(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pasivaikščiojimas po tarpukario Šiaulius

2017 m. rugsėjo 9 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Šiau­lių mies­to aikš­tė­je kvies­lys kvie­čia ap­si­lan­ky­ti cuk­rai­nė­je, ke­pyk­lo­je, ki­no teat­re ar pas siu­vė­ją. Ant ko­jū­kų vaikš­čio­jan­tys žong­lie­riai kre­čia iš­dai­gas, pri­šo­kę ber­nio­kai siū­lo­si nu­bliz­gin­ti ba­tus, o lais­vo el­ge­sio mer­gi­nos dai­ro­si klien­to. Rei­kia sau­go­tis ir ki­šen­va­gio, ku­ris tik ir ty­ko įlįs­ti į tur­tin­go mies­tie­čio ki­še­nę. Lai­mei, tvar­ką aikš­tė­je pa­lai­ko bud­rūs po­li­ci­nin­kai. Taip žais­min­gai ir ne­tra­di­ciš­kai va­kar pra­si­dė­jo „Šiau­lių die­nos“.

jurgita@skrastas.lt

Tur­gaus aikš­tė­je

Vos įžen­gus į sti­li­zuo­tą tar­pu­ka­rio mies­tą, įsi­kū­ru­sį Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je, pa­si­tin­ka ki­no teat­ras „Ka­pi­tol“. Jo val­dy­to­ja In­ta Skei­vie­nė ma­lo­niai kvie­čia už­suk­ti ir pa­si­žiū­rė­ti 1928 me­tais Vol­to Dis­nė­jaus su­kur­to ani­ma­ci­nio fil­mo „Pe­liu­kas Mi­kis“. Šiau­liuo­se šis fil­mas, pa­sak ki­no teat­ro val­dy­to­jos, pa­ro­dy­tas 1933-iai­siais.

Ne­to­li ki­no teat­ro įsi­kū­ru­sio­je ka­vi­nė­je dar­buo­ja­si trys se­se­rys jur­bar­kie­tės Ir­ma, Si­gu­tė ir Ve­ro­ni­ka. Kvie­čia pa­ska­nau­ti gai­vaus py­ra­go, varš­kės sū­rių su prie­sko­niais, at­si­ger­ti švie­žiai spaus­tų obuo­lių sul­čių ar karš­tos mė­tų ar­ba­tos.

Tre­čio­ji se­suo Ve­ro­ni­ka juo­kau­ja, jog ku­li­na­ri­jai ne­ga­bi, to­dėl se­se­rys jos prie puo­dų ne­pri­lei­džia. Ka­vi­nė­je ji tu­ri kvap­ių ma­sa­ži­nių žva­kių sky­re­lį. Iš ka­ka­vos svies­to, jo­jo­bos alie­jaus, vi­ta­mi­nų A ir E bei ete­ri­nių alie­jų pa­ga­min­tos žva­kės sklei­džia nuo­sta­bų aro­ma­tą. Ve­ro­ni­ka sau į del­ną įsi­pi­la šiek tiek iš­tir­pu­sio kvap­aus skys­čio ir įtri­na klien­tei ran­kas. Sa­ko, kad šis mi­ši­nys pui­kiai minkš­ti­na ir sau­go odą, be to, ska­niai kve­pia.

Kol le­pi­na­mės ka­vi­nė­je, aikš­tė­je po­li­ci­nin­kas nu­tve­ria va­gi­šių, iš mo­te­riš­kės nu­gvel­bu­sį ran­ki­nę. Va­gis ne­del­siant pri­sta­to­mas į po­li­ci­jos nuo­va­dą ir už­da­ro­mas areš­ti­nė­je. Pa­tu­pė­ti už gro­tų ga­li ir smal­suo­liai, jei tik yra no­ro.

Aikš­tės pa­kraš­ty­je už­su­ka­me pas šiau­lie­čius bat­siu­vius Rai­mun­dą ir As­tą. Jie pa­ro­do, ko­kie kur­pa­liai bu­vo nau­do­ja­mi se­niau ir ko­kie da­bar. Len­ty­no­je pui­kuo­ja­si ir se­nu­čiu­kai ba­tai. Vie­nas jų pa­kal­tas me­di­nė­mis vi­nu­tė­mis. To­kios jau se­niai ne­be­nau­do­ja­mos.

Sva­jo­nė Vai­ce­kaus­kie­nė iš Jur­bar­ko ra­jo­no, Gir­džių, į Šiau­lius at­ve­žė įvai­riau­sių sū­rių. Šei­mi­nin­kė tie­sia pa­ra­gau­ti kaž­kuo api­bars­ty­to pran­cū­ziš­ko varš­kės sū­rio. Tik įsi­dė­jus į bur­ną pa­sa­ko, kad jis api­bars­ty­tas pe­le­nais, at­sto­jan­čiais drus­ką. Ra­gau­ja­me, tarp dan­tų pe­le­nai ne­girgž­da, vi­sai ska­nu.

S. Vai­ce­kaus­kie­nės sū­ri­nė pa­va­din­ta „Sū­rio džia­zas“, ir vi­si sū­riai tu­ri mu­zi­ki­nius pa­va­di­ni­mus: „Mė­ne­sie­nos so­na­ta“, „Se­re­na­da“, „Pi­pi­ri­nis tan­go“, „Siui­ta“, „Nok­tiur­nas“.

Įsiam­žin­ti nuo­trau­ko­je kvie­čia fo­tog­ra­fas iš Kau­no. Čia pat pa­la­pi­nė­je meist­ras ir iš­ryš­ki­na nuo­trau­ką.

Praei­viai fo­tog­ra­fuo­ja­si su aikš­tė­je vaikš­ti­nė­jan­čiai ko­jū­ki­nin­kais, tie­sa, fo­toa­pa­ra­tai ne 1930-ųjų lai­dos, o šiuo­lai­ki­niai – mo­bi­lie­ji.

„Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­niai“ iš Kau­no va­ži­nė­ja po vi­są Lie­tu­vą ir links­mi­na tau­tie­čius mies­tų šven­tė­se. Šį kar­tą už­kly­do į Šiau­lius.

Ka­ro­lis Šiau­liuo­se jau ne pir­mą kar­tą, tu­ri čia ir drau­gų. Pak­laus­tas, ko­kį įspū­dį su­si­da­ręs apie mies­tą, Ka­ro­lis nu­ste­bi­na at­sa­ky­mu: „Man la­bai pa­tin­ka Šiau­lių cent­ras. Ly­gi­nu Lie­tu­vos mies­tus ir man vis­gi mie­liau­si Šiau­liai. Nors drau­gai šiau­lie­čiai sa­ko, kad jiems cent­ras ne­pa­tin­ka, o man jis kaip tik mie­las.“

„Gra­žus“, – pri­ta­ria Ka­ro­liui ko­le­ga Ma­tas.

Pir­mo­ji die­na nu­kė­lė į tar­pu­ka­rį, ant­ro­ji grą­žins į šian­die­ną

Tur­gaus aikš­te vir­tu­sio­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je su­kio­ja­si ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė, vie­na iš šven­tės or­ga­ni­za­to­rių. Ji sa­ko, jog „Šiau­lių die­nas“ no­rė­jo­si pa­kreip­ti ki­ta link­me, paieš­ko­ti Šiau­lių iden­ti­te­to.

„Mes gy­ve­na­me is­to­ri­jos pra­sme tur­tin­go­je vie­to­je ir ne­rei­kia bi­jo­ti tuo rem­tis. Ka­dan­gi šie­met Lie­tu­va mi­ni vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, tai mums pa­dik­ta­vo te­mą mies­to šven­tei. No­ri­me pa­ro­dy­ti du lai­ko­tar­pius: tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ir šian­die­ną“, – sa­ko D. Ba­čiu­lė.

Va­kar šven­tė at­spin­dė­jo tar­pu­ka­rį. Šven­tės da­ly­viai vaikš­čio­jo pa­si­puo­šę to laik­me­čio rū­bais, bu­vo ieš­ko­ma įvai­riau­sių daik­tų, at­ri­bu­tų, ku­rie pri­min­tų tą lai­ko­tar­pį, skam­bė­jo ret­ro mu­zi­ka, o šven­tės kul­mi­na­ci­ja ta­po pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos ir jo žmo­nos So­fi­jos vi­zi­tas.

Neat­si­sa­ky­ta bu­vo ir tra­di­ci­nės teat­ra­li­zuo­tos Šiau­lių įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ei­se­nos, ku­rio­je šie­met da­ly­va­vo per 3000 žmo­nių. Ei­se­ną pa­puo­šė se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ­pa­ra­das.

„Kiek te­ko do­mė­tis, ir tar­pu­ka­riu bū­da­vo pa­ra­dai, ei­se­nos su or­kest­ru, to­dėl ir šį kar­tą jos neat­si­sa­kė­me. Kaž­kam tos ei­se­nos gal at­ro­do ne­rei­ka­lin­gos, bet dau­ge­liui tai su­tei­kia bend­ruo­me­niš­ku­mo, net pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mą“, – sa­kė D. Ba­čiu­lė.

Šian­dien „Šiau­lių die­nos“ su­grą­žins į šian­die­ną. Sce­no­se prie Dai­lės ga­le­ri­jos ir Talk­šos ežero skam­bės šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka, P. Vi­šins­kio aikš­tė­je kvies gat­vės šo­kių rin­gas, prie Talk­šos šur­mu­liuos Žai­di­mų kie­mas, bus lei­džia­mas di­džiau­sias ait­va­ras, pės­čių­jų bul­va­re veiks mu­gė, Šiau­lių ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to dai­lės ga­le­ri­jo­se ati­da­ro­mos pa­ro­dos, o va­ka­re Talk­šos ežero pa­kran­tė­je – šven­ti­nis mu­zi­ki­nis fe­jer­ver­kas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Tra­di­ci­nė­je teat­ra­li­zuo­to­je ei­se­no­je šie­met ėjo apie 3000 šiau­lie­čių, at­sto­vau­jan­čių įvai­rioms įstai­goms, įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms.

Pra­džios mo­kyk­lo­je mo­ky­to­jas vai­kus mo­kė skai­ty­ti ir ra­šy­ti...

... o pra­si­kal­tu­sius klup­dė ant žir­nių.

Vai­kai už­dar­bia­vo bliz­gin­da­mi po­nams ba­tus.

Po­li­ci­nin­kui te­ko vy­tis ran­ki­nę iš da­mos atė­mu­sį va­gį.

Po aikš­tę vaikš­ti­nė­jo sma­giai nu­si­tei­ku­sios lais­vo el­ge­sio mer­gi­nos.

Bat­siu­vių pa­slau­gos ne­pi­gios, rei­kia krapš­ty­ti pi­ni­gė­lius.

Praei­vių dė­me­sį trau­kė ko­jū­ki­nin­kai.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (17)

eikit, 2017-09-11 18:45
originalumo - nulis, eisenos - per prievartą varomi vaikai. Žodžiu prastai su "proveržiu", artūriuk.

To dėl turgaus, 2017-09-11 13:22
Mokesčiai nė prie ko. Tokios pat mugės tuo pačiu laiku vyko ir Panevėžyje, ir Kėdainiuose, ir dar kažkur netoli...

dėl turgaus, 2017-09-11 12:28
Pastebėjom visi kad mugė stipriai apmažėjusi, matosi kad mokesčiais ir jokiu mugės išskirtinumo neturėjimu bus natūraliai numarinta.Su kuo ir sveikiname organizatorius.

mugę lauk iš bulvaro, 2017-09-11 11:19
Po galais, nusiboodo tos mugės bulvare. Prekijams ir biznieriams pinigai į kišenę, o bulvare gyvenantiems nuo ankstyvo ryto triukšmas šiukšlės iš baisūs biotuletai.Smarvė, sysalai bėga į gatvę.baisu. Košmaras. iškelkit biznierių mugę į miesto parką tegul ten šiukšlina.
Mugė bulvare yra sovietmečio palikimas. Eikit prekiauti į turgų arba apleistą parką ten dideli plotai.Gal prie Talkšos ežero tegu prekiauja. Pradėkit mąstyti, kas liks iš to bulvaro po kelių metų.

Regina, 2017-09-11 07:29
Ačiū už šventę. Viskas labai patiko.Daugiau tokių švenčiių.Mažiau klausykit tų bambeklių.Net oras buvo šventinis.

kaimo lygis, 2017-09-10 18:27
užkniso tas pats per tą patį

Manau,, 2017-09-10 15:22
kad jau nuvalkioti ir atsibodę tokie renginukai.

..., 2017-09-10 14:49
Reikėjo važiuoti į Panevėžio miesto šventę, ten buvo į ką pažiūrėti.

šmikiau, 2017-09-10 11:14
tai kur "proveržis"?

turgus, 2017-09-10 00:06
Žodžiu, turgus :).

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 17

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 17
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas