nis Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, taip pat rea­lu, jog jam iš­šū­kį mes ku­ris nors opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių pa­si­rink­tas kan­di­da­tas. Sa­vo ruož­tu, opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio sto­vyk­lo­je po­li­to­lo­gas kol kas stip­raus kan­di­da­to neįž­vel­gia, nors ir pa­žy­mi, kad per dve­jus me­tus si­tua­ci­ja ga­li keis­tis.

„Dar nė­ra tas eta­pas, kai tu­ri­me vis­ką ži­no­ti, bet po tru­pu­tį pa­var­dės iš­ky­la: ga­nė­ti­nai aiš­ku, kad Vy­gau­das Ušac­kas ruo­šia­si da­ly­vau­ti, at­si­sa­kęs dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos. Kon­ser­va­to­riai rengs tie­sio­gi­nius rin­ki­mus sa­vo vi­du­je, tad pri­klau­sys nuo po­li­ti­nės kon­junk­tū­ros, kas bus pa­rem­tas. Yra gan­dų, kad vie­nas iš va­rian­tų, jog Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė pla­nuo­ja da­ly­vau­ti“, – kal­bė­jo M. Jast­rams­kis, pa­sak ku­rio, kal­bant apie val­dan­čių­jų so­cial­de­mok­ra­tų sto­vyk­lą ga­li­ma svars­ty­ti apie eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio And­riu­kai­čio ir eu­ro­par­la­men­ta­rės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės pla­nus siek­ti Pre­zi­den­to po­sto.

Po­li­to­lo­gas K. Gir­nius taip pat ma­no, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je V. Ušac­kas vei­kiau­siai mė­gins už­si­tik­rin­ti kon­ser­va­to­rių pa­ra­mą.

„V. Ušac­kas gal mė­gins gau­ti kon­ser­va­to­rių pa­lai­ky­mą, be ši­to jis tur­būt ne­kan­di­da­tuos. Ma­nau, bus žmo­nių, ku­rie ra­gins kan­di­da­tuo­ti ir I. Ši­mo­ny­tę – bū­tų vi­siš­kai tin­ka­ma kan­di­da­tė. Ma­ny­čiau, kad ir S. Skver­ne­lis steng­sis, ir soc­de­mai ką nors tu­rės iš­trauk­ti“, – kal­bė­jo K. Gir­nius, pri­dū­ręs, kad sun­ku vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti, ar Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė im­tų­si pa­lai­ky­ti ku­rį nors kan­di­da­tą bū­si­muo­se ša­lies va­do­vo rin­ki­muo­se.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, pa­sta­ro­jo me­to po­ky­čiai dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mo, al­ko­ho­lio priei­na­mu­mo ma­ži­ni­mo ir ki­to­se sri­ty­se ga­li tap­ti ko­vos už Pre­zi­den­to po­stą įran­kiu ir S. Skver­ne­lio bei val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) opo­nen­tai ga­li iš­nau­do­ti šiuos klau­si­mus. Ki­ta ver­tus, LVŽS dar tu­rin­ti lai­ko.

„Iki rin­ki­mų kam­pa­ni­jos li­ko pu­sant­rų me­tų, ga­li­me sa­ky­ti, kad „vals­tie­čiai“ val­dė tik­tai pus­me­tį. Jie tu­ri tri­gu­bai dau­giau lai­ko ką nors su­tvar­ky­ti ir yra ga­li­my­bė – nors ir ma­ža, – kad jie tru­pu­tį la­biau pri­pras prie dar­bo, su­si­draus­mins, pra­dės šiek tiek pro­fe­sio­na­liau veik­ti“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.

Eks­per­tų nuo­mo­nės šiek kiek iš­si­sky­rė pa­klau­sus, ko­kią jie pro­gno­zuo­tų atei­tį da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai ir vyk­do­moms vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo ir aukš­to­jo moks­lo re­for­moms. M. Jast­rams­kis neat­me­ta ga­li­my­bės LVŽS glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su opo­zi­ci­ne Tė­vy­nės Są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais (TS-LKD).

„Įdo­mi kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­ja, ar jie nu­spręs vis dėl­to ban­dy­ti siū­ly­ti LVŽS ma­žu­mos vy­riau­sy­bę, kaip And­rius Ku­bi­lius mi­nė­jo, – kiek tai ti­kė­ti­na, ne­ži­nau. Tuo­met kon­ser­va­to­riai pa­re­mia komp­ro­mi­si­nius „vals­tie­čių“ re­for­mų va­rian­tus, bet vis tiek iš­lie­ka lyg ir to­kio­je opo­zi­ci­jo­je“, – sa­kė M. Jast­rams­kis.

Sa­vo ruož­tu K. Gir­nius tei­gia šiuo me­tu neįž­vel­giąs ga­li­my­bės LVŽS per­for­muo­ti Vy­riau­sy­bės tel­kian­tis su kon­ser­va­to­riais, kar­tu jis abe­jo­ja rim­tais po­ky­čiais val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Aš la­bai skep­tiš­kai nu­si­tei­kęs, vis dėl­to soc­de­mai bu­vo pa­kvies­ti pu­siau iš ma­lo­nės, pu­siau dėl to, kad ne­no­rė­ta su­si­dė­ti su kon­ser­va­to­riais. Ir da­bar, kai S. Skver­ne­lis ir Ra­mū­nas Kar­baus­kis su kon­ser­va­to­riais yra smar­kiai su­si­py­kę, koks nors „flir­tas“ ten ne­vyks“, – tei­gė K. Gir­nius. Pa­sak jo, jei­gu so­cial­de­mok­ra­tai ir pa­si­trauk­tų iš val­džios, tuo­met LVŽS vei­kiau­siai kvies­tų­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ją ir „ki­tas smul­kias par­ti­jas“.

Kaip skelb­ta, lie­pos 5 d. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­žy­mė­jo, kad jo par­ti­jos ir LVŽS bend­ra­dar­bia­vi­mas val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je yra ga­nė­ti­nai įtemp­tas ir to­les­nė koa­li­ci­jos dar­bo per­spek­ty­va, ga­li­mai ir jos li­ki­mas, tu­rė­tų paaiš­kė­ti ru­de­nį. Pas­ta­ruo­ju me­tu tarp šių par­ti­jų ky­la ne­su­ta­ri­mų dėl urė­di­jų re­for­mos, PVM leng­va­tos šil­dy­mui ir ki­tais klau­si­mais.

Pre­zi­den­to rin­ki­mai Lie­tu­vo­je vyks 2019 m. ge­gu­žę. Tais pa­čiais me­tais pi­lie­čiai bus kvie­čia­mi bal­suo­ti ir dar dve­juo­se – ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to – rin­ki­muo­se, ku­rie vyks, ati­tin­ka­mai, va­sa­rį ir bir­že­lį.

EL­TA

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

Dienos populiariausi

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas